Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP 30 september 2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP 30 september 2021.

Diverse onderwerpen die wij recentelijk aan de orde hebben gesteld bij het college van B & W in Valkenburg a/d Geul zoals:

 • Keukentafelgesprek in het kader van de WMO.
 • Uitbreiding gebouw en eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair OBS Broekhem.
 • 37 burgemeesters in manifest aan kabinet ‘pak ondermijning nu eens echt aan’.
 • Toestand afgebrande panden Plenkertstraat.
 • Abonnementskorting voor inwoners van Valkenburg a/d Geul die gaan zwemmen in zwembad Mosaqua in Gulpen.
 • Schriftelijke vragen aan het college tegengaan zwerfvuil in Valkenburg a/d Geul.

 

Keukentafelgesprek in het kader van de WMO.

Wij als VSP zijn er altijd van uitgegaan als een inwoner van onze gemeente een verzoek doet om bij hem thuis een keukentafelgesprek te willen houden om te bekijken welke voorzieningen er nodig blijken te zijn als men gebreke heeft om zo optimaal en zolang als mogelijk thuis te blijven wonen dit dan ook gehouden wordt. Maar wij horen steeds meer van mensen als zij telefonisch hier een afspraak over willen maken hen het eerst het hemd van hun lijf gevraagd wordt en er zelf geopperd wordt of een keukentafelgesprek wel nodig is. Ook zou er sprake zijn van adviezen waar in feite niet om gevraagd is zoals: misschien is het toch maar beter dat u voor een andere woning gaat kijken. Dit is toch in feite toch nooit de insteek geweest om te komen tot een keukentafelgesprek. Deze manier van werken is dus niet laagdrempelig, schrikt mensen af en schiet dus in feite voorbij aan zijn doel en dat is mensen zolang als het mogelijk is thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

 1. Wat is de juiste procedure als iemand in aanmerking wil komen voor een keukentafelgesprek?
 2. Kunt u er zorg voor dragen als iemand een verzoek doet om een

keukentafelgesprek dat dit zonder een onnodige ingewikkelde procedure vooraf en op een klantvriendelijke manier kan plaatsvinden?

Uitbreiding gebouw en eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair OBS Broekhem.

Op zichzelf hebben wij als raadsfractie van de VSP niks tegen dit voorstel.  Maar wij vragen ons af als je kijkt naar de leerlingenprognose basisonderwijs 2021 op pagina 2 van dit raadsvoorstel dat er op 3 van de 4 bassischolen een stijging van het aantal leerlingen te zien is.

 

Tevens wordt op dezelfde pagina aangegeven dat uit die prognose blijkt dat de ingezette leerlingendaling bij de meeste scholen weer gaat stijgen. Onze essentiële vraag is bent u niet te vroeg overgegaan tot het sluiten van de scholen in Schin op Geul, Houthem – St. Gerlach en Vilt? Wij als VSP vinden van wel. Want door het sluiten van deze scholen is de fundering van de leefbaarheid in deze kernen gewoon naar de vernieling geholpen. Ook komt bij ons de vraag boven drijven: als deze scholen intact waren gebleven had er dan een uitbreiding van de OBS te Broekhem moeten plaatsvinden?

 

Als de sloop van deze scholen niet had plaatsgevonden dan hadden wij ook niet een bedrag van € 657.714  hoeven uit te geven. Dan hebben wij het over de kosten van de uitbreiding van de kosten van de OBS Broeken van € 622.164 de kosten van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van € 25.550 en € 10.000 voor het bouwrijp maken van de grond.

 

37 burgemeesters in manifest aan kabinet ‘pak ondermijning nu eens echt aan’.

Tientallen burgemeesters hebben zich achter een manifest geschaard waarin voorstellen worden gedaan om de ondermijnende criminaliteit harde slagen toe te brengen. De burgemeesters bepleiten het gericht pakken en plukken van criminelen en meer geld voor het bestrijden van de criminaliteit.

 

Over de schoenen: 'Misschien zijn we te lang te stil gebleven terwijl het water ons bij tijd en wijle over de schoenen loopt. Tijd voor actie', stellen de  burgemeesters. Onder de burgemeesters die het stuk hebben ondertekend zijn Paul Depla van Breda, Koen Schuiling van Groningen en Onno van Veldhuizen van Enschede.'

Dodenlijst: In het manifest benadrukken de bestuurders dat ze dagelijks de gevolgen van de ondermijnende criminaliteit ervaren. 'Corruptie, bedreigingen, intimidatie, geweld en helaas steeds meer doden.

 

Ook het aantal vergismoorden neemt toe. Staat je naam op een dodenlijst? Dan is ook je omgeving niet meer veilig.'

