Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP 27 november 2019

Beste mensen,

 

Hieronder treft u aan onze nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:

  • Personele bezetting Politie blijft ons zorgen baren. Onderbezetting van de Politie is in feite elke dag aan de orde in Valkenburg a/d Geul en niet alleen tijdens de kerstperiode.
  • Toneelstuk ‘Mèt de Batse Bloat’ van toneelvereniging vriendenkring uit Vilt is een echte aanrader.
  • Promotiecampagne wandelgemeente (raadsadviescommissie EFTR).

 

Personele bezetting Politie blijft ons zorgen baren. Onderbezetting van de Politie is in feite elke dag aan de orde in Valkenburg a/d Geul en niet alleen tijdens de kerstperiode.

Zie hier onze reactie op het Conceptplan beleidsplan politie 2020 – 2023 tijdens de raadsadviescommissie ABA.

Namens de VSP wil ik in eerste instantie in zijn algemeenheid reageren op dit conceptbeleidsplan. De personele sterkte blijft ons zorgen baren. Het blijkt een onhoudbare situatie. Wij wachten met spanning de onderzoeksresultaten af dat een extern bureau gaat doen naar de werklast van en tussen de politiebasisteams v/d eenheid Limburg. Is de eenheid Heuvelland voldoende bemand als je kijkt naar onze internationale ligging en het toerisme binnen onze gemeente/regio. Wij hebben hier vanwege onze grensligging te maken met o.a. drugscriminaliteit, geweldsdelicten diefstal en openlijke geweldspleging. Zijn wij voldoende in staat om deze criminaliteit een halt toe te roepen is onze essentiële vraag?

 

Criminaliteit stopt niet bij de landsgrens. Nee integendeel, het neemt juist toe o.a. rondtrekkende bendes die nadat ze hun slag geslagen hebben meteen de grens overvluchten. Ook hennepteelt kom je in Valkenburg stelselmatig tegen. Het gebruik van drugs in de openbare ruimte zou veel harder aangepakt dienen te worden. Wij willen u verzoeken om in het voorliggend beleidsplan expliciet op te nemen om de drugscriminaliteit keihard aan te pakken?

 

Samenwerken aan een betere politieorganisatie. Hoe denkt u in het kader van de bedreigingen waar de Politie vaak mee te maken heeft dat zij uitgerust gaan worden met een stoomstootwapen?

Situatie Limburg Wij spreken onze zeer grote zorgen uit dat de ondermijning steeds tastbaarder wordt. Wij vinden dat er alles in het werk gesteld moet worden om dit een halt toe te roepen.

Er wordt o.a. aangegeven dat de geregistreerde traditionele criminaliteit sterk is gedaald. Hoe komt men aan deze conclusie en waar is dit op gebaseerd? Heeft dit niet veel eerder te maken dat mensen minder aangiftes doen, vanwege lange wachttijden of aangiftes die door de politie niet opgenomen worden vanwege tijdsdruk?

De veiligheidsmonitor 2017 geeft expliciet aan dat mensen in Limburg zich meer onveilig voelen dan burgers in de rest van het land.

 

Wij weten dat er bij de Politie noodzakelijke keuzes gemaakt dienen te worden wat men wel en niet doet. Dit gaat gewoon ten koste van de kleinere criminaliteit en overtredingen die in onze samenleving plaatsvinden. Veel mensen dus ook inwoners storen zich hier mateloos aan. Wij blijven erop hameren dat er meer gedaan moet worden tegen de verkeershufterig gedrag, overlast van jongeren en ander crimineel gedrag binnen onze gemeente. Er zou hier harder tegen opgetreden moeten worden. Is men hiertoe bereid?

 

Hieronder o.a. de inzet eisen van de Politiebonden waar wij de burgemeester op gewezen hebben, die wij als VSP onderschrijven.

De politiebonden vinden: 'Het credo ‘niet alles kan’ geldt ook voor de politie. Zoals het nu gaat, raken politiemensen en hun organisatie in moordend tempo volledig uitgeput. Ook burgers worden de dupe van onderbezetting bij de politie. Aangiftes blijven liggen en bij veel zaken is doorpakken niet mogelijk. Veel meldingen worden in de wacht gezet of krijgen geen navolging. Daar komt nog eens bij dat de politie geen menskracht heeft om de georganiseerde misdaad een halt toe te roepen. Jarenlang gaven politiemensen samen met de bonden verontrustende signalen af aan de politiek. Er is herhaaldelijk aangegeven dat de politie afstevent op enorme tekorten met desastreuze gevolgen. Het is aan dovemansoren gericht. Veel politiemedewerkers hebben er weinig vertrouwen meer in dat de politiek actie onderneemt. Wel is de behoefte groot om te laten zien dat het water hen aan de lippen staat.

