Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 04-07-2019

Redactie: Jef Kleijnen.

 

Het zomerreces gaat nu beginnen en ook onze raadsfractie, steunfractie en bestuur gaan even de motor opladen, om na het reces weer volop er tegen aan te gaan. Wij wensen u een fijne vakantie.

 

In dit nieuwsbulletin onze inbreng raadsvergadering van 1 juli jl. m.bt. tot een aantal belangrijke agendapunten.

 

Voorstel college Valkenburgerstraat.

Wederom wordt ons een extra bedrag gevraagd om een project in de portefeuille van wethouder Vankan uit te kunnen voeren. De Valkenburgerstraat in Berg en Terblijt. Je kunt er bijna een klucht over schrijven. Met een verschil. Met een klucht is het de bedoeling dat je gaat lachen, nu kun je alleen maar lachen als een boer met kiespijn. Over dat bedrag: Het gaat niet over een klein bedrag maar om een extra krediet van € 1.221.000. Totale kosten van het project  € 3.535.096. Dit allemaal te danken aan de onwillige inschrijver van de eerste aanbesteding. Daar dit voorstel pas afgelopen woensdag voor aanvang van de EFR commissie is ontvangen enkele vragen die wellicht eerder thuis horen in een commissie.

 

Vragen aan de wethouder/college

 1. Kan de wethouder ons uitleggen waarom deze aanbesteding zo veel geld moet gaan kosten. Welke onderdelen in dit project zijn zo duur?
 2. Hoe verhoudt deze aanbesteding zich met andere aanbestedingen van reconstructies wegen. Zijn er kosten ontdekt die veel duurder zijn dan anders?
 3. Zijn er mogelijkheden onderzocht om te bezuinigen in dit project. Of moet het een gouden Boulevard worden?
 4. Zijn de begeleidingskosten van Krachten reële kosten? Wij schrikken van dit bedrag. Zijn deze begeleidingskosten altijd zo hoog?  Is deze opdracht ook wel aanbesteed? En op welke wijze?
 5. Is het college het met ons eens dat de kosten voor de renovatie van de Valkenburgerstraat nu de pan uit reizen?
 6. Is het mogelijk de extra kosten elke deze 2e aanbesteding met zich meebrengen te verhalen op de onwillige aannemer uit de 1e aanbesteding? Is deze mogelijkheid al bespreken met de juridisch aanbestedingsadviseur welke wij hiervoor ingehuurd hadden?
 7. Vindt het college deze extra uitgaven, met een totaal van € 3,5 miljoen, momenteel verantwoord gelet op onze bezuinigingsopgave?
 8. Kan de Valkenburgerstraat niet net zo opgepakt worden zoals u de Broekhem (en dat is een van de entreestraten van onze gemeente) heeft opgeknapt? Waarbij het echt te schandalig is om van opknappen te spreken. Je rijdt hier als het ware over aangebrachte pleisters richting het centrum van Valkenburg. Mooie binnenkomst: Welkom in Valkenburg!!

 

Wij willen graag duidelijke antwoorden. We zitten erg in de maag met dit voorstel.      En niet alleen wij. De kosten voor deze straat rijzen de pan uit. Deze straat wordt in de volksmond ook al de AB Boulevard genoemd n.a.v. de verkiezingsstunt (belofte) van AB uit 2014. Deze straat gaat nu handen vol met geld kosten en is aan de mensen in een tijd dat je bezuinigen moet niet uit te leggen. Knap de straat zo op dat ze voldoet aan de verkeersveiligheidsnormen.

 

Stemverklaring raadsfractie VSP: stemmen tegen dit voorstel. Kijk of je op een andere manier de straat verkeersveilig kan inrichten zonder al die franje. Dit kun je onze inwoners niet aandoen.

