Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP 19 november 2019

Beste mensen,

 

Hieronder treft u aan onze nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:

  • Terugplaatsen stopbord Steenstraat op aandringen van de VSP.
  • Vakantiekaart FNV CAO Participatiewet.
  • Voorstel 2de begrotingswijziging 2019 WOZL.
  • Voorstel college inzet krimpgelden.
  • Voorstel opzetten van een integraal jeugdbeleid.
  • Voorstel college aantrekken bewegingsmakelaar.

 

Stopbord Steenstraat teruggeplaatst op aandringen van de VSP.

N.a.v. het terugplaatsen van het stopbord/belijning Herkenbroekerweg/Hekerbeekweg hebben wij heel wat positieve reacties mogen ontvangen. Maar er werden ook behoorlijk wat klachten geuit dat er bij de Steenstraat zich eenzelfde probleem voordeed m.b.t. tot de verkeers-onveiligheid. Ook daar had men recentelijk het stopbord weggehaald, zodat het verkeer daar voorrang had op het verkeer wat afkomstig is van het vlakbij gelegen kruispunt Reinaldstraat, Hekerbeekstraat, St. Pieterstraat en Oosterweg waar verkeerslichten aanwezig zijn. Vooral automobilisten die vanuit dit kruispunt wat sowieso al chaotisch is de Hekerbeekstraat oprijden en nog aan het optrekken zijn, moesten dan plotsklap afremmen als er verkeer vanuit de Steenstraat kwam, terwijl hier gewoon te weinig ruimte voor is. En dat terwijl de oude situatie gewoon veel veiliger was. Hierdoor is een hele hoop onduidelijkheid, ellende en commotie ontstaan. Ook de verkeersonveiligheid was hierdoor drastisch toegenomen. Het was zeer onoverzichtelijk en wij vreesde het ergste. Ik heb dit namens de VSP onder de aandacht van een ambtenaar en wethouder Carlo Vankan gebracht en sinds gisteren is het stopbord weer teruggeplaatst in de Steenstraat.

 

Belangrijkste punten wat de raadsfractie van de VSP ingebracht heeft tijdens de raadsadviescommissie Sociaal Domein.

Vakantiekaart FNV CAO Participatiewet.

De wethouder gaf aan dat hij deze vakantiekaart niet eerder gezien heeft, maar hij zegt toe deze binnenkort te bestuderen. Heeft hij dit reeds gedaan en wat zijn de uitkomsten hiervan? CAO voor P-Wetters. De VSP is het eens met de FNV dat elke werknemer in dit land recht heeft op een CAO met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Met afspraken over onderwerpen als pensioen, reiskosten, ontwikkelingen en verlof. En natuurlijk moet werken ook lonen. Maar voor mensen die vallen onder beschut dus mensen met een arbeidsbeperking is nog niks geregeld. Tijd dat deze gemeente een krachtig signaal gaat afgeven richting VNG. De bal ligt namelijk bij de VNG. De VSP vindt dat er afspraken gemaakt moeten worden over de arbeidsvoorwaarden van werknemers die onder de Participatiewet vallen. Is de wethouder bereid actie te ondernemen naar de VNG? De raadsadviescommissie Sociaal Domein heeft unaniem de wethouder opdracht gegeven om hier een signaal over af te geven richting VNG.

 

Voorstel 2de begrotingswijziging 2019 WOZL.

