Nieuwsbulletin: Inbreng raadsfractie VSP raadsadviescommissie SOB 23 november 2021

Agendapunt 3.

 1. A. spreekrecht Dhr. Houten m.b.t. ontwikkelvisie Berg.

Wij willen dit graag betrekken bij agendapunt 8. Ontwikkelvisie Berg.

 

 1. B. Leefbaarheid Dorpskern S.o.G.

Dit bespreekpunt stond gisteren ook geagendeerd voor de raadsadviescommissie SD. Als VSP zijn wij ervan overtuigd dat er in S.o.G. een gebrek is aan goede betaalbare woningen voor jongeren. Dit geldt wat ons betreft ook voor senioren. Eigenlijk speelt dit gebrek in alle kernen onze gemeente. Ook wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om spookbewoning tegen te gaan. Wij als VSP staan  positief t.o.v. diverse initiatieven om jongeren, maar ook ouderen, aan een betaalbare en levensloopbestendige woning te helpen. Er dient hiervoor op zeer korte termijn beleid voor gemaakt te worden binnen onze gemeente.

 

Wij willen u verzoeken om dit als bespreekpunt op te voeren voor een van de komende commissievergaderingen.

 

 1. C. Hopeloze bestrating PS. Sartonstraat, van Tilstraat en de Dr. Hermansstraat.

Wij als VSP zijn het helemaal eens met deze mensen. Wij hebben al vaker de abnormale toestand van de trottoirs onder uw aandacht gebracht, inclusief foto’s aangeleverd op verzoek van wethouder Vankan. Maar u heeft hier niet veel mee gedaan. Bent u bereid om op korte termijn te zorgen dat de bestrating in deze buurt aangepakt gaat worden?

 

Agendapunt 6. Gebiedsvisie Valkenburg-Oost

 

Algemeen voorwoord visies!

Wat betreft de 3 voorliggende visies over Valkenburg west, Valkenburg oost en Kern Berg willen wij een algemeen voorwoord doen welk wij middels een motie ingebracht hebben tijdens de begrotingsvergadering van 9 november jongstleden. Behoudens de CDA fractie is deze motie destijds verwordpen door de coalitiepartijen AB, PGP en VVD.

 

De fractie van de VSP vindt het niet netjes om vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 16 maart 2022 deze 2 gebiedsvisies en de ontwikkelvisie Berg nu al te gaan vaststellen en zodoende de nieuwe raad al op te zadelen met deze gebiedsvisies en ontwikkelvisie waar zij misschien wel een heel andere mening/standpunt over hebben. De redenen om nu geen onomkeerbare besluiten en richtingen vast te stellen zijn:

 

 • Er is te weinig sprake van participatie m.b.t. deze gebiedsvisies/ontwikkelvisie. Want lang niet alle  inwoners zijn hier voldoende bij betrokken.
 • De visies zijn teveel tot stand zijn gekomen van gemeentezijde en haar onderzoekers, waarbij in feite te weinig inwoners bij betrokken zijn.
 • Er geen tot onvoldoende open discussies hebben plaatsgevonden met en tussen burgers en stakeholders.
 • De komende gemeenteraad in feite met iets opgezadeld wordt, waar zij misschien een heel andere mening en visie over hebben.
 • Als je kijkt hoe deze gebiedsvisies/ontwikkelvisie tot stand zijn gekomen hier sprake is van hap- snap beleid.
 • Het van arrogantie getuigt en gebrek aan (democratisch) inlevingsvermogen om de discussie en zoektocht naar waar onze inwoners echt behoefte aan hebben uit de weg te gaan of zelfs te negeren.

 

De VSP vraagt derhalve nog steeds om deze gebiedsvisies en ontwikkelvisie nu niet vast te stellen maar dit te laten besluiten door de nieuwe gemeenteraad die dan ook verder kan met de uitvoering ervan.

 

Gebiedsvisie Valkenburg Oost.

Dit voorstel gaat over een enorme wijziging van de fysieke leefomgeving in Valkenburg oost. Bij dit raadsvoorstel is uitsluitend de erbij horende gebiedsvisie gepubliceerd. Is dat alles? Zijn er geen schriftelijke reacties ontvangen over deze visie? Missen we iets? Is de participatie dan niet goed gegaan? Datzelfde geldt eveneens voor Centrum-west. Verzoek aan de wethouder om voor de raadsvergadering van 13 december alle over deze visie ontvangen brieven te voegen bij dit raadsvoorstel.

