Nieuwsbulletin: Raadsfractie van de VSP (deel 2) Valkenburg a/d Geul d.d. 14 december 2020

Nieuwsbulletin VSP inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering van 14 december jl. (deel 2).

 • Voorstel college armoedebeleid.
 • Motie bijstandsnormen raadsfracties VSP, PGP en AB.
 • Jaarvoorstel betreffende jaarprogramma duurzaamheid 2021 met doorkijk naar 2022.
 • Beantwoording vragen VSP verkeersoverlast Dorpstraat Sibbe.
 • Motie bekostiging onderwijshuisvesting raadsfracties PGP, AB, VSP en de VVD.
 • Facetbestemming ondergeschikte horeca.

 

Voorstel college armoedebeleid.

Wij als VSP zullen instemmen met dit raadsvoorstel. Want het heeft nu lang genoeg geduurd. Dit raadsvoorstel zal er ongetwijfeld toe leiden dat armoede teruggedrongen wordt binnen onze gemeente, maar wij als VSP zijn nog niet helemaal tevreden. Want wil je de armoedeval echt een halt toeroepen dan zou dit moeten door o.a. de inkomensgrenzen op te hogen van 110% Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) naar 130% van het Wettelijk Minimumloon (WML) en niet naar 120% van het WSM. Nu vallen vooral veel werkenden weer buiten de boot. Er zijn velen van deze mensen vaak met kinderen die onder aan de streep weiniger overhouden met werken dan iemand die moet rondkomen van een uitkering. En dat zou toch nooit de bedoeling mogen zijn. De uitvoering van het armoedebeleidsplan vraagt enerzijds om de inzet van extra middelen, anderzijds verwacht u dat de investering in het armoedebeleidsplan ook leidt tot inverdieneffecten.

 

Het zou er ook toe moeten leiden dat meer mensen met een uitkering zich dan ook geroepen voelen om betaald werk te gaan verrichten. Wij zien dat door deze stap totaal niet gebeuren. Dit vanwege het feit dat uw voorstel wel leidt tot een geringe verbetering van de mensen die nu een uitkering hebben, maar de mensen die werken met een inkomen tussen de 100% en 130% van het WML en zeer zeker met een armoedeval te maken hebben weer helemaal buiten de boot vallen. En dat wordt alleen voor deze mensen nog dramatischer vanwege het coronavirus. Dit zal ook nadrukkelijk een positieve uitwerking hebben dat meer mensen op zoek gaan naar een betaalde baan en wij dus weiniger geld aan uitkeringen kwijt zijn, zodat dit niet tot hoge extra kosten hoeft te leiden. De rede dat wij akkoord gaan met dit raadsvoorstel is gelegen in het feit dat nu een aantal landelijke partijen het minimumloon met daar aan gekoppeld de uitkeringen en de AOW willen verhogen. Sommigen willen dit doen om het minimumloon te verhogen naar € 14 zoals ook d de strekking was van de motie die de meerderheid van de raad heeft aangenomen tijdens de raadsvergadering van 8 juni jl. Sommige partijen willen het minimumloon verhogen met 10%. Wij hopen hier in elk geval na de Tweede Kamerverkiezingen het volgende jaar meer duidelijk over te krijgen of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Gebeurt dit niet dan komen wij hier zeker nog op terug.

 

Raadsfracties VSP, PGP en AB

 

Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende bijstandsnormen.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 14 december 2020.

 

Overwegende dat:

 • Sinds 2011 de bijstandsnormen stelselmatig verlaagd zijn en dit tot 2035 door zal gaan.
 • Hierdoor de bijstand, op basis van de norm voor een alleenstaande, op jaarbasis € 1.250 lager zal zijn.
 • Het verder doorvoeren van deze stelselmatige verlaging tot 2035 een groei van de armoede in Nederland teweeg zal brengen en zelfs met een kwart zal toenemen.

