Nieuwsbulletin: Inbreng raadsfractie VSP n.a.v. raadsadviescommissie Sociaal Domein gemeente Valkenburg a/d Geul 22 maart 2021.

Nieuwsbulletin inbreng raadsfractie VSP n.a.v. raadsadviescommissie Sociaal Domein gemeente Valkenburg a/d Geul 22 maart 2021.

  • Valkenburg a/d Geul beweegt.
  • Actieplan jeugdbeleid.
  • Aanvulling armoedebeleid.

 

Valkenburg a/d Geul beweegt.

Als je het voorliggend raadsvoorstel en de nota Valkenburg a/d Geul beweegt goed tot je doorneemt dan kun je maar een conclusie trekken. Is dit het nu waar wij al van 1998 op het wachten zijn. Dit voorstel is wat ons betreft een grote aanfluiting. Is visieloos en gewoon een grote papieren tijger en gebaseerd op gebakken lucht. Wij hebben als VSP ook al aangeven dat de tijd tekort is om de verenigingen te laten reageren voor aanvang van deze raadsadviescommissie en om nog met hen eventueel in contact te treden. Er zijn wel een aantal verenigingen die nog schriftelijke spreektijd hebben aangevraagd, maar de tijd is gewoon tekort om nog met deze verenigingen op een goede inhoudelijke manier in overleg te treden. Tevens kwam het advies van Adviesgroep SD werkgroep sport wel erg laat bij ons terecht. Dat geldt ook m.b.t. een schrijven van SV Geuldal 3 maart jl. dat wij vandaag per mail hebben mogen ontvangen. Dit gaat zeer zeker ten koste van een goede besluitvorming. Tevens heb je als je kijkt naar de uitkomsten van deze nota valse hoog gecreëerd naar diverse verenigingen. Deze nota zal niet op veel draagvlak in de samenleving kunnen rekenen. Volgens slaan jullie met de naam van deze notitie ‘Valkenburg a/d Geul beweegt’ de plank volkomen mis. Want van bewegen komt hier totaal niets terecht!!!

 

Wij willen nog het volgende aan de orde stellen. In eerste instantie willen wij aangegeven dat wij altijd al een fervent tegenstander zijn geweest van een afgeslankte Polfermolen. De broodnodige zwemvoorzieningen waar veel behoefte aan is voor onze inwoners en ook voor een toeristenplaats zoals Valkenburg a/d Geul worden/zijn door u toedoen totaal om zeep geholpen. Senioren waarvan zo’n 29% van onze inwoners is ouder als 65 jaar. Iedereen weet dat zwemmen voor deze doelgroep en mensen met beperkingen de beste en gezondste manier van beweging is. Deze mensen worden door u als college en de raadsfracties van AB, PGP en VVD volkomen aan hun lot overgelaten. Om deze mensen wat tegenmoet te komen heeft men een aantal beweegtoestellen aan het Geulpark geplaats waar ze het eerst door een modderbad heen moeten om deze toestellen te bereiken. Vandaag is men begonnen met het leegpompen van het zwembad bij de Polfermolen. Ook kinderen die zwemles willen volgen kunnen dit niet meer doen in hun home bad ‘De Polfermolen’. Ondanks de vele noodkreten uit onze samenleving van ook de laatste dagen om de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen niet te slopen, vooraleer Dhr. Petit een kans zijn voorstel aan de raad en het college te presenteren. Dit is gewoon een regelrechte blamage en aanfluiting voor Valkenburg a/d Geul

En dat burgers niet serieus genomen worden blijkt wel uit een schrijven met een handtekeningenlijst van zo’n 200 mensen die u op 31 januari 2020 ontvangen heeft waar het vooral gaat om de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen in stand te houden  voor mensen met specifieke gezondheidsklachten en senioren. Hier zijn wij door u nooit van het bestaan in kennis gesteld en de mensen die u die aangereikt hebben nooit enige reactie hebben mogen ontvangen.

 

Raadsnota pagina 1. Onder 1. Doel, Samenvatting en advies van het raadsvoorstel. 3de bullit. Verenigingen zien een terugloop in ledenaantallen en een afnemende belangstelling van vrijwilligers. In de meest gunstige geval stabiliseert het aantal leden. Sommige verenigingen hebben zorgen over verouderde verenigings-accommodaties. Heeft dit er dan ook mee te maken dat de verenigingen waar het hier omgaat in het kader van achterstallig onderhoud veel te weinig ondersteuning van u heeft mogen ontvangen met alle destratieuze gevolgen vandien.