 

Dearhunter heeft voor de gemeente gesprekken gevoerd met belangstellenden. Welke instructies heeft Dearhunter van het college of ambtelijk ontvangen voor het aangaan van gesprekken. Werden mensen al gewezen op mogelijke toekomstplannen of was er sprake van een open discussie?

Graag zouden wij een overzicht willen hebben van het aantal reacties die zin opgehaald bij inwoners ondernemers en bezoekers. De hoeveelheid aan reacties is voor ons namelijk een meetpunt of deze wijze bijdraagt aan de participatie.

Waar wij ook heel erg benieuwd naar zijn of er ook gesprekken zijn geweest met jongeren variërend in de leeftijd 12 t/m 18. Hoe concreter de wethouder dit kan aangeven hoe beter.

 

Wat is de verhouding van de visie Valkenburg-oost met de Kansenkaart die opgesteld is voor het Nafaseplan?

 

Is er door de gemeente actief contact gezocht met externe partijen, verenigingen en maatschappelijke organisatie ter voorbereiding op deze concept visie. Zo nee waarom niet? En zo ja waarom is hun niet gevraagd om hier schriftelijk hun zienswijze op te geven. Als wij bv Walram of Valkenheim nemen. De visie heeft voor hun enorme gevolgen. Dan willen wij toch graag weten hoe men daar tegenover staat.

 

U geeft in de nota aan dat inwoners zorgvuldig betrokken zijn bij het proces. Onze vraag is dan of de wethouder nogmaals duidelijk kan aangeven wat hij dan gedaan heeft en waar dat concreet uit blijkt. Tevens geeft u aan dat tijdens het participatietraject voor deze beleidsvisie veel ruimte voor inbreng is geweest. Daardoor is er dan ook voor gekozen om de visie te coproduceren met deze belanghebbenden. Dat willen wij graag uitgelegd hebben. Wat hebben jullie dan in co productie opgesteld. Hoe is dat in gang gezet en heeft dat vorm gekregen. Uit wie bestonden deze overleggen dan. Benieuwd om te horen hoe u in deze wel mogelijkheden gezien hebt om samen tot een coproductie te komen.

 

Wat betreft de Woningbouwimpuls, waarvan u onlangs een aanvraag bij de Provincie heeft ingediend, geeft u aan dat u binnenkort een antwoord hierop verwacht en u dan een advies inzake uitwerking en financiering voorlegt. Wij gaan er vanuit dat u dit advies aan de nieuwe gemeenteraad voorleg zodat deze ook direct op de hoogte zijn wat er speelt. Daarnaast zetten wij hier toch wel onze vraagtekens bij. Een visie geeft een beeld aan waar we over 10-20-30 jaar willen staan/zijn. En nu geeft u al aan dat u op korte termijn al met een advies over uitvoering en financiering komt over het bouwen van 200 woningen. Vindt u dat niet vreemd? Moet het geen streven zijn om integrale maatregelen te nemen en niet ad hoc oplossingen? Graag mening van wethouder hier in.

 

Onder punt 9 Communicatie geeft u aan dat er brieven verstuurd zijn aan bewoners. We willen de wethouder vragen deze brief of brieven voor de raadsbehandeling van 13 december toe te voegen aan dit voorstel zodat wij een indruk kunnen krijgen wat aan de mensen gevraagd is. Tevens willen wij graag weten welke adressen (postcodes) deze brief of brieven ontvangen hebben. De visie moet natuurlijk nog verder concreet uitgewerkt worden, maar op enkele voornemens willen wij graag reageren met een vraag:

 • Walramplein: u wenst dit plein autovrij te maken. Ondanks dat u het ouderen en mensen (slecht ter been) het steeds lastiger of in enkele gevallen onmogelijk maakt om het mooie centrum van Valkenburg te bereiken vragen wij ons af hoe de bereikbaarheid van bv Jan Linders, overige detailhandelszaken, maar ook het Nieuwe gezondheidscentrum welk in de kerk wordt gerealiseerd, gaat waarborgen?
 • Flats Berkelplein (Palankaflat): Afbreken van flats. Valt dit tot de mogelijkheden. U noemt dit niet concreet maar vaag onder nummer 2 van de gebiedsvisie.