 

Constateert dat:

 • Het met de huidige bijstandsnormen al moeilijk is om rond te kunnen komen.
 • Dat moeten rondkomen van de bijstand in Nederland, leven op het absolute bestaansminimum betekent.
 • Dat gemeenten bij het doorzetten van het huidige rijksbeleid om de bijstandsnormen tot 2035 nog verder te verlagen, met hun anti-armoedebeleid in problemen komen.
 • Eerder een jaarlijkse verhoging van de bijstandsnormen aan de orde zou moeten zijn, dan een verlaging.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Een dringend beroep op regering en parlement te doen om het huidig beleid van verlaging van de bijstandsnormen tot 2035 te stoppen.

 

Deze motie ter kennisgeving door te sturen naar de fracties in de Tweede- en Eerste Kamer, de Nederlandse gemeenten en de VNG.

 

Voor deze motie stemden de raadsfracties van de VSP, PGP en AB (uitgezonderd het raadslid Wim Weerts). Tegen deze motie stemden de raadsfracties van CDA en VVD.     Deze motie werd aangenomen met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

 

Jaarvoorstel betreffende jaarprogramma duurzaamheid 2021 met doorkijk naar 2022.

Wij blijven erbij dat in dit raadsvoorstel veel aan het papier is toevertrouwd, maar wel weinig concreets. Wat verbaast ons nu m.b.t. dit raadsvoorstel. Er ligt GEEN nieuw jaarprogramma voor, maar we gaan door waar we in 2020 mee gestart zijn. Het raadsvoorstel zo lezende dan blijkt dat we weliswaar begonnen zijn maar hier blijkt niet uit dat we al resultaten geboekt hebben. Dus wel veel woorden maar weinig of geen daden. En als kers op de taart wordt ons ook nog eens gevraagd naar extra middelen voor extra capaciteit om de opdrachten uit het programma 2020 uit te werken. Wij als VSP willen graag dat er duidelijk prestatieafspraken vastgelegd worden voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 2021. Zodat wij als raad duidelijke kunnen controleren hoe de beschikbare middelen zijn besteed en hier ook opvolging aan is gegeven.

Wat is de stand van zaken enquête onder inwoners van het Heuvelland?  Wat is de stand van zaken m.b.t. reacties gratis scans?

 

Als wij als gemeente vinden dat mensen hun huizen zouden moeten isoleren, dan zou je als gemeente de mensen heel nadrukkelijk moeten voorlichten welke subsidiepotjes hiervoor in het leven zijn geroepen en hoe wij mensen hier financieel in kunnen tegenmoetkomen. Want heel veel huizenbezitters kunnen dit financieel gewoon niet opbrengen. Bent u bereid dit nog eens goed in ogenschouw te nemen? Het alleen maar verwijzen dat men hier ook een lening voor kan afsluiten is lood om oud ijzer. Want heel veel huizenbezitters met een lager inkomen komen dan beslist van de regen in de drup. Als VSP willen wij expliciet aangeven dat wij voorstander zijn van een goede aanpak van de verduurzaming van onze gemeente, maar dat het geld ook effectief en goed besteed wordt.  Uit het voorliggende voorstel zetten wij hier grote vraagtekens bij.

 

Beantwoording vragen VSP verkeersoverlast Dorpstraat Sibbe.

De beantwoording van deze vragen vinden wij als VSP volstrekt onder de maat. Wij willen de wethouder expliciet vragen of hij de klachten van deze bewoners wel serieus neemt? Wij willen de wethouder indringend verzoeken of hij deze nietszeggende antwoorden, die als enigste uitgangspunt hebben dat hij geen boodschap aan klachten van burgers heeft om deze in heroverweging te nemen. Waarom gaat de wethouder ook niet met deze mensen in gesprek met deze bewoners op dezelfde wijze als de bewoners van de Neerhem en de Sibberweg? Of moeten wij hier concluderen dat deze wethouder met twee maten meet?

 

Raadsfracties PGP, AB, VSP en VVD.

 

Motie bekostiging onderwijshuisvesting.

 

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 14 december 2020.

