Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 02-07-2019

In dit nieuwsbulletin onze inbreng raadsvergadering van 1 juli jl. m.b.t. de behandeling van de Kadernota met als belangrijkste onderwerpen:

 • Vervangen van het hockeyveld (waterveld) Sjinborn.
 • Verminderen van de subsidie aan Visit Zuid.
 • Overloopterrein evenementen Beekstraat.
 • Geluidswal openluchttheater.
 • Bouw hotel Croix de Bourgogne en zijn 2 dependances.
 • Behoud Slotmanifestatie lagere scholen Valkenburg a/d Geul.
 • Het digitale parkeervergunningensysteem.

 

Van de voorliggende technische kadernota wordt je beslist niet vrolijk. Zware (financiële) wolken hangen dreigend boven ons hoofd. Je kunt er geen kant mee op. Het enigste wat duidelijk is dat er fors bezuinigt en moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om een sluitende begroting te krijgen. Voor nieuw beleid blijft er totaal niks meer over.

De meicirculaire laat ook weer een negatief beeld zien en het college heeft ook al geen al te hoge verwachtingen van de septembercirculaire. Van het o zo geprezen coalitieakkoord van AB, CDA en PGP blijft in feite weinig over. Wat gaat er gebeuren met de speerpunten van de coalitie is onze vraag? Hebben ze onze inwoners hiermee gewoon een (verkiezings)worst voorgehouden? Wij zouden graag van het college en de coalitie (want aan ons als VSP schijnt men geen boodschap te hebben) een realistisch plan aangeboden willen krijgen wat past binnen de huidige slechte financiële positie van de gemeente?

 

En wij hebben het al eerder aangegeven. Sinterklaas bestaat binnen deze gemeente, want het voltallige St. Nicolaas-comité van AB, CDA en PGP is hier aanwezig. Als je kijkt naar pag. 17 dan zie je als je kijkt naar de tabel van de planjaren 2019 t/m. 2022 dan kom je aan een bedrag van miljoenen euro’s aan loze beloftes die gedaan zijn m.b.t. het coalitieakkoord. Want er resteert slechts een bedrag van € 0 voor nieuw beleid. Dus hebben wij het nakijken als je kijkt naar de bijlage resterende prioriteiten van het coalitieakkoord.

 

M.b.t. de Polfermolen wachten wij met spanning het vervolg af. Wij blijven bij ons eerder ingenomen standpunt dat de Polfermolen 2.0 de nieuwe molensteen om de nek van Valkenburg a/d Geul wordt zowel in financieel en maatschappelijk opzicht.

 

Wat gaat er gebeuren met bv. vervangen van het hockeyveld (waterveld) Sjinborn.

Het huidige zandveld wat al lang niet meer van deze tijd is totaal op en moet vervangen worden. Sjinborn heeft meer dan 300 leden waaronder veel jongeren. Dat hebben wij zelf nog kunnen aanschouwen als je zag hoeveel jongeren van Sjinborn op de publieke tribune aanwezig waren tijdens de raadsadviescommissie EFTR van vorige week woensdag.

Wij als VSP vinden dat je zo een vereniging als Sjinborn niet in de steek mag laten en dat je dus als gemeente zorg draagt dat er voor de zomer van 2020 nog een waterveld aangelegd gaat worden. Graag reactie in deze van het college. Het college heeft toegezegd dat dit opgenomen wordt in de begroting die op 5 november 2019 behandelt wordt.

M.b.t. tot het op te stellen sportakkoord kunnen wij ervan uitgaan dat dit gereed is voor de begrotingsvergadering van 5 november aanstaande?

 

Wethouder Claudia Bisschops heeft tijdens de presentatie van de Kadernota 2019 aangegeven dat de gemeenteraad met oplossingen dient te komen om de financiële tekorten ongedaan te maken en dan beklaagt ze zich dat ze nog geen reacties vanuit de politiek gekregen heeft. Onze essentiële vraag is waar zij de brutaliteit vandaan haalt om dit zo te stellen? Wat heeft zij tot nu toe met een peloton ambtenaren wat tot haar beschikking staat zelf gedaan om de broeksriem verder aan te halen?  Welke mogelijkheden ziet zij en het college om het ontstane begrotingstekort terug te draaien?

En als je als oppositiepartij al met voorstellen komt om het tij te keren zoals meer mensen naar Valkenburg te halen, dan worden deze door het college en de andere raadsfracties meteen en stelselmatig van tafel geveegd.  Erger nog dan wordt je uitgemaakt als negativist. Ook als je vraagt om een productbegroting aangereikt te krijgen wordt dit niet gehonoreerd. Kan het college ons nu eens aangeven als men al wil dat wij met alternatieven komen, waarom wij dan geen productbegroting aangereikt krijgen? Dit lijkt ons toch het ideale  gespecificeerde hulpmiddel om te kijken waar ons geld aan uitgegeven wordt en waar eventueel nog iets te halen valt.

 

Toch willen wij nog vandaag nog een aantal suggesties naar voren brengen om een bijdrage te leveren om uit de rode cijfers te komen.

Als je de buikriem moet aanhalen is dit natuurlijk nooit leuk, want niemand staat er op te springen als er iets ingeleverd moet worden.

 •  Begin eens met het verminderen van de subsidie aan Visit Zuid Limburg. Nu er steeds minder mensen gebruik maken van hun faciliteiten en steeds meer mensen hun informatie en boekingen doen via de digitale snelweg doen zou je hier best zo’n € 100.000 op jaarbasis kunnen bezuinigen. Men krijgt nu € 271.404 op jaarbasis. Dit is veruit het hoogste bedrag van de 16 deelnemende gemeenten.
 • Ook zou je kunnen gaan bezuinigen op al de grotere evenementen waar al jarenlang een gemeentelijke subsidie aan verstrekt wordt?
 • Als wij dan kijken naar de Cauberg die gewoon een unicum is. Wij hebben hiermee goud in handen, want bij grote wielerevenementen wil iedereen hier gebruik van maken en dan moeten wij hier ook nog als gemeente voor betalen. Laat de organisaties van wielerevenementen gewoon betalen voor het gebruik van de Cauberg. Je moet de Cauberg gewoon weten te verzilveren.
 • Dan zou je toch ook moeten inzetten om de expliciet hogere bedragen die wij moeten neertellen aan de verschillende  gemeenschappelijke regelingen om deze in samenspraak met de andere deelnemende gemeenten te verlagen.
 • Project Via Belgica. De € 15.000 structureel die men hier voor wil vrijmaken, kan men beter in de pocket houden. Wij zien hier totaal geen toegevoegde waarde in.
 • Ook de cofinanciering van de mountainbikesroutes van € 20.000 vinden wij weggegooid geld. Zolang de mensen die gebruik zouden moeten maken van deze routes gebruik blijven maken van onze wandelpaden heeft dit geen enkele zin.
 • De verhoging van de bijdrage samenwerkingsvormen van maar liefst € 75.000 op jaarbasis vinden wij niet nodig. Onze essentiële vraag is wat de toegevoegde waarde hiervan is.
 • Vriendschapsverband Chinese stad Jiangyoe City. Wij vinden dat hier geen euro aan uitgegeven dient te worden. Steek je energie veel beter om de mensen uit de regio die Valkenburg links hebben laten liggen weer terug te halen naar Valkenburg. Dan komt er tenminste meer geld in het laatje.
 • Zorg dat het winkelcentrum weer als vanouds aantrekkelijk wordt, zodat winkeliers het hoofd boven water kunnen houden. Dat kan je doen om het centrum meer bereikbaar te maken en de parkeertarieven drastisch te verlagen. Onder aan de streep zal dit beslist meer geld opleveren ten opzichte van nu. Want het is gewoon rampzalig te noemen. Dit los je echt niet op door her en der wat bloemetjes te plaatsen. Is het college alsnog bereid om hierover in overleg met de ondernemers te treden om te komen tot een oplossing?
 • Er moet in de nabije toekomst voorkomen worden dat wij steeds geconfronteerd worden met onverwachte overschrijdingen zoals de vervuilde grond Villa Via Nova, Par’Course, Valkenburgsestraat, onderhoud parkeergarage, ect, ect. Dit rijst binnen deze gemeente gewoon de pan uit is gewoon schering en inslag.
 • Afronding Par’Course. M.b.t tot de tweede tranche vinden wij dat hier een pas op de plaats gemaakt dient te worden. Het gaat hier over een bedrag van € 450.000. Op het ogenblijk laat onze allerbelabberdste financiële positie dit gewoon niet toe.

 

Overloopterrein evenementen Beekstraat. Wij vinden dat een goed voorstel. Alleen zou je dat al meteen een structureel karakter moeten geven. Dit zou je kunnen doen in samenspraak met de provincie en Veolia. Ook in verband met de financiering. Uiteindelijk zou je hier een transferium moeten kunnen realiseren omdat het vlakbij de afritten van de A79 gelegen is. Vandaar uit moet je dan alternatieve vervoersvormen richting centrum gaan realiseren.

