Nieuwsbulletin: Inbreng diverse raadsadvies-commissies gemeente Valkenburg a/d Geul 04-02-2022.

Brief van de heer Naus namens de “Groep Fietspad voor Schin op Geul”.

Wij hebben kennis genomen van dit mooie idee, waarvoor dank aan deze groep betrokken inwoners. Zoals bekend heeft de VSP het college al meerdere keren gevraagd om maatregelen te nemen op de N595 teneinde de verkeersveiligheid op deze doorgaande weg te verbeteren. Tot nu toe zonder resultaat. De oproep van deze inwoners uit Schin op Geul sluit mooi aan op ons verzoek. Wij willen graag een reactie van de wethouder of hij voornemens is dit idee serieus te nemen en er mee aan de slag te gaan om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

 

Brief van de heer Houten namens het Bewonerscollectief Kern Berg, inzake toekomstige elementen gebiedsvisie Berg.

Met veel aandacht hebben wij als VSP kennisgenomen van het 8-puntenplan van het Bewonerscollectief Kern Berg. In de commissiebehandeling van het eerdere en uiteindelijk ingetrokken raadsvoorstel eind vorig jaar hebben wij als VSP ons hard gemaakt om dit voorstel niet te behandelen. De reden was de zeer slechte participatie van het college alsmede het feit dat heel veel inwoners van Berg nog niet eens geïnformeerd waren over wat hier te gebeuren stond. Toegezegd is dat de gehele gebiedsontwikkeling opnieuw wordt gedaan waarbij inwoners serieus genomen gaan worden en inbreng kunnen geven over plannen.

 

Dit 8-puntenplan past hier heel goed in en is wat de VSP betreft heel aantrekkelijk voor Berg. Wij willen graag een reactie van de wethouder op deze brief en een toezegging van de wethouder dat hij verder in contact treedt met o.a. het Bewonerscollectief om de plannen te bespreken en deze 8 punten ook serieus gaat onderzoeken. De ontwikkeling van de Kern Berg dient wat ons betreft gedragen te worden door de mensen die het aangaat. En dat zijn de mensen die er WONEN.

 

Actielijst.

 • Kasteel Oost: Tijdens de SOB-commissie van 23 november gaf WH Vankan aan dat er binnen niet al te lange termijn knopen doorgehakt zouden worden wat betreft de verkoop. Alsmede zouden er afspraken gemaakt worden over de staat van onderhoud en de staat van het gebouw. Dus graag een update van de wethouder.

Als de verkoop nog niet afgerond is willen wij de WH nadrukkelijk vragen om als huidige eigenaar te zorgen dat het kasteel niet verder verpauperd.

 • Vragen over slechte bestrating Pastoor Sartonstraat-Van Tillstraat en Doctor Hermansstraat. WH Vankan heeft aangegeven dit met prioriteit mee te nemen in het uitvoeringsplan 2022. We zitten nu in 2022 dus graag concreet antwoord op wanneer er gestart wordt in deze straten.

 

Voorstel college kleinschalig OV overstappunt te Houthem.

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2021 is dit agendapunt uitvoerig ter sprake gekomen. Uiteindelijk is er geen besluit genomen omdat de stemverhouding 8-8 was. Nu ligt dit voorstel wederom voor. Wij verwachten een herhaling van zetten. Als VSP hebben wij toch nog een aantal opmerkingen/vragen over dit voorstel. Zowel in Meerssen als in Valkenburg hebben wij al OV-overstappunten. Onze vraag is dan ook wat dit overstappunt nu extra toevoegt. Wie gaat hier gebruik van maken? Zowel Meerssen als Valkenburg liggen slecht op een geringe afstand van Houthem. Dus wij zien nog niet direct de noodzaak om ook een OV-overstappunt te realiseren in Houthem. Mede gelet op de uitgaven die wij hiervoor beschikbaar moeten stellen.

 

Als dit OV-overstappunt wordt aangelegd, gaan er dan ook meer treinen stoppen vanuit Heerlen en Maastricht? En gaan hier ook bussen naar toe rijden, via de van Caldenborgsweg, met alle gevolgen vandien? Wethouder hoe gaat dat in de praktijk uitzien? De parkeerplaatsen die aangelegd gaan worden. Is die grond eigendom van de gemeente of wie is eigenaar. Blijven deze parkeerplaatsen gratis, of dient hier over een tijd betaalt te worden om te parkeren?

 

We hebben brieven ontvangen van Stichting WIJ Houthem – Sint Gerlach en namens enkele aanbieders van overnachtingen de heer Lahaije. Zij pleiten voor een positief besluit van de gemeenteraad. Wij vragen ons echter ook af of de inwoners zelf dit OV-Overstappunt ziet zitten. Dus is ook onder onze inwoners dit draagvlak. Het OV-overstappunt zal immers meer verkeersbewegingen tot stand brengen. Het lijkt ons dat niet iedereen daar op zit te wachten. Dus wethouder, hoe komen wij hier achter? Tevens horen wij graag over de stand van zaken wat betreft de binnen te halen subsidies (zie ook vermelding op actielijst).

 

Croix de Bourgogne.

Kunt u ons als commissie even bijpraten over wat er gaande is met de gewijzigde aanvraag voor Croix de Bourgogne en wat dat betekent voor de praktijk?

 

Woningbouw Broekhem-Noord.

De oude woningen in de sociale sector gelegen aan de Jos Maenenstraat-Dr. Poelsstraat-Henri Hermansstraat zijn al maanden geleden afgebroken en het terrein ligt er troosteloos bij. Wanneer wordt gestart met de woningbouw in Broekhem-Noord?

 

Reconstructie Koningswinkelstraat.

 1. Wordt dit plan, welk meer omvat dan alleen de Koningswinkelstraat, nog gepresenteerd aan deze commissie?
 2. Hoe gaat de inrichting van de straat uitzien?
 3. Wat gaat dit plan kosten?
 4. Wanneer wordt gestart met deze reconstructie?
 5. Waarom worden bewoners van deze straat slecht geïnformeerd wat en wanneer er iets te gebeuren staat? Als VSP krijgen wij hier vragen over.
 6. Er hebben al diverse voorbereidende graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Stoeptegels worden provisorisch teruggelegd. Deze verzakken momenteel en zijn erg gevaarlijk voor mensen die slecht ter been zijn. Kunt u er op korte termijn voor zorgen dat deze stoepen recht gelegd worden en veilig zijn voor onze, met name oudere, inwoners?

 

Onderhoudscontract Groenvoorziening.

We hebben gelezen dat er een nieuwe partij gevonden is voor onze groenvoorziening.

 1. Hoeveel partijen zijn uitgenodigd voor het geven van een offerte?
 2. Op welke criteria is geselecteerd?
 3. Daar de vorige partij niet aan zijn verplichtingen kon voldoen en onze gemeente hier en daar verwilderde willen wij graag weten hoe de wethouder nu gaat monitoren hoe de nieuwe partij aan zijn verplichtingen gaat voldoen.
 4. Voor welke termijn is een contract afgesloten?

 

Achterstallig groenonderhoud Sillebeekstraat.

Tijdens de raadsvergadering van 13 december jl. hebben wij een vraag gesteld n.a.v. onze art. 32 RvO vraag inzake achterstallig groenonderhoud Sillebeekstraat achter huisnummers 34 t/m 46. Die vraag betrof of de wethouder nogmaals contact zou kunnen opnemen met de privé-eigenaar van het grond talud. De burgemeester heeft toen aangegeven dat deze vraag schriftelijk door wethouder Vankan beantwoord zou worden. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd. Daarom willen wij de volgende vragen stellen:

 1. a) Heeft de wethouder inmiddels contact gehad met deze privé-eigenaar?
 2. b) Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?
 3. c) Zo nee, waarom is dit nog niet gebeurd?

 

Betonnen keermuur Schoonbron (N595) Schin op Geul.

Hier is onlangs een betonnen keermuur aangebracht door de provincie.  Dit tot verbijstering van heel veel bewoners van Schin op Geul. Deze muur wordt nu al in de volksmond de ‘Berlijnse muur’ genoemd. Mensen vragen zich af of dit zo blijft, of dat er nog begroeiing/beplanting of iets dergelijks tegen aangebracht wordt. Tevens is men er niet over te spreken dat hier geen communicatie over is geweest. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

 1. Bent u bereid hierover met de provincie in contact te treden met de vraag of tegen deze muur nog begroeiing of iets dergelijks aangebracht gaat worden zodat het er wat aantrekkelijke komt uit te zien?
 2. Waarom is de provincie m.b.t. het aanbrengen van deze keermuur niet in contact getreden met de omwonenden?

 

Voorstel college betreffende herstel waterschade en tijdelijke huisvesting Mytylschool Adelante.

Adelante zal optreden als bouwheer voor het herstel van de waterschade. Adelante heeft aangegeven dat zij, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, gebruik gaan maken van de uitzondering dwingende spoed om zodoende direct een aannemer te selecteren zonder vooraf een
aanbestedingsprocedure te doorlopen. In deze tekst lopen we tegen twee risico’s op 2a. Herstel van de waterschade: Hieraan zijn geen criteria/kaders gekoppeld waaraan het herstel moet voldoen. 2b. Aannemer zonder aanbestedingsprocedure: Hierbij loopt Adelante en de Gemeente het risico door de spoedeisende omstandigheden, dat de kosten hoger zal uitvallen. Welke additionele controles worden ingevoerd? Graag zien wij dat de deskundigen van de Gemeente dit traject begeleiden en dit tevens geïmplementeerd wordt in de aangekondigde toetsingen.

De totale kosten voor het herstel van de onderwijs gebouwen en het geschikt maken van de tijdelijke onderwijshuisvesting worden geraamd op € 4.787.015 (incl. BTW). Graag zien wij een specificatie van de te verwachte verrekening van de vergoedingen. Het bedrag van € 4.787.015 (incl. BTW) door u gesteld als totale kosten worden al voor een gedeelte vergoed door een toezegging van het Nationale Rampenfonds en is in dit bedrag nog niet verrekend. Kunt u aangeven of het gestelde bedrag van € 4.787.015 (incl. BTW) het plafondbedrag is aangezien de kosten van werkzaamheden en materialen kunnen stijgen, of dat men er nu al van kan uitgaan dat er een overschrijding van dit bedrag zal plaatsvinden? Wanneer zou dit gebouw afgeschreven zijn? Wij gaan ervan uit dat er altijd gelden gereserveerd worden voor nieuwbouw of renovatie. Heeft de gemeente inspraak gehad in de eisen die gesteld zijn voor de af te sluiten/afgesloten verzekering?

