Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP 7 november 2019

Beste mensen,

 

Dit nieuwsbulletin bevat onze inbreng tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul gehouden op 5 november 2019.

De belangrijkste onderwerpen die wij hier aan de orde gesteld hebben zijn:

 • Parkeerbeleid in zijn totaliteit
 • Openbaar vervoer
 • Evenementenbeleid
 • Economie en toerisme
 • Herbouw Croix de Bourgogne en zijn twee bunkers
 • Verkeersonveiligheid
 • Volkshuisvesting
 • Onderhoud publieke domein
 • Duurzaamheid en milieu
 • Verenigingsleven en sportverenigingen
 • Hockeyveld (waterveld) Sjinborn 
 • Armoedebestrijding
 • Jeugdzorg
 • Laaggeletterdheid en eenzaamheid
 • Sociale Werkvoorziening
 • Overlast vliegverkeer
 • Veiligheid en overlast
 • Tegengaan misbruik van lachgas

 

Algemene Beschouwingen raadsfractie VSP 5 november 2019

 

Het zijn vaak de gewone dingen die er toe doen

Voorwoord.

Als wij kijken naar de voorliggende ontwerpbegroting 2020-2023 dan ligt hier een sluitende begroting voor ons. En daar is dan ook alles mee gezegd. Was er tijdens de behandeling van de Kadernota nog sprake van zware financiële problemen, dan zijn deze nu plotsklaps verdwenen, omdat men alles nog eens goed tegen het licht heeft gehouden. Wij vragen ons echter af waarom men deze ingeslagen weg niet verder doorgezet heeft. Misschien had men dan ook nog financiële middelen gevonden om de taakstellende bezuinigingen van € 1,2 miljoen m.b.t. de Polfermolen ongedaan te maken!!!! M.b.t. de Polfermolen wachten wij met spanning het vervolg af. Wij blijven bij ons eerder ingenomen standpunt dat de Polfermolen 2.0 de nieuwe molensteen om de nek van Valkenburg a/d Geul wordt zowel in financieel maar ook in maatschappelijk opzicht.

 

Voor nieuw beleid blijft er bitter weinig over. Van het prestigieuze coalitieakkoord komt bitter weinig terecht. De coalitie heeft onze inwoners een grote (verkiezings)worst voorgehouden. De o zo geliefde Hema rookworst valt hierbij helemaal in het niet!!!!

Als je deze begroting goed onder ogenschouw neemt dan kunnen wij het ons niet meer permitteren dat wij steeds geconfronteerd worden met zogenaamde onverwachte overschrijdingen o.a. de vervuilde grond Villa Via Nova. Par’Course, Valkenburgerstraat, onderhoud parkeergarage. Dit rijst binnen de gemeente gewoon de pan uit. Wat gaat het college doen om overschrijdingen te voorkomen?

Hier volgen nu de belangrijkste speerpunten van de VSP.

Parkeerbeleid in zijn totaliteit.

Vanwege het feit dat bewoners van diverse wooncomplexen in Valkenburg per  1 januari 2020 niet meer in aanmerking zouden komen voor een parkeervergunning/bezoekersregeling. Wij zijn overstelpt met vragen/klachten over deze absurde maatregel die nu gelukkig tijdelijk van tafel is. Wij vinden dat dit tijdelijke structureel moet worden. Is het college het hier mee eens? Anders worden mensen opgezadeld met hoge parkeertarieven op de diverse parkeerplaatsen. In het centrum kost het parkeren al € 1,90 per uur. Tel uit je winst.

Tevens wonen in de wooncomplexen nogal veel senioren en mensen met beperkingen. En krijgen dus ook veel bezoek van deze mensen. Deze mensen zouden niet meer dan € 0,10 per uur moeten betalen.