Wij zijn zeer te spreken dat het bijgestelde begrotingstekort € 604.000 positiever uitvalt (was € 3.220.000 en nu € 2.616.000. Dat men extra gaat inzetten op het verwerven van renderende werkopdrachten voor beschut 2.0. kunnen wij alleen maar onderschrijven. Eigenlijk zouden wij de Sociale Werkplaatsen moeten kunnen omturnen naar Sociale Ontwikkelbedrijven. De term sociale ontwikkelbedrijven vloeit voort uit de visie van vakbond FNV als antwoord op de ruim 100.000 mensen landelijk met een arbeidsbeperking die niet aan het werk komen of blijven. Het zijn SW-bedrijven die omgevormd kunnen worden om mensen met een beperking van naar en tijdens werk te begeleiden. Zij hebben de juiste kennis, kunde, infrastructuur, werkgeverscontacten en bieden zelf ook passend werk. Sociale Ontwikkelbedrijven zijn er volledig op ingericht om passend werk te vinden dat zoveel mogelijk buiten de deuren van het Sociaal Ontwikkelbedrijf is. En met de juiste begeleiding, zodat mensen niet onnodig uitvallen. Dus ze zijn voor werknemers met een beperking de springplank naar regulier werk, maar ook een vangnet wanneer dat (even) nodig is. Mensen met een arbeidsbeperking moeten een wettelijk recht op toegang krijgen tot (de diensten van) het Sociaal Ontwikkelbedrijf. Hiervoor moet de politiek de Participatiewet aanpassen en investeren in de huidige SW-bedrijven om te kunnen komen tot de nieuwe Sociale Ontwikkelbedrijven. Dit zou de fout die men in 2015 gemaakt heeft om van de Sociale Werkvoorziening een sterfhuisconstructie te maken met alle nadelige gevolgen vandien een halt toe te roepen. Is het college bereid om zich hier sterk voor in te zetten.

Toezegging van de wethouder om er bij de VNG op aan te dringen om hier aandacht aan te besteden. Dit is ook keihard nodig als je kijkt naar de resultaten enquête van het SCP over de Participatiewet, met als uitkomst dat mensen met beperkingen minder kans hebben op een volwaardige baan, dan dit het geval was voor de invoering van de Participatiewet.

 

Voorstel college inzet krimpgelden.

Wij onderschrijven als er in zo’n markant gebouw als de Kloosterkerk geïnvesteerd gaat worden om het te behouden voor de toekomst. Wij hebben ook kunnen lezen dat er voor het resterende deel van de krimpgelden € 111.266 nog dit jaar een aanvraag ingediend moet worden en ook bestemd moet zijn. Toch stellen wij een groot vraagteken bij dit raadsvoorstel als men de kloosterkerk als alternatief wil gaan gebruiken voor de verenigingen die nu gebruik maken van de Polfermolen, terwijl er nog geen echte duidelijkheid bestaat wat er met de Polfermolen gaat gebeuren. Zou het eerst niet meer duidelijk moeten komen over de Polfermolen?

 

Wij kunnen ons best voorstellen dat verenigingen die nu in de Polfermolen zitten nog wat aanvullende wensen hebben, waar in de plannen van de kloosterkerk niet is voorzien. Of dat nu gaat over de akoestische maatregelen, meubilair en toch een verbouwing op maat.

Wij willen u verzoeken om in overleg te treden met alle nieuwe gebruikers van de Kloosterkerk en zodoende inventariseert, welke extra wensen zij hebben, bovenop de plannen van de Protestantse gemeente en hoe hier invulling aan gegeven kan worden?

 

Wat ons wel grote zorgen baart is de parkeerdrukte die ongetwijfeld zal toenemen als er meer activiteiten georganiseerd gaan worden. Zeker na het tijdstip van 19.00 uur. Zoals u ongetwijfeld is er o.a. in de Steenstraat een parkeervergunningensystheem van toepassing van 10.00 uur tot 19.00 uur. Er zal dus sprake moeten zijn stringente handhaving.

Maar na 19.00 uur zal het ongetwijfeld een puinhoop worden. Want als bezoekers van de Kloosterkerk daar dan gaan parkeren, dan zal dit geheid tot parkeeroverlast bewoners van de Steenstraat gaan leiden, maar ook voor bewoners van o.a. een aantal straten van Centrum Oost waar ook een parkeervergunning van toepassing is 24/7. Wat gaat het college ondernemen om hiervoor een oplossing aan te dragen?

 

Voor het parkeren zijn bezoekers dan vooral aangewezen op de parkeergarage ‘De Kei’ die nogal behoorlijk duur is. Ze kunnen natuurlijk ook gaan parkeren op de parkeerplaats. Valkenheim waar tot 20.00 uur betaald parkeren van toepassing is. Voor de bezoekers van o.a. de huiskamer is dit nu al een probleem en werkt alleen maar drempelverhogend en daar is in feite niemand mee gediend. Vroeger had je nog een parkeerterreintje achter de Bowlingbaan, maar dat heeft de gemeente afgesloten. Is het mogelijk om dit parkeerterreintje in te richten alleen voor bezoekers van de Kloosterkerk, voornamelijk voor mensen slecht ter been? Is men bereid m.b.t. het parkeren voor de bezoekers van de Kloosterkerk die gebruik moeten maken van betaald parkeren dezelfde kortingsregelingen toe te passen die nu van toepassing zijn bij de Polfermolen?

