Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 04-02-2021

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsadviescommissies SOB en EFTR van de gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 03-02-2021 zoals:

  • VSP stelt grote vraagtekens vanwege eventueel niet betaalde legeskosten Par’Course.
  • VSP doet indringend verzoek om de toilletunits op het Th. Dorrenplein te heropenen.
  • Voorstel college betreffende plan vernieuwing publiekpresentatie vuursteenmijnen.
  • Brieven actiegroep Neerhem op de rem en Fam. Houten-Andriolo inzake verkeersproblematiek Neerhem.
  • Vragen VSP n.a.v. coronamaatregelen.

 

VSP stelt grote vraagtekens vanwege eventueel niet betaalde legeskosten Par’Course.

Aangezien de heffingsambtenaar in beroep gaat i.v.m. deze kwestie zijn wij hier inhoudelijk niet op kunnen ingaan. Het onderstaande hebben wij daarom expliciet aan de orde gesteld.

Het kan dan wel zo zijn dat de heffingsambtenaar degene is die de aanslagen oplegt. Maar wij missen hier dan toch de betrokkenheid en plichtsbesef van het college. Wij kunnen als raad geen controle uitvoeren op de heffingsambtenaar maar wel op het college. De heffingsambtenaar is uiteindelijk door het college aangewezen. Er zal toch iemand politiek verantwoordelijk moeten zijn voor eventuele missers van een ambtenaar!!!! Wie draagt hier dus de politieke verantwoordelijkheid is de vraag die wij hier willen stellen. Het lijkt ons niet meer als logisch dat iemand van het college hier toch de bestuurlijke verantwoordelijkheid zou moeten nemen in deze zaak. Het kan en het mag toch niet zo zijn dat het college hier hun handen vanaf wil houden, dat is ons wat te gemakkelijk en lijkt ons ook niet juist.

 

Als VSP kunnen wij het niet vatten dat Wyckerveste in bezwaar is gegaan tegen de in rekening gebrachte legeskosten. Als gemeente is er alles aan gedaan om het gehele grondgebied ter beschikking te stellen voor de plannen van Wyckerveste. Daarnaast hebben wij, maar ook de Provincie, heel veel geld uitgegeven voor het opknappen van de directe omgeving van het gebied. Alles ten faveure van Wyckerveste. Wyckerveste weet heel goed dat er vervolgens leges in rekening gebracht worden voor het ontwikkelen van dit hele bouwplan. Waarom is Wyckerveste niet in overleg getreden met de gemeente om dit samen met elkaar te bespreken? Dit vinden wij een onbetrouwbare partner. Wel samen optrekken om een heel grondgebied in handen te krijgen maar vervolgens de gemeente een steek zetten bij het betalen van de leges die hiervoor in rekening gebracht moeten worden. Hoe ziet de Provincie de handelswijze van Wyckerveste?

 

Op de kabelkrant van TV Valkenburg stond o.a. te lezen als men in beroep gaat tegen het vonnis dat dit wel eens zo’n 7 jaar kan gaan duren voordat er een vonnis gewezen zal worden.            

Stel de gemeente verliest deze zaak wat wij overigens niet hopen, wie moet hier dan voor opdraaien en wie is hier dan voor verantwoordelijk? Het kan dan toch niet zo zijn dat de dan zittende bestuurders/ambtenaren dit in hun schoenen geschoven krijgen en zodoende met een lijk uit de kast opgezadeld worden!!!!!

 

VSP doet indringend verzoek om de toilletunits op het Th. Dorrenplein te heropenen.

Het college van B & W heeft voor de feestdagen besloten de toiletten op het Th. Dorrenplein te sluiten omdat ook de winkels en de horeca in het centrum gesloten zijn. Ze worden geopend op het moment dat beide ondernemingsgroepen weer open gaan. Afhankelijk van de corona maatregelen worden de units vooralsnog gehandhaafd. Onze essentiële vraag is hoe men  erbij kwam om deze toiletten te sluiten? Mensen met hoge nood die nu ook in Valkenburg vertoeven weten niet waar zij naar toe moeten. Want het is niet zo zoals u dat stelt dat alle winkels en de horeca op slot is. Noodzakelijke winkels zijn open en diverse horecazaken bieden producten to go aan, die meestal toch in het centrum o.a. op de zitbanken genuttigd worden. En zeker nadat gisteren bekend is geworden dat bij andere winkels producten vanaf 10 februari afgehaald kunnen worden. Mensen kunnen nergens zoals voorheen in een zaak terecht als er sprake is van hoge nood. De VSP vindt u handelswijze in deze niet kunnen en wil u verzoeken de toiletunits vanaf morgen weer open te stellen. Graag reactie van de wethouder. De wethouder heeft n.a.v. ons betoog toegezegd dat de toiletunits weer opengaan.

