Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 08-07-2020.

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2020 (behandeling Kadernota) van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

  • Besluitvorming financiële maatregelen corona in 2020.
  • Veiligheid, toezicht en handhaving.
  • Sport en accommodatiebeleid en haalbaarheidsrapport S.V. Geuldal.
  • Toerisme en Economie en parkeer beleidsplan.
  • Structureel onderhoud wegen en wandelpaden.
  • Onderhoud bomen en groenvoorzieningen.
  • Armoedebeleid.
  • Toename zwerfafval in onze gemeente.
  • Lokale woonvisie en ontwikkeling Valkenburg Oost.
  • Dienstverlening Post NL.

 

Voorstel betreffende kadernota 2020 – 2024. Leefbaarheid en veiligheid laat veels te wensen over in Valkenburg a/d Geul.

Voorwoord.

In eerste instantie een woord van dank aan het ambtelijk apparaat vanwege de correcte beantwoording van onze technische vragen. Als je deze kadernota goed in ogenschouw neemt dan moet je helaas concluderen dat nog heel veel niet inzichtelijk of onzeker is. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de coronacrisis waar wij vanaf maart jl. al mee te maken hebben. Alhoewel het virus behoorlijk in kracht is afgenomen, kun je niet uitsluiten dat wij wat overigens niet te hopen is met een tweede grote uitbraak en zodoende met een nieuwe lock-down geconfronteerd worden met alle destratieuze gevolgen vandien.

 

Daarom is het onmogelijk om nu al te weten welke financiële impact het op de gemeentelijke financiën zal hebben. Wij vragen of het wel wijs is om vandaag onze goedkeuring aan deze Kadernota te geven en deze dan maar voor kennisgeving aan te nemen, vanwege de vele onzekerheden waar wij op het moment mee te maken hebben. Wij zouden van de andere raadsfracties willen weten hoe zij hier tegenaan kijken. De raadfractie van de VSP vind dat het beter is te wachten totdat er meer duidelijk is op 31 augustus en dan hier op terug te komen aan de hand van een nieuwe Kadernota met daarop volgend de conceptbegroting.

 

Er is nu wel in eerste instantie bekend hoe hoog de financiële compensatie van het rijk zal zijn die wij als gemeente vergoed krijgen. Het gaat hier nu om een bedrag van € 1.076.879. Maar dit is bijlage na nog niet voldoende. Want het eerst was er sprake dat wij als gemeente wel volledig gecompenseerd zouden worden, maar achteraf blijkt dat men dat maar voor een gedeelte wil doen. En dan worden wij nog steeds opgezadeld met de extra korting in het kader van de herijking van het gemeentefonds Sociaal Domein. De grotere gemeenten met meer dan 250.000 inwoners krijgen meer budget,  maar de kleinere gemeentes met minder dan 20.000 inwoners krijgen het mes op de keel gezet en zouden  € 58,20 per inwoner aan minder inkomsten krijgen vanuit het gemeente fonds. Op basis van ons inwonersaantal van 16.400 inwoners zou dit neerkomen op een structurele financiële strop van zo’n € 950.000. Tel uit je winst. U geeft aan dat u i.v.m. de huidige situatie van de kadernota niet op detailniveau kan aangeven hoe de begroting 2021 kan opstellen en wil daarom met scenario’s werken die wij tegenkomen op pagina 2. Kan hier niet wat meer duidelijkheid overgegeven worden vanwege de versoepelingen van de maatregelen zoals die nu plaatsvinden in het kader van het coronavirus?

 

In het algemeen ziet u weinig financiële ruimte om nieuw beleid in gang te zetten. Dit vanwege het feit dat onze gemeentelijke financiën in het lopende begrotingsjaar volledig wordt doorkruist door het coronavirus. Dat betekent dus ook een doemscenario om nadere invulling en uitvoering te geven aan de resterende prioriteiten uit het coalitieakkoord zoals u aangeeft op pagina 19 van deze kadernota. Maar dit klopt bij lange na niet. Want tijdens de begrotings-vergadering van verleden jaar toen er nog totaal geen sprake was van het coronavirus hebben wij als VSP al expliciet aangegeven dat er bitter weinig terecht zou komen van de vele beloftes die aangeven staan in het o zo prestigieuze coalitieakkoord. Men heeft onze inwoners gewoon een grote (verkiezings)worst voorgehouden.