 

Sinds de invoering van het digitale parkeervergunningensysteem, maar ook na de 5 gehouden inloop/bewonersevaluatie-bijeenkomsten, is er nog altijd heel veel onvrede, onduidelijkheid en onrust onder de gebruikers, maar ook hun bezoek die gebruik moeten maken van het parkeervergunningensysteem omdat o.a.:

 • Heel veel mensen problemen hebben met de digitale snelweg.
 • Mensen naast het digitaal aanmelden van henzelf en hun bezoek ook de mogelijkheid willen hebben dit te doen middels parkeerkaarten en/of kraskaart.
 • Er onvoldoende sprake is van handhaving.
 • Dat het parkeervergunningensysteem voor onze inwoners gratis dient te zijn, ook i.v.m. rechtsongelijkheid binnen onze gemeente. Ook al wordt de eerste parkeervergunning nu gratis verstrekt. Waar wij vooral moeite mee hebben is dat in het Centrum, Centrum Oost en West), Ventweg Nieuweweg en Oosterbeemd mensen voor hun 2de parkeervergunning € 75 moeten betalen i.p.v. € 25. Wij zouden dat graag op zeer korte veranderd willen zien. Is het college hiertoe bereid?
 • Dat het huidige systeem absoluut fraudegevoelig is.
 • Dat het huidige systeem sociale contacten om zeep helpt.

Wij willen u alsnog indringend verzoeken het huidig parkeervergunningensysteem op een dusdanige manier bij te stellen in de nog op te stellen parkeernota, zodat dit kan rekenen op een groot draagvlak door de gebruikers van dit systeem.

 

Een groot aantal detailhandelszaken verspreid over het winkelcentrum van Valkenburg heeft moeite het hoofd boven water te houden. Ook horecazaken komen steeds meer in de problemen. Rede is de contante terugloop van het aantal klanten en omzetverliezen over het hele jaar. De gevolgen zouden volgens een aantal ondernemers, maar ook inwoners het verlies zijn van de regiofunctie van Valkenburg, de slechte bereikbaarheid van het centrum van Valkenburg en de parkeerproblematiek (te hoge parkeertarieven). De oorzaken zijn:

 • Dat vele inwoners hun boodschappen elders in de regio gaan doen, waar het parkeren over het algemeen gratis is.
 • Dat heel veel mensen Valkenburg mijden, vanwege te hoge parkeertarieven.
 • Dat ook de marktlieden klagen over hoge omzetverliezen.
 • Dat het niet toelaten van o.a. een visboer of ijskraam ook een negatieve uitstraling heeft. Dat er veel parkeeroverlast is in de omliggende buurten (vooral een gedeelte van Broekhem-Noord).

 

Wij willen u nogmaals indringend oproepen samen met alle ondernemers en ook inwoners in overleg te treden met als uiteindelijk doel om de regiofunctie weer naar ons toe te trekken en met elkaar in discussie te treden om te komen tot lagere parkeertarieven in Valkenburg. Is het college hiertoe bereid?

Openbaar vervoer.

In het kader van duurzaamheid en milieuvervuiling zijn wij een grote voorstander om te komen tot gratis openbaar vervoer. Zeker voor senioren en mensen slecht ter been. Maar wij willen die kans ook bieden aan jongeren.  Want wij zijn het eens met onze jonge collega’s van AB Niels Dauven en Veerle Marx dat de nachtbus rondom Maastricht in stand gehouden dient te worden. Geef de jongeren een kans om hun sociale contacten ook in de late uurtjes te kunnen onderhouden. Hier zou financieel gewoon bijgesprongen dienen te worden. Is het college bereid hierover met Arriva en de provincie Limburg in contact te treden om te komen tot een oplossing?

 

Wij hebben al eens eerder aan de orde gesteld dat bij een groot aantal bushaltes van de lijnbussen van Arriva in onze gemeente het nogal ontbreekt aan bushokjes en/of een zitbank.

