Nieuwsbulletin: Commissie SOB 10 september 2019

Commissie SOB 10 september 2019 (Lloyd Wagemans)

 

Agendapunt 8: Voorstel college betreffende vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 2012-Oeverweg 2.

 

Tegen het initiatief van de eigenaar zijn geen zienswijzen ingediend. Voor de besluitvorming is dat goed nieuws. Buren hebben immers geen probleem met deze toch aanzienlijke verandering in hun directe leefomgeving. Zonder zienswijzen kan de procedure voortvarend worden voortgezet.

 

Zoals u weet wordt het huis-aan-huis blad (1Valkenburg) binnen onze gemeente slecht bezorgd. In dit huis-aan-huisblad staan onze gemeentelijke berichten (aankondigingen) waaronder aanvragen voor een omgevingsvergunning. Omwonenden kunnen hier dan kennis van nemen en zoals in dit geval een zienswijze indienen tegen een bestemmingsplanwijziging.

U geeft in het voorstel wel aan dat wij dit ook via onze website kenbaar maken maar we moeten wel zo realistisch zijn dat hier natuurlijk niet iedere inwoner van onze gemeente wekelijks op kijkt.

 

Vraag: kunt u ons garanderen dat het huis-aan-huis blad in de omgeving van de Overweg wordt bezorgd. Dit vragen wij vanwege de aanzienlijke verandering in dit buitengebied en er geen zienswijzen zijn ingediend. Of is hier al in de geest van de nieuwe Omgevingswet gehandeld door vroegtijdig overleg te starten tussen initiatiefnemers en buren?.

 

Een aanvullende vraag. Zoals we in de media hebben kunnen lezen zal per 1-1-2020 1Valkenburg niet meer verspreid worden. Wat betekent dit voor de bekendmaking van onze gemeentelijke besluiten in een huis-aan-huis blad. Hoe gaat de gemeente in de toekomst onze inwoners informeren.

 

Reactie wethouder Vankan:

Wethouder geeft aan dat we nooit zeker weten waar wel en niet 1Valkenburg wordt bezorgd. Aan de juridische bekendmaking is voldaan. Nadat ik opgemerkt heb dat deze coalitie het verbeteren van de communicatie met burgers als een van hun uitgangspunten in het coalitieakkoord heeft opgenomen geeft hij aan dat hij met het college zal gaan overleggen hoe in de toekomst onze burgers  geïnformeerd moeten gaan worden.

(Voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar Raad).

 

Agendapunt 9: Voorstel college betreffende beleidsplan begraafplaatsen en renovatie/restauratie begraafplaats Cauberg.

 

Dat er iets aan de slechte toestand van de begraafplaatsen moet gebeuren is duidelijk. Echter dat dit maar liefst 1 miljoen gaat kosten baart ons zorgen gelet op onze financiële situatie.

In de Kadernota 2016 was reeds een bedrag van € 423.000 gevoteerd voor de renovatie van de begraafplaats (en dan met name voor het achterstallig onderhoud aan de galerijgraven). Tevens zou er een onderzoek naar de staat van de wegen en paden worden uitgevoerd.

 

3 jaar na dato krijgen we nu een voorstel waarin € 652.000 extra wordt gevraagd. U geeft aan dat vanwege capaciteitsproblemen en her-prioritering de voorbereidende werkzaamheden stil zijn komen te liggen.

Vragen aan de wethouder:

  1. Is de raad in een eerder stadium geïnformeerd over het opschorten van de renovatie aan de begraafplaats Cauberg. (zo niet waarom niet en vraag of wethouder dat niet een verplichting vindt richting raad: actieve informatieplicht)
  2. Volgens onze fractie is afgesproken dat wij voor al onze gemeentelijke eigendommen een meerjarenonderhoudsplanning maken. Kan de wethouder ons garanderen dat ook voor de Begraafplaats Cauberg een meerjarenonderhoudsplanning wordt opgesteld zodat wij niet meer te maken krijgen met achterstallig onderhoud welk ook nog eens niet conform raadsbesluit tijdig wordt uitgevoerd. (zo nee, waarom niet en hoe denken andere fracties hier over?)

