Artikel 32 RvO: Ventilatiesystemen scholen i.r.t. Corona

 

Valkenburg a/d Geul, 14 augustus 2020.

 

 

Raadsfractie VSP,

p/a Erich Wasmannlaan 13

6301 LS Valkenburg a/d Geul.

e-mail: lwagemans@gmail.com

 

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul - Ventilatiesystemen scholen i.r.t. Corona.

 

Geacht college,

 

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken (o.a. van het RIVM zelf) blijkt dat het coronavirus (COVID 19) zich kan verspreiden door ventilatiesystemen. De concentratie aerosolen in de lucht zouden aanzienlijk meer kunnen zijn dan aanvankelijk werd verwacht.

Deskundigen stellen dan ook de aanwezige ventilatiesystemen van o.a openbare ruimten en met name scholen ter discussie. Mechanische installaties zouden met het oog op de winter een extra check nodig hebben, zeker op locaties waar veel mensen bij elkaar komen, zoals scholen (maar ook gemeenschapshuizen). Jongeren worden weliswaar minder vaak ziek maar kunnen wel ouderen en kwetsbare mensen besmetten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen, ouders/verzorgers, en leerkrachten zich zorgen maken en onveilig voelen.

 

Gezien het feit dat binnen een aantal weken de scholen weer beginnen stelt de fractie van de Valkenburgse Senioren Partij u daarom de volgende vragen.

 

  1. Bent u op de hoogte van de discussies en uitkomsten van de wetenschappelijk onderzoeken naar het verspreiden van het coronavirus door mechanische luchtcirculatie?
  2. Bent u met ons eens dat scholen voorzorgsmaatregelen moeten treffen, en controles moeten uitvoeren? Zo ja, op welke manier communiceert u dit met het bestuur van de scholen in de gemeente Valkenburg aan de Geul en wordt dit vervolgens uitgevoerd? Zo nee, welke overweging maakt u in dezen?
  3. Hebben u inmiddels berichten bereikt van scholen en ouders betreffende deze problematiek?
  4. Is er een landelijk plan van aanpak aanwezig bij scholen, op basis van de richtlijnen van het RIVM?
  5. Wie staat garant voor de financiële consequenties van deze controles?
  6. Wie is verantwoordelijk voor deze controle, c.q. onderhoud van ventilatiesystemen?
  7. Indien geen controles worden uitgevoerd wie is dan verantwoordelijk als zo meteen blijkt dat hierdoor gevaarlijke situaties zijn ontstaan met verdergaande gevolgen zoals besmettingen, dan wel die schoolgebouwen weer dicht moeten omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen?
  8. Naast scholen vragen wij ons ook af hoe het zit met de ventilatiesystemen in onze gemeenschapsruimten en in de sporthallen Bosdries en Polfermolen. Graag ook hier willen wij weten of deze gecontroleerd zijn of worden en voor iedereen 100% veilig zijn om te (gaan) gebruiken.

 

In afwachting van uw antwoorden,

namens de raadsfractie van de Valkenburgse Senioren Partij (VSP),

 

 

Lloyd Wagemans