U geeft aan dat het college  in 2008 al een besluit genomen heeft over voorzieningen aan bushaltes. U slaat hiermee de plank volledig mis. Want het besluit waar u naar verwijst gaat over het toegankelijker maken van de bushaltes in de periode 2008-2010 (€ 84.000). Het gaat hier niet om het aanbrengen van bushokjes/banken. Het plaatsen van bushokjes wordt landelijk gedaan door RBL. Is het college bereid nog eens goed te kijken naar het regionaal Halteplan Openbaar Vervoer van 2008? Is het college bereid om met RBL en Arriva in overleg te treden om te komen tot meer bushokjes/zitbanken bij bushaltes waar deze ontbreken?

Evenementen.

Wij vinden als er evenementen georganiseerd worden deze zo min mogelijk gefinancierd dienen te worden door de gemeente. Ook moet er sprake zijn van zo min mogelijk overlast voor onze inwoners. Wij hebben het hier niet over kleinere evenementen die door onze eigen inwoners georganiseerd worden. Deze staan bij ons buiten kijf.

 

Tevens vinden wij dat er pas op de plaats gemaakt dient te worden als het gaat om wielerevenementen. Deze leveren vooral veel overlast op en zijn een grote ergernis voor onze inwoners. Pak nu de Cauberg wat een unicum is. Wij hebben hiermee goud in handen, want bij grote wielerevenementen wil iedereen hier gebruik van maken en dan moeten wij als gemeente hier ook nog voor betalen. Is het college bereid om een gebruikersvergoeding (leges) in rekening te brengen als er wielerevenementen op de Cauberg georganiseerd worden?

 

Valkenburg a/d Geul zou meer moeten inzetten op wandelen. Zeker gezien Valkenburg a/d Geul uitgeroepen is tot wandelgemeente. Het zou een van de speerpunten moeten worden van onze gemeente. Je zou ook wandelclinics kunnen gaan organiseren. Is het college hiertoe bereid? Ook zullen wij ervoor moeten zorg dragen dat onze wandelpaden goed in orde zijn en dat de vergezichten behouden blijven. Dit laat nu nog veel te wensen over. Is het college bereid hier meer aandacht aan te besteden?

 

Wat wij dan ook heel erg jammer vinden is dat er geen geld meer uitgetrokken wordt voor het organiseren van het evenement bij uitstek, welk juist heel veel mensen vanuit onze gemeente en de regio trok en dan hebben wij het over Living Statues. Heel veel mensen in Valkenburg a/d Geul zijn hier niet over te spreken. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat Living Statues weer terug georganiseerd gaat worden?

Economie en toerisme.

Toerisme is de belangrijkste economische motor van Valkenburg a/d Geul. Maar wij moeten ervoor waken dat de kwantiteit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Is het college het met ons eens dat hier eens een goede discussie over gevoerd moet worden?

 

Het aantrekken van Chinese toeristen naar onze gemeente vinden wij energie pompen in een bodemloze put. Wij willen het college indringend verzoeken om het gereis naar China te stoppen. Ook het reisje wat wethouder Claudia Bisschops gemaakt heeft naar Zuid Tirol vonden wij niet nodig. Als je wil weten hoe men het toerisme invult in Oostenrijk en Zuid Tirol, organiseer een bijeenkomst voor alle mensen uit Valkenburg a/d Geul (is ook goed in het kader van de participatie) die hun vakantie in deze gebieden doorbrengen. Zij kunnen je precies uit de doeken doen hoe men daar invulling geeft aan het toerisme. Is het college hiertoe bereid. Steek meer energie om de toerist uit onze eigen regio weer naar Valkenburg a/d Geul terug te halen. Daar is in feite iedereen mee gediend. Ook zouden in een toeristengemeente zoals Valkenburg a/d Geul een of meerdere openbare toiletten geplaats moeten worden. Is het college hiertoe bereid?

