Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 15 september 2020

Croix de Bourgogne: Onze fractie is faliekant tegen de bouw van dit Hotel. Hierdoor wordt de leefbaarheid in ons centrum aangetast en zal dit de doodsteek zijn voor dit mooie plein. De projectontwikkelaar was zelf niet aanwezig om de presentatie te houden. De wethouder gaf aan dat het plan duurder uitvalt dan dat de ontwikkelaar had geraamd. Hierdoor wordt momenteel het plan enigszins aangepast hetgeen op onderdelen kan leiden tot het opnieuw aanvragen van een omgevingsvergunning.

 

T-splitsing Hekerweg/Groenweg richting Emmaberg. We hebben wethouder Vankan een mooie suggestie in de vorm van een verkeersbord aangereikt om op deze gevaarlijk helling te plaatsen.   Kan de wethouder dit waarschuwingsbord in overweging nemen met als motte: het is beter voorkomen dan genezen. Hetzelfde bord zou ook geplaatst kunnen (eigenlijk moeten) worden op de mountainbikeroute vanuit Euverem richting bruggetje en de Oostergats.

 

'Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul’.

Er zijn zes zienswijzen ingediend.

Als fractie kijken wij vreemd op tegen het feit dat verleende omgevingsvergunningen niet correct verwerkt zijn in het ontwerp plan.

Vraag:

1: kunt u aangeven hoe dit mogelijk is. Wij gaan er toch vanuit dat er een werkproces voorhanden is dat als een omgevingsvergunning verleend wordt de nieuwe feitelijke en juridische status door de gemeente verwerkt wordt. Hoe kan het nu dat dit fout is gelopen? Wethouder Vankan geeft aan dat mensen nu eenmaal fouten kunnen maken en dat getracht wordt dit tot een minimum te beperken.

 

Gelukkig hebben diverse vergunninghouders kritisch dit ontwerpplan bekeken en een zienswijze ingediend en wordt dit alsnog gewijzigd in het Omgevingsplan. Maar wij vragen ons af of dit wellicht niet vaker is gebeurd. Een omissie is immers zo gebeurd.

Vraag:

2: Kan de wethouder ons verzekeren dat alle verleende omgevingsvergunningen nu in het ontwerp dan wel definitieve Omgevingsplan zijn verwerkt? Wethouder geeft aan dat er nog 3 situaties ontdekt zijn welke meegenomen worden in het plan.

3: Wat indien achteraf blijkt dat wij als gemeente een steek hebben laten vallen en dat wij een verleende omgevingsvergunning niet goed verwerkt hebben in het dan inmiddels onherroepelijk vastgestelde Omgevingsplan. Hoe gaan wij daar mee om en wat is dan tegen de juridisch vaststaande situatie te doen? Wethouder geeft aan dat dit dan wordt uitgezocht en indien er een fout gemaakt is dit wordt opgenomen in het Omgevingsplan.

 

Gelet op het vorenstaande willen wij hier tevens de zienswijze en ingediende brief voor het spreekrecht betrekken.

Vraag:

4: Kan de wethouder schetsen wat hier exact is gebeurd. Hebben wij als gemeente hier ook geen fout gemaakt? Zo ja, bent u dan niet met ons van mening dat de eigenaresse van Camping Oriëntal hier niet de dupe van mag worden en wij alsnog het Omgevingsplan conform moeten aanpassen?

Indien de wethouder van mening is dat alle schuld bij Camping Oriëntal ligt dan vragen wij ons af waarom eigenaresse daar niet eerder pro-actief is over benaderd en er nooit gehandhaafd is?

Wethouder geeft aan dat hij in overleg gaat om samen tot een oplossing te komen.

 

Op pagina 2 van 4 van de raadsnota staat dat de bestemmingsplannen van Résidence Valkenburg en Vroenhof 47-51 vooralsnog naast het initieel omgevingsplan blijven bestaan. Deze plannen zijn voor de zomer van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De beroepstermijn hiervan is inmiddels verstreken. Vraag:

5: Dat deze niet zijn meegenomen in het Omgevingsplan moeten wij daaruit opmaken dat tegen deze bestemmingsplannen beroep is ingediend? Wethouder geeft aan dat er inderdaad beroepen zijn ingesteld tegen deze 2 plannen.

 

Verklaring van geen bedenkingen – verblijfsrecreatie Sibberhuuske Dorpstraat 78 te Valkenburg.”

De VSP heeft geen aanleiding om bedenkingen tegen dit voorstel in te dienen. De ruimtelijke onderbouwing levert geen weigeringsgrond op en is niet strijdig met de ruimtelijke ordening. We zijn zelfs blij met dit mooie maatschappelijke initiatief.

Wel betwijfelen wij of de in de raadsnota genoemde afweging onder 2 juist is omschreven. Deze  luidt:  “de ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een definitieve verklaring van bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn geen zienswijzen ingediend worden”.

 

Moeten hier niet staan: een definitieve verklaring van GEEN bedenkingen?

De voorzitter van de commissie gaf aan dat zij dit ook ontdekt had. De nota wordt op deze kleine fout aangepast.

 

Verbreden samenwerking met de gemeenten Meerssen en Maastricht door het Optimaliseren van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

Samenwerking om bepaalde doelen te bereiken zal steeds vaker gebeuren. Gelet op het doelmatig en effectief kunnen verwezenlijken van gezamenlijke doelen is voorliggend voorstel dan ook goed te begrijpen. Het gaat er immers om om de berg afval die wij met z’n allen produceren te verminderen. Samen staan we sterk zullen we maar zeggen.

 

Zoals u weet vagen wij geregeld aandacht voor de toename (in onze ogen) van de illegale afvaldumpingen. Maar ik kan u geruststellen, daar vandaag geen vragen over.

 

Wel enkele andere vragen:

  1. Wat betekent eventueel samengaan van de gemeente Meerssen en de gemeente Maastricht voor de bijdrage die wij moeten gaan betalen. Blijft die dan voor onze gemeente gelijk of stijgt die bijdrage dan?
  2. Onder paragraaf 8 financiën zien wij dat de kosten aan drie kanten stijgen:

-Vanaf 2021 dragen wij jaarlijks euro 26.930 bij aan het projectbudget.

-Daarnaast zien wij in een tabel de enorme toename van de kosten die onze gemeente moet bijdragen. Van 2020 t/m 2023 stijgen deze kosten met maar liefst euro 180.000,--.

-en ten derde vindt er een uitbreiding van formatie plaats ter hoogte van euro 15.700.

U kunt onze vraag wellicht al voorspelen. Wat betekent dit voor de inhoud van de beurs van onze eigen inwoners. Dus hoeveel stijgen de lasten in 2021, 2022 en 2023 per jaar voor een huishouden, en dan met betrekking tot afval.

Wethouder Meijers gaf aan dat het eventueel samengaan van de gemeenten geen gevolgen heeft voor Valkenburg aan de Geul. De nu voorliggende GR geeft gelet op de toename van de kosten een beter overzicht van de werkelijke kosten die wij maken voor het verwerken van het afval.       Maastricht heeft in de oude GR te weinig in rekening gebracht en dat wordt nu met de jaren gelijkgetrokken. Onze inwoners merken hier voorlopig nog niets van. Wij betalen aan Afvalbelasting € 120,-- per jaar per huishouden. Deze zullen de komende jaren niet verhoogd worden. In Meerssen en Maastricht is dat boven de € 200,--.

 

Rondvraag - Commissie SOB 15 september 2020

 

  1. In onze artikel 32 vraag van 7 augustus 2020 inzake ‘Stop het verkeershufterig gedrag in Valkenburg aan de Geul’ hebben wij de locatie Neerhem ook genoemd als locatie waar veel te hard wordt gereden. Inmiddels hebben de bewoners en bedrijven in de straat op iedere paal een plakkaat gehangen met het cijfer 50 en de tekst Neerhem trapt op de rem.

Onze vraag aan het college is

  1. of u hiervan op de hoogte bent,
  2. of bewoners en bedrijven zich ook bij u gemeld hebben om verkeersremmende maatregelen te nemen dan wel consequenter te handhaven op snelheid.
  3. Wat gaat u als college met deze noodoproep doen.
  4. Kunt u in overweging nemen om ter plekke van de kabelbaan een VOP te realiseren. Wij hebben in de afgelopen tijd geconstateerd dat mensen her en der oversteken hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties. Een duidelijk VOP zou aan de veiligheid kunnen bijdragen.

Wethouder Vankan is op de hoogte en in overleg met bewoners.

  1. Bij de reconstructie van de Beatrixsingel is aan de klankbordgroep meegedeeld dat ook de Koningswinkelstraat een opknapbeurt krijgt. Wij zien dat in deze straat het trottoir, voornamelijk aan de rechterzijde richting de Broekhem, veel losliggende stoeptegels.

Onze vraag aan het college is wanneer de reconstructie van de Koningswinkelstraat op de agenda staat. Wethouder Vankan geeft aan dat bewoners ontvangen binnenkort een brief en worden betrokken bij de herinrichting. Budget zal voornamelijk geput worden uit de post vervangen riolering.

  1. In de krant stond van 8 september konden wij lezen dat alle 9 Limburgse buurtbussen voorlopig nog niet de weg op gaan i.v.m. corona.

Om eenzaamheid tegen te gaan vragen wij of het college aan een oplossing werkt om daar waar de buurtbussen rijden de bewoners van een alternatief te voorzien dan wel in overleg is of gaat met de provincie om tot een oplossing te komen. Of laat het college deze mensen in de kou staan. Wethouder Meijers geeft aan dat dit inderdaad een probleem is en dat meerdere gemeenten her mee zitten. Eenzaamheid ligt op de loer. Er is nog niemand die hiervoor het gouden ei heeft uitgevonden. De regiobus werkt met oudere vrijwilligers die vanwege het coronavirus zelf tot risicogroep behoren en daardoor niet kunnen rijden. Tevens heeft Arriva geen extra buschauffeurs in dienst die deze regiobusjes kunnen vernemen.

 

Namens de VSP:

Lloyd Wagemans, Jef Kleijnen en Gertie Silverentand.