Als dat zo zou zijn: hoe ziet u dit voor zich. Hier wonen veel (met name oudere) mensen die daar tegen aantrekkelijke huren prettig wonen. Dicht bij het centrum en in hun knusse omgeving. Als zij moeten verhuizen zal het overgrote gedeelte van deze mensen de huur van de nieuwe woningen niet meer kunnen betalen omdat de huurprijzen van de nieuwe flats aanzienlijk hoger zullen zijn. Hoe gaat u dat aanpakken? Wie zorgt er voor onze inwoners die net rondkomen van hun uitkering?

Tenslotte: Als we toch out-of-the box denken willen wij u graag het volgende voorleggen.

In de beide visies wil u, ook ter bescherming tegen het water, diverse complexen of instellingen gaan verplaatsen. Is het geen idee om Valkenheim, Oosterbeemd, Adelante, Basisschool Valkenburg en wellicht nog een aantal instellingen een nieuw onderkomen te geven in Huize Boslust? Samen met externe partners investeren in dit prachtige gebouw. Enerzijds om het op te knappen en een nieuwe bestemming te geven en anderzijds het gebouw een oplossing biedt voor instellingen welke nu zwaar getroffen zijn door de watersnoodramp of in een van de visies op termijn plaats moeten maken voor een andere bestemming onderdak te bieden. Hoe staat de wethouder hier tegen over?

 

Agendapunt 7. Gebiedsvisie Valkenburg-West.

Bij deze verwijs ik naar ons algemene voorwoord welk ik ingebracht heb bij Agendapunt 6 en zal dat hier niet herhalen.

 

Gelet op deze visie willen wij in deze commissie enkele vragen aan u stellen.

 

Als wij kijken naar de opdracht die Dear Hunter van u gekregen heeft ook hier de vraag waar wij hier dan vanuit moeten gaan? Hebben zij van u een bepaalde opdracht of uitkomst meegekregen of waren zij vrij om zelfs voor een onderzoeksopdracht te kiezen?

 

Wat is de relatie met het nafaseplan Watersnoodramp?

 

Waarom is er met toeristen gesproken om te komen tot een Gebiedsvisie Valkenburg West?

 

Wie zijn de 10 sleutelfiguren uit het gebied waarmee een analyse is gemaakt en wat zijn de criteria ’s voor wie mocht deelnemen aan deze analyse? Zit er een afvaardiging in variërend in leeftijd?

 

Als wij deze gebiedsvisie West bekijken kunnen wij concluderen dat u de Polfermolen en BS De Plenkert wil gaan slopen.

Wij kunnen ons hier totaal niet in vinden. De Polfermolen is een gebouw van pas 17 jaar oud is en de BS De Plenkert is zo’n 5 jaar geleden drastisch gerenoveerde. Het is gewoon een grote aanfluiting dat Valkenburg a/d Geul geen binnen/buitenbad meer heeft. Wij als VSP vinden dat er nog altijd bij de Polfermolen een zwemvoorziening terug moet komen.

 

Tevens vinden wij zeker ook n.a.v. de vreselijke watersnoodramp dat de Polfermolen structureel helemaal intact moet blijven. Dus behoud van de sporthal, theaterzaal en vergaderzaaltjes. De verenigingen van Valkenburg moeten hier te allen tijde terecht kunnen. Want ook Valkenburg heeft net zoals andere kernen in onze gemeente recht op een gemeenschapshuis.

Als je wil overgaan tot het slopen van BS De Plenkert en De Polfermolen, dan ben je bezig met pure kapitaalvernietiging. En wat te denken van de extra kosten die gepaard gaan als je de Polfermolen met al zijn huidige voorzieningen op een andere locatie wil gaan aanleggen. Wij willen u indringend verzoeken de Polfermolen alsnog in zijn geheel structureel overeind te houden, inclusief een zwemvoorziening? Wij willen u dan ook verzoeken om het slopen van de Polfermolen te schrappen uit de gebiedsvisie Valkenburg-West. Ook willen wij u indringend verzoeken om de BS De Plenkert structureel overeind te houden? Wij willen u dan ook verzoeken om het slopen van de BS De Plenkert te schrappen in de gebiedsvisie Valkenburg-West.

 

Waar wij wel over te spreken zijn is dat u de verborgen pareltjes meer zichtbaar gemaakt worden zoals:

Het Cuypershuisje, het voormalige uitzichtpunt en de vuursteenmijntjes. Tevens vinden wij dat de betonnen muur die het zicht ontneemt van de Romeinse Katakomben wat ons betreft wel gesloopt mag worden. Bent u hiertoe bereid?  Wie is op het idee gekomen om hier zo’n lelijke betonnen muur te realiseren?