 

Begin eens met het verminderen van de subsidie aan Visit Zuid-Limburg. Nu er steeds minder mensen gebruik maken van hun  faciliteiten en steeds meer mensen hun informatie en boekingen doen via de digitale snelweg zou je hier best zo’n € 100.000 op jaarbasis kunnen bezuinigen. Men krijgt nu € 271.404 op jaarbasis en nog eens € 80.000 vanuit de BIZ. Dit is veruit het hoogste bedrag van de 16 deelnemende gemeenten. Dit geld zou ingezet kunnen worden om o.a. de leefbaarheid in onze gemeente te vergroten. Is het college hiertoe bereid?

Herbouw Croix de Bourgogne met zijn twee bunkers.

Het college geeft aan dat in 2020 definitief gestart wordt met de bouw. In hoeverre is het college hier nog geloofswaardig is de essentiële vraag die wij ons stellen? In eerste instantie zou het hotel met zijn 2 dependances klaar zijn in juni 2017 en vervolgens zouden de bouwactiviteiten starten in het voor/najaar van 2019. Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat het college hier om de brij heendraait. Sterker nog. Wij als VSP geloven niet in sprookjes!!!!!! Tevens heeft met zich nu al rijk gerekend, want zou de bouw van hotel Croix de Bourgogne niet doorgaan dan kan men fluiten naar € 550.000 m.b.t. co - subsidie provincie en de grondopbrengst.

Verkeersveiligheidsknelpunten en verkeerskundige maatregelen.

Dit speelt in heel Valkenburg a/d Geul. Er wordt op heel veel plaatsen te hard gereden. Ook op school/thuisroutes van scholen door onze gemeente. De groene golf Reinaldstraat mag niet uit het oog verloren worden. En wat te denken van de gewijzigde voorrangsituatie bij het spoorwegtunneltje in de Hekerbeek. Dit is gewoon levensgevaarlijk en onoverzichtelijk. Is het college bereid alsnog het stopbord terug te brengen op de hoek Herkenbroekerweg/Hekerbeekweg? Is het college bereid dat er in het kader van handhaving hard opgetreden wordt tegen verkeershufferig gedrag binnen deze gemeente?

Volkshuisvesting.

Wij vinden dat er in Valkenburg a/d Geul veel te weinig gebeurd als het gaat om het realiseren van betaalbare, levensloopbestendige en zorgwoningen in onze gemeente.  Senioren, middengroepen en jongeren worden binnen deze gemeente totaal buitenspel gezet. In Valkenburg a/d Geul worden de laatste jaren alleen nog maar woningen gerealiseerd die voor de meeste inwoners gewoon onbetaalbaar zijn. Wij als VSP hebben dat expliciet in ons verkiezingsprogramma ‘Het Roer Moet Om’ opgenomen. Wij willen komen tot een zodanige aanpassing in deze, zodat dit voldoet aan de wensen van al onze inwoners en niet alleen maar een kleine groep. Leegstaande gebouwen zoals scholen zouden ook omgebouwd dienen te worden tot betaalbare en levensloopbestendige wooneenheden-zorgwoningen eventueel in samenspraak met maatschappelijke voorzieningen. Wij willen het college verzoeken er zorg voor te dragen dat dit meegenomen wordt in de nog op te stellen woonvisie?

Onderhoud publieke domein.

Het onderhoud van het publieke domein laat nogal veel te wensen over. Kijk eens naar de wandelpaden rondom het Geulpark. Deze zijn zeer slecht begaanbaar. Deze paden worden veelal gebruikt door de bewoners/bezoekers van verpleegkliniek Valkenheim en verzorgingstehuis Oosterbeemd. Wat is de stand van zaken voetpad Strucht- Mauritiussingel te Schin op Geul? Ook het terugsnoeien van bomen die voor overlast zorgen gebeurt te weinig. Is het college bereid hier nog eens een goede inventarisatie van te maken?

WIJland Houthem.