 

Reactie wethouder Vankan:

Na renovatie van de begraafplaats zal deze ook meegenomen gaan worden in de jaarlijkse onderhoudsplanning zodat achterstallig onderhoud wordt uitgesloten.

 

(Voorstel wordt door CDA als bespreekpunt doorgeleid naar Raad).

 

Agendapunt 10: Voorstel college betreffende vaststellen van de beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid Limburg.

 

Onze fractie hecht veel waarde in het huisvesten van starters, senioren en mensen met een beperking. Wij zijn dan ook verheugd met de versoepeling van de Structuurvisie Wonen ZL die u voorstelt.

 

Wat wij wel willen vragen is

  1. Kunt u inschatten of alle deelnemende gemeenteraden gaan instemmen met deze nieuwe tijdelijke beleidsregel? En wat als één of meerdere raden niet instemmen?
  2. Hoe wordt deze beleidsregel ingepast bij het mogelijk toekomstige bouwplan woningbouw Polfermolen?

 

Reactie wethouder Vankan:

In het regionale overleg zijn geen geluiden van gemeenten die tegen deze versoepeling zijn. Mocht een (of meerdere) raad toch niet akkoord gaan dan geldt uitsluitend voor deze gemeente(n) de huidige structuurvisie.

Op het mogelijke bouwplan Polfermolen zal de versoepelde compensatieregeling van toepassing zijn.

(Voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar Raad).

 

Bespreekpunten:

A11A: RIB Bestrijding Eikenprocessierups.

We zouden graag willen weten wat de bestrijding van deze rups heeft gekost alsmede of deze op de goedkoopste en meest natuurlijkvriendelijke wijze heeft plaatsgevonden.

Daarnaast de vraag welk ander ongedierte binnen onze gemeente wordt bestreden.

 

Reactie wethouder: Bestrijding gebeurt repressief door wegzuigen en direct verbranden van rupsen. Kosten € 50.000,- welke gedekt worden uit reguliere beschikbaar gestelde middelen.

 

A11F: Brief Botaxi inzake bestaansrecht taxibedrijf.

Botaxi heeft de commissie toegesproken. Daarna hebben we de wethouder gevraagd om mee te denken met Botaxi en om gezamenlijk tot een goede en werkbare oplossing te komen voor alle partijen. Wethouder Vankan heeft toegezegd het gesprek opnieuw aan te gaan met Botaxi, Politie en Burgemeester.

 

A11H: Presentatie stava Evaluatie ontzorgingscontract De Jong Zuurmond 2018-2019

Zoals u weet volgt onze fractie het onderhoud van onze openbare ruimte en groen nauw. Bij een bezoek aan onze mooie gemeente is de eerste indruk vaak ontzettend belangrijk. Dus goed onderhoud staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij hebben de afgelopen 2 jaren diverse vragen aan de wethouder gesteld inzake het slechte groenonderhoud. Wij lezen in de evaluatie dat dit inmiddels beter door de gemeente wordt gecoördineerd en dat de Jong –Zuurmond inmiddels goed weet om te gaan met onze wensen.

 

Waar wij momenteel wel nog klachten over krijgen maar dat ook voor iedereen goed zichtbaar is dat is het slechte onderhoud van ons bomenbestand. Wanneer wordt dit aangepakt?

 

Reactie wethouder: Het ‘bomenbestand’ is inmiddels in kaart gebracht waarna nu het onderhoud van de bomen wordt geïntensiveerd. De commissie is akkoord met verlenging van het contract met de Jong-Zuurmond waarbij de gemeente wel streng dient te controleren of alle in het contract opgenomen afspraken goed en tijdig worden nagekomen.