Artikel 32 RvO: Het Gemeente Magazine

Valkenburg a/d Geul, 18-12-2019.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

N.a.v.de besluitenlijst van u d.d. 19 november jl. kunnen wij lezen dat u o.a. een besluit genomen heeft om de publicaties van de gemeente in een nieuw uit te brengen Gemeentelijk Magazine te publiceren. Dit zou vanaf begin 2020 dan maandelijks huis aan huis verspreidt worden. Dit vanwege het feit dat u geen gebruik meer wil maken om deze berichten te plaatsen in VIA Limburg, omdat dit blad vanaf 1 januari 2020 niet meer huis aan huis verspreidt wordt.

Tijdens de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden d.d. 25 november jl. is dit ook al aan de expliciet aan de orde geweest. Ik heb toen namens de raadsfractie van de VSP aangegeven dat de raad (raadsfracties) ook ruimte in zo’n Magazine zouden moeten krijgen om hun specifiek nieuws kenbaar te maken. Wij kregen hier van de andere aanwezigen weinig tot geen steun. Wij blijven echter van mening dat dit vooral voor een oppositiepartij een belangrijk instrument is om ook onze inwoners op een laagdrempelige manier te informeren, wat zij aan de orde hebben gesteld o.a. tijdens raad- en commissievergaderingen en welk standpunt zij hebben genomen m.b.t de besluitvorming. Dit ook vanwege het feit dat oppositiepartijen en zeker de VSP wel eens een ander standpunt heeft ingenomen/zullen innemen.

Wij vinden als u een Gemeente Magazine gaat uitbrengen wat gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld, de raadsfracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad hier ook (op toerbeurt) kopij zouden voor mogen aanleveren. De politiek komt steeds verder af van onze burgers te staan. Daarom vinden wij het van het allergrootste belang dat onze inwoners weten wat er speelt binnen de totale politiek in Valkenburg a/d Geul dus ook de oppositie. Wij vrezen namelijk dat deze laatste het kind van de rekening zijn/zullen worden.

Het Gemeente Magazine zoals u dit nu wil uitbrengen vinden wij ondemocratisch en niet eerlijk. Zeker gezien het gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld. ‘Gelijk monniken, gelijke kappen’ zouden wij u willen meegeven.

Wij vinden dat onze inwoners recht hebben waar u als college, de raad en de diverse raadsfracties voor staan en gaan binnen onze gemeente. En wat de VSP betreft ook de raadsfracties die in de oppositie zitten. Doe je dit niet dan is er wat ons betreft sprake van machtsmisbruik en dan neem je als college met name de oppositiepartijen niet serieus.

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  1. Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat in het nieuw uit te brengen Gemeente Magazine dat de raadsfracties (op toerbeurt) hier ook hun eigen kopij voor kunnen aanleveren?
  2. Indien vraag 1 niet u instemming kan hebben u de diverse raadsfracties (op toerbeurt) in elk geval wel de kans biedt om een nieuwsbulletin van hun gezamenlijk met het Gemeente Magazine huis aan huis te laten verspreiden?

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.