Wij kunnen ons hier niet aan het gevoel onttrekken dat de beoogde voorzieningen voor Chateau St. Gerlach zijn en niet zozeer voor de inwoners van Houthem – St. Gerlach. Wij als VSP zullen dus nooit instemmen om hier € 600.000 aan gemeenschapsgeld uit te gaan geven. Als je al iets in Houthem – St. Gerlach wil doen is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo zou het St. Gerlachplein wel eens een drastische opknapbeurt mogen krijgen. En wat te denken van het Kerkplein/Luphljanaplein Schin op Geul. Is het college het hierover met ons eens?

Duurzaamheid en milieu.

Wij gaan ervan uit dat er drastische aanpassingen komen m.b.t tot het klimaatakkoord. Wij zijn van mening dat de soep niet zo heet gegeten dient te worden als die opgediend wordt. En als mensen al met maatregelen opgescheept worden dat zij hierdoor niet financieel in de problemen mogen komen. Ook vinden wij dat je de stikstofproblematiek niet alleen af kunt schuiven op onze boeren. Zij zorgen namelijk voor ons broodnodige voedsel. Ook de veranderde regelgeving PFAS gaat zorgdragen dat veel bouw/wegwerkzaamheden veel vertraging gaan oplopen.

Wij zijn de mening toegedaan als je de overlast van het vliegverkeer en de maximale snelheid van het autoverkeer drastisch terugdringt je ook al een stuk op de goede weg bent. Als je al elektrisch autorijden wil promoten dan zal je zorg moeten dragen voor elektrische laadpalen. Waar wij wat meer duidelijkheid over willen hebben is of er in de toekomst ook warmteopslag in onze groeven zou kunnen plaatsvinden? Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er voldoende elektrische laadpalen geplaats gaan worden? Is het college bereid onderzoek te laten doen aanbrengen zonnepanelen langs A-79, eventueel in combinatie plaatsen geluidswal op diverse plaatsen?

 

De VSP is in tegenstelling tot het CDA een felle tegenstander dat de vaste afvalstoffenheffing in de toekomst verhoogd zou worden van € 120 naar € 160 per perceel. Wij hebben altijd al aangegeven dat deze vaste afvalstoffenheffing een vertekent beeld geeft, omdat daar niet de kosten van de witte vuilniszak in zijn meegenomen. Ook zijn wij grote voorstander dat er statiegeld ingevoerd gaat worden op blikjes en plastic flesjes. Graag willen wij de laatste stand van zaken weten.

 

Waar wij ons ook grote zorgen over maken is het zwerfvuil wat overal gedumpt wordt binnen onze gemeente. Ook bij de milieuperrons. Opruimen kost handenvol met geld ( + € 350.000 op jaarbasis). Is het college bereid er zorg voor te dragen dat er ook milieuperrons in de buurt van supermarkten geplaats worden i.v.m. klantvriendelijkheid?

Transferium.

In het kader van de enorme verkeersdrukte en ook in het kader van milieuvervuiling is dit hard nodig. Dit zou je kunnen doen in samenspraak met de provincie en Arriva. Ook in verband met de financiering. Zo’n transferium zou je kunnen realiseren bij de Beekstraat vlakbij de afritten van de A79. Vandaar uit moet je dan alternatieve vervoersvormen richting centrum gaan realiseren. Er moet hier een grondig onderzoek aan ten grondslag liggen.

Een overloop-parkeerplaats korter bij het centrum zal alleen maar tot meer overlast gaan leiden. Wij willen het college verzoeken om dat mee te nemen bij het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Is men hiertoe bereid?

Verenigingsleven en sportverenigingen.

Deze zijn het cement van onze samenleving en leveren een heel grote bijdrage aan de leefbaarheid en sociale contacten in onze samenleving. Dus daar mag niet aan getornd worden. Wij willen dat de nota voor Sport en Bewegen 2016-2019 op korte termijn (zoals ook afgesproken is) geëvalueerd gaat worden en een nieuwe nota opgesteld wordt? Hetzelfde geldt natuurlijk om te komen tot een nieuw accommodatiebeleid dat in feite veels te lang op zich laat wachten. Graag reactie van het college?

Hockeyveld (waterveld) Sjinborn.

Wij vinden dat het huidige zandveld vervangen dient te worden door een waterveld. Het huidige zandveld wat al lang niet meer van deze tijd is totaal op is en vervangen moet worden. Dat hebben wij zelfs met eigen ogen kunnen zien. Voor ons is hier een second opinion totaal overbodig en leidt alleen maat tot extra kosten. Sjinborn heeft meer dan 300 leden waaronder veel jongeren.

Dat hebben wij zelf nog kunnen aanschouwen als je zag hoeveel jongeren van Sjinborn op de publieke tribune aanwezig waren tijdens de raadsadviescommissie EFTR van 26 juni jl. Wij als VSP vinden dat je zo een vereniging als Sjinborn niet in de steek mag laten en dat je dus als gemeente zorg draagt dat er voor de zomer van 2020 nog een waterveld aangelegd gaat worden. Graag reactie van het college.

Armoedebestrijding.

M.b.t. de armoedeval zou men de inkomensgrens willen verruimen van 110% naar 120% van het minimumloon. Dit lost het probleem niet helemaal op. Volgens het NIBUD zou je wil je de armoedeval een halt willen toeroepen de inkomensgrens moeten verhogen naar 130% van het minimumloon. Is het college bereid dit in haar afwegingen mee te nemen?

Ook zou deze nieuwe regeling alleen maar gelden voor mensen die gehuurd wonen. Wij zijn het hier volstrekt mee oneens, vanwege het feit dat er genoeg huishoudens (eenpersoonshuishoudens) die een eigen huis hebben en toch onder de armoedegrens leven.  Is het college bereid dit op te nemen in een nieuwe regeling? Heel veel mensen (vooral ouderen) maken geen gebruik van financiële voorzieningen zowel landelijk (o.a. huurtoeslag/zorgtoeslag) en gemeentelijk. Dit betekent dat veel van deze mensen onder de armoedegrens leven. Dit zouden wij niet moeten accepteren. Wat gaat het college doen in het kader van communicatie waar de mensen recht op hebben binnen onze gemeente m.b.t. armoedebestrijding?

Jeugdzorg.

Hier kampt men met grote financiële problemen. Dit baart ons zeer grote zorgen. Want hierdoor kunnen jeugdigen tussen wal en schip raken en dat mag toch nooit de bedoeling zijn en dat moeten wij gewoon niet willen. Welke actie gaat het college hier tegen ondernemen?

Laaggeletterdheid en eenzaamheid.

Dit zorgt ervoor dat mensen niet meer op een acceptabele wijze kunnen meedoen in de samenleving. Ook mensen van informatie voorzien in de taal van Jip en Janneke komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hier hebben wij als VSP al herhaaldelijke malen om verzocht.  Wij willen dat hier de volle aandacht op gericht is en een plan van aanpak komt. Is het college hiertoe bereid?

Sociale Werkvoorziening.

Wij vinden dat er ingezet moet gaan worden op Sociale Ontwikkelbedrijven. Dit is goed voor de huidige Sociale Werkplaatsen en goed voor de mensen met beperkingen die nu vallen onder de Participatiewet. Is het college bereid om zich hiervoor in te zetten?

Tegengaan geluidsoverlast vliegtuigen (MAA en Bierset) en ongelimiteerde helikoptervluchten boven onze gemeente.

Wij vinden dat er in het kader van onze toeristische functie alles in het werk gesteld dient te worden om hier paal en perk aan te stellen.

Is het college hiertoe bereid?

Veiligheid en overlast.

Wij blijven erop hameren dat er meer gedaan moet worden tegen de verkeersonveiligheid, drugsoverlast, overlast van jongeren en ander crimineel gedrag binnen onze gemeente. Er zou hier harder tegen opgetreden moeten worden. Ook het dumpen van zwerfvuil blijft ons een doorn in het oog. Het afsteken van vuurwerk zou drastisch ingeperkt dienen te worden. Dit zou alleen maar mogen plaatsvinden tijdens de jaarwisseling. Ook zou er een verbod moeten komen om vooral knalvuurwerk af te schieten in de buurt van verzorggingstehuizen, verpleegkliniek en Hospice. Welke actie gaat het college ondernemen om de vele onveilige situaties die zich voordoen in onze gemeente drastisch aan te pakken?

Tegengaan van misbruik lachgas (slagroompatronen).

Lachgas is tegenwoordig erg populair onder jongeren. Het zou hun een korte kick geven. Deskundigen geven aan dat dit zeer schadelijk is (zeker als er ook alcohol bij gebruikt wordt). De VSP wil dat het gebruik van lachgas verboden wordt in de openbare ruimte/horecazaken en tijdens evenementen in onze gemeente.

Tevens vinden wij dat er geen lachgaspatronen verkocht mogen worden aan minderjarigen. Ook vinden wij dat er goede voorlichting gegeven dient te worden op scholen. Is het college bereid alles in het werk te stellen dat het gebruik van lachgas verboden wordt in de openbare ruimte-horeca en tijdens evenementen in onze gemeente?

Tot slot nog dit:

 

De VSP heeft leefbaarheid en een goed voorzieningenniveau heel hoog in het vaandel staan voor onze inwoners in ALLE kernen van ons mooie Valkenburg a/d Geul.

 

Hier nog een aantal zaken die wij aan de orde hebben gesteld en belangrijk vinden om onder uw aandacht te brengen.

Alhoewel wij hier spreken over een sluitende begroting, betreuren wij dat er geen geld is voor nieuw beleid. Ook vinden wij dat de coalitie een te grote broek heeft aangetrokken m.b.t. speerpunten coalitieakkoord. Wij blijven erbij dat men onze inwoners hier een grote (verkiezings) worst hebben voorgehouden. Voor de coalitiepartijen hebben wij aan raadslid Niels Dauven een HEMA rookworst overhandigt.

 

Het hockeyveld van hockeyvereniging Sjinborn gaat vervangen worden in 2020 op aandringen van alle raadsfracties.

 

Het stopbord op de Herkenbroekerweg is inmiddels weer terug geplaats op aandringen van de VSP.

 

Wij hebben nogmaals de vraag gesteld: Is het college bereid nog eens goed te kijken naar het regionaal Halteplan Openbaar Vervoer van 2008? Is het college bereid om met Reclame Bureau Limburg en Arriva in overleg te treden om te komen tot meer bushokjes/zitbanken bij bushaltes waar deze ontbreken?

 

Onze fractie blijft kritisch en als wij het nodig achten schriftelijke vragen te moeten stellen, stellen wij die (recht van de raad).Volgens AB zou dit drastisch ingeperkt moeten worden.

 

De VSP is voorstander van goed wegenonderhoud. Hier moeten in feite meer middelen voor vrijgemaakt worden.

 

De VSP heeft al vaker aangegeven net zoals nu minder geheimhouding en meer openheid van het college. Dus meer transparant. Alle raadsleden hebben recht op alle informatie.

 

Wij hebben aangegeven dat wij een Fronsoffice in alle kernen (gemeenschapshuizen en huiskamers) in onze gemeente willen hebben. Mensen hebben behoefte aan persoonlijk contact.

 

Korting pensioenen i.v.m. toenemende armoede onder gepensioneerden baart ons grote zorgen.

Wij hebben als raadsfractie van de VSP ook twee motie ingediend tijdens deze Algemene Beschouwingen:

 

Motie stopzetten procedure bouw Croix de Bourgogne/dependances.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 5 november 2019.

 

Overwegende dat:

Dat er maar zeer weinig draagvlak is bij onze inwoners m.b.t. het herbouwen van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances op het Th. Dorrenplein in Valkenburg.

 

Constateert dat:

 • Het Th. Dorrenplein nu een mooi plein is, dus koester deze pleinfunctie.
 • Dat Croix de Bourgogne geen dependance wordt van Jezuïeten klooster Boslust (wat voorheen wel het uitgangspunt en de bedoeling was).
 • Dat mensen liever zien dat de Kei weer zoals voorheen een prominente plek krijgt op het Th. Dorrenplein.
 • Dat je zo’n mooi plein zoals het Th. Dorrenplein nu geworden is niet helemaal moet gaan volbouwen, waardoor ook het mooie uitzicht totaal om zeep wordt geholpen.
 • Dat men naar Heerlens voorbeeld een mooie muurschilderij kan aanbrengen tegen de lelijke gevel kop Dr. Erensflat met typische Valkenburgse onderwerpen zoals blokbrekers (mergel) en/of de bokkenrijders.
 • Dat er weer structureel een kiosk geplaatst wordt op het Th. Dorrenplein, zodat vooral lokale (muziek)verenigingen zoals in het verleden weer een stukje gezelligheid terugbrengen op het Th. Dorrenplein.
 • Dat we al meer dan twee jaar verder zijn dat de opening van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances in feite al had moeten plaatsvinden, terwijl er in feite nog geen enkel vooruitzicht bestaat wanneer de schop de grond ingaat.
 • Dat er weer sprake zal zijn van een bouwput, waar in feite niemand op zit te wachten.
 • Er geen enkele toegevoegde waarde te verwachten valt van zo’n klein Hotel Croix de Bourgogne en zijn twee lelijke dependances.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om alles in het werk te stellen dat de herbouw van Hotel Croix de Bourgogne en zijn 2 dependances alsnog niet gaat plaatsvinden en hierover op zeer korte termijn met de projectontwikkelaar in overleg te treden?

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                   Gertie Silverentand

 

AB (uitgezonderd Harry Cobben), CDA, PGP en VVD stemde tegen deze motie zodat deze niet  werd aangenomen. Maar wij blijven hopen dat dit hotel met zijn twee bunkers er toch niet komt.

 

Motie om te komen tot eenzelfde tarief voor 2de parkeervergunning.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 5 november 2019.

 

Overwegende dat:

Dat het hanteren van 2 verschillende tarieven voor de 2de parkeervergunning tot rechtsongelijkheid leidt binnen onze gemeente.

 

Constateert dat:

 • Dat inwoners van het Centrum, Centrum-Oost/West, Ventweg Nieuweweg en Oosterbeemd voor een tweede parkeervergunning € 75 op jaarbasis moeten betalen.
 • Dat andere inwoners die gebruik maken van een 2de parkeervergunning hier € 25 op jaarbasis voor betalen.
 • Dat dit leidt tot rechtsongelijkheid en wij dit niet moeten willen.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om er zorg voor te dragen dat inwoners die gebruik maken van een 2de parkeerkaart hier niet meer dan € 25 op jaarbasis voor moeten betalen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand

 

AB, CDA, PGP en VVD stemde tegen deze motie zodat deze niet werd aangenomen. Saillant detail was dat raadslid Pat-Jos Huisman van de PGP een stemverklaring aflegde die gesteund werd door de twee andere raadsleden van de PGP, waar zij o.a. aangaf dat

€ 25 voor de 2de parkeervergunning erg laag was en liever wou dat deze in prijs verhoogd zou worden.

 

De raadsfractie van  de VSP heeft als enigste ook tegen de parkeerbelastingverordening gestemd. Wij vinden de gehanteerde parkeertarieven gewoon te hoog.

 

 

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand