Nieuwsbulletin: Inbreng raadsfractie VSP raadsadviescommissie Sociaal Domein Valkenburg a/d Geul 22-11-2021.

Bespreekpunt Leefbaarheid dorpskern Schin op Geul.

Wij zijn er van overtuigd dat er in Schin op Geul een gebrek is aan goede betaalbare woningen voor jongeren. Dit geld wat ons betreft ook m.b.t tot senioren en het speelt eigenlijk ook in de andere kernen van Valkenburg a/d Geul. Ook wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om spookbewoning tegen te gaan. Wij staan VSP staan positief t.o.v. diverse initiatieven om jongeren, maar ook ouderen aan een betaalbare en levensloopbestendige woning te helpen. Er dient hiervoor op zeer korte termijn beleid voor gemaakt te worden binnen onze gemeente. Wij willen u verzoeken om dit op te voeren als bespreekpunt voor een van de volgende commissievergaderingen.

 

Zienswijze concept 2de begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling WOZL.

De verwachting is dat de terugstroom naar beschut 2.0 zal gaan toenemen. Wij hebben als VSP hier in het verleden herhaaldelijk voor gewaarschuwd. U heeft al meerdere malen aangegeven dat het doorstromen van beschut naar detacheringen/-groepsdetachering goed zou zijn voor deze mensen. Natuurlijk is dat goed voor de mensen die dat aankunnen. Maar u heeft absoluut te weinig stil gestaan dat wij hier te maken hadden en hebben met mensen die dusdanig zwaar beperkt zijn dat dit in feite vrijwel onmogelijk was en is. Vele van deze mensen zijn ook door o.a. u toedoen tussen wal en schip geraakt en aan hun lot overgelaten. Tevens zijn hierdoor meerdere mensen in de ZW terecht te komen. Bent u bereid om terughoudend te worden om mensen vanuit beschut zomaar en zonder rekening te houden met de beperkingen van deze mensen over te plaatsen naar detacheringen/-groepsdetachering

 

Daling arbeidsjaren. Binnen de GR WOZL vindt geen instroom plaats. Dat vinden wij als VSP een zeer kwalijke zaak. De VSP wil daarom nogmaals het volgende expliciet onder uw aandacht brengen wat zeer zeker een positieve bijdrage zou kunnen leveren m.b.t arbeidsparticipatie. En dit is beslist niet voor de eerste keer dat wij dit doen. De VSP wil voor mensen met een arbeidsbeperking een recht op werk regelen via Sociale Ontwikkelbedrijven. Nu vallen velen van hen tussen wal en schip.

 

Gelukkig staan meerdere landelijke politieke partijen en gemeenten, na jaren van halsstarrige weigering, nu iets meer open om daarover een discussie te voeren. SP en het CDA hebben zelfs hierover een wetsvoorstel ingediend. Graag reactie zowel van de wethouder als de andere fracties?

 

Voorstel college betreffende samenwerkend kindercentrum Berg.

Op 5 november 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen m.b.t. een krediet van € 2.958.147 om te komen tot nieuwbouw van de OBS Berg. Kom Leren heeft altijd al haar voorkeur uitgesproken dat deze school op de huidige locatie gebouwd kon worden. Waarom wilt u nu n.a.v. de Ontwikkelvisie Berg opeens afwijken van deze locatie? Wat voor een toegevoegde waarde heeft het raadsbesluit van 5 november 2019 in deze, als men hiervan drastisch wil afwijken? Kunt u zich voorstellen dat wij ons niet erg serieus genomen voelen als je kijkt naar het nu voorliggend raadsvoorstel?

 

U wilt nu het basisonderwijs, kinderopvang en de bibliotheek gezamenlijk huisvesten in een gebouw Samenwerkend Kindcentrum Berg. Wij zijn een grote voorstander dat de huidige verouderde OBS Berg vervangen wordt door nieuwbouw op de huidige locatie (conform het raadsvoorstel van 5 november 2019). Maar als je kijkt naar het gebouw waar o.a. de Bibliotheek, BBC De Kilo, Buitenschoolse Opvang, Kinderdagverblijf en Kleuteropvang Berg gevestigd zijn dan ligt dit toch iets anders. Dit gebouw is pas 16 jaar oud, nog in zeer goede staat en het ligt al vlak naast de OBS Berg. Mensen vragen zich af hoe u zo iets heeft kunt bedenken. En waarom er zoveel extra geld over de balk moet worden wordt gegooid. Als wij kijken als er een solitaire OBS Berg gebouwd zou worden gaat ons dat nu als € 3.658.678 kosten. Dat betekent dat de kosten al € 673.502 gestegen zijn. Dit zou te maken hebben o.a. door de steeds hogere eisen die gesteld worden aan het binnen klimaat en duurzaamheid. Daar komen nog bij:

  • Een bedrag voor de sloopkosten € 163.629 van de OBS Berg.
  • Nieuwbouw Kinderopvang € 1.128.228.
  • Nieuwbouw Bibliotheek € 403.354.

