Artikel 32 RvO: Kerstmarkt Gemeentegrot

 

Valkenburg a/d Geul, 26-10-2020.

 

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

N.a.v. het raadsinformatiebulletin (RIB) ‘Kerst in Valkenburg a/d Geul 2020 d.d. 16 oktober 2020 willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Wij als VSP hebben al meerdere malen aangegeven dat wij ervan overtuigt zijn dat Kerststad Valkenburg van groot economisch belang is voor onze gemeente en zijn ondernemers. Wij vinden het dan ook heel erg triest dat de ondergrondse Kerstmarkt niet kan doorgaan vanwege het coronavirus dat nog steeds enorm heerst. Maar wij hebben u ook een aantal malen gewaarschuwd om de ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot voor dit jaar niet te laten plaatsvinden, omdat wij en ook vele anderen de mening toegedaan waren dat dit vanwege het toenemend coronavirus i.v.m. de gezondheidsrisico’s niet verstandig zou zijn. Wij hebben ook een aantal malen aangegeven om voor een jaar je op bovengrondse Kerstactiviteiten te richten, omdat je dan minder risico’s zou lopen. Wij hebben zelfs tijdens de raadsvergadering van 5 oktober jl. hier een motie over ingediend, die door de andere raadsfracties gewoon van tafel geveegd werd. En dat terwijl een aantal van deze raadsfracties van te voren aangegeven hadden het met ons eens te zijn. Je kan hier spreken van: ‘veel geschreeuw, maar weinig wol’. Ze hebben gewoon het mes in het varken laten steken!!!!

 

In onze motie hadden wij o.a. aangegeven:

 • Dat het onverantwoordelijk is om 610 bezoekers tegelijk in de Gemeentegrot aanwezig te laten zijn.
 • Dat je dan ook niet onnodig geld gaat uitgeven in het kader van de voorbereidingskosten, omdat er een grote kans bestaat als het coronavirus steeds grotere vormen aanneemt, dat je alsnog verplicht wordt om de ondergrondse Kerstmarkt niet door te laten gaan.
 • Dat we niet opgezadeld willen worden met een blanco cheque van € 200.000 die kan oplopen naar € 600.000.
 • Dat de organisatie van de Kerstmarkt in de Fluwelengrot deze voor dit jaar niet zomaar afgelast heeft.
 • Dat er in feite geen deskundig onderzoek plaatsgevonden heeft of het wel verantwoord is om in geval van het Coronavirus een ondergrondse Kerstmarkt te organiseren in de Gemeentegrot.
 • Dat wij ook ervan overtuigt zijn dat Kerststad Valkenburg van wezenlijk economisch belang is voor de ondernemers in Valkenburg a/d Geul en wij daarom een grote voorstander zijn Kerststad Valkenburg in zijn totaliteit bovengronds en zoveel als mogelijk in de buitenlucht te laten plaatsvinden.
 • Dat het alom bekend is dat de kans veel kleiner is dat je het virus op kan lopen in de buitenlucht dan in gesloten ruimtes.
 • Dat er nog altijd mensen zijn die geen boodschap hebben aan de Coronarichtlijnen en deze dan ook volledig aan zijn laars lappen (handhaven is hier ook niet vanzelfsprekend).
 • Als je uitsluitend een bovengrondse Kerstmarkt organiseert heb je meer kans van slagen dat bezoekers zich beter aan de coronaregels houden, omdat ze zich kunnen verspreiden over een groter oppervlakte. Hierdoor voorkom je onnodige risico’s.
 • Dat je hierdoor ongetwijfeld ook een wezenlijke en positieve bijdrage levert aan een gastvrij, veelvuldig en veilig Valkenburg a/d Geul.
 • Wij met zijn allen het coronavirus spuugzat zijn, maar het coronavirus ons nog lang niet zat is.
 • Dat de volksgezondheid in deze gewoon belangrijker is dan het economische.
 • Dat je de gezondheid van de mensen dient te beschermen, ook al is het een vrijwillige keuze als de mensen dit jaar een bezoek willen brengen aan een ondergrondse Kerstmarkt.
 • Dat je door het schrappen dit jaar van een ondergrondse Kerstmarkt en de activiteiten bovengronds uit te breiden de invloed en de schade zoveel als mogelijk beperkt kan worden voor Valkenburg a/d Geul, de ondernemers en onze inwoners.

 