 

Ook vinden wij dat het groot onderhoud van de Mergelwand in De Plenkertstraat structureel dient plaats te vinden. Ons is ter ore gekomen dat men dit met schapen wil doen. Wij denken gezien de steilheid van de mergelwand je dit beter met bokken en geiten kunt doen i.p.v. schapen. Bent u bereid dit in overweging te nemen?

 

Ook het groenonderhoud boven bij het Kuurpark mag wat ons betreft eens drastisch aangepakt worden. N.a.v. de vorige commissie SOB hebben wij u foto’s van de slecht onderhouden groenvoorziening boven op het Kuurpark laten toekomen.

 

Ook het streven om te komen tot meer verkeersveiligheid in o.a. de Plenkertstraat kan onze goedkeuring hebben.

 

Natuurlijk zijn wij een grote voorstander dat de verpaupering van de Plenkertstraat een halt toegeroepen dient te worden.

 

Dan m.b.t. de Valkenier het volgende. U overweegt een strategische aankoop. Wij als VSP zijn nog lang niet zover. Wij zijn per slot van rekening geen grondbedrijf. En zeker als je kijkt naar de oppervlakte en ligging van de Valkenier zal hier een enorm bedrag mee gemoeid zijn. Voor het openhouden van de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen had u nooit geld en om de Valkenier aan te kopen zou wel ineens geld over hebben. Onbegrijpelijk en onacceptabel wat ons betreft. U zou hier beleid voor gaan ontwikkelen. Wij vinden dat u hier dan ook een pas op de plaats dient te maken. Graag reactie van uw kant.

 

Agendapunt 8. Ontwikkelvisie Kern Berg.

Bij deze verwijs ik wederom naar ons algemene voorwoord welk ik ingebracht heb bij Agendapunt 6 en zal dat hier niet herhalen.

 

Onze op en/of aanmerkingen m.b.t uw voorgesteld scenario 4.

In onze inbreng zullen de aandachtspunten van de heer Houten duidelijk naar voren komen. Tevens vragen wij uw aandacht voor de zienswijze van de BIZ. Wat betreft de definitieve locatie voor de nieuwbouw van de basisschool en de bijbehorende functies zijn wij als VSP gisteren al tijdens de commissie Sociaal Domein uitvoerig op ingegaan bij het behandelen van het agendapunt inzake het samenwerkend Kindcentrum Berg. Wij vinden het gewoon intriest dat het college het gebouw waar o.a. de Bibliotheek, BBC De Kilo, Buitenschoolse opvang, Kinderdagverblijf en Kleuteropvang Berg tegen de vlakte wil gooien. Dit gebouw is pas 16 jaar oud,  nog in zeer goede staat en het ligt al vlak naast de OBS Berg waar u de nieuwe OBS Berg wil vestigen.

 

Een toekomst bestendig winkelaanbod. Het winkelcentrum in Berg heeft nog niet zolang geleden een grondige verbouwing ondergaan. Ook zijn er nog extra parkeerplaatsen aangelegd. Tevens vinden wij dat dit winkelcentrum op een goede locatie gelegen is. Ga je dit verplaatsen richting de BS dan zal dit ongetwijfeld vele verkeersonveilige situaties (vooral voor schoolgaande kinderen) met zich meebrengen. Dit o.a. door laden en lossen van goederen door grote vrachtwagens en bezoekers van het winkelcentrum. Bent u bereid om alsnog het winkelcentrum op de huidige locatie te behouden?

 

M.b.t. de herontwikkeling van de Bergervliet kunnen wij al aangeven dat wij hier geen probleem mee hebben.

 

De transformatieopgave woningmarkt. Door de voorgestelde verplaatsing van de Supermarkt naar de Laathofstraat, op de plaats waar nu seniorenwoningen gevestigd zijn, zullen deze moeten verdwijnen. Deze woningen zijn nog niet zolang geleden gerenoveerd en de mensen die er wonen vinden het zeer  prettig om hier te wonen. Gelijkvloers en ook nog een stukje groen bij het huis. Tevens zul je bij sloop deze mensen tijdelijk een ander onderdak moeten aanbieden. En dan komen jullie met het alternatief om seniorenwoningen te vestigen boven de supermarkt en het nieuwe gebouw waar de bibliotheek in gevestigd is. Weg rust en weg woongenot. Want leven boven een supermarkt of boven een bibliotheek zal ongetwijfeld leiden tot geluidsoverlast voor de bewoners die daar boven komen te wonen. Realiseert u zich wel wat u deze mensen wil gaan aandoen? Bent u van plan om hier van af te zien?

 

Wat betreft het huidige gezondheidscentrum gaat dit zoals wij begrepen hebben gebruikt worden als ontwikkellocatie woningbouw. Het gezondheidscentrum zou onderdeel gaan uitmaken van een nieuw gezondheid en welzijnscentrum waar ook de o.a. de bibliotheek in gevestigd wordt. Kunt u dit toelichten?

 

Agendapunt 9. Mobiliteitsplan Valkenburg a/d Geul.

 

We willen op enkele aspecten van het Mobiliteitsplan onze mening geven of er vragen over stellen:

 

Mobiliteitsplan

 

Pag. 13. Wij zijn een grote voorstander om de A-79 te transformeren tot een energie opwekkende fiets-autoweg van de toekomst. We zijn benieuwd hoe dat wordt opgepakt.

 

Op pag. 18 staat te lezen: het functioneren van het autoluwe centrum en dan met name het systeem en het gebruik wordt geëvalueerd. Kunt u ons aangeven wanneer deze evaluatie uiteindelijke zal plaatsvinden?

 

U gaat hier ook in om deelauto’s en deelfietsen beschikbaar te stellen aan onze inwoners. Wij onderschrijven dit, maar vrezen dat dit niet erg succesvol zal zijn. Dit is inmiddels ook door diverse landelijke onderzoeken gebleken.

 

Op pag. 19 onder 3.3 Sturen recreatief verkeer geeft u o.a. aan om bezoekers van evenementen om gebruik te maken van wandelen en fietsen. Wij vinden dan ook dat er voldoende en goed onderhouden wandel en fietspaden dienen te komen die dan ook nog eens gescheiden van elkaar dienen te zijn. Want wij hebben nu al te maken dat wandelpaden niet meer veilig zijn vanwege het roekeloze gedrag van fietsers op deze paden.

Bent u bereid hier terdege rekening mee te houden.

 

Pag. 20. Rondom het centrum van Valkenburg beoogd u vier P+R’s te ontwikkelen op de locaties Nieuweweg, Beekstraat, Parkeerplaats Geulpark en Parkeerplaats Cauberg. Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen welke kosten en baten de P+R’s hebben. Wij hebben in het verleden al meerdere keren gepleit dat bij de Beekstraat een Transferium niet zou misstaan. Je zou hier over in contact kunnen treden met Rijkswaterstaat, Provincie en Arriva. Je zou mensen vandaaruit kunnen vervoeren naar het centrum middels bussen (elektrisch). De mensen hoeven zodoende als ze van de autoweg afkomen niet meer het centrum in te rijden.

Wij willen u indringend verzoeken om het realiseren van een Transferium bij de Beekstraat in het haalbaarheidsonderzoek mee te nemen.

 

Pag. 25. M.b.t. de gebiedsontsluitingswegen gelegen buiten de bebouwde kom waar nu een snelheid van 80 km van toepassing is zouden wij u indringend willen verzoeken om in het kader van de verkeersveiligheid de maximum snelheid hier terug te brengen naar 60 KM per uur. Bent u hiertoe bereid?

 

Pag. 36. Parkeerbeleid. In 2022 zal het nieuwe parkeerbeleid afgerond worden. Wij zijn zeer benieuwd wat dit gaat worden.

Bent u dan ook uiteindelijk bereid om het parkeervergunningensysteem opnieuw te gaan evalueren? Dit conform een aangenomen motie van de VSP van 22 februari 2021 die nog steeds niet is uitgevoerd.

 

Aanleg kleinschalig OV-overstappunt Houthem – St. Gerlach.

Wij kunnen ons hier niet aan het gevoel onttrekken dat de beoogde voorzieningen voor Chateau St. Gerlach zijn en niet zozeer voor de inwoners van Houthem – St. Gerlach. Wij als VSP zullen dus nooit instemmen om hier zo’n € 600.000 aan gemeenschapsgeld uit te gaan geven. Als je al iets in Houthem – St. Gerlach wil doen is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo zijn o.a. het St. Gerlachplein en de van Caldenborghsweg (trottoirs) toe aan een drastische opknapbeurt. Neem maatregelen die de bewoners echt ten goede komen. Wij als VSP willen voorstellen om dit onderwerp te schrappen (graag reactie van het college en de andere raadsfracties).