 

Aanbevelingen: De gemeentebestuurders komen met aanbevelingen voor de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Zo bepleiten ze meer investeringen in de hele strafrechtketen. 'Dat begint bij opsporing door en aanwezigheid van wijkagenten.' Daarnaast adviseren ze het Openbaar Ministerie en de rechtbanken meer capaciteit te geven. 'Zaken blijven tergend lang op de plank liggen. Daders worden zelden vastgehouden in afwachting van de zitting en pakken hun oude leven op.'

Jeugdwerk: Ook het investeren in jeugd- en jongerenwerk en in docenten die signaleren en ingrijpen als jongeren dreigen af te glijden, is een aandachtspunt. 'Voorkom dat zij de toekomstige bazen van de onderwereld worden.'

 

Ondermijning kom je ook tegen in een toeristische gemeente zoals Valkenburg a/d Geul die ook nog onderdeel uitmaakt van de grensregio: Wij hebben begrepen dat iedere gemeente zich mag aansluiten bij dit manifest. N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vraag: Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat de gemeente Valkenburg a/d Geul zich ook aan sluit bij het manifest aan het kabinet ‘pak ondermijning nu eens echt aan’. Want ook wij moeten een stevige vuist maken tegen ondermijning.

 

Afgebrande panden Plenkertstraat.

In de nacht van 31 juli/1 augustus jl. zijn twee leegstaande panden in de Plenkertstraat volledig door brand verwoest. De eigenaar heeft toen aangegeven dat de panden nog dezelfde zondag volledig gesloopt zouden worden. Op 5 augustus jl. heeft de gemeente de eigenaar gesommeerd de overblijfselen van deze afgebrande gebouwen totaal te slopen.

Wat wekt onze grote verbazing? Het is nu 21 september en een gedeelte van de gebouwen staat nog steeds overeind. Eigenlijk is dit een grote aanfluiting voor de gehele gemeente Valkenburg aan de Geul. Zeker voor het aanzicht van de Plenkertstraat, wat beslist niet de eerste keer is. Wij als VSP willen de volgende vragen aan u stellen:

 • Kunt u er zorg voor dragen dat de overblijfselen van de afgebrande gebouwen zo snel als mogelijk gesloopt worden?
 • Kunt u er zorg voor dragen dat het terrein zo afgeschermd wordt dat het aan het zicht van de straat onttrokken wordt?

Abonnementskorting voor inwoners van Valkenburg a/d Geul die gaan zwemmen in zwembad Mosaqua in Gulpen.

Nu het zwembad bij de Polfermolen door u (zonder instemming van de VSP) definitief gesloten is willen wij u indringend verzoeken onze inwoners die gebruik maken van het zwembad Mosaqua in Gulpen van u een korting zouden kunnen krijgen die overeenstemt met de korting die de gemeente Gulpen-Wittem aan haar inwoners geeft. Dit ook in navolging van de gemeente Vaals, die hebben geregeld dat voor hun inwoners dezelfde korting van toepassing is. Dit als een ereschuld naar onze inwoners toe, vanwege het feit dat zij door u toedoen niet meer gebruik kunnen maken van een maatschappelijke voorziening bij uitstek en dat waren toch de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen. Vraag: Bent u bereid dat onze inwoners die gebruik maken van het zwembad Mosaqua in Gulpen van u een korting kunnen krijgen die overeenstemt met de korting die de gemeente Gulpen-Wittem aan haar inwoners geeft?

 

Schriftelijke vragen aan het college tegengaan zwerfvuil in Valkenburg a/d Geul.

 • Bent u als college bereid strenger op te laten treden tegen mensen die hun rotzooi overal zomaar dumpen?
 • Bent u als college bereid om mobiele camera’s te plaatsen op hotsspots waar veel afval wordt gedumpt? Is al eens eerder toegezegd, maar nog niets van terecht gekomen.
 • Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat twee maal per jaar het grof afval bij de mensen huis aan huis wordt opgehaald, of de mensen twee maal per jaar de kans bieden om dit gratis aan te bieden op het milieupark?
 • Is het college bereid de openingstijden van het Milieupark in Valkenburg a/d Geul te verruimen? Zo zou je bv. ook op dinsdag het milieupark kunnen openen.
 • Is het college bereid er zorg voor te dragen voor de invoer gele BEST-Zak (boeken-elektrische apparatuur speelgoed-textiel) in onze gemeente?
 • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat de glas en textiel containers weer teruggeplaatst worden en dat is waar ze in feite ook thuishoren bij de diverse supermarkten?

 

Namens de raadsfractie van de  VSP,

 

Jef Kleijnen                      Lloyd Wagemans                 Gertie Silverentand