Nieuwsbulletin: Inbreng VSP tijdens de raadsadviescommissie SOB Valkenburg a/d Geul d.d. 29-11-2021.

Verordening Stimuleringslening Isoleer je Huis.

Zoals wij reeds tijdens de begrotingsvergadering aangegeven hebben omarmen wij als partij duurzaamheidsmaatregelen die bedoeld zijn om o.a. onze CO2 uitstoot te verminderen. Gelezen hebbende dit voorste hebben wij de volgende vragen:

  • Is eenzelfde stimuleringsregeling momenteel niet ook via de Provincie te verkrijgen?
  • Met deze full-service regeling wordt iedere aanvrager ontzorgd. De uitvoering het beheer en de monitoring van de regeling komt bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) te liggen. Als dit toch gebeurt verbazen wij ons toch over de hoeveelheid aan gemeentelijke uren van maar liefst 758 uur per jaar (of 2 jaar). Is deze urenverantwoording opgenomen op blz. 28 van het projectplan wel reëel? Waar is deze schatting aan getoetst? Is het noodzakelijk dat deze taken door een duurbetaalde beleidsedewerker worden gedaan. Moet deze niet bezig zijn met andere hoofdzaken en deze uitvoeringstaken overlaten aan een Met respect goedkopere administratief medewerker?
  • Uit de verordening maken wij op dat deze regeling aan te vragen is voor BESTAANDE WONINGEN. Er is volgens ons geen koppeling met onze inwoners die daadwerkelijk ingeschreven staan in onze gemeente. Kunt u ons uitleggen waarom in de verordening niet is opgenomen dat uitsluitend inwoners, zijnde bezitters van een koopwoning in onze gemeente en die ingeschreven staan in ons GBA, in aanmerking komen voor deze regeling?
  • Wat wij belangrijk vinden is dat juist inwoners met een eigen huis maar die weinig te besteden hebben voor deze regeling in aanmerking komen. Zij wonen procentueel gezien vaker in een woning waar het isoleren van de woning juist meer effect heeft maar een maandelijks bedrag moeilijk kunnen opbrengen. Ik wil graag van de wethouder vernemen of de grootte van deze doelgroep in beeld is gebracht en of er extra subsidiemogelijkheden voor deze doelgroep voorhanden zijn? Deze regeling moet immers niet uitsluitend bedoeld zijn voor draagkrachtige woningbezitters die nu via een goedkope lening makkelijk hun woning kunnen laten isoleren.
  • U geeft aan dat deze maatregel kostenneutraal is. Wij lenen maar middels maandelijkse incasseringen wordt de lening in zijn geheel geïnd.

Echter indien we met wanbetalers te maken krijgen gaat die redenering niet op. Welke maatregelen gaat u dan ondernemen om alsnog achterstallige afbetaling in te vorderen?

  • In het verlengde van de vorige vraag vragen wij ons af wat er gedaan wordt met een restant bedrag bij overlijden of verhuizing? Hoe wordt dat geregeld?

Reconstructie voormalige Provinciale weg door Houthem inclusief kleinschalig OV overstappunt.

Bij het lezen van dit voorstel zin wij verheugd maar ook heel erg verbaasd. Verheugd vanwege het feit dat we eindelijk budget gaan vrijmaken voor de reconstructie van de doorgaande weg in Houthem. Als VSP kunnen wij met dit onderdeel van de besluitvorming dan ook kort en krachtig zijn, namelijk dat we her akkoord mee gaan. Echter dan heeft het college ook nog een tactische zet uit de hoed getoverd. Namelijk ze voegen bij deze reconstructie tevens snel even de aanleg van het OV-overstappunt toe.

 

Waarom zijn dit geen 2 aparte raadsvoorstellen geworden? U geeft zelf namelijk in het raadsvoorstel aan dat bij de kadernota van 12 juli 2021 is afgesproken dat beide voorstellen separaat aan de raad worden voorgelegd. En wat zien we nu een integraal voorstel van de zijde van het college. Neemt u ons nou niet voor serieus aan? Onze nadrukkelijke vraag aan u, als portefeuillehouder, is of u voornemens bent dit voorstel alsnog voor de behandeling in de raad van 13 december gesplitst aan de raad wil gaan voorleggen? Graag verneem ik ook de reactie van de overige fracties in deze.