 

Schoolomgevingen. Binnen de schoolomgevingen van Sibbe en Valkenburg bent u van plan om in overleg met de scholen maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen

Wij kunnen dit alleen maar onderschrijven. Maar zou je dit ook niet moeten doen bij de OBS te Broekhem en de OBS Berg?

 

Nog een aantal aandachtspunten.

Gratis openbaar vervoer.

Het zou goed zijn als er eens gekeken zou worden in samenspraak met omliggende gemeenten/provincie om te komen tot gratis openbaar vervoer voor o.a. senioren. Ook zouden toeristen tijdens hun verblijf een aantrekkelijk tarief aangeboden kunnen worden om de omgeving/dorpen niet met eigen auto te bezoeken maar met het openbaar vervoer. Deze kosten zouden gedekt kunnen worden uit de toeristenbelasting. Ook dit zou het autogebruik drastisch kunnen terugdringen. Graag reactie van uw kant.

 

Meer werk maken van handhaving verkeershufterig gedrag

Zoals u ongetwijfeld weet worden wij steeds meer geconfronteerd met automobilisten die zich niet houden aan de gehanteerde maximum snelheden die van toepassing zijn op de diverse wegen in heel Valkenburg a/d Geul. Wij hebben het hier niet over verkeersdeelnemers die enkele kilometers te hard rijden, nee wij hebben het hier over snelheidsduivels die totaal respectloos zijn en met zeer hoge snelheden over onze wegen scheuren. Aan verkeersremmende maatregelen hebben zij totaal geen boodschap. Het is gewoon een regelrechte bedreiging van de veiligheid op onze wegen in heel onze gemeente. Wij vinden het de allerhoogste tijd dat deze verkeersovertreders keihard aangepakt gaan worden. Gewoon door ze keihard te raken in hun portemonnee.

 

Wij worden overstelpt met klachten van mensen die zich in de openbare ruimte niet meer veilig voelen, vanwege het verkeershufterig gedrag. Ons is ter ore gekomen dat een aantal gemeenten in Parkstad een onderzoek willen laten doen of het financieel en juridisch haalbaar is om zelf mobiele flitspalen aan te schaffen. Nu is het zo dat het Openbaar Ministerie bepaalt waar flitspalen komen. Dit in overleg met de politie, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat. De voorwaarden hiervoor zijn behoorlijk stevig. Het is het Centraal Justitieel Incassobureau die de boetes int. Het geld gaat dan naar de landelijke schatkist. Door eventueel in samenspraak met andere gemeentes zou een Haagse lobby gevoerd moeten worden onder de noemer meer vrijheid voor gemeenten met als uitgangspunt om zelf mobiele flitspalen aan te schaffen, deze te plaatsen en de opbrengsten in eigen kas te houden. Wij hebben hier al schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Wij zijn benieuwd naar de beantwoording van deze vragen.

 

Meer VOP’s aanbrengen in Valkenburg a/d Geul.

Er zouden meer veilige VOP aangebracht moeten worden in Valkenburg a/d Geul, zodat voetgangers ook de mogelijkheid krijgen om op meerdere plaatsen veilig aan de overkant van de weg te komen.

Als vb. willen wij naar voren halen dat er op de weg tussen de VRI Nieuweweg/Geneindestraat en Wilhelminalaan en de kerk in Broekhem geen enkele VOP ligt. Dit is gewoon niet te vatten.

Bent u bereid om ook in het mobiliteitsplan de aanleg van meer VOP’s mee te nemen?

 

Zwaar landbouwverkeer en vrachtauto’s dienen zoveel al mogelijk geweerd te worden in de bebouwde kom.

Als je soms ziet hoe sommige berijders van deze voertuigen de verkeersregels aan hun laars lappen met alle onveilige gevolgen van dien. Het is gewoon een gevaar op de weg.

Bent u bereid om zwaar vracht- en landbouwverkeer te weren uit delen van de bebouwde kommen in Valkenburg a/d Geul? Bent u bereid om ook eens handhavend te gaan optreden tegen de berijders van deze voertuigen als zij de verkeersregels aan hun laars lappen?

 

Voor wat deze commissie betreft laten we het hierbij.

 

Namens de raadsfractie van de VSP.

 

Lloyd Wagemans                                             Jef Kleijnen                                     Gertie Silverentand