 

Noot van de redactie: De raadsfractie van de VSP heeft tegen de meerkosten gestemd van € 1.221.000.  Dat wil niet zeggen dat men tegen het opknappen van de Valkenburgerstraat is, integendeel. Want er is al eerder een bedrag van € 2.300.000 uitgetrokken en daar zou je de Valkenburgerstraat op een dusdanige manier mee kunnen opknappen, zodat deze voldoet aan alle verkeersveiligheidsnormen en ook nog een hele mooie uitstraling heeft. Het is met name te danken aan AB dat dit zo’n klucht is geworden en op de lange baan geschoven is.

 

Voorstel college betreffende aanpassingen verkeerssituatie Prinses Beatrixsingel.

Hoe betrekken we bewoners bij de besluitvorming. Na aandringen van de raadsadviescommissie SOB is wethouder Vankan terug naar de buurt gegaan en heeft bewoners van Broekhem zuid uitgenodigd om mee te denken over de reconstructie van de Prinses Beatrixsingel. 28 bewoners hebben zich gemeld om deel te nemen in een MeeDenkTank. Deze bewoners danken wij in eerste instantie om hun inbreng en deelname bij dit besluitvormingsproces. Vervolgens is het de vraag wat doe je met deze geïnteresseerde burgers. Je laat ze meedenken, meepraten maar tja dat is het dan. De beslissing is niet aan hun.

 

Uiteindelijk komen er twee varianten uit de bus rollen. De eerste variant is de collegevariant. Deze wijkt niet veel af van het voorstel welk eerder in de commissie ter tafel heeft gelegen. Deze variant gaat uit van fietsstroken op de weg. Het tweede voorstel (met gescheiden fietspaden) is de MeeDenkTank variant en voorziet in een bredere weg met aan weerszijden een apart fietspad.

 

Aan de raad wordt voorgesteld om te kiezen voor de collegevariant waarbij tevens meespeelt dat dit ook verreweg de goedkoopste variant is. De MeeDenkTank variant kost € 550.000 extra t.o.v. van collegevariant.

 

Net zoals andere fracties heeft de VSP het betrekken van burgers bij de voorbereiding van  besluitvorming hoog in het vaandel staan. We zijn dan ook zeer tevreden dat burgers betrokken zijn geweest bij de inrichting van hun eigen woon- en leefomgeving. Wij vragen alle wethouders dit ook in de toekomst pro-actief op te pakken en niet te wachten tot dit verzocht wordt door een van de commissies.

 

Maar nu is het de vraag wat met de inbreng van burgers gedaan wordt. Worden zij serieus genomen en hoe ervaren de geïnteresseerde buurtbewoners dit hele proces. Uiteindelijk blijkt dat 2/3 van de MeeDenkTank voor de variant met aparte fietspaden heeft gekozen.

Laat ons voorop stellen dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit moet hebben echter in iedere verkeerssituatie kan door het gedrag van de weggebruiker de verkeersveiligheid in gevaar worden gebracht. Dat voorkom je niet met het aanbrengen van verkeersremmende drempels of andere obstakels.

Vragen aan de wethouder:

 1. Hoe heeft u het doorlopen proces ervaren?
 2. Welk verwachtingspatroon is richting de MeeDenkTank aan het begin van het proces meegedeeld. (concreet: had een duurdere variant vooraf wel kans van slagen)
 3. Is de keuze voor de collegevariant terug gekoppeld aan de 29 Meedenktankers? En wat was hun reactie.
 4. Kunt u zich voorstellen dat deelnemers in de Meedenktank, na de keuze door het college voor variant 1, teleurgesteld zijn in de uitkomst. Zo ja hoe gaat u dit in de toekomst verbeteren.
 5. Kan de wethouder aangeven wat nu dan de uiteindelijke inbreng van deze 29 personen is geweest in het gehele proces?
 6. Vindt het college dat bewoners wel inspraak moeten hebben bij onderwerpen waar verkeersveiligheid van toepassing is? En waarom.