 

Wij als VSP willen nog even teruggaan naar een uitspraak die gedaan is tijdens een raadssessie op 9 maart jl. Verenigingen met een slechte accommodatie i.v.m. slecht onderhoud mogen niet beloond worden. Wij vinden dat wel heel erg kort door de bocht. Het is ook een regelrechte veeg uit de pan voor de vele vrijwilligers die zich voor meer als 100% inzetten om de verenigingen het hoofd boven water te laten houden. En weet u deze verenigingen zijn het fundament van een leefbare samenleving. Zo ga je echt niet met verenigingen om. Wij willen u dan ook indringend verzoeken om voor deze boute uitspraak op zijn minst welgemeende excuses aan te bieden.

 

Raadsnota pagina 2. Onder 4. Gewenst beleid en mogelijke opties punt 2. We gaan sporthal De Polfermolen en sporthal De Bosdries renoveren, mits er geen heroverweging plaatsvindt vanuit de ontwikkelingen rondom de verschillende gebiedsvisies. Wij als VSP kunnen er met onze gezonde verstand niet bij waarom de uitkomst van de verschillende gebiedsvisies hier niet in meegenomen worden.  Zo dadelijk ga je het eerst geld uitgeven aan renovaties, terwijl de gebiedsvisies tot wel een heel ander uitkomst kunnen leiden. Komt deze nota niet op losse schroeven te staan i.v.m. de diverse gebiedsvisies die nog verder ontwikkeld moeten worden?

 

Punt 3. Voor huisvesting van SV Geuldal op een locatie zal de gemeente Valkenburg a/d Geul samen met Gulpen-Wittem een van de bestaande locaties aanpassen, indien SV. Geuldal daar mee instemt. Dus hierdoor wordt het verzoek van SV Geuldal om te komen tot een nieuwe locatie dus door u in een klap van tafel geveegd. Dit terwijl deze vereniging al 3 jaar bezig is om iets klaar te kunnen krijgen m.b.t. het komen van een nieuwe accommodatie. Als je dan kijkt naar deze nota waar de insteek zou zijn dat het van onderop dient te gebeuren wordt dit door u m.b.t. deze handelswijze totaal om zeep geholpen. U hebt SV Geuldal gewoon aan het lijntje gehouden. Wij kunnen ons ook niet aan het gevoel onttrekken dat dit iets te maken heeft dan men de samenwerking heeft opgezocht met een voetbalclub van een andere gemeente. In dit geval Gulpen-Wittem.  En wat staat te gebeuren als SV Geuldal niet zou instemmen met u voorstel? Wij willen u indringend verzoeken om nog eens goed naar het voorstel van SV Geuldal te kijken en ook men hen hierover in overleg te treden.

 

Punt 6. Onder multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties door bestaande voorzieningen beter te benutten en kunstgrasvelden open te stellen voor medegebruik. Wij vragen ons af hoe u zich dit voorstelt. Wij denken dat er bij de huidige voetbalclubs waar sprake is van een kunstgrasveld weinig ruimte is om deze ook nog open te stellen voor medegebruik. Bent u het met ons eens dat dit ook niet de oplossing is waar SV Geuldal, SV Sibbe en VV Lason op zit te wachten?

 

Punt 7. De gemeente zal in 2021/2022 met een voorstel komen (inclusief voorwaarden en financiële paragraaf) om een bijdrage te verstrekken aan buitensportverenigingen voor verbetering van hun accommodatie via de bijdrage regeling. Dit noemen wij een echt afschuifsysteem. VV. Walram en VV Berg 28 staat het water tot aan de lippen als je hun oudere gedateerde en in slechte staat verkerende accommodaties bekijkt. Ook deze verenigingen hebben plannen ingediend om te komen tot nieuwe accommodaties. Dus van enige zekerheid is hier geen enkele sprake. Men wordt gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. Saillant detail is dat op pagina 7 van de nota ‘Valkenburg a/d Geul Beweegt’ dat er nog gesproken wordt waarbij de gemeente bv. 1/3 bijdrage financiert (tot een nader vast te stellen maximum), de vereniging 1/3 renteloos of tegen lage rente leent via de gemeente en 1/3 wordt gefinancierd door de vereniging zelf. Wij willen van u op zijn minst weten aan welke bijdrage en ondersteuning u denkt aan deze verenigingen te verstrekken? Dat u dat dan aan de verenigingen voorlegt of zij hier hun goedkeuring aan kunnen geven.