 

Voorstel college betreffende plan vernieuwing publiekpresentatie vuursteenmijnen. Op zichzelf kunnen wij instemmen met het voorliggend raadsvoorstel. Wij als VSP zijn een enorme voorstander van het goed onderhouden en beheer van ons cultureel erfgoed. Niet alleen voor toeristen, maar met name ook voor onze eigen inwoners. Het is natuurlijk een goede zaak dat wij het oudste rijksmonument (zo’n 5000 jaar oud) zoveel als mogelijk onder de aandacht van een breder publiek willen brengen. Onze vraag in deze is hoe de Stichting in Onsen Landen van Valkenborgh hier ook nog verder bij betrokken wordt. Het zijn zij die namelijk deze vuursteenmijn in 1992 ontdekt hebben. Tevens zit bij deze club heel veel ervaring. Maar als wij kijken naar de entree om te komen bij de vuursteenmijn en dan hebben wij het over de troosteloze aanblik van de Plenkertstaat dan vragen wij ons af of dit bezoekers niet afschrikt om een bezoek te brengen aan de vuursteenmijn. Zoals de Plenkerstraat er nu bijligt is dit gewoon een grote aanfluiting. De restauratie van de Protestantse kerk laat maar op zich wachten. En als je kijkt naar de overkant van die kerk dan valt je gewoon niets meer in. Hier is sprake van een totale verpaupering en onveilige situaties. Alhoewel dit in feite niets van doen heeft met het onderhavige raadsvoorstel zouden wij toch willen vernemen wat de laatste stand van zaken is om de verpaupering van de Plenkertstraat een halt toe te roepen? Tijdens de begrotingsvergadering heb ik namens de VSP de vraag gesteld of er een krotbelasting ingevoerd kan worden voor panden die aan het verloederen zijn in onze gemeente. Want dit kom je op meerdere plaatsen tegen. Wethouder Bisschops gaf aan om dit te onderzoeken. Is hier al iets meer over te vertellen?

 

Brieven actiegroep Neerhem op de rem en Fam. Houten-Andriolo inzake verkeersproblematiek Neerhem.

Sinds meer dan 25 jaar is er op de Neerhem sprake van verkeersonveilige situaties die gewoon de pan uitrijzen en die i.p.v. afnemen steeds erger worden.

Het gaat hier niet enkel om automobilisten die een paar km te hard rijden, maar over verkeershufters die totaal geen boodschap hebben aan verkeersregels/borden en zodoende elke verkeersregel totaal aan hun laars lappen. Wij scharen deze verkeersdeelnemers onder de categorie aso’s. Dit is trouwens niet alleen het geval op de Neerhem, maar dit speelt vrijwel in heel Valkenburg a/d Geul. Valkenburg a/d Geul lijkt wel een vrijstaat voor verkeershufters. Nu dan even terug naar de Neerhem. Wij zijn te spreken dat u de 50 km borden vervangen heeft door nieuwe en grotere/zichtbare borden, maar wij denken dat dit slecht een druppel op een gloeiende plaat is. Er moet veel meer gebeuren om het asogedrag van verkeershufters een halt toe te roepen en dat is dat er handhavend opgetreden moet gaan worden b.v. door het plaatsen van een flitspaal. Bent u hiertoe bereid? Want als je moet wachten tot het mobiliteitsplan is vastgesteld om aanvullende maatregelen dan duurt dat te lang. Ook vinden wij dat dat er op de Neerhem de maximum snelheid terug gebracht kan worden naar 30 km per. Ook zou je in de buurt van de kabelbaan een VOP kunnen aanbrengen. Hier steken veel voetgangers de weg over en je moet gewoon een gok wagen om vellig aan de overkant van de weg te komen. De VOP nabij de Sibbergrubbe is levensgevaarlijk (TL). Deze zou in feite verlegd moeten worden. Graag reactie van de wethouder op deze voorstellen. Dan de snelheidsmetingen. Kunnen wij ervan uitgaan zodra deze uitgelezen zijn dat wij hier dan een overzicht van aangereikt krijgen? Hoe is het gesteld met het overleg de actegroep ‘Neerhem op de Rem? Worden hier verslagen van gemaakt? Zo ja kunnen wij die dan ter inzage krijgen? Zijn uit dit overleg nog actiepunten voortgekomen? Zo ja welke zijn dit dan?

 

Vragen VSP n.a.v. coronamaatregelen.

Er zijn voor ondernemers een aantal regelingen in het leven geroepen door het rijk om hen financieel te compenseren. Graag zouden wij wat meer uitleg willen hebben of deze regelingen voldoende zijn en zo niet welke stappen gaat u als gemeente verder ondernemen om hun tegenmoet te treden? U wil wel m.b.t. de precariobelasting en de reclamebelasting 2021 voorlopig nog geen aanslagen versturen, maar wij denken niet dat de ondernemers daar nu mee geholpen zijn. Bent u bereid deze ook kwijt te schelden voor het jaar 2021? Hoever staat het met de huurkwijtschelding voor sport- en maatschappelijke verhuurders voor 2021? Hoe zit het met de eventuele aanslag van de BIZ voor 2021? Verleden jaar heeft de gemeente dit ook voor haar rekening genomen. Hoe denkt u ondernemers te ondersteunen die m.b.t. tot de landelijke regelingen buiten de boot vallen? Het gaat hier vaak om schrijnende gevallen. Er is ook al bekend dat er meer mensen vanwege de coronacricis werkeloos zijn geworden, ook in Valkenburg a/d Geul. Dat betekent dus een behoorlijke financiële aderlating voor deze mensen, waardoor zij nadrukkelijk niet door hun schuld in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Bent u bereid te kijken of er mogelijkheden zijn om deze mensen ook financieel te ondersteunen?Natuurlijk zijn er dan ook nog onze inwoners die het ook financieel zwaar te verduren hebben. De VSP heeft al eerder een voorstel gelanceerd om ieder huishouden een waardebon van € 25 te verstrekken, die dan bij een lokale ondernemer besteed moet worden. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Kunt u ons aangeven of u al besloten hebt ons voorstel over te nemen?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                   Lloyd Wagemans                             Gertie Silverentand