Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP d.d. 30 maart 2021 n.a.v. diverse raadsadviescommissies gemeente Valkenburg a/d Geul

Nieuwsbulletin VSP raadsfractie VSP d.d. 30 maart 2021 n.a.v. diverse raadsadviescommissies gemeente Valkenburg a/d Geul met o.a.:

 • Stand van zaken corona.
 • Reactie op Integraal Veiligheidsplan jaarverslag 2020.
 • Ontstane commotie over bouwplan IJzeren.
 • Afrekening WK Veldrijden 2018.

 

Stand van zaken corona.

Extra budget perspectief voor jongeren in coronatijd. Het kabinet heeft hiervoor € 58.5 miljoen vrijgemaakt. Welke activiteiten zijn hiervoor al opgestart en welke bent u nog van plan te gaan opstarten? Is er ook nog eens gekeken naar het voorstel van de VSP om elk huishouden een waardebon van € 25 ter compensatie te verstrekken en er zorg voor te dagen dat dit bedrag alleen besteed mag worden bij de plaatselijke ondernemers?

Wat is er al gebeurd of staat nog te gebeuren extra rijksmiddelen voor lokale cultuur? Er zou hiervoor voor het jaar 2021 landelijk een extra bedrag van € 150 miljoen uitgetrokken worden.

 

Reactie op schrijven Dhr. Bisschops namens schutterij St. Mauritius.

Wij kunnen ons terdege voorstellen dat de culturele amateurverenigingen zeer zwaar te leiden hebben onder het coronavirus. Dus ook schutterij St . Mauritius, maar ook andere muziekverenigingen. In dit schrijven wordt o.a. aangegeven dat het opvallend stil is rondom financiële ondersteuning van culturele amateurverenigingen die toch eigenlijk een van de fundamenten zijn van een leefbare samenleving. Er wordt in dit schrijven aangegeven dat er gewezen is op de oproep van diverse overkoepelende instanties om de sector amateurverenigingen financieel te steunen vanuit de extra ondersteuning die de gemeente van het rijk toegewezen heeft gekregen. N.a.v. hebben wij een aantal vragen: Kunnen wij van u de stand van zaken krijgen hoe er met deze extra ondersteuning omgegaan is binnen onze gemeente? Is deze extra ondersteuning bekend bij onze culturele amateurverenigingen? Zo nee, waarom niet en bent u bereid deze alsnog onder hun aandacht te brengen? Zijn de rijksmiddelen voldoende om in de behoefte te voorzien? Zo niet, bent u dan bereid om een extra (aanvullende ) subsidie vanuit de gemeente beschikbaar te stellen? Bent u bereid deze noodkreet ter harte te nemen?

 

Wat is de laatste stand van zaken om de algemene maatregel precariobelasting en huurkwijtschelding voor maatschappelijke huurders zoals die in 2020 toegepast is om deze ook toe te passen in 2021?

 

De coronamaatregelen lijden tot verwarring. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Men is het coronovirus kotszat, terwijl het virus nog lang niet met ons klaar is. Pak nu kinderboerderij ’t Bukske als voorbeeld. Heeft elke gemeente de ruimte voor Maatwerk?

In Brunssum mogen schijnbaar alle speeltuinen open, waarom dan niet in Valkenburg a/d Geul? Waarom gaat u niet over tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Hoe kun je dit nog uitleggen aan mensen die gisteren weer de beelden gezien hebben uit Urk en Krimpen aan de IJssel, waar kerkgenootschappen de coronamaatregelen aan hun laars lappen en journalisten getrapt en geslagen worden.

En er zelfs met een auto op een van hen ingereden wordt. Of de complotdenkers die alle coronamaatregelen aan hun laars lappen vanwege een vage noodverordening waar je alle kanten mee opkan. Dit wordt zelfs door de politie onderschreven.

 

Zie onderstaand de brandbrief die wij op 26 maart jl. gestuurd hebben aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul n.a.v. ’t Bukske.

 

BRANDBRIEF.

Speeltuinen open, alleen als je een stichting hebt!!!!!

In het kader van de corona maatregelen heb ik namens de VSP u op 1 maart jl. een vraag  gesteld of de kinderboerderij ’t Bukske, Hekerbeekweg 84 te Valkenburg toch niet open kan.

Wij hebben toen als antwoord gekregen dat dit in feite niet kan vanwege de coronamaatregelen. 't Buske is er in feite voor kinderen t/m 12 jaar. Zeker gezien het NUSO protocol 3 maart 2021 waarin o.a. wordt aangegeven dat zij op advies van het OMT, in hun nieuwe maatregelen het belang van buitenspelen voor kinderen benadrukt en adviseert kleine buurt-buitenspeelplaatsen open te houden voor kinderen. Deze plekken hebben een belangrijke rol bij de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wij roepen iedereen wel op om de grenzen niet op te zoeken en het gezonde verstand te blijven gebruiken.

 

Heel veel ouders zitten vrijwel aan huis gebonden, terwijl zij een of meer kinderen t/m 12 jaar hebben. Kinderen kunnen veelal niet naar buiten. Terwijl het voor kinderen zeker tot de leeftijd t/m 12 jaar het goed zou zijn als zij zich kunnen begeven en bewegen in de buitenlucht. De kinderboerderij lijkt ons hier uiteraard voor geschikt. Er is ruimte zat, zowel voor de kinderen als hun begeleiders zodat de corona maatregelen goed nageleefd kunnen worden. Tevens zou er op basis van koffie to go gehandeld kunnen worden. Dit gebeurd op meerdere plaatsen in Valkenburg a/d Geul, zonder dat dit noemenswaardige problemen oplevert. Kinderspeelboerderij ’t Bukske in Valkenburg mag van de gemeente en veiligheidsregio niet open omdat ze een winstoogmerk hebben en geen stichting zijn. U heeft dit ook zo aan de eigenaar van ’t Bukske medegedeeld. Waar wij grote vraagtekens bijzetten is of u hierover in overleg bent getreden met de veiligheidsregio. Kinderen mogen dus bij hun niet buiten komen spelen en de dieren bezoeken, terwijl menig speeltuin in Limburg dit weekend hun deuren opent o.a. Fort Willem in Maastricht. Stichting Boerderij Daalhoeve heeft vanaf 22 maart reeds hun buitenterrein geopend.

Dat is voor de ondernemers van ‘t Bukske zonder overheidssteun vanwege het starten van een nieuw bedrijf in 2020 enorm frustrerend en onbegrijpelijk. Hoe kan een grote speeltuin in Maastricht 250 bezoekers toestaan en deze buitenspeeltuin blijft gesloten. Alleen omdat het bedrijf is ingericht als commercieel, houdt corona hier dan ook al rekening mee? Wij zijn van mening gelijke monniken, gelijke kappen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Laten wij er dan zorg voor dragen dat de jeugd zich ook in deze coronatijd een beetje kan ontspannen.

N.a.v. het bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

 • Wij als VSP zouden u toch indringend willen verzoeken of er toch geen mogelijkheid bestaat dat de kinderboerderij ’t Bukske onder bepaalde voorwaarden geopend kan worden?
 • Bent u bereid als u als gemeente hier zelf geen besluit over mag nemen, hierover in contact te treden met de veiligheidsregio?
 • Indien het toch niet mogelijk is dat ’t Bukske toch open kan, de ondernemer een beroep kan doen op de gemeente om in aanmerking te komen voor een steunpakket?

 

Reactie op Integraal Veiligheidsplan jaarverslag 2020.

Wij hebben dit plan uitvoerig door genomen. Er wordt behoorlijk  goed werk verricht. Maar er mag wat ons betreft bij sommige onderwerpen nog wat meer inzet getoond worden.

 

Pagina 5.  Hier staat dat dat controle van de covid maatregelen heeft geleid tot een grootschalige inzet van het team VTH. Hoe hebben zij dit ervaren? Waar liepen ze zoal tegenaan? En is dit ten koste gegaan van de reguliere werkzaamheden?

Pagina 9. Toename van fietsendiefstallen is behoorlijk toegenomen.

Kan dit er ook mee te maken hebben dat i.v.m. de coronamaatregelen steeds meer mensen aan het fietsen zijn geslagen en dat er meer fietsen verkocht zijn in deze periode? Is het niet de allerhoogste tijd om te komen tot een bewaakte fietsenstalling?

Pagina 11. Hotspot dumpingen. De hoek Hortennsiastraat/Salviastraat is hier een nieuwkomer. Daar zijn ook bij ons heel veel klachten over terecht gekomen. 2021 zal verder worden ingezet op het terugdringen van het aantal dumpingen. U denkt hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van verborgen camera’s. Iets wat wij onderschrijven. Waarom werd hier niet eerder op ingezet toen wij tijdens de begrotingsvergadering van 10 november jl. u indringend verzocht hebben om met mobiele camera’s aan de slag te gaan? Bent u bereid om ook met camera’s te gaan werken bij de milieu- perronnetjes waar ook altijd een hoop zwerfafval gedumpt wordt?

Pagina 16. Hotspots drugs. U geeft aan dat u een aantal hotspots heeft vast te leggen die voor 2021 de aandacht hebben. Wij missen hier een aantal hotspots waar zowel drugs gebruikt maar ook gedeald wordt. Dan hebben wij het over de picknickplaats Kleine Weg in Walem, picknickplaats De Goudsberg, bij de Kluis en het Geulpark. Wij willen u verzoeken om hier ook aandacht aan te besteden?

Pagina 18/19 i.v.m. hotspots snelheidsovertredingen. Ik kan u aangeven dat wij vooral de laatste tijd overspoeld worden met klachten over verkeershufterig gedrag in heel Valkenburg a/d Geul, zowel van automobilisten, scooters, motoren, quads, fietsers en mountainbikers. Het gaat hier echt niet over kleine verkeersovertredingen, maar overtredingen die gewoon niet door de beugel kunnen. Valkenburg a/d Geul lijkt gewoon het walhalla te worden voor verkeershufters. De recentelijke klachten wat wij hierover gekregen hebben komen vanuit Strabeek, Daelhemerweg, Dorpsstraat te Sibbe en LangeAkker te Berg en Terblijt.

En wat te denken tot de structurele overlast op het wandelpad Betsy Perklaan waar al zoveel om te doen is geweest door fietsers, mountainbikers en scooters. Het respect is soms heel ver te zoeken.

 

Wij willen u toch indringend verzoeken als het enigszins mogelijk om meer werk te gaan maken van handhaving. U heeft dit integraal veiligheidsplan als titel meegegeven ‘Valkenburg is er klaar voor’, maar m.b.t. de verkeers-onveilige toestanden in onze gemeente zouden wij willen zeggen: ‘Valkenburg a/d Geul is er klaar mee’!!!!!  Wij als VSP willen het volgende voorstellen.

 

Om een goed inzicht te krijgen wat er allemaal speelt op het gebied van verkeersonveilige toestanden binnen onze gemeente en te bekijken hoe het een en ander aangepakt zou kunnen worden stellen wij voor vanuit verschillende instanties een klankbordgroep verkeeroverlast op te richten. De samenstelling van deze klankbordgroep zou bemenst kunnen worden met raadsleden (1 per fractie), iemand van het college, iemand van VVN, iemand van politie en een BOA. Graag reactie van u kant en de andere raadsfracties.

 

Spreekrecht inwoners IJzeren ‘Hart voor IJzeren’. Brief mevrouw Lataster, namens meerdere inwoners IJzeren?

Wij als VSP hebben hier in eerste instantie toch nog wat vragen over:

 • Kunt u ons een toelichting geven op dit plan en aangeven wat de huidige van zaken is?
 • Voor Vilt en Houthem -St. Gerlach heeft u een woonbehoefteonderzoek gedaan, Heeft u dit ook voor IJzeren gedaan?
 • Zo ja dan willen wij dat graag ontvangen, Zo nee gaat u dit dan doen?
 • Passen de nieuwe plannen binnen de woonvisie?
 • Gaat het hier om betaalbare en levensloopbestendige woningen?  
 • Past dit bij wel bij de huidige identiteit van kern IJzeren?
 • Is dit ook bekend bij het Kernoverleg Sibbe/IJzeren?  
 • Wij gaan ervan uit dat er niet alleen overleg gevoerd wordt met de projectontwikkelaar, maar ook met de inwoners van IJzeren?
 • Wat is het verdere verloop van communicatie gemeente met de inwoners van kern IJzeren?
 • Kunt u ons aangeven hoe deze procedure nu verder gaat verlopen en tevens plaatsen in de tijd?

 

Afrekening WK Veldrijden 2018.

Helaas voldoet de rapportage niet aan de voorwaarde van een goedkeurende accountantsverklaring. Zowel provincie als gemeente stelden deze accountscontrole als eis voor de definitieve subsidietoekenning. Aangezien niet voldaan kan worden aan de eerder gestelde kaders en eisen geaccordeerd door de provincie en de gemeente, namelijk o.a. een goedkeurende accountantsverklaring, kunnen wij stellen dat aan de subsidievoorwaarden niet voldaan is. Achteraf wijzigen van afspraken die gemaakt zijn (in deze en andere) spreekt niet ten goede voor de betrouwbaarheid en kunde van ons bestuur. U geeft aan dat bij goedkeuring van de financiële rapportage de gemeente een bedrag van € 21.473 mag ontvangen. Echter formeel gezien is aan de gestelde subsidievoorwaarden niet voldaan en heeft de gemeente recht op het gehele subsidiebedrag gekoppeld aan deze voorwaarde. Laat duidelijk zijn, dat wij niet de integriteit van de betrokken partijen in kwestie betwijfelen. Echter aan de gestelde eisen zijn (door omstandigheden) niet voldaan. Gaat gemeente Valkenburg a/d Geul zo om met afspraken die gemaakt zijn?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                              Gertie Silverentand