 

Waar wij ook nog heel erg voor vrezen als er zo dadelijk nog een hotel gerealiseerd gaat worden in het voormalige Pradoegebouw. Waar moeten deze bezoekers gaan parkeren vragen wij ons af. Hoe gaat men dit aanpakken, zodat de hotelgasten niet gaan parkeren in de omliggende buurten of op eventuele parkeerplaatsen die bestemd zijn voor de bezoekers van de Kloosterkerk?

 

Voorstel opzetten van een integraal jeugdbeleid.

Wij vinden als het gaat over overlast van jongeren hier ook een primaire taak van ouders/opvoeders aan ten grondslag moet liggen. Het heeft gewoon met opvoeding, waarde en fatsoensnormen te maken. Het is gewoon te gek voor woorden dat pubers tot in de late uurtjes zich op straat bevinden met alle nadelige gevolgen vandien.

 

Waarom zet men niet meer in dat de jeugd zich aansluit bij het verenigingsleven. Daar staat men te springen op jonge aanwas. Dit is toch veel beter dan zomaar nutteloos op straat rond te hangen en altijd met hetzelfde inhoudsloze argument aankomen als zij voor overlast zorgen dat dit uit verveling gebeurd.

 

Dat er veel weerstand is m.bt. de JOP aan de Burgemeester Henssingel verbaast ons helemaal niet. Dat heeft gewoon te maken dat de gedragscodes die opgesteld zijn gewoon aan hun laars gelapt worden. Kunt u ons aangeven welke JOP die voorheen in onze gemeente in het leven heeft geroepen wel een succes is geweest?

 

Ook het toerisme biedt na kansen ook veel bedreigingen. Een toerist is meestal in feeststemming. Jongeren van hier denken dat dit dan de normaalste zaak van de wereld is en dat er gewoon altijd gefeest kan worden, omdat het gewoon alle dagen feest is in Valkenburg. Want zij worden er dagelijks mee geconfronteerd.

 

Waar wij wel iets in zien om in plaats van een JOP, waar het bij koud en kil weer niet te harden is, om te komen tot een jongerenhome, waar de juiste begeleiding bij aanwezig is, waar de jeugd o.a. kan gamen, maar waar alcohol en drugsgebruik beslist verboden is.

Is men bereid om te bekijken op dit een goed alternatief zou zijn om de jeugd op het rechte pad te houden?

 

Voorstel college aantrekken bewegingsmakelaar.

Wij stellen grote vraagtekens wat de toegevoegde waarde van zo’n beweegmakelaar is. Want het zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat mensen verwezen en ondersteuning dienen te krijgen vanuit de (eerstelijns) zorg of hulpverlening. De kosten voor het aantrekken van zo’n beweegmakelaar voor een pilot van drie jaar kosten ons € 217.000. Wij vragen ons af waarom er niet in eerste instantie niet gekozen is voor een pilot van 1 jaar. Dat je dan het functioneren en de meerwaarde van de beweegmakelaar eens goed evalueert of het ook daadwerkelijk de gewenste resultaten oplevert. Graag reactie van de wethouder? Mensen die denken hier ook voor in aanmerking te komen, kunnen zij zich ook hier zelf voor aanmelden? Of mag men alleen verwezen worden door de (eerstelijns) zorg of hulpverlening? Men wil de bewegingsmakelaar periodiek huisbezoeken laten afleggen bij alleenstaande 75 plussers. Waarom alleen alleenstaande? En waarom niet vanaf de tijd dat mensen met pensioen gaan? Volgens de wethouder omarmt de Provincie dit soort initiatieven, waarop ik gevraagd heb of ze dan ook bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren. Deze vraag gaat nu gesteld worden aan de Provincie. Daarom is dit raadsvoorstel verschoven naar de eerste raadsvergadering van 2020.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.