 

De opstallen van zowel VV Walram en VV Berg 28 zijn gewoon aan vernieuwing toe. Alhoewel VV Berg 28 ook te kennen heeft gegeven dat bij hun een grondige renovatie van de opstallen ook wel mogelijk is. En wij vinden dat hier ook een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Gelijk wat u ook bij andere verenigingen aan verantwoording genomen heeft. Hoe is het overigens gesteld met de aanpak het achterstallig onderhoud bij de diverse verenigingen o.a. voetbalclubs? Want ook hier heeft u het mes drastisch in het varken laten steken.

 

Als je kijkt wat er staat op pagina 32 van de nota dan vragen wij ons af waar u in feite mee bezig bent. Want daar staat duidelijk te lezen dat VV Walram, VV Berg 28 en Tennis Padel Geuldal recentelijk verzoeken hebben ingediend bij  de gemeente om de accommodaties te moderniseren. En als gemeente geeft u hier expliciet aan dat u hier niet in wil meegaan. Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat u alles wat de verenigingen inbrengen in feite gewoon van tafel geveegd wordt. Tevens worden de verenigingen onvoldoende betrokken i.v.m. de communicatie en op tijd voorzien van informatie.

 

M.b.t. vragen van VV Walram hebben zij o.a. geen reactie mogen ontvangen op hun rapport van de groene club waarin zij talloze duurzaamheidsmaatregelen voorstellen die vanwege de huidige verouderde opstallen niet gerealiseerd kunnen worden. En dat terwijl deze maatregelen heel wat financieel voordeel kunnen opleveren voor zowel de gemeente alsook VV Walram. En wij kunnen ons niet voorstellen dat u dat niet onderschrijft i.v.m. het behalen van de klimaatdoelstelling!!!! Wij willen u indringend verzoeken om de vragen die VV Walram hierover gesteld heeft op korte termijn te beantwoorden en ook deze antwoorden aan ons te laten toekomen.

 

VHV Sjinborn heeft een verzoek aan u gericht om in aanmerking te komen voor een subsidie van € 18.000. Dit i.v.m. overgaan tot LED verlichting, vanwege het gegeven dat dit ook onlosmakelijk  verbonden is met het nieuwe waterveld. Het gaat hier om een relatief klein bedrag. Het levert een wezenlijke positieve bijdrage om de leden (waaronder veel jongeren) om hun trainingen op een goede manier te kunnen uitvoeren. Maar er zijn ook nog meerdere verenigingen die met gedateerde verlichting opgezadeld zitten.

Ons advies zou zijn om nu eens eindelijk bij die vitale verenigingen die nog “oude” conventionele armaturen hebben, deze ook gelijktijdig mee te nemen en te vervangen door LED verlichting. Bent u hiertoe bereid?

 

Dan Tennis Padel Geuldal, wat misschien door uw bril als een kleine vereniging wordt gezien, maar dan wel eentje met zo’n 300 leden vanuit de gehele gemeente. Deze vereniging heeft plannen voor de aanleg van 2 nieuwe padelbanen en een nieuw, compact, modern, duurzaam, energiezuinig (multifunctioneel) clubgebouw. En gezien hun groei en hun huidig onderkomen vinden wij dit gewoon terecht. Het kosten bedragen afgerond € 665.000. Zij vragen de gemeente een bijdrage van € 225.000. Volgens ons past dit zoals dat aangegeven wordt in dit raadsvoorstel pagina 2 punt 7. En ze leveren dan ook nog notabene een tegenprestatie. Want ze leveren hiervoor de oude tennislocatie in Berg en Terblijt wat hun eigendom in aan de gemeente. Die kan dan verder betrokken worden bij de gebiedsontwikkeling Berg. Bent u bereid dit voorstel van Tennis Padel Geuldal te honoreren?

 

Betreffende actieplan: jeugdbeleid van, voor en door de jeugd.

Op blz. 3 van dit raadsvoorstel onder het kopje ‘inzetten op jeugd- en jongerenwerk’ staat o.a. aangegeven dat u geen activiteiten voor jeugdigen gaat organiseren en ook geen ‘jongerensoos’ gaat exploiteren. Dat zou zo geeft u aan vanuit de samenleving moeten komen en in het algemeen vanuit de jongeren. Tussen zelfs als gemeente niets willen organiseren en het initiatief aan de samenleving en de jongeren over te laten ligt nogal een breed gebied.   Wij willen toch van u weten welke ondersteunende rol de gemeente op zich gaat nemen als er initiatieven vanuit de samenleving en zeker vanuit jongeren naar voren gebracht gaan worden?