Totaal hebben wij het hierover een bedrag van € 5.221234. Dus maar liefst een hoger bedrag van € 1.695.212 als wij alleen maar een nieuwe OBS Berg zouden bouwen, waar wij in feite ons kunnen vinden (conform het raadsvoorstel van 5 november 2019).

 

Tevens missen wij in uw voorstel waar BBC De Kilo gevestigd wordt. Deze vereniging die al zo’n 40 jaar o.a. heel veel jongeren op een zinvolle en gezonde manier bezig houdt komt totaal niet in uw verhaal voor. Hier is gewoon sprake van grote minachting van uw kant naar deze vereniging toe. Ze zijn totaal nergens bij betrokken. Bent u het met ons eens dat hier sprake is van een pure kapitaalsvernietiging? Bent u het met ons eens dat hier sprake is van een grote hoogmoedswaanzin? Waar bent u van plan om BBC De Kilo te huisvesten?

Waarom is BBC De Kilo totaal niet betrokken bij dit hele gebeuren, terwijl zij toch ook belanghebbende zijn? Kunt u ons aangeven hoe de inwoners van Berg en Terblijt hier tegenaan kijken? (kunnen wij nergens in de stukken terugvinden, terwijl u ook nog durft aan te geven dat u de inwoners van begin af aan hierbij betrokken heeft).

Stel dat de Ontwikkelvisie Berg zijn goedkeuring niet krijgt van de raad of dat deze nogal wat vertraging oploopt, bent u dan niet bang dat de bouw van een nieuwe OBS Berg ook weer de nodige vertraging oploopt en kunnen wij ons dat nog veroorloven? Gaat dit dan weer niet ten koste van de kwaliteit van het leveren van goed onderwijs aan onze jeugd? Voldoet het huidig schoolgebouw dan nog aan de eisen die hiervoor gesteld zijn? Is het niet vreemd dat je dit raadsvoorstel dat eigenlijk onderdeel uitmaakt van de Ontwikkelvisie Berg voor dit raadsvoorstel gaat behandelen? Zou je dus niet met dit raadsvoorstel moeten wachten, totdat er meer duidelijkheid is hoe het verdere verloop van de ontwikkelvisie Berg er komt uit te zien?

 

Bijdrageregeling buitensport accommodaties Valkenburg a/d Geul.

De contouren van de bijdrageregeling zijn met de diverse buitensportverenigingen besproken en enkele verenigingen hebben gevraagd voor een hogere bijdrage dan het destijds maximum bedrag van € 250.000. De raad kan hier aan blijven vasthouden, maar u adviseert de raad om een maximale bijdrage vast te stellen van maximaal € 350.000 voor zeer bijzondere gevallen. Als wij dan kijken naar de bijlage samenvatting reactie 4 verenigingen eerste contourenregeling van de Memo bijdragenregeling buitensportverenigingen Valkenburg a/d Geul beweegt’, willen het volgende aan de orde stellen:

 

Daar geeft VV Walram o.a. al aan dat de maximale bijdrage van € 250.000 niet voldoende zal zijn om hun droomscenario  nieuwbouw te realiseren. Bij renovatie geldt hetzelfde. vv Berg’28 geeft o.a. aan dat in een eerste berekening aan dat de maximale bijdrage niet genoeg zal zijn voor hun gewenste renovatie van het dak clubgebouw en een uitbreiding 2 grote kleedlokalen en een berging. De opstallen van zowel VV Walram en vv Berg’28 zijn gewoon aan vernieuwing/-renovatie toe.  En wij vinden dat hier ook een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Wij vragen ons af of er wel genoeg draagvlak is bij de verenigingen. Tevens hebben de meeste verenigingen te weinig financiële mogelijkheden. En kunnen de verenigingen wel zo’n lening afsluiten is onze essentiële vraag. Renoveren voor dit bedrag zal ongetwijfeld de doodsteek zijn voor de verenigingen.

