Nieuwsbulletin: NOODKREET: DOE HET NIET!!!!

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Valkenburg aan de Geul en aan
de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

 

NOODKREET: DOE HET NIET!!!!

 

Valkenburg aan de Geul, 19 maart 2021

 

Van: raadsfracties CDA en VSP van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Onderwerp: brief wethouder Remy Meijers van donderdag 18 maart 2021 aan de griffie betreffende de Polfermolen.

 

 

Beste leden van het college en de leden van de gemeenteraad,

 

Via de griffie namen we kennis van de reactie van wethouder Meijers op de brief van drie raadsfracties inzake de aanbieding van een ondernemer met betrekking tot de toekomst van de Polfermolen.

In de brief reageert de wethouder op het verzoek van de VSP om vooralsnog geen sloopwerkzaamheden te verrichten wat de zwemvoorzieningen betreft en in dit verband geen onomkeerbare maatregelen te nemen. Een verzoek dat de CDA-fractie al eerder meermalen heeft gedaan en daarom nu ook van harte ondersteunt.

Wethouder Meijers reageert op de brief van drie fracties (een meerderheid van de raad) om het aanbod van een externe partij ter vergelijking toe te voegen aan de eerder door de raad vastgestelde scenario’s en om alsnog geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat de raad zich over dit voorstel heeft uitgesproken.De wethouder maakt zich er met een jantje van leiden vanaf door te wijzen naar de politieke ontwikkelingen, waardoor een reactie op het verzoek van drie partijen niet langer opportuun zou zijn.
Niets is minder waar! Het verzoek van een (kleine) meerderheid van de raad is wat ons betreft volledig opportuun en vraagt om een antwoord.

Op de eerste plaats mogen wij van het college een antwoord verwachten op onze (door drie fracties ondertekende) brief van 25 februari jongstleden. Die brief wordt nu door de verantwoordelijke wethouder met één zinnetje als niet opportuun afgedaan. Daarmee schuift hij de verantwoordelijkheid -zoals voor hem inmiddels gebruikelijk- weer opnieuw van zich af: een bestuurder onwaardig!

Wat het Polfermolendossier betreft vragen wij opnieuw nadrukkelijk om geen onomkeerbare acties te ondernemen die het behoud van een zwemvoorziening definitief onmogelijk maakt.
Wij zijn nog steeds van mening dat daartoe wel degelijk mogelijkheden aanwezig zijn. Voor het definitief onmogelijk maken van deze vooralsnog reële optie stellen we het huidige college volledig aansprakelijk en verantwoordelijk!

Daarom alsnog onze uitdrukkelijke oproep om onomkeerbare besluiten -zoals het voorgenomen besluit om per a.s. maandag het zwembad te laten leeglopen- vooralsnog achterwege te laten en besluitvorming daarover over te laten aan de raad.

De raad verzoeken wij zich duidelijk uit te spreken of de voorliggende kans voor toekomstbestendigheid van de Polfermolen serieus wordt vergeleken met de de eerder vastgestelde scenario’s of dat we deze kans laten liggen.

Het is wat ons betreft niet aan het college maar aan de raad om zich over de hiervoor gestelde vraag uit te spreken!

 

In afwachting van een reactie van college zijde verblijven
de namens fracties van CDA en VSP

Math. Knubben, fractievoorzitter CDA (06-54962160)

en

Jef Kleijnen, fractievoorzitter VSP (06-11567995)