 

Wat mij missen in dit raadsvoorstel is dat er werk gemaakt wordt om de jongeren te motiveren om zich eventueel aan te sluiten bij een vereniging zoals een sportvereniging.     Het rijke verenigingingsleven in onze gemeente staat te popelen om jeugdige aanwas te krijgen. Ook is het ook nog eens gezond als je bij een sport vereniging actief bent. Tevens is het van toegevoegde waarde voor het onderhouden van sociale contacten. Zou het niet aan te bevelen zijn om met een plan van aanpak te komen om een goede voorlichting te gaan geven over de vele verenigingen en hun diversietijd aan activiteiten aan de jeugdigen in Valkenburg a/d Geul?

 

Wat ook nog heel erg belangrijk is dat je de jeugd kan stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen b.v. in verzorgingstehuizen, bij thuiswonende ouderen, mensen met beperkingen en mensen die zich eenzaam voelen. Dit is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en zij maken zich ook nog eens nuttig voor de samenleving. Bent u bereid hier meer aandacht aan te besteden?

 

Ook zal er meer aandacht moeten komen voor betaalbare wooneenheden voor jongeren. Een van de redenen is dat Valkenburg a/d Geul steeds meer vergrijst heeft te maken dat het hier nogal aan ontbreekt. Alhoewel Valkenburg a/d Geul een bruisende toeristengemeente is zijn is er betrekkelijk weinig te doen voor jongeren. Er is geen discotheek/jongerensoos in velden of wegen te bekennen.

Door het om zeep helpen van de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen (waar wij als VSP faliekant op tegen zijn) geef je aan dat je jeugd gewoon aan hun lot overlaat. De diverse gemeenschapshuizen zouden hier ook een rol in kunnen spelen. De jeugd heeft behoefte aan een eigen ruimte, maar dan wel met een goede begeleiding en toezicht. Een kille JOP of een andere hangplek waar jongeren naar toetrekken biedt geen enkel perspectief en lijdt alleen maar tot fricties met omwonenden en/of passanten en zelfs onderling. Dat is toch al lang bewezen. Bent u bereid meer werk van te maken dat de jeugd eigen ruimte(s) krijgen met activiteiten, toezicht en begeleiding?

 

Als je de overzichten bekijkt over heel Valkenburg a/d Geul is er sprake van kleinere groepen jongeren die overlast veroorzaken en op het verkeerde pad terecht zijn gekomen. Ook het gebruik van drugs speel hier een negatieve rol. Soms mis je hier de opvoedende rol van ouders/opvoeders. Dit zal een voortdurend aandachtpunt moeten blijven voor ons als gemeente. Er moet ook structureel sprake zijn van goede voorlichting en communicatie.  Want het is gewoon bekend dat sommige jongeren zich laten meeslepen door leeftijdgenoten die zich stoer voordoen. Kunnen wij erop rekenen dat dit voortdurend uw aandacht heeft?

 

Als je het preventief lokaal jeugdbeleidsplan goed doorneemt kom je tot de conclusie dat een preventieve aanpak bij een aantal jongeren gewoon zinloos is. Zij hebben nergens geen boodschap aan. Het enigste wat ze hoog in het vaandel hebben staan is het verzieken van de samenleving en wat het allerergste is, ze slepen jongeren die nu nog op het rechte pad zitten mee de afgrond in. Ook voelen zich steeds meer mensen (veelal ouderen) zich hier steeds meer onveilig. Sommige durven hierdoor zelfs niet meer op straat te komen. En het schijnt dat deze jongeren daar totaal geen lering hebben uitgetrokken. Dit is gewoon triestig. Want waarden en normen worden gewoon door dit stelletje onverlaten aan hun laars gelapt. Hoe gaat men deze jongeren aanpakken is de essentiële vraag die wij ons hierbij stellen?

 

Aanvulling Armoedebeleidsplan.

Tijdens de raadsvergadering van 14 december 2020 hebben wij als VSP aangegeven dat wij de strekking van de VVD motie weliswaar sympathiek vinden, maar dat het bij lange nog niet voldoende zal zijn om de armoedeval in onze gemeente (dus ook als het kinderen betreft) een halt toe te roepen. En het voorliggend aanvullend voorstel is slecht een druppel op een gloeiende plaat. Wij hebben toen ook aangegeven dat wij afwachtende op hoe landelijke politieke partijen de verhoging van het minimumloon naar € 14 op zouden opnemen in hun verkiezingsprogramma.