Er moet hier een grondig onderzoek aan ten grondslag liggen. Een overloop-parkeerplaats korter bij het centrum zal alleen maar tot meer overlast gaan leiden. Wij willen het college verzoeken om dat mee te nemen als er een separaat raadsvoorstel hierover aan ons voorgelegd wordt?

 

Begraafplaats Cauberg. De essentiële vraag die wij hierbij willen stellen is waarom men het achterstallig onderhoud zo hoog heeft laten oplopen?

 

Opwaardering Plenkertstraat. Wij onderschrijven dat ten zeerste. Met het herstel van het protestantskerkje is een goed begin gemaakt. Wij zullen dit hele proces constructief kritisch blijven volgen.

 

Geluidswal openluchttheater. Dit vinden wij echt te gek voor woorden. Niemand van de omwonenden heeft hier ook maar een klacht over geuit. Tevens is het een verkwisting van gemeenschapsgelden, zeker nu wij er financieel heel slecht voorstaan.

Het zou ook de akoestiek van de uitvoeringen in het Openluchttheater negatief kunnen beïnvloeden. En als wij het over geluidsbelasting in Valkenburg a/d Geul willen hebben, dan zouden er heel wat geluidswallen geplaatst dienen te worden.

Ook zal het een regelrechte aantasting zijn van het aanzicht op het Openluchttheater. Is het college bereid om door dit onzinnig voorstel een dikke streep te trekken.

 

Stand van zaken bouw hotel Croix de Bourgogne en zijn 2 dependances. Het college geeft aan dat de tweede helft van dit jaar definitief duidelijkheid te geven over de startdatum van de bouw. In hoeverre is het college hier nog geloofswaardig is de essentiële vraag die wij ons stellen? In eerste instantie zou het hotel met zijn 2 dependances klaar zijn in juni 2017 en vervolgens zouden de bouwactiviteiten starten afgelopen maand. Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat het college hier om de brij heendraait. Sterker nog. Wij als VSP geloven niet in sprookjes!!!!!! Tevens heeft met zich nu al rijk gerekend, want zou de bouw van hotel Croix de Bourgogne niet doorgaan dan kan men fluiten naar € 550.000 m.b.t. co – subsidie provincie en de grondopbrengst.

 

Wij zijn hier als VSP altijd heel duidelijk in geweest. Voor ons hoeft het niet. Laat het Th. Dorrenplein zijn mooie pleinfunctie behouden, zorg dat de Kei en een Kiosk terugkomt en breng een mooie Mural tegen gevel flatgebouw Dr. Erenstraat. Dit trek ongetwijfeld weer meer bezoekers (vooral uit de Regio) en dat kan ook een positieve bijdrage leveren m.b.t. financiële inkomsten.

 

Behoud Slotmanifestatie lagere scholen Valkenburg a/d Geul. Door de onwil van de scholenkoepels dreigde de slotmanifestatie van 2019 de laatste te zijn geweest. Verontruste ouders hebben vorige week al meer dan 665 handtekeningen overhandigt aan de scholenkoepels. Het laatste nieuws wat wij hier over gehoord hebben is dat men alsnog de slotmanifestatie op een of andere manier wil behouden. Wat is de laatste stand van zaken in deze?

 

Wijland Houthem. Wij kunnen ons hier niet aan het gevoel onttrekken dat de beoogde voorzieningen voor Chateau St. Gerlach zijn en niet zozeer voor de inwoners van Houthem – St. Gerlach. Wij als VSP zullen dus nooit instemmen om hier € 700.000 aan gemeenschapsgeld uit te gaan geven. Als je al iets in Houthem – Sint. Gerlach wil doen is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo zou het Sint. Gerlachplein wel eens een drastische opknapbeurt mogen krijgen.

 

Achterstallig onderhoud bomenbestand 2019. Wij zijn hier een grote voorstander van. Want niet goed onderhouden bomen kunnen voor de nodige overlast en gevaar opleveren.   En daar zitten wij in elk geval niet op te wachten.

 

Sociale Woningbouw in Valkenburg a/d Geul. Wij wachten men spanning de woonvisie af en gaan ervan uit dat er rekening gehouden wordt met zowel jongeren, volwassenen en senioren. Zowel als het gaat om starterswoningen, betaalbare en levensloopbestendige wooneenheden.

 

Regionaal project wandelroutes. Wij vinden het fantastisch dat Valkenburg a/d Geul uitgeroepen is tot wandelgemeente van Nederland. Wij kunnen dus dit voorstel onderschrijven. Als je meer wandelaars naar onze gemeente kan halen, is dat goed voor de gemeente en onze ondernemers. Deze mensen veroorzaken in principe weinig overlast. Ondanks dat er geen geld meer is voor nieuw beleid willen wij toch een aantal zaken onder uw aandacht brengen, waar wij zeker tijdens de begrotingsvergadering van 5 november op terug willen komen.

 

Verhoging van de lastenverzwaring voor onze burgers.

Daar zijn wij absoluut geen voorstander van.

 

Verhoging dagkaarten parkeren met 1 €.

Wij als VSP hebben dit niet goedgekeurd.

 

Geen bezuinigingen op verenigingsleven en sportverenigingen.

Deze zijn het cement van onze samenleving en leveren een heel grote bijdrage aan de leefbaarheid en sociale contacten in onze samenleving. Dus daar mag niet aan getornd worden.

 

Het digitale parkeervergunningensysteem. Dit laat nog veel te wensen over. Handhaving is onder de maat. Ook vinden wij het onverteerbaar dat mensen voor een tweede parkeerkaart in het centrum en een gedeelte van de Nieuwenweg maar liefst € 75 moeten betalen, terwijl dat in andere buurten waar het parkeervergunningensystheem van toepassing is € 25 bedraagt. Hier is dus echt sprake van rechtsongelijkheid. Ook moet er een oplossing gezocht worden voor de gigantische parkeeroverlast in Broekhem – Noord (o.a. Napoleonsstraat).

 

Verkeersveiligheidsknelpunten en verkeerskundige maatregelen. O.a. het verkeersprobleem in Oud Valkenburg en school/thuisroutes van scholen door onze gemeenten dient opgepakt te worden. Ook de groene golf Reinaldstraat mag niet uit het oog verloren worden.

 

Budget voor nieuwe evenementen. Wat ons betreft dienen wij hier een pas op de plaats te maken gezien de hachelijke financiële positie van onze gemeente. Zo hebben wij recentelijk vernomen dat Valkenburg a/d Geul het NK Wielrennen wil gaan organiseren. Graag tekst en uitleg hierover. Wat nu al veel van mensen hoort ‘nee he alweer wielrennen!!!’ Wat wij dan ook heel erg jammer vinden is dat er geen geld meer uitgetrokken wordt voor het organiseren van het evenement bij uitstek wat juist heel veel mensen vanuit onze gemeente en de regio trok en dan hebben wij het over Living Status. Heel veel mensen in Valkenburg a/d Geul zijn hier niet over te spreken. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat Living Status weer terug georganiseerd gaat worden?

 

Tegengaan geluidsoverlast vliegtuigen (MAA) en ongelimiteerde helikoptervluchten boven onze gemeente. Wij vinden dat er in het kader van onze toeristische functie alles in het werk gesteld dient te worden om hier paal en perk aan te stellen.

 

Achterstallig onderhoud Geulpark. Aangezien het Geulpark nog altijd in het bezit is van de gemeente gaan wij ervan uit dat er ook wat gedaan gaat worden m.b.t. het achterstallig onderhoud.

 

Veiligheid en overlast. Wij blijven erop hameren dat er meer gedaan moet worden tegen de verkeersonveiligheid, drugsoverlast, overlast van jongeren en ander crimineel gedrag binnen onze gemeente. Er zou hier harder tegen opgetreden moeten worden. Ook het dumpen van zwerfvuil blijft ons een doorn in het oog.

 

Onderhoud publieke domein. Wij gaan ervan uit dat het onderhoud van het publieke domein niet te lijden krijgt omdat er nogal bezuinigt moet worden. Want dit laat nu al veel te wensen over.

 

Gevolgen klimaat akkoord wat afgelopen vrijdag gepresenteerd is.

Wat betekent dit voor onze gemeente? Welk communicatietraject gaan wij hierin volgen? Wat de VSP betreft komen hier drie kerntaken m.b.t. onze inwoners om de hoek kijken en dat zijn: haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid.

 

Bestrijding armoedeval. Kan het college ons aangegeven dat hier ondanks dat er bezuinigt moet worden dit toch gaat gebeuren?

 

Sociale Werkvoorziening. Wij vinden dat er ingezet moet gaan worden op Sociale Ontwikkelbedrijven. Dit is goed voor de huidige Sociale Werkplaatsen en goed voor de mensen met beperkingen die nu vallen onder de Participatiewet.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                  Gertie Silverentand

 

 

 

 

Download het document: NieuwsbulletinVSP02-07-2019