 

Noot van de redactie: De raadsfractie van de VSP heeft voor een amendement van de raadsfractie van de VVD gestemd om al € 150.000 te reserveren om de eventuele meerkosten van de collegevariant te kunnen uitvoeren. Maar zoals gewoonlijk stemden de coalitiepartijen AB, CDA en PGP hier tegen.

 

Voorstel college betreffende huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel.

In de commissie van 11 juni hebben wij de wethouder gevraagd of de raad wel een bevoegdheid heeft om hier een besluit in te nemen. Ik heb daar geen duidelijk antwoord op gehad. We vinden het voorstel hier heel erg onduidelijk in. Wat verstaat u onder instemmingsrecht en waar staat deze bevoegdheid in de gemeentewet of andere wet. Dus graag uw reactie.

 

Dat het college een herbestemming voor het schoolgebouw gevonden heeft kan onze fractie waarderen. Waar wij wel aandacht voor willen vragen is onze opmerking in de commissie van 11 juni of niet gesproken is met Wonen-zuid teneinde op deze locatie, de in Schin op Geul zeer gewenste bouw van sociale woningbouw, te realiseren. U heeft toen aangegeven dat dit niet aantrekkelijk is voor een projectontwikkelaar. Maar is dat ook zo voor Wonen Zuid? Jammer dat u die kans voorbij hebt laten schieten. We zullen u wel houden aan hetgeen u destijds gezegd heeft. Zou SV Geuldal het huidige complex verlaten dan is dit een perfecte mogelijkheid tot het realiseren van sociale woningbouw. Mogen wij hierop rekenen?

 

De raadsfracties van de VSP, CDA en de VVD hebben gezamenlijk een amendement ingediend: gehoord de beraadslagingen en de reactie van het college te besluiten om:

 1. Het voorliggend voorstel aan te houden en nog geen onomkeerbaar besluit te nemen.
 2. Het college op te dragen zodra mogelijk overleg te plegen met de lokale woningcorporaties, zo mogelijk in overleg met de huidige ondernemer.
 3. De voorgestelde financiële constructie van de huurkoop door te lichten op markt conformheid.

Dit amendement heeft het niet gehaald. AB, PGP maar ook de VVD mede indiener van het amendement stemden tegen. Van de VVD is dit onbegrijpelijk, want je weet toch van te voren wat je toch mee indient!!!!!

 

De raadsfractie van de VSP heeft tegen dit voorstel gestemd. Wij vinden dat er te weinig gekeken is of op deze locatie niet beter sociale en/of zorgwoningen gebouwd zouden kunnen worden waar in feite ook in Schin op Geul zeer grote behoefte aan is.

 

Voorstel college Bedrijven Investering Zone (BIZ).
De fractie VSP blijft voorstander van het invoeren van een BIZ in Valkenburg. Toch blijven wij kritisch over onze vragen gesteld tijdens de commissie EFTR.
1.Wat betreft het betalen (mee) betalen  van pandeigenaren. Zij hebben wel degelijk belang bij een goed functionerend winkelcentrum. Als een pand leeg staat zijn in dit geval geen inkomsten voor de BIZ. Dit zou op zijn minst gedekt moeten worden, door de eigenaar.
2. De Visit Zuid Limburg gaat het management vormen voor de BIZ. Zij ontvangen een vergoeding van € 80000. Dit kan nooit de bedoeling zijn van de BIZ.
In onze ogen gebruikt de VVV nu de BIZ formule om leden zeker te stellen.
De primaire taak is informatie geven over bezienswaardigheden, evenementen en andere activiteiten in de regio. De activiteiten die zij nu aangeven te gaan doen voor de BIZ o.a. het beheren van de toeristische website is de taak die nu behoort binnen de werkzaamheden van de  VVV. Waarvoor al € 270.000 vanuit de gemeentesubsidie verstrekt wordt.
3.Wij zijn zeker voor het aanstellen van een onafhankelijke city – coach, die niet in dienst is van een van de deelnemers.

