Nieuwsbulletin raadsfractie VSP 16 mei 2019

De inhoud van dit nieuwsbulletin gaat over diverse onderwerpen die wij aan de orde hebben gesteld tijdens de recentelijk gehouden raadadviescommissies van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

  • Uitkomsten enquête parkeervergunningen Broekhem-Noord.
  • Het niet plaatsen van een elektrische deuropenen seniorenwoningen Oranjelaan te Valkenburg.
  • Verdeling evenementen budget 2019.
  • Zienswijze Omnibuzz.

 

Vragen rondvraag raadsadviescommissie EFTR 15 mei 2019 van de raadsfractie van de VSP n.a.v. enquête vergunningparkeren Broekhem Noord.

N.a.v. de bewonersbrief resultaten vergunningparkeren Broekhem-Noord hebben wij de volgende vragen:

  • Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd zoals normaal gebruikelijk is via een raadsinformatiebulletin?
  • Kunnen wij een uitgewerkt overzicht ontvangen (per straat)?
  • Maar liefst 73% heeft zich uitgesproken tegen het invoeren van een  parkeervergunning. Zou niet een van de oorzaken kunnen zijn dat er nogal veel klachten en weerstand is tegen het huidige (klantonvriendelijk) parkeervergunningensysteem dat nu in diverse kernen van toepassing is o.a. betalen vanaf 2de parkeerkaart en ontvangen bezoekers, het digitale systeem en de gebrekkige handhaving?
  • Waarom is er niet voor gekozen om voor het houden van deze enquête een bijeenkomst in de buurt te houden waarin mensen uitgelegd krijgen over wat het probleem is, waarom er een enquête gehouden wordt en wat de gevolgen zijn om wel of geen vergunninghoudersparkeren in te voeren?
  • Wat wordt gedaan met reeds gemelde klachten over fout parkeerders?
  • Waarom starten wij niet om toch te proberen om medewerkers en andere mensen o.a. werkzaam in Valkenburg welke dagelijks hun voertuig parkeren op de Parallelweg of Napoleonsstraat te weren? Bied deze mensen een alternatief zodat de druk wordt weggehaald in deze straten? Want om nu niets te doen, laten we deze mensen in de steek.

 

Rondvraag raadsfractie VSP voor de raadsadviescommissie Sociaal Domein die gehouden wordt op maandag 13 mei 2019 over het niet plaatsen van een elektrische deuropener seniorenwoningen Oranjelaan.

Ik heb namens de raadsfractie van de VSP op 15 april 2019 schriftelijke vragen gesteld conform de ex. art. RvO procedure. Een van deze vragen hield in of het college bereid is er zorg voor te dragen dat er op de eerste verdieping van de galerij appartementencomplex Oranjelaan op zeer korte termijn een elektrische deuropener geplaats kon worden.

Op 26 april 2019 hebben wij nietszeggender beantwoording tegenmoet mogen zien. Men zou in het kader van een art. 41 procedure niet ingaan op individuele casussen. Wij hebben deze brief geschreven omdat een bewoonster van het kasje naar de muur wordt gestuurd. Zelf heeft Jef Kleijnen hierover herhaaldelijke malen aan de bel getrokken. Het zou je moeder, grootmoeder of tante maar wezen. Zo ga je echt niet met mensen om. Tevens heb ik in dit schrijven aangegeven dat het niet alleen gaat over een bewoonster van 83 jaar met een schouderprothese die de galerijdeur niet open krijgt met alle rampzalige gevolgen vandien, maar dat er nog meer mensen op deze verdieping wonen met een hoge leeftijd en beperkingen. Tevens heeft men al op de tweede en derde etage van dit appartementencomplex al elektrische deuropeners geplaatst (in het kader van de WMO) omdat daar ook oudere mensen met beperkingen wonen (dat is trouwens van toepassing voor het hele complex).

De gemeente heeft in eerste instantie ook al bij de eigenaar van het complex Wonen Zuid een offerte aangevraagd m.b.t. het plaatsen van een elektrische deuropenen op de eerste etage. Mevrouw heeft inmiddels bezwaar aangetekend. Wij als VSP hebben deze brief ook geschreven vanwege het feit dat betrokkene al maandenlang met een groot probleem opgezadeld zit dat zo snel al mogelijk opgelost moet worden. Elke dag langer is een marteling voor betrokkene. Daarom willen wij het college nogmaals verzoeken om er zorg voor te dragen dat er op eerste verdieping van de galerij appartementencomplex Oranjelaan zo snel als mogelijk in het kader van de WMO een elektrische deuropener geplaatst kan worden?

 

Verdeling evenementenbudget 2019.

M.b.t. het WK veldrijden vinden wij het een grote schande dat wij nog geen eindafrekening van de provincie hebben. Dit evenement was voor ons als gemeente begroot op € 150.000. Daar hebben wij inmiddels nog eens een bedrag van € 160.000 bij moeten lappen.

Wanneer kunnen wij nu eens eindelijk de eindafrekening tegemoet zien?

 

Als wij het hebben over wielerevenementen dan vinden wij dat wij meer dan genoeg hebben aan de AGR met zijn nevenactiviteiten die al een hoop overlast met zich meebrengen zoals grote groepen fietsers die elke regel aan hun laars lappen en een gigantische parkeeroverlast. Wij vinden het wielerfestival (meerdaags) wat men wil organiseren totaal overbodig.

 

Wij zouden wel eens willen weten wat deze evenementen ons onder aan de streep uiteindelijk opleveren?