 

Constaterende dat:

 • Gemeenten een wettelijke zorgplicht hebben voor de huisvesting van primair en voortgezet onderwijs;
 • In 2014 de gemeenten zijn geconfronteerd met de uitname van een aanzienlijk bedrag uit de AUGF voor onderwijshuisvesting (motie Buma). Dit heeft tot gevolg gehad dat er vanwege het verbod op investering in nieuwbouw PO €256 mln. verloren is gegaan. Deze uitname is tot op heden nog niet hersteld;
 • Gemeenten geconfronteerd worden met extra bouweisen vanuit de rijksoverheid in het kader van duurzaamheid (BENG en ENG) vanaf 1 januari 2021 zonder dat hier extra middelen tegenover staan;
 • De prijsontwikkelingen voor bouw ver boven de indexering van het Gemeentefonds uitkomen en de VNG gemeenten al adviseerde –zonder financiële compensatie vanuit het Rijk- het normbedrag fors te verhogen (2018: extra 40%, 2019: 6,63%, 2020: 6,08%);
 • Op 27 juni 2018 de ALV van de VNG een motie heeft aangenomen met de volgende tekst: “Draagt het bestuur van de VNG op:

In gesprek te gaan met het Rijk en de onderwijsorganisaties over een substantiële verhoging van de bekostiging voor onderwijshuisvesting waarmee het mogelijk wordt om te voorzien in schoolgebouwen die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en aan de komende eisen op het gebied van duurzaamheid.”

 • Er geen zichtbare resultaten zijn naar aanleiding van deze motie. Op 23 september 2020 op de ALV van de VNG voor de tweede keer een motie over dit onderwerp is aangenomen, waardoor er momenteel onderzoek plaatsvindt naar de bekostiging van onderwijshuisvesting met oplevering maart 2021.
 • Op 3 november 2020 de VNG een brief uitstuurt met het bericht dat de norm nogmaals 9,6% wordt verhoogd zonder bekostiging uit het rijk. Overwegende dat; ● Ook Valkenburg aan de Geul in het komende jaar al te maken krijgt met een verbouwing of vernieuwing van een schoolgebouw.
 • Valkenburg aan de Geul graag wil voldoen aan de (B)ENG-norm, maar de bekostiging hiervan zacht gezegd een uitdaging is.

 

Draagt het college op:

Middels een brief aan de VNG met afschrift aan alle gemeenten in Nederland ook onze zorgen te uiten over de bekostiging van nieuwe onderwijshuisvesting en de VNG op te roepen werk te maken van de uitvoering van de genoemde motie op de ALV van de VNG op 23 september jl. En gaat over tot de orde van de dag.

 

Voor deze motie stemden de raadsfractie van PGP, AB, VSP en VVD. Tegen deze motie stemde de raadsfractie van het CDA. Deze motie werd met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

 

Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca.
Hierin wordt de detailhandel de mogelijkheid geboden om in te springen in nieuwe trends en ontwikkelingen in het consumptie gedrag van de mensen. Dit is mogelijk door o.a. koffie e.d. in hun zaak aan te bieden, gratis of tegen betaling. De detailhandelsfunctie moet echter de hoofdfunctie blijven. Dit betekent dus kleinschalig en geen alcohol. Het mag geen concurrentie zijn voor de bestaande horecagelegenheden. Om de positie van de detailhandelaren te versterken, zal de fractie VSP voor dit voorstel stemmen.
Echter deze maatregel alleen is niet de oplossing voor de ondernemers in Valkenburg aan de Geul. De fractie VSP wil nogmaals wijzen op het feit dat Valkenburg aan de Geul zijn regiofunctie is verloren en er grote omzetverliezen zijn geleden. Door veel inwoners boodschappen elders in de regio gedaan worden door vooral gratis parkeren. De raadsfractie van de VVD stemde niet voor of tegen dit voorstel. Tijdens de stemming hebben zij de vluchtroute genomen naar het toilet met maar een doel om geen kleur hoeven te erkennen!!!!!!!

 

Namens de raadfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                          Lloyd Wagemans                             Gertie Silverentand