Artikel 32 RvO: Bushaltes (VSP wil buurtbus in Broekhem Noord en de Hekerbeek.)

Valkenburg a/d Geul, 01-09-2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

N.a.v. de Quik – Scan Arriva OV voorzieningen Valkenburg – Stoepert d.d. 17-02-2020 het volgende. Wij hebben dat ook al aangekaart tijdens de raadsadviescommissie SOB d.d. 16-06-2020 en tijdens de behandeling van de kaderbief d.d. 06-07-2020. Maar wij krijgen van u maar geen antwoorden op de vragen die wij gesteld hebben n.a.v. deze Quik-Scan. Als je dit onderzoek onder ogenschouw neemt dan kun je maar een conclusie trekken en dat is dat het een flut onderzoek is. Wij voelen ons hier niet serieus genomen. Wij hebben het toen wij de vraagstelling op 27-08- 2019 gedaan hebben niet alleen gevraagd of men de Stoepert in het routeschema van de buurtbus zou willen opnemen. Wij hebben toen ook gevraagd of het college bereid is alles in het werk te stellen dat de buurten Broekhem Noord en Hekerbeek ook in het routeschema van de buurtbus opgenomen worden en hierover in contact te treden met Arriva? Het heet toch niet voor niks de buurtbus!!!! In het onderzoek geeft men aan dat een looppafstand van 700 meter of meer vanuit Broekhem-Noord naar het station vooral voor ouderen en mensen slecht ter been een barrière vormt. Bent u het met ons eens dat dit tegenstrijdig is met hetgeen dat Arriva in haar conclusie heeft aangegeven en dat is dat Broekhem – Noord en de Hekerbeek niet in haar routeschema voor een buurtbus op te nemen. M.b.t. onze vragen bushokjes d.d. 27-08-2019 wordt totaal niet op ingegaan in de Quik-Scan.  

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.

  1. Bent u als college het met ons eens dat Broekhem-Noord en de Hekerbeek in het routeschema van een buurtbus opgenomen dient te worden?
  2. Kan het college ons aangeven waarom de Hekerbeek niet in het onderzoek is meegenomen?
  3. Is het college bereid alles in het werk te stellen dat de bushaltes zoals in het schrijven van 27-08-2019 is aangegeven te voorzien van de ontbrekende bushokjes/zitbanken en hierover in contact te treden met Arriva?
  4. Is het college bereid dat alle daken van bestaande bushokjes voorzien worden van een groen dak en hierover in overleg te treden met Arriva en RBL?
  5. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat bij het plaatsen van nieuwe bushokjes dit duurzaam (o.a. groen dak) dient te gebeuren en hierover in contact te treden met Arriva en RBL?
  6. Bent u alsnog bereid over bovenstaande vragen in contact te treden met Arriva en RBL?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.