 

En waarom moeten wij subsidies blijven verstrekken aan vooral commerciële evenementen die al 3 jaar een opstart subsidie ontvangen hebben en die zich volgens de afspraken die hier over gemaakt zijn zodoende zelf zouden moeten kunnen bedruipen zoals: Eroica en Top on Pop. Voor dit laatste evenement worden o.a. entreeprijzen gevraag van € 78 p.p. (twee dagen) en € 47,50 p.p.(een dag). En dan niet te vergeten dat de prijs van een consumptie ook nog eens € 2.65 bedraagt.

 

Wanneer kunnen wij trouwens de evaluatie van het totale evenementebeleid tegenmoet zien?

 

Wat wij heel erg jammer vinden is dat er geen geld meer uitgetrokken wordt voor het organiseren van het evenement bij uitstek wat juist heel veel mensen vanuit onze gemeente en de regio trok en dan hebben wij het over Living Status. Heel veel mensen in Valkenburg a/d Geul zijn hier niet over te spreken.

 

Wat moeten wij ons voorstellen bij vestingfeesten? Is dit de aanloop om te komen tot de herbouw van de Wolfstoren? Wij zijn hier beslist geen voorstander van. Wanneer kunnen wij het raadsinformatiebulletin tegemoet zien m.b.t. de ruïne n.a.v. de toezegging hierover tijdens de raadsbijeenkomst van 15 april 2019?

 

M.b.t. het evenementenbeleid zoals dit gehanteerd wordt binnen deze gemeente komen wij uiteraard nog op terug bij de behandeling van de technische kaderbrief en de begroting.

 

Zienswijze Omnibuzz.

Wij zijn op dinsdag 6 mei jl. op de informatieavond geweest van Omnibuzz te Urmond. Tijdens deze bijeenkomst zijn een groot aantal vragen wat wij als VSP hadden beantwoord. Toch willen wij nog het volgende aan de orde stellen.

 

N.a.v. de collegenota is er m.b.t. de aanbesteding nauwelijks rekening gehouden met de tariefstijging van 8.5%. Er is ook geen vertaling in de begrotingscijfers van het te verwachten stijging vervoersvolume. Deze zaken zouden een aanzienlijk effect hebben op de gemeenschappelijke bijdrage aan Omnibuzz. Over welke bedragen hebben wij het hier? Zij wij hier niet teveel bezig met het financiële aspect en gaat dit niet ten koste van de uiteindelijke doelstelling en dat is het verzorgen van het vervoer op maat voor mensen die hier op aangewezen en afhankelijk van zijn?

 

Het klantentevredenheidsonderzoek zou uitkomen op een cijfer van 8.2. Dat is een mooi rapportcijfer zou je kunnen zeggen. Maar daartegenover staan maar liefst 3488 klachten (3 op de 1000 ritten). Hoe verhoudt dit zich met elkaar? Van de klachten zijn er 2018 gegrond verklaart. Dat is best een groot aantal. De meeste klachten hebben te maken met het zich niet houden aan de ophaaltijden (te vroeg of te laat), te lang moeten zitten in het voertuig en de chauffeur (niet vriendelijk en niet erg behulpzaam). Hoe worden deze klachten afgehandeld? Komen hier ook juridische procedures uit voort?

 

Aanpassing openingstijden ritreservering (telefonisch) is teruggebracht naar 22.00 uur i.v.m. kostenbesparing. Gaat dit niet ten koste van de dienstverlening en de klantvriendelijkheid? Mensen kunnen ook digitaal reserveren. Wij als VSP vinden dat het telefonisch reserveren in de toekomst niet opgeheven mag worden. Want laaggeletterden en mensen die niet goed overweg kunnen met de digitale snelweg worden hiervan het kind van de rekening. Kunnen wij ervan uitgaan dat het telefonisch reserveren in stand gehouden wordt?

 

M.b.t. de voorgestelde zienswijze geeft u aan dat de kosten voor Omnibuzz de komende jaren nog verder zullen stijgen. Kunt u aangeven over welke bedragen wij het hier hebben?

 

Men wil mensen ook meer gebruik laten maken van het openbaar vervoer. Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat men dit dwingend aan mensen wil opleggen via herindicatie. Hoe gaat men dit controleren of dit op een objectieve manier gaat plaatsvinden? Groepsvervoer heeft een ander uitgangspunt dan vervoer op maat voor o.a. ouderen die langer duurzaam thuis moeten blijven wonen en zodoende kunnen participeren in de maatschappij. Als Omnibus dit min of meer dwingend gaat opleggen dat mensen die nu gebruik maken van het plaats afhankelijk vervoer dan zou dit wel eens kunnen leiden tot praktische bezwaren en juridische procedures.

 

Duurzaamheid busjes. Wordt hier ook werk van gemaakt en hoe zit het dan met de laadinfastructuur?

 

Men wil m.b.t. de bijdrage een omschakeling gaan maken van zones naar km. Wat zijn hiervan de voor en nadelen? En zou het dan niet beter zijn zoals in het recente verleden een vaste bijdrage op jaarbasis te vragen? In 2016 was dit € 73,50 per persoon.

 

U geeft aan niet in te stemmen met de begroting van 2020 en ook niet in te stemmen m.b.t. de meerjarenbegroting. Welke gevolgen kan dat hebben voor mensen die afhankelijk zijn van vraagafhankelijk vervoer?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                      Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand

 

 

 

 

Download hier het document: NieuwsbulletinVSP16052019