Wij vinden dat vooral wethouder Claudia Bisschops ondernemers valse hoop heeft gegeven om voortdurend ook via de lokale media aan te geven dat de ondergrondse Kerstmarkt toch wel zou kunnen doorgaan. Wat wij ook totaal niet begrijpen is dat u pas op 16 oktober jl. het besluit hebben genomen om de ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot niet door te laten gaan terwijl bij de landelijke richtlijnen van in eerste instantie 28 september jl. en zeer zeker die van 13 oktober jl. o.a. al werd aangegeven dat de horeca op slot moest, verbod evenementen, beperking reisbewegingen tot noodzakelijk en binnen met niet meer dan 30 personen. Tijdens de raadsvergadering van 5 oktober jl. heeft wethouder Claudia Bisschops ons niet medegedeeld dat de kerstmarkt in Remouchamps (België) ook vanwege het coronavirus niet zou doorgaan. Bij navraag van ons heeft men dat besluit al genomen op 25 augustus jl. dat deze niet zou doorgaan. U geeft in het RIB o.a. aan dat de reeds gemaakte onkosten voor de ondergrondse Kerstmarkt de raad een specificatie krijgt tijdens de behandeling van de najaarsnota. Dit vinden wij wel heel erg wrang. Waarom niet tijdens de begrotingsbehandeling van 10 november as. vragen wij ons af. Waarom hebt u niet meteen toen ons raadslid Gertie Silverentand tijdens de raadsadviescommissie EFTR d.d. 16 september jl. u al expliciet verzocht n.a.v. bovenstaande gemotiveerde redenen dit jaar geen ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot te organiseren, maar je voor dit jaar te concentreren op bovengrondse kerstactiviteiten. Dit zou ook nog een optie kunnen zijn als de verspreiding van het coronavirus weer wat zou afnemen. Bovengronds is gewoon veel makkelijker om op korte termijn nog iets te organiseren als in een ondergrondse grot.

 

Nu hebben jullie al een hele hoop geld verkwanseld aan de voorbereidingen van een  ondergrondse Kerstmarkt die helaas niet kan doorgaan. Ook willen wij van u weten hoeveel geld u heeft uitgegeven m.b.t. organiseren ondergrondse Kerstmarkt vanaf 16 september jl. Toen hebben wij u al expliciet verzocht om dit niet te doen. Al dat geld had je beter kunnen besteden aan bovengrondse kerstactiviteiten. Zeker als het virus weer zou afzwakken. Je kan gemeenschapsgelden nu eenmaal maar een keer uitgeven voor een bepaalde activiteit!!!! Ook blijven wij ons expliciet de vraag stellen waarom u Santa’s Village een bovengrondse Kerstmarkt niet onder dezelfde voorwaarden had laten organiseren als de PEPr Compagny in dit specifieke coronajaar. Ook kunnen wij constateren dat er totaal niets gedaan is met de vele kritische geluiden vanuit de samenleving m.b.t. tot het organiseren van een ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot. Ook moeten wij helaas constateren dat de opbrengsten van de ondergrondse Kersmarkt in de Gemeentegrot voor dit jaar uitkomen op    € 0 i.p.v. € 800.000. Wij vragen ons af of u ons als VSP wel serieus neemt. Wij hebben tijdens de raadsadviescommissie EFTR van 16 september jl. de raadsadviescommissie ABA van 21 september jl. en ook nog tijdens de raadsvergadering van 5 oktober jl. uitgebreid met argumenten die hout snijden ten sterkste afgeraden i.v.m. het vreselijke coronavirus voor een jaar een pas op de plaats te maken m.b.t. het organiseren van een ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot. Maar het is alleen maar minachting naar ons en naar onze inwoners toe van uw kant. Maar wij blijven bij ons standpunt dat gezondheid bovenaan dient te staan.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien (het liefst voor de begrotingsvergadering van 10 november as):

 1. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat wij nog voor de begrotingsbehandeling van 10 november as. dat wij een specificatie krijgen van de onkosten die gemaakt zijn voor de ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot?
 2. Is het college bereid om ons ook een overzicht te laten toekomen van de gemaakte kosten vanaf 16 september jl. en van de opruimingskosten voorbereidingen ondergrondse Kerstmarkt vanaf 16 oktober jl.?
 3. Waarom heeft wethouder Claudia Bisschops niet de juiste informatie verstrekt dat de kerstmarkt in Remouchamps (België), ook vanwege het coronavirus niet zou doorgaan? Terwijl dit al bekend was vanaf 25 augustus jl.
 4. Kan wethouder Claudia Bisschops ons aangeven met wie zij contact heeft gehad m.b.t. tot ondergrondse kerstmarkten in de Eifel en Remouchamps?
 5. Waarom is het college kost wat kost blijven vasthouden om een ondergrondse Kerstmarkt in de gemeentegrot te organiseren, terwijl de ondergrondse Kerstmarkten in de Fluwelengrot en Remouchamps (België) al eerder afgelast zijn vanwege het coronavirus?
 6. Waarom heeft het college zich niet eerder ingezet om zich alleen te richten op bovengrondse Kerstactiviteiten, zodat de schade zoveel als mogelijk beperkt had kunnen worden voor onze ondernemers, maar ook voor de gemeente?
 7. Waarom heeft het college Santa’s Village niet dezelfde mogelijkheden geboden om voor dit jaar in te zetten op bovengrondse Kerstactiviteiten als de PEPr Compagny voor de ondergrondse Kerstmarkt in de gemeentegrot?
 8. Waarom bleef het college, maar in het bijzonder wethouder Claudia Bisschops ziende blind en horend doof voor de vele kritische geluiden vanuit de samenleving en van de VSP om dit jaar kost wat kost toch een ondergrondse Kerstmarkt te willen organiseren in de Gemeentegrot terwijl wij midden in een coronacrisis zitten?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand