Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP d.d. 1 december 2020.

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de recentelijk gehouden diverse raadsadviescommissies van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

  • Ruim baan voor goede woningbouwplannen.
  • Resultaten vuurwerkenquête.
  • Coronavirus (COVID 19) stand van zaken.
  • Stagneren m.b.t. het Sociaal Domein.

 

Ruim baan voor goede woningbouwplannen.

Omdat wij wel een lokale woonvisie hebben, maar er tot nu toe nog maar weinig concrete plannen zijn om te komen tot meer betaalbare en levensloopbestendige wooneenheden in Valkenburg a/d Geul, terwijl hier een zeer grote behoefte aan is. De woningcorporaties in Valkenburg a/d Geul een voortrekkersrol in samenspraak met de gemeente hebben om te komen tot betaalbare en levensloopbestendige wooneenheden in onze gemeente.
Van de corporaties een maximale inzet verwacht mag worden om sociale woningbouw te realiseren en hierin gesteund worden door de gemeente. Door ontbreken van voldoende betaalbare en levensloopbestendige woningen, mensen genoodzaakt zijn om naar elders te verhuizen. Dit ongetwijfeld ten koste gaat van de leefbaarheid in heel Valkenburg a/d Geul. Wij vragen aan B & W om in contact te treden met de sociale verhuurders om in elk geval op de locaties van de leegstaande scholen in Houthem,-St. Gerlach, en Vilt te komen tot betaalbare en levensloopbestendige wooneenheden voor onze doelgroepen.

 

Resultaten vuurwerkenquête.

Wij als VSP zijn zeer te spreken m.b.t. de zeer hoge respons van maar liefst 1570 ingevulde vragenlijsten (de verwachting was zo’n 1200 respondenten). Hierbij kun je concluderen of je nu wel of niet voorstander bent van vuurwerk, dit onderwerp leeft bij onze inwoners.

Wij hebben de uitkomsten van de vuurwerkenquête geclusterd.

  • De grootste respons (40%) ligt toch bij de inwoners boven de 60 jaar.
  • Liefst 84% van de respondenten geeft aan geen vuurwerk af te steken.
  • Zo’n 65% van de respondenten geeft aan last of enigszins last van vuurwerk te ondervinden, vooral van afval, afsteken van vuurwerk buiten en geluidsoverlast. 62% van de respondenten vind dat het afsteken van vuurwerk effect heeft op het gedrag huisdieren. En een toch niet gering aantal van 25% van de respondenten spreek van gevaarlijke situaties.
  • Zo’n 76% is voor of in mindere mate voor een centrale vuurwerkshow (eventueel bij de jaarwisseling). Ze vinden het mooi, veilig, passend bij oud en nieuw en is ook een mooie gelegenheid om samen te komen.
  • 50% van de respondenten geeft aan dat ze tegen een totaal verbod van vuurwerk zijn. 24% van de respondenten geeft dit ook aan, maar willen dan wel dat de gemeente een centrale vuurwerkshow organiseert.
  • Voor dit jaar is het afsteken van vuurwerk op wat licht vuurwerk na verboden vanwege het coronavirus. Wij vragen ons af hoe het gaat met de handhaving in deze. Wij wonen namelijk in de grensregio. Het zal ons niks verbazen dat er toch inwoners van onze gemeente zijn die vuurwerk zijn gaan kopen in België en/of Duitsland.

Wij vinden dat zeker in deze coronatijd waar de mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die nu al handen tekort komen aan het bed een zeer kwalijke zaak. Wij als VSP vinden dat hier dan ook sprake is van asogedrag.

 

De conclusie wat betreft de VSP n.a.v. de vuurwerkenquête is: dat het afsteken van vuurwerk in feite structureel verboden moet worden binnen onze gemeente. Als alternatief en om de mensen enigszins tegemoet te komen die wel van vuurwerk houden om een centraal vuurwerk te organiseren rondom oud en nieuw (uitgezonderd dit jaar vanwege het coronavirus). Maar wij willen in eerste instantie toch even afwachten hoe het een en ander deze jaarwisseling verloopt gezien de verscherpte maatregelen i.v.m. het afschieten van vuurwerk voor dit jaar i.v.m. corona door de landelijke overheid.

 

Coronavirus (COVID 19) stand van zaken.

Op blz. 4. van dit informatiebulletin staat te lezen of met inachtneming van de nieuwe regels en bevoegdheden een Zuid Limburgse aanpak mogelijk blijft. De gezamenlijke burgemeesters hebben de ambitie uitgesproken om lokale toepassingen zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen en daarnaast uniformiteit na te streven. Onze vraag in deze is zou je dit ook niet grensoverschrijdend moeten doen aangezien wij in een grensregio leven?

 

Een voorbeeld. Bij de lockdown in België zijn winkels (buiten de noodzakelijke) en pretparken gesloten vanwege het coronavirus met als uitgangspunt om verspreiding van het virus te voorkomen. En wat doen een hoop van die mensen. Ja ze komen naar hier om te winkelen en naar het pretpark te gaan. Een ander voorbeeld is de drukte in heel veel winkelstraten/centrums in heel veel steden waaronder ook Maastricht o.a. door Black Friday, die nu ook nog over meerdere dagen verspreidt wordt. De drukte is niet normaal te noemen. Zo krijg je dit virus dus nooit ingedamd. De Horeca moet op slot, je mag niet met meer dan 4 mensen samen buiten en je mag thuis niet meer dan 3 personen op een dag ontvangen. Hoe kom je hier nog geloofwaardig over als overheid. De coronamaatregelen van de overheid zijn zeer onsamenhangend en de mensen die zich hier vooral aan willen houden snappen er niks meer van. Is de burgemeester bereid dit bij de veiligheidsregio aan de orde te stellen?

 

Wij zijn blij dat het college besloten heeft het voorstel van de VSP over te nemen om eenmaal twee gratis stoffen mondkapjes te verstrekken aan de minima en hun gezinsleden vanaf 13 jaar. Maar wij zijn niet te spreken over de mensen die steeds meer gebruikte mondkapjes zomaar dumpen in de publieke ruimte. Mensen die dit doen zijn in onze ogen grote aso’s.

Wij vinden dat deze mensen hard aangepakt moeten worden. Bent u bereid om te onderzoeken of mensen die gebruikte mondkapjes in de openbare ruimte dumpen niet zwaar gestraft kunnen worden? Vanaf morgen 1 december is het verplicht om mondkapjes te dragen in openbare gelegenheden. Ook in de supermarkten. Als wij naar het gedrag van sommige mensen kijken voornamelijk in de supermarkten dan zien wij de bui al hangen. Wij willen u dan ook met nadruk verzoeken om dit vanaf het begin streng te gaan handhaven.

 

Ook vinden wij dat de financiële tegemoetkomingen aan ondernemers en verenigingen niet gesopt hoeven te worden per 1 januari 2020. Wij zouden u willen verzoeken deze ook van toepassing te laten zijn in 2021 net zolang de gevolgen van het coronavirus nog van toepassing zijn.

In meerdere gemeenten is men aan het bekijken hoe men de inwoners en ondernemers tegemoet kan komen in deze zware crisisperiode naar aanleiding van het coronavirus. Zeker nu de feestdagen voor de deur staan en mensen het financieel steeds moeilijker hebben. Wij willen voorstellen of het college bereid is om ieder huishouden een waardebon te verstrekken van € 25. Deze mag alleen besteed worden bij een ondernemer in Valkenburg a/d Geul.  Dit zou ten laste gebracht kunnen worden van de bestemmingsreserve financiële gevolgen corona (COVID 19). Zo kom je onze inwoners, maar ook onze ondernemers een stukje tegemoet in deze moeilijke tijd. Graag een reactie in deze van de burgemeester, maar ook van de andere raadsfracties.

 

Stagneren m.b.t. het Sociaal Domein.

De WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn in feite naar de invoering van de decentralisatie nu 5 jaar geleden in feite totaal mislukt. Dat is in feite ook de conclusie van het SCP. De knelpunten in de jeugdzorg zijn bij lange na nog niet opgelost, de deelname van mensen met beperkingen in de samenleving laat nog veel te wensen over en de kans op werk voor mensen met beperkingen zijn nauwelijks verbetert. Er zijn lange wachttijden voor jongeren met complexe problemen en kwetsbare mensen. Dit neemt door de coronacrisis alleen nog verder toe. Bij de overheveling van de taken naar de gemeente werd er flink gekort op de financiën. De gemeenten dachten het goedkoper te kunnen doen, maar dit is totaal mislukt. N.a.v. hebben wij de volgende vragen: Bent u het met ons met ons eens dat het decentralisatieproces (3 wetten) wat zo’n vijf jaar geleden is ingevoerd gewoon mislukt is? Bent u bereid hierover met de VNG in contact te treden, hoe wij hier een betere invulling aan kunnen geven? Bent u bereid eventueel in samenspraak met de omliggende gemeentes er bij de landelijke overheid op aan te dringen dat er meer financiële ondersteuning komt zodat de drie gedecentraliseerde wetten beter uitgevoerd kunnen worden? Bent u het met ons eens dat de verwachtingen van zelfredzaamheid en de zorgzame samenleving tot nu niet goed uitgepakt heeft? Zo ja, welke actie(s) gaat u ondernemen om hier verbeteringen in aan te brengen?

 

Betreft gebiedsvisie Berg en Terblijt.
Wij vragen u de ingekomen brief van inwoners van Berg en Terblijt, datum 11 november 2020 vanaf nu mee te nemen, tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp en in contact te treden met de bewoners. Niet pas de belangen van deze groep serieus te nemen, aan het eind van het traject.

 

Achterstallig onderhoud begraafplaats Cauberg.

Er is door de raad een bedrag van € 500.000 gevoteerd om de begraafplaats Cauberg in goede staat terug te brengen. Wij hebben geconstateerd, dat het onderste gedeelte, het oudste gedeelte van het kerkhof, waar vaak afscheid genomen wordt van de overledene, er verloederd bij ligt. Wethouder, graag stand van zaken, wat betreft het opwaarderen, onderhoud van het kerkhof. Zeker het oudste gedeelte van dit unieke kerkhof.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                        Lloyd Wagemans                              Gertie Silverentand