 

Toen was het vooruitzicht nog goed, maar als wij kijken naar de laatste stand van zaken dan moeten wij helaas concluderen dat de VVD het minimumloon wil verhogen met slecht 1 € per uur, maar de uitkeringen dan niet mogen meestijgen. Tevens heeft de VVD in Valkenburg a/d Geul die zich nu op de borst willen kloppen hoe goed zij het voorhebben met mensen die vanwege hun landelijk beleid in armoede terecht zijn gekomen tegen de motie gestemd om het minimumloon te verhogen naar € 14 die ingediend is door VSP, PGP en CDA (deze motie werd gelukkig wel met een overgrote meerderheid aangenomen). Het CDA dat in eerste instantie landelijk wel voor een verhoging van het minimumloon was is plotsklap 180% gedraaid.

D66 heeft zich wel uitgesproken voor verhoging van het minimumloon, maar de uitkeringen en de AOW mogen dan niet meestijgen. Conclusie van dit alles is dat wij bij een komende kabinetsformatie bij lange na niet de verwachting hebben dat het minimumloon met € 14 verhoogt zal worden (zal als het al verhoogt wordt een stuk lager zijn) en wij zijn zeer bevreesd dat de uitkeringen en de AOW dan niet mee mogen stijgen.

 

Wij hebben n.m.l. aangegeven dat wij m.b.t. tot het raadsvoorstel Armoedebeleidsplan Valkenburg a/d Geul expliciet aangegeven dat wij m.b.t. het voorstel onze goedkeuring konden geven als het minimumloon dan ook dit jaar daadwerkelijk verhoogd zou worden met € 14 en als de uitkeringen en de AOW dan mee zouden stijgen. Dat zou de beste methodiek zijn om de armoede val binnen onze gemeente een halt toe te roepen en dat het financieel ook nog aantrekkelijker zou zijn voor onze gemeente. Het is daarom dat wij hier nu op terugkomen.

 

Op blz. 3 en 4 van het voorgestelde armoedebeleidsplan van 14 december 2020 stond o.a. aangegeven dat u de armoedeval tegen wil gaan door o.a. de inkomensgrenzen van enkele regelingen op te hogen van 110% WSM naar 120% WSM bij scenario 1 wat u als uitgangspunt wil hanteren en 130% van het WSM bij de scenario’s  2 en 3. Wij vinden dat dit bij lange na niet voldoende is. Wil je de armoedeval binnen deze gemeente echt een halt toeroepen dan zou je deze inkomstengrens moeten verhogen naar 130% van het WML. Nu vallen vooral veel werkenden weer buiten de boot. Er zijn velen van deze mensen vaak met kinderen die onder aan de streep weiniger overhouden met werken dan iemand die moet rondkomen van een uitkering. En dat zou toch nooit de bedoeling mogen zijn.

 

De uitvoering van het armoedebeleidsplan vraagt enerzijds om de inzet van extra middelen, anderzijds verwacht u dat de investering in het armoedebeleidsplan ook leidt tot inverdieneffecten. Het zou er ook toe moeten leiden dat meer mensen met een uitkering zich dan ook geroepen voelen om betaald werk te gaan verrichten. Wij zien dat door deze stap totaal niet gebeuren.

 

Dit vanwege het feit dat het vastgestelde armoedebeleidsplan wel leidt tot een geringe verbetering van de mensen die nu een uitkering hebben, maar de mensen die werken met een inkomen tussen de 100% en 130% van het WML en zeer zeker met een armoedeval te maken hebben weer helemaal buiten de boot vallen. En dat wordt alleen voor deze mensen nog dramatischer vanwege het coronavirus. Bent u bereid om het armoedebeleidsplan op dit vlak alsnog aan te passen en de inkomstengrens voor alle scenario’s op te trekken naar 130% van het minimumloon? Dit zal ook nadrukkelijk een positieve uitwerking hebben dat meer mensen op zoek gaan naar een betaalde baan en wij dus weiniger geld aan uitkeringen kwijt zijn, zodat dit niet tot hoge extra kosten hoeft te leiden. Als er sprake is van een duurzame werksituatie er dan ook minder sprake is van terugvallen op een bijstandsuitkering. Ook is er dan sprake van een hoger inkomen, maar ook vermindering van stressvolle onzekerheid.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                        Lloyd Wagemans                                Gertie Silverentand