Artikel 32 RvO: Bezoekersregeling Parkeren

Valkenburg a/d Geul, 16-08-2019.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Naar aanleiding van de vragen (waar wij helemaal achter staan) van de VVD fractie d.d. 28 juli 2019 dat bewoners van diverse wooncomplexen in Valkenburg per 1 januari 2020 niet meer in aanmerking zouden komen voor een parkeervergunning/bezoekersregeling hebben wij nog een aantal aanvullende vragen. Dit n.a.v. het gegeven dat wij overstelpt zijn met vragen/klachten over deze absurde maatregel. U als college geeft aan dat u een fout (omissie) in het systeem wil herstellen. Als je kijkt naar de besluitenlijst van het college van 2 juli jl. dan staat daar iets heel anders namelijk dat het zou gaan over een wijzigingsvoorstel Besluit Uitgifte Parkeervergunningen.

 

Zoals u ongetwijfeld weet hebben wij altijd al grote kanttekeningen geplaats bij het huidige parkeervergunningensystheem zoals dat van toepassing is in Valkenburg. Wij hebben verzocht hier drastische verbeteringen in aan te brengen. Maar u doet juist het tegenovergestelde en komt weer met een verslechtering aanzetten.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college bereid er zorg voor te dragen om het beleid omtrent parkeervergunningen te herzien? Dit in verband met rechtsgelijkheid. In feite zou ieder huishouden of adres een bezoekersregeling moeten kunnen aanvragen ongeacht waar men woont.
  • Waarom heeft het college de voorwaarde nooit eerder getoetst? Als de druk al zou zijn toegenomen dan moet dat objectief aangetoond kunnen worden.
  • Waarom heeft het college P1 ingezet als negatieve boodschapper van het gemeentelijk parkeerbeleid? De gemeente heeft jaren niet goed getoetst en nu mag een derde partij het gaan oplossen. Dat lijkt ons geen behoorlijk bestuur.
  • Is het college het met ons eens dat hier geen sprake is van een omissie, maar gaat over een wijzigingsvoorstel Besluit Uitgifte Parkeervergunningen? En waarom heeft het college dit niet in eerste instantie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.

 

Download hier het document: Art.32.RvOBezoekersregelingParkeren16-08-2019