Noodmaatregelen.
Met de eisen van de politiecollega’s richten de bonden zich direct tot de partijen die volgens hen de verantwoordelijkheid dragen om keuzes te maken. 'Van politiemensen kan niet worden gevraagd dat zij ‘nee’ verkopen aan de burger. De politiebonden willen korte en lange termijnoplossingen zien.

Alarmerende situatie.
Zoals het nu gaat is er sprake van een onverantwoorde, ongezonde situatie voor politiemensen. De politie loopt op haar tandvlees. Een woordvoerder namens de bonden: We zien het overal om ons heen. Collega's vallen om, draaien te veel en te lange diensten, zien dat hun gezinsleven onder druk staat en worden kwetsbaar door beperkte opschalingsmogelijkheden. Wijkagenten en vele andere collega’s uit de basisteams worden noodgedwongen in de noodhulp ingezet en of voor extra beveiligingstaken. Dit gaat ten koste van hun reguliere werk. De politiek klopt zichzelf op de borst omdat agenten in de wijk aanwezig zijn. Maar in de praktijk is hier weinig van te zien.'

Krapte neemt toe.
Ook binnen de ondersteuning en opsporing staan collega’s door onderbezetting flink onder druk. 'Duizenden zaken zijn al stopgezet of liggen op de plank en steeds vaker kunnen aangiftes van burgers niet worden opgenomen. Eenvoudigweg omdat het werkaanbod van de politie en het aantal beschikbare politiemensen totaal niet meer in evenwicht is. Het ziekteverzuim lijkt eerder op te lopen dan af te nemen, het aantal politiemensen dat uit onvrede de organisatie verlaat stijgt en de komende jaren gaan 14.000 tot 17.000 collega’s met pensioen.

Maatregelen lange termijn.
Het is pijnlijk dat de politiek er niet zelfstandig in is geslaagd om het tij te keren. Politiemensen willen er voor burgers zijn, zaken oplossen die burgers direct raken.

Investeren in een nieuwe lichting politiemensen is een vereiste, die zijn er alleen niet van de ene op de andere dag. Ook op de lange termijn moet de politiek haar prioriteitenlijst voor de politie dus bijstellen. Veel politiemensen zien het schrappen van taken als een noodzakelijk kwaad. Zij vrezen dat de politie haar geloofwaardigheid in de samenleving verliest als zij bepaalde zaken geen prioriteit meer geeft.

Oneigenlijke taken.
Politiemensen geven aan dat nog meer tornen aan de primaire politietaken geen goed idee is. Dat voedt juist de criminaliteit. De politie moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn. De inzet daarentegen bij niet primaire taken, zoals de beveiliging van evenementen en opvang van verwarde personen, moet drastisch worden verminderd. Te veel oneigenlijke taken drukken zwaar op de inzet van politiemedewerkers. Ook leidinggevenden verkeren in een spagaat. Zij zien zich gedwongen om (te) veel te vragen van hun mensen, terwijl zij willen voorkomen dat collega’s ziek worden of zelfs langdurig uitvallen. Het wringt aan alle kanten.

Harde keuzes.
'Politiemensen laten zich niet langer onder druk zetten met hun loyaliteit naar de burger. Dat dit de politie jarenlang overeind heeft gehouden, is al vele malen aangetoond. Maar het besef is er niet bij politici en bestuur. Of – nog erger - het wordt opzettelijk genegeerd.  Wat gaat men doen met de noodkreet van de Politiebonden? Wordt hier ook invulling aangegeven in deze beleidsnota?

 

Toneelstuk ‘Mèt de Batse Bloat’ van toneelvereniging vriendenkring uit Vilt is een echte aanrader.

Afgelopen zondag zijn onze raadsleden Gertie Silverentand en Lloyd Wagemans en Jef Kleijnen van de VSP naar toneelstuk geweest ‘Mèt de Batse Bloat’ van toneelvereniging de vriendenkring in Vilt. Wat een geweldige happening. Wij hebben wat afgelachen. Het was echt de moeite waard. Goed om even stoom af te blazen. Op 7 en 8 december as. zijn er nog voorstellingen. Is echt de moeite waard.  www.ticketkantoor.nl/shop/toneelzorg

Promotiecampagne wandelgemeente (raadsadviescommissie EFTR).

De raadsfractie VSP is hier voorstander van. Wij pleiten er voor dat er niet meer gecombineerde fiets en wandelpaden komen. Ook dat er meer controle zal zijn.

Voorbeeld: Het pad van de drie beeldjes naar Schin op Geul. Ook vragen wij voor beter onderhoud langs de paden met mooie uitzichten. Voorbeeld: De Goudsberg (picknickplaats).

Waarom wordt geen gebruik gemaakt van Wandelclub Vilt. Zij hebben veel ervaring en een enorme promotiekracht. Ook het organiseren van wandelclinics is door ons raadslid Gertie Silverentand aan de orde gesteld.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.