 

Was het bij de verenigingen bekend toen zij hun reactie gaven dat de raad een maximale bijdrage kan vaststellen op maximaal € 350.000 in zeer bijzondere gevallen conform dit voorliggend raadsvoorstel? Zo, ja wat is hun standpunt hierover? Zo, nee bent u bereid met hun hier op zeer korte termijn in overleg te treden en ons nog voor de raadsvergadering van 13 december as. in kennis te stellen wat de uitkomsten van dit overleg zijn geweest? Welke andere verenigingen in Valkenburg a/d Geul kunnen voor deze regeling in aanmerking komen? Is het zo dat alleen maar sprake is van de € 350.000 dat dit alleen maar mogelijk zou zijn als er sprake zou zijn van een fusie? Hoe zit het met het draagvlak bij de verenigingen? Leidt dit alles niet tot contributieverhoging en willen wij dit wel? En is dat dan weer niet tegenstrijdig met de uitgangspunten van Valkenburg a/d Geul beweegt

 

SV Geuldal vind het wel een mooie regeling. Zouden graag willen dat dit ook voor hun zou gelden en dat er een aangepaste versie zou komen mocht SV Geuldal definitief besluiten om naar Gulpen-Wittem te verhuizen. Maar u betwijfelt of dit nog wel een geschikte locatie is als je kijkt naar de gevolgen van de recentelijke watersnoodramp toen deze locatie ook helemaal onder water stond. De gemeenten Valkenburg a/d Geul en Gulpen-Wittem gaan opnieuw bekijken wat de beste locatie voor SV Geuldal zou zijn. Komt SV Geuldal ook voor de voorgestelde regeling in aanmerking en een aangepaste versie als het duidelijk is wat de nieuwe locatie zou gaat worden?

 

Relatie met bestaand beleid.

Hier geeft u o.a. aan dat in de bijdrageregeling een relatie gelegd is met de recente watersnoodramp. U stelt voor de bijdrage regeling vast te stellen, maar voor verenigingen die getroffen zijn door de watersnood een voorbehoud te maken in de zin dat de betreffende verenigingen op de huidige locatie gevestigd blijven. U stelt voor om op korte termijn hier een onderzoek na te doen en dan terug te komen bij de raad. Wij hebben hier afgelopen donderdag een RIB over ontvangen. Hebt u hier inmiddels met de betreffende verenigingen afspraken over gemaakt? Zo ja, wat is hiervan de laatste stand van zaken? Wanneer denkt u dat u hiermee terugkomt naar de raad? Waarom hebben wij hier pas een RIB over ontvangen, terwijl dit allemaal al langer bekend was? Is het niet beter eerst een onderzoek te doen voor men overgaat tot het invoeren van deze nieuwe regeling.

 

Bespreekpunt van stichting STOP inzake webshop unieke webshop voor bestrijding kinderarmoede in natura.

Wij als VSP vinden het stuk gelezen te hebben een heel goed voorstel om de armoede onder kinderen tegen te gaan.

Bent u bereid op de uitnodiging in te gaan om te gaan om hierover in overleg te treden met de stichting STOP? Kinderen kunnen via deze webshop o.a. kleding aanschaffen. Het inzetten van deze unieke webshop geeft kinderen die in armoede leven weer het gevoel dat zij erbij horen. Het gaat hier om bestrijding van kinderarmoede in natura. Het dringt het pestgedrag ook behoorlijk terug, vanwege de anonieme werkwijze van deze webshop.  Ook zie dan niet dat kinderen met de afdankertjes van andere kinderen moeten rondlopen Het gaat hier om kledingpakketten en verjaardagboxen. De inhoud van een kledingpakket bestaat uit minimaal  4 stuks kleding en twee cadeautjes. Een zomerpakket wordt verder met zomerkleding, een winterpakket met winterkleding aangevuld. Waaruit de inhoud van zo’n verjaardagbox bestaat kunt u terugvinden op pag. 12 van de bijgevoegde notitie: samenwerking gemeente in Nederland & Stichting STOP.

 

Instellen noodfonds voor betalen energierekening.

Ook in Valkenburg a/d Geul zijn al veel huishoudens in de knel gekomen of kunnen hierin nog komen vanwege de enorme stijging van de energieprijzen. Veel gezinnen worden hierdoor financieel hard geraakt. Van energiearmoede is sprake als een huishouden meer dan 10% van het besteedbaar inkomen uitgeeft om het adequaat warm te houden. Per 1 januari 2022 zouden wat wij begrepen hebben rijksmiddelen aan gemeentes beschikbaar gesteld worden voor hulp. U zult hier een plan van aanpak voor moeten opstellen. Steeds meer huishoudens zullen door de extreem stijgende energieprijzen in de financiële problemen komen. Ook hier in Valkenburg a/d Geul. Het is toch te gek voor woorden dat in zo’n rijk land als Nederland, dus hier ook in Valkenburg a/d Geul mensen de keuze moeten maken tussen de verwarming aanzetten of koken. Dit is wat de VSP betreft denigrerend, ongezond en onwenselijk. Op meerdere plaatsen in Nederland heeft men al een noodfonds voor energiearmoede in het leven geroepen. Dit in samenspraak met de diverse woningcorporaties. Met als doel om mensen financieel te ondersteunen die hun energierekening zo dadelijk niet meer kunnen betalen.

Bent u bereid om in Valkenburg a/d Geul een noodfonds energiearmoede in te stellen?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.                      Lloyd Wagemans                Gertie Silverentand