 

Wat betreft dit OV-overstap punt is als eerste wat hier nou exact onder wordt verstaan. In onze steunfractie heersten er diverse meningen daarover. Vandaar willen wij dat duidelijk van de wethouder beantwoord krijgen.

 

Het aanleggen van dit overstappunt gaat gepaard met het compenseren van bewoners-parkeerplaatsen die vervallen zijn als gevolg van de reconstructie van de weg. Kan de wethouder ons aangeven hoeveel parkeerplaatsen er bij de 1e reconstructie vervallen zijn en hoeveel parkeerplaatsen bij het OV-overstap punt aangelegd gaan worden.

 

U doet ons voorkomen dat de bewoners dringend behoefte hebben aan deze parkeerplaatsen bij het OV-overstappunt. Is dat echt zo of komt dit u alleen maar goed uit om de besluitvorming positief te vervolbrengen?

 

U heeft ons als raad altijd voorgehouden dat u subsidie ging zoeken voor de realisatie van de OV-overstappunt.

Moeten wij hieruit opmaken dat u dit niet gedaan heeft? Er staat namelijk helemaal niets in de raadsnota hierover vermeld. Graag uitleg van de wethouder.

 

VVGB Bouwplan Bergervliet.

Er zijn 9 zienswijzen ingediend. Voor onze fractie zijn deze naar behoren beantwoord. Dit bouwplan is een prachtige aanwinst voor Berg en Terblijt. Wij kunnen dan ook instemmen met dit voorstel.

 

Lijst advies Raad en verplichte Participatie.

Samen met de raad is een lijst opgesteld waarbij de raad om advies moet worden gevraagd over ontwikkelingen die niet passen binnen het bestemmingsplan/omgevingsplan. Het gaat dan om buitenplanse activiteit. Tevens zijn gevallen aangegeven waarbij participatie verplicht wordt gesteld voor een aanvrager. Voldoet de aanvrager hier niet aan dan kan het college de omgevingsvergunning weigeren. Als VSP fractie hebben wij geen verdere vragen over dit voorstel en kunnen derhalve instemmen hiermee.

 

Participatievisie en omgevingswet Gemeente Valkenburg a/d Geul.

De Omgevingswet wil meer ruimte geven voor ideeën van initiatiefnemers. Van de overheid wordt verwacht om meer ‘los te laten’ en ‘meer vertrouwen’ te geven aan initiatiefnemers. Van initiatiefnemers wordt wel verwacht dat ze alle betrokken belangen meenemen in hun plannen. Daarvoor zijn we als gemeente verplicht een Participatievisie vast te stellen.

 

Iedereen vindt wel wat over participatie en de manier waarop dit hoort te gaan. Zelf geeft u bv aan (onder paragraaf 5 van de visie) dat de gemeente het goede voorbeeld geeft bij haar eigen plannen door belanghebbenden tijdig mee te nemen in de planvorming. Dat is toch wel voer voor discussie zoals u zelf ook weet. Als we alleen al kijken naar de ‘Ontwikkelvisie Berg’ dan gaan uw bewoordingen niet op. Niet alle fracties zijn het daar met u eens dat hier een goede participatie heeft plaatsgevonden. En dan hebben we het nog niet eens over de reacties en de paniek die ontstaan is in Berg zelf.

 

De voorliggende participatievisie wordt aangeven dat belanghebbenden op een zo vroeg mogelijk moment betrokken worden bij het initiatief. Dat is weliswaar een mooi uitgangspunt maar dan moeten we wel ook kritisch zijn. Dat geldt niet alleen voor externe initiatiefnemers maar dat geldt dan ook voor het geval wij als gemeente zelf de initiatiefnemers zijn.

 

Vaak genoeg worden onze inwoners, en overige belanghebbenden pas benaderd als er al een plan ligt. Voor wat de VSP betreft is dat niet de bedoeling. Maak nou eens tijd vrij om vooraf goed te brainstormen en haal ideeën op bij onze inwoners. Daar wordt een uiteindelijk conceptplan alleen maar beter van.

 

Kan de wethouder ons garanderen dat wij in de lijn van de voorliggende Participatievisie inwoners vroegtijdig gaan betrekken bij het ontstaan van een idee. Dus schrijft u niet alleen dat u dit gaat doen, maar gaat u ook daadwerkelijk DOEN wat u schrijft. Graag willen wij een harde toezegging van de wethouder.