Echter de fractie VSP vindt dat het bestuur en de BIZ zeker hun eigen keuzes moet maken over de besteding van hun budget. Wij wensen de ondernemers veel succes met het oprichten van de BIZ en ook in de toekomst.

1ste wijziging omgevingsverordening.

Wij als raadsfractie van de VSP (in meerderheid) kunnen zich op uitzondering van het nieuwe art. 6.7.5.6. met daarin opgenomen een verbod voor het oplaten van ballonnen en confettiverbod vinden in dit voorliggend raadsvoorstel. Het nieuwe artikel is extra toegevoegd.  Wij zijn niet te spreken hoe op de wijze hoe men dit artikel toegevoegd heeft. Wij weten dat er eind mei, begin juni al een motie van de PGP met dezelfde strekking klaarlag om ingediend te worden tijdens de raadsvergadering van 3 juni. Men heeft deze motie toen niet ingediend, omdat men vreesde dat deze motie het wel eens niet zou kunnen halen. En nu heeft het college het verbieden van ballonnen maar gemakshalve toegevoegd aan het voorliggend raadsvoorstel met als achterliggende gedachten dat je tegen zo’n raadsvoorstel in zijn totaliteit toch geen nee kan zeggen. Wij als raadsfractie van de VSP vinden dat dit absoluut niet de schoonheidsprijs verdient.

 

Tijdens de raadsadviescommissie ABA heb ik reeds aangegeven dat  de VSP een schoon milieu hoog in het vaandel heeft staan. Maar met de toevoeging van dit artikel ga je de regeldruk nog verder opvoeren, terwijl je op voorhand al weet dat dit niet te handhaven is. Vandaag is er ook een nieuwe regel ingegaan dat je een GSM niet meer mag gebruiken tijdens het fietsen (zijn wij grote voorstander van). Maar ook dit is niet te handhaven. En wat doe je als er ballonnen opgelaten worden uit een buurtgemeente waar het oplaten van ballonnen niet verboden is?

 

De burgemeester gaf aan dat er tijdens de raadsvergadering van vandaag hierover maar het debat moest plaatsvinden. Op zichzelf is dit geen probleem, maar je kan je afvragen waarom het college dit dan opneemt in een raadsvoorstel. Dan moet je er toch van kunnen uitgaan dat het college hier achter staat. Ik denk dat het oplaten van ballonnen geen druppel maar een  minuscule druppel op een gloeiende plaat is om te komen tot een schoon milieu. De plastic in de oceanen wordt veroorzaakt door mensen die hun afval op de stranden laten liggen, overal zwerfvuil dumpen (o.a. door de door u zo geliefde wielertoeristen) met daarin veel plastic. Weet u wat echt milieuvervuilend is dat is o.a. de vliegtuigoverlast van o.a. MAA.

De recentelijke helikoptervluchten boven onze gemeente, de uitlaatgassen van grote bedrijven, het gebruik van fossiele brandstoffen, het afschieten van vuurwerk rondom de jaarwisseling, ect. ect. Waarom gaan wij niet met zijn allen om ons hard te maken dat er statiegeld geheven gaat worden op o.a. plastic flesjes die massaal overal gedumpt worden?

 

In plaats van je nu druk te maken je nu over het oplaten van ballonnen vooral door kinderen. Over betutteling gesproken. Je zou beter maatregelen treffen tegen het gebruik van lachgas door jongeren, die hier een kort gelukkig gevoel door krijgen. O.a. door dit spul op te blazen in ballonnen en gebruik van patronen. Dit product is zeer schadelijk.

 

M.b.t. art. 2.9.8. m.b.t. loslopende honden openbare plaatsen willen wij nadrukkelijk erop wijzen dat hier meer aan handhaving gedaan dient te worden.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                  Gertie Silverentand

 

Download het document: NieuwsbulletinVSP04-07-2019