 

Er zijn veel schades die door verzekeringsmaatschappijen niet vergoed worden. Hierdoor lopen wij als gemeente een groot risico.

Is het college in overleg met het rijk om hier een financiële tegemoetkoming voor te krijgen (conform de raadsbrede motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 13 december jl. om steun uit te spreken aan het college van B & W en in het bijzonder de burgemeester bij het doen van alle mogelijke inspanningen van alle gedupeerden van de watersnoodramp in de gemeente Valkenburg a/d Geul te behartigen).

 

Coronagelden ‘achter de Erke’.

De VSP staat pal achter het verzoek van de briefschrijvers om de afgesproken € 4000 toe te kennen en verzoeken u dan ook indringend dit verzoek in te willigen. Zo niet is wat ons betreft hier het laatste woord nog niet over gesproken.

 

Brief Landdall.

Aangezien de gevolgen van de Corona en de watersnoodramp nog niet bekend zijn en deze al tot enorme inkomstenderving hebben geleid, vinden wij het onverantwoordelijk om de toeristenbelasting in dit stadium te willen verhogen.

 

Brief KHN.

Aangezien de gevolgen van de Corona en de watersnoodramp nog niet bekend zijn en deze al tot enorme inkomstenderving hebben geleid, vinden wij het onverantwoordelijk om de toeristenbelasting in dit stadium te willen verhogen. Graag de mening van B & W over de door KHN afdeling Valkenburg genoemde ‘illegale’ verhuur in Valkenburg a/d Geul zoals in dit schrijven wordt aangegeven.

 

 1. Brief Six up Eagles combinatie.

Wij vinden dat ook bij de binnensportverenigingen zoals SEC de regelingen m.b.t. kwijtschelding huur ruimhartig moeten worden toegepast. De VSP concludeert uit dit schrijven dat de burger weer van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

 

Ophalen/verstrekken op verzoek zakken incontinentiematerialen bij mensen thuis.

N.a.v. de beantwoording op onze schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO geeft u aan dat dit niet als voorkeur naar voren zou komen in Maastricht, vanwege het schaamtegevoel. Maar voor alle duidelijkheid, wij leven niet in Maastricht maar in Valkenburg a/d Geul. Onze vraag hield expliciet in dat mensen zich hier dan juist bij u konden melden om de volle zakken op een discrete wijze bij de mensen op te halen en ook lege zakken aan te leveren. En als u toch naar Maastricht verwijst dan kunnen wij u mededelen dat inwoners die hun incontinentieafval niet zelfs naar de milieuperrons kunnen brengen twintig gratis restzakken kunnen aanvragen bij de gemeente. Bent u alsnog bereid voor mensen die niet in staat zijn om naar een milieupark toe te gaan en niemand hebben dit voor hun doet, zich alsnog bij de gemeente kunnen melden en dat u er dan zorg voor draagt dat de zakken met incontinentieafval op een discrete wijze opgehaald worden en dat er dan ook weer lege zakken afgeleverd worden bij deze mensen?

 

Parkeervoorziening werknemers werkzaam in Valkenburg.

De VSP heeft herhaaldelijk malen verzocht om er zorg voor te dragen dat werknemers werkzaam in Valkenburg een parkeervoorziening aangewezen krijgen, waar zij hun auto (gratis) kunnen parkeren. Wethouder Vermeer heeft dit in eerste instantie omarmt, om er vervolgens niks meer mee te doen. Voor de werknemers is het een dure grap als zij hun auto parkeren waar betaald parkeren van toepassing is met als gevolg dat deze mensen parkeren in de omliggende buurten van het centrum, dit tot grote ergernis van omwonenden. Er zijn nogal wat werknemers die nu een alternatief gevonden hebben om hun auto gratis te parkeren op het braakliggend terrein Villa Via Nova. Dit terrein staat stampvol met geparkeerde auto’s.  Dus dat geeft aan dat er een grote behoefte is dat werknemers die in Valkenburg werken een eigen parkeervoorziening krijgen in Valkenburg.

En hiervoor is ook ruimte. Kijk maar eens naar de altijd leegliggende parkeerplaats bij de Prinses Magrietlaan. En je vangt dan twee vliegen in een klap. De werknemers kunnen hier (gratis) parkeren en de buurten rondom het centrum worden gevrijwaard van parkeeroverlast. N.a.v. willen wij de volgende vraag aan u stellen: Bent u bereid om op zeer korte termijn de parkeerplaats bij de Prinses Magrietlaan in te richten als parkeerplaats voor werknemers in Valkenburg?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                      Lloyd Wagemans                Gertie Silverentand.