 

Wat wij als VSP missen is wel de open discussie met onze inwoners. Dat staat in de Participatievisie nergens geschreven. Waarom durft u niet in een open discussie te treden met onze inwoners? Ook dit hebben wij bijvoorbeeld gemist bij de ‘Ontwikkelvisie Berg’. Neem onze inwoners series en praat met hun. U als wethouder heeft hier een grote rol in. Waarom pakt u die rol niet?

 

Wij als VSP vinden participatie ontzettend belangrijk. Hiermee betrek je onze inwoners bij de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving. Maar dan moet je hun wel serieus nemen. Het plakken van gele, groen of roze papiertjes is ons te summier. Als je daar niet actief iets mee doet dan bedenkt iemand zich nog wel eens om een volgende keer te participeren. Wij weten ook dat niet iedereen in een participatietraject zijn gelijk of zijn zin kan krijgen. Het is dus heel belangrijk dat voor het starten van ene participatieproces de verwachtingen over en weer goed worden gemanaged.

 

Wij zullen het college derhalve nauwlettend volgen bij het daadwerkelijk nakomen van deze participatievisie.

 

Graag evalueren wij over 2 jaar samen met u, aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, deze visie.

 

Rondvraag: VRI Nieuweweg, Geneindestraat en Wilhelminalaan.

Bij deze verkeerinstallatie is regelmatig sprake van een verkeersonveilige situatie voor voetgangers vooral die gebruik maken van de VOP gelegen Geneindestraat/Wilhelminalaan.

Wat is het geval. Het gemotoriseerd verkeer wat van de Nieuweweg afkomt en rechts afslaat Geneindestraat als het verkeerslicht op groen staat wordt opeens geconfronteerd met een verkeerslicht juist voor de VOP dat dan op rood staat terwijl het verkeerslicht bij de VOP op groen staat.

Er zijn dan automobilisten die dan schijnbaar verrast worden door nog een verkeerslicht zo vlak om de bocht en dan gewoon door het rood licht heen rijden, terwijl er voetgangers aan het overstekken zijn. Deze mensen schrikken hier nogal van en moeten zich dan maar zien om zich in veiligheid te stellen. Bent u bereid om eens te bezien wat tegen deze onveilige en onoverzichtelijke toestand gedaan kan worden?

 

Rondvraag: Gevaarlijke toestanden bij het spoortunneltje Hekerbeekweg/Hekerbeekstraat en Herkenbroekerweg.

Bij dit tunneltje is structureel sprake van verkeersonveilige situaties. Het verkeer wat komt van de Hekerbeekstraat heeft hier voorrang ten opzichte van het verkeer wat komt richting Hekerbeekweg en Herkenbroekerweg.  Dit staat goed aangegeven middels bebording en zigzagmarkering die op de drie wegen is aangebracht op verzoek van de VSP. En toch doet het zich nog regelmatig voor dat het verkeer wat afkomstig is vooral van de Hekerbeekweg bewust of bewust geen voorrang verleent aan het verkeer wat komt richting Hekerbeekstraat.

Het lijdt regelmatig tot frustratie voor verkeersdeelnemers wat van de Hekerbeekstraat afkomstig is en als ze het tunneltje willen inrijden met verkeersdeelnemers die het tunneltje inrijden, zonder voorrang te verlenen. Ook levert dat de nodige onderlinge fricties op en het leidt zelfs tot opstoppingen. Voor de verkeersonveilige situaties in te perken zouden wij willen voorstellen of het niet mogelijk zou kunnen zijn om voor het tunneltje op de Hekerbeekweg een Stopbord (B7) geplaats zou kunnen worden met een stopstreep op een overzichtelijke plaats. Bij het plaatsen van zo’n bord moet je niet alleen voorrang verlenen, maar ook altijd stoppen. Als er een stopstreep getekend is op de weg, ben je verplicht voor deze stopstreep te stoppen. Bent u bereid om te bekijken of dit mogelijk is, met als primair uitgangspunt om de verkeersveiligheid te vergroten bij het spoortunneltje?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Lloyd Wagemans                    Jef Kleijnen                   Gertie Silverentand