 

De jaarrekening voor het dienstjaar 2019 sluit aan met een overschot van afgerond € 2.156.000. U wilt dit geld in eerste instantie gebruiken. U wilt dit bedrag toevoegen aan de bestemmingsreserve financiële gevolgen corona. Maar nu wij weten dat er een compensatie van de overheid zal zijn van € 1.076.879 i.v.m. de gemaakte kosten  coronavirus gaan wij ervan uit dat dit geld ingezet kan worden om een aantal wensen van de raad tot uitvoering te brengen. Is het college bereid hier gevolg aan te geven? Wij als VSP hebben nog een aantal zaken en kleine wensen die wij graag uitgevoerd willen hebben die wij in de loop van de behandeling van deze kadernota nog aan de orde zullen stellen.

 

Besluitvorming financiële maatregelen corona in 2020.

Wij zijn akkoord m.b.t. uitgaven coronavirus, maar wij willen wel dat er altijd ruggenspraak plaatsvind met de fractievoorzitters en dat de uiteindelijke besluitvorming door de raad plaatsvind. Wij zijn zeer te spreken dat u al de ondernemers in Valkenburg a/d Geul tegenmoet bent gekomen, zodat zij de Coronacrisis enigszins het hoofd kunnen bieden. Want ze zijn in zeer zwaar weer terecht gekomen. Maar wij vinden dat je ook onze eigen inwoners financieel tegemoet moet komen. Want zij hebben het ook financieel zwaar te verduren vanwege de coronacricis. Ook de ondersteuning aan de verenigingen in Valkenburg a/d Geul onderschrijven wij ten zeerste. Maar wij gaan er wel van uit dat de ondernemers zich aan de richtlijnen houden die hier voor opgesteld zijn. Ook de landelijke overheid heeft veel geld vrijgemaakt om de ondernemers te ondersteunen. Maar daarbij heeft men wel de ontslagboete afgeschaft waar wij in feite faliekant op tegen zijn. Extra belastinggeld voor ondernemers beschikbaar stellen, maar dan wel de deur openzetten voor ontslag is niet uit te leggen en voor ons als VSP onacceptabel. Het afschaffen van de ontslagboete druist in tegen de doelstelling om ondernemers met belastinggeld te ondersteunen om de banen en inkomen van werknemers overeind te houden. Wij willen u dan ook indringend verzoeken goed te monitoren of er mensen ontslagen worden vanwege het Coronavirus. Indien ondernemers toch mensen gaan ontslaan vanwege het Coronavirus vinden wij dat de kwijtschelding van precariobelasting en reclamebelasting alsnog terug te vorderen/niet uit te keren aan deze ondernemers.

Bent u bereid dit alsnog eens grondig te bekijken? Hetzelfde zou ook van toepassing moeten zijn voor ondernemers die de afspraken die gemaakt zijn in het verdrag van Valkenburg gewoon aan hun laars lappen. Zij zijn hier inmiddels voor gewaarschuwd. En als waarschuwen niet helpt dan is er voor ons nog maar een middel voorhanden en dat is sluiten die hap. Is het college bereid tot het overgaan van harde maatregelen als er ondernemers zijn die de gemaakte afspraken aan hun laars blijven lappen? Wij dachten dat wij afgesproken hadden dat wij iedere ondernemer in Valkenburg a/d Geul een helpende hand zouden bieden. Waarom is dit dan niet van toepassing voor Falcon Radio is onze vraag in deze? Ook deze omroep heeft het vanwege het coronavirus hard te verduren.  Ze vragen ook niet om 100% gecompenseerd te worden, maar een bijdrage zou al zeer welkom zijn. Is men bereid om toch een bijdrage te doen aan Falcon Radio?

 

Wat wij als VSP missen is om de eerste twee uur in Valkenburg gratis te laten parkeren, zoals eerder door ons gevraagd. Dit om ook de ondernemers in de detailhandel een stukje tegenmoet te komen. Zoals u weet is Valkenburg a/d Geul allang zijn regiofunctie kwijt en hebben deze ondernemers al heel veel omzet moeten inleveren. En nu horen wij van ondernemers dat zij vanwege het Coronavirus nog eens extra 2/3 van hun omzet verloren zijn. Ook zou je hier onze inwoners financieel tegenmoet kunnen komen, want die hebben het net zoals de ondernemers financieel hard te verduren. Bent u alsnog bereid om de eerste 2 uren van het parkeren gratis in te voeren in Valkenburg?

 

De Polfermolen.

Hoewel u ervan uitgaat dat u met betrekking tot de Polfermolen een belangrijke mijlpaal gezet heeft en dat is de invulling van de taakstelling van € 1.200.000 vanaf 1 januari 2021 gerealiseerd gaat worden is dit voor ons alsnog geen gelopen race. Wij blijven bij ons uitgangspunt dat er bij de Polfermolen gewoon een zwembad moet zijn. Wij zullen hier dan ook een motie over indienen.

 

Veiligheid, toezicht en handhaving.

Hier zouden wij de hele dag met u een discussie over kunnen voeren. Maar wij willen ons beperken tot het volgende. Want de laatste tijd worden wij overstelpt door klachten van heel veel wandelaars en van onze inwoners. Er zijn veel klachten (de goede daargelaten) over fietsers met name tourfietsers (vooral als zij met een paar bij elkaar zijn), mountainbikers, elektronische fietsers, scooters, scheurende motors, quads en automobilisten. Het schijnt dat velen van hen op plaatsen rijden waar dit verboden is en/of elke regel aan hun laars lappen.

Als mensen hun daar op aanspreken dan wordt je meestal voor rotte vis uitgemaakt. Kijk maar eens in het centrum van Valkenburg. De leefbaarheid is hier zeer ernstig in het geding. Is het college bereid om alles in het werk te stellen eventueel in samenspraak met de regio en grensregio om deze overlast keihard aan te pakken. Kunt u ons de laatste stand van zaken aangeven onveilige situatie fietspad Walramplein langs de Betsy Perklaan richting Oostergats?

 

Ook willen wij de gigantische overlast die plaatsvind op de picknick-plaats Kleine Weg in Walem wederom onder uw aandacht brengen. Overdag valt het wel best mee. Maar volgens inwoners van Walem begint de echte overlast als de duisternis invalt. Scheurende auto’s begeven zich dan naar deze picknickplaats. Er zou drugs gebruikt en gedeald worden. Er is sprake van gigantische geluidsoverlast o.a. harde muziek. De mensen vinden dat hier sprake is van een zeer onveilige situatie.

Is het college bereid er in elk geval zorg voor te dragen dat deze picknickplaats niet betreden mag worden tussen zonsondergang en zonsopgang?

 

Toerisme en Economie.

Het toerisme heeft door het coronavirus een enorme klap gekregen en dat baart iedereen zorgen. Hopen dat door de versoepelingen het weer langzaam op zijn pootjes terecht komt. Wat wij van u willen weten is welke evenementen en op welke wijze deze gaan plaatsvinden binnen onze gemeente? Tevens willen wij u nu al expliciet aangeven dat wij geen voorstander zijn om de wethouder Toerisme en Economie te mandateren om uitgave te doen ten laste van deze reserve voor een bedrag van € 50.000 per evenement. Is men bereid dit punt te schrappen uit deze kadernota? Een raadsmeerderheid van AB, VSP en VVD heeft het mandaat teruggebracht naar € 10.000.

 

Parkeerbeleidsplan.

Onze essentiële vraag is wanneer kunnen wij het nieuwe parkeerbeleidsplan tegenmoet zien? Ook willen wij vragen om het parkeervergunningensystheem nog eens goed onder ogenschouw te nemen. Bent u hiertoe bereid. Een gebruiker van een scootmobiel die zijn huis alleen kan bereiken en verlaten via een brandgang naar de Napoleonstraat wordt voortdurend geconfronteerd dat er bij het afritje altijd wel een auto geparkeerd staat. Hebben gevraagd om hier een verbodskruis te plaatsen voor te parkeren, maar dit wordt gewoon geweigerd. Is het college bereid om hier alsnog zorg te dagen dat er een verbodskruis geplaatst wordt?

 

Armoedebeleid.

Wij weten dat u bezig bent om beleid te gaan ontwikkelen m.b.t. de armoedeval binnen onze gemeente. Wij vinden dat er alles aan gedaan dient te worden om armoede vooral onder kinderen een halt toe te roepen. Wij hopen dat het minimumloon in de nabije toekomst verhoogd wordt tot € 14. Dit zou al een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om armoede te bestrijden. Wij wachten met spanning de ontwikkelingen op dit gebied af en hopen dat hier nog voor de begrotingsvergadering van 10 november as. spijkers met koppen geslagen kunnen worden.

 

Sport en accommodatiebeleid.

Het wordt de allerhoogste tijd dat dit nu op zeer korte termijn aan ons voorgelegd wordt zodat wij hier een afgewogen discussie over kunnen gaan voeren. Dat wil echter niet zeggen dat het normale en achterstallig onderhoud  bij de diverse sportverenigingen zoals VV. Berg ’28 en VV. Walram. Hier is de gemeente verantwoordelijk voor dat dit tot uitvoering gebracht kan worden. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat het normale onderhoud bij de diverse verenigingen tot uitvoer gebracht wordt?

 

Haalbaarheidsrapport S.V. Geuldal.

Dit rapport zou al vanaf 15 mei jl. in het bezit zijn van het college en het zou daar behandelt worden. Wij zitten nu vrijwel 2 maanden verder en als raad hebben wij dit rapport nog steeds niet in ons bezit. Wij vinden dit in en intriest. Wanneer kunnen wij dit rapport nu eens eindelijk tegenmoet zien? Wij vinden dat de problematiek rondom S.V. Geuldal wel heel erg lang duurt en is dus niet erg transparant. Kunt u ons aangeven waarom dit zolang duurt? Wanneer komt er nu eens eindelijk wat meer duidelijkheid hierover?

Houdt u  er ook rekening mee dat de plannen van S.V. Geuldal een toegevoegde waarde met zich meebrengen voor de leefbaarheid van Schin op Geul? Beseft u ook dat dit de kans biedt voor woningbouw (betaalbaar), voor zowel jong en oud in Schin op Geul, waar in feite al jarenlang om gesmeekt wordt?

 

Structureel wegenonderhoud.

Het zou ons heel wat waard zijn als dit structureel en op een verantwoordelijke manier opgepakt kon worden. Want als je het met meer dan 50% aan financiële middelen minder moet doen dan wordt het achterstallig onderhoud van wegen steeds groter en dat is onacceptabel. Is het college en de andere raadsfracties bereid om hierin eens een gezamenlijk in overleg te treden hoe wij dit gaan oplossen in de nabije toekomst?

 

Onderhoud van wandelpaden.

Dit laat nog echt veel te wensen over. Zeker gezien het gegeven dat wij vorig jaar zijn uitgeroepen tot wandelgemeente van Nederland. Kijk nu eens naar het langgekoesterde voetpad wat recentelijk is aangelegd tussen Strucht en de Mauritiussingel in Schin op Geul. Dit is gewoon een grote aanfluiting. Het is vrijwel onbegaanbaar. U moet zich diep en diep schamen hoe dit wandelpad erbij ligt. Voor ouderen en mensen met beperkingen is dit gewoon een ramp. Is het college bereid om op zeer korte termijn zorg te dragen dat dit wandelpad geëgaliseerd wordt en voorzien wordt van halfverharding? Tevens hebben wij nog achterstallig groenonderhoud aan de orde gesteld Mauritiussingel Schin op Geul. Wethouder Vankan heeft ons verzocht dit naar hem door te sturen. Zullen wij binnenkort doen.

 

Wijland Houthem.

Wij kunnen ons hier niet aan het gevoel onttrekken dat de beoogde voorzieningen voor Chateau St. Gerlach zijn en niet zozeer voor de inwoners van Houthem – St. Gerlach. Wij als VSP zullen dus nooit instemmen om hier € 600.000 aan gemeenschapsgeld uit te gaan geven. Als je al iets in Houthem – St. Gerlach wil doen is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo is het St. Gerlachplein toe aan een drastische opknapbeurt. Wanneer gaat het college nu eens eindelijk werk maken om het St. Gerlachplein eens drastisch op te knappen?

 

Lokale woonvisie.

Het is goed dat nu de raad deze woonvisie vastgesteld heeft er nu een actieprogramma meegenomen wordt in de komende begrotingscyclus. Maar dat wil niet zeggen dat je moet blijven stilzitten. Waarom zou je bij het voormalige schoolgebouwen gelegen aan de Bosstraat in Broekhem en de Onderstestraat in Houthem al niet kunnen opstarten met sociale woningbouw voor jong en oud in samenspraak met een sociale verhuurder is onze essentiële vraag. Is het college bereid hier op korte termijn mee aan de slag te gaan? Tevens zijn wij niet te spreken als jongeren uit Schin op Geul met ideeën aankloppen bij de gemeente deze geen gehoor vinden.

 

Publiekspresentatie en onderzoek en maatregelen behoud Vuursteenmijn.

Onze essentiële vraag in deze is welke rol hier weggelegd is voor de archeologische stichting ‘In Onsen lande van Valkenburg’?

 Dit vanwege het feit dat zij de ontdekker van deze vuursteenmijn zijn geweest en heel veel deskundigheid op het gebied van de archeologie in huis hebben.

 

Start project ‘Valkenburg ontwikkelt Oost’

U bent inmiddels gestart om de kansen in kaart te brengen middels een onderzoek op locatie door Dear Hunter. Twee van hun medewerkers verblijven in containers op het Walramplein, om zodoende ook in contact met bewoners te treden. Kunt u ons eens aangeven wat dat grapje ons gaat kosten? Wat is de toegevoegde waarde van zo’n onderzoek? En is het wel gepast om zo’n onderzoek in zo’n onzekere tijd zoals nu op te starten?

 

Toenemen van zwerfafval in onze gemeente.

Wij moeten helaas constareren dat er steeds meer zwerfaval gedumpt wordt in onze o zo mooie openbare ruimte. Dit wordt van kwaad tot erger. Zouden wij ook gewoon niet moeten willen. U ontkent dat. Terwijl dit gewoon een feit is. Want er wordt maar zelden een van deze vervuilers in de kraag gevat. De meerderheid van de raad (uitgezonderd de VSP) heeft  tijdens de raadsvergadering van 8 juni jl. besloten voor een behoorlijke tariefsverhoging aan de poort bij de milieuparken. Deze verhoging zal wederom leiden tot aanvaringen met het personeel. Ook worden aanbieders opgezadeld met financiële problemen. Want mensen met een inkomen die in aanmerking komen tot kwijtschelding van de vaste afvalstoffenheffing komen niet in aanmerking voor de tarieven die bij de millieuparken gehanteerd worden. Bent u bereid dat hiervoor een oplossing wordt aangedragen, zodat deze mensen vrijstelling krijgen van het betalen van de gehanteerde tarieven? Bent u bereid om de verhoging van de tarieven bij de ingang van de milieuparken alsnog terug te draaien? Dit zou al een bijdrage kunnen leveren in het kader van armoedebestrijding. Hoe is de stand van zaken om te komen tot het ophangen van camera’s bij de diverse milieuperrons?

 

Onderhoud gemeentelijke bomen.

Dit laat binnen deze gemeente nog veels te wensen over. Gemiddeld zou een boom om de 10 jaar een onderhoudsbeurt moeten krijgen. Maar dit is lang niet het geval. Wij willen een tweetal bomen als voorbeeld naar voren halen die voor gigantische overlast zorgen vanwege achterstallig onderhoud. Een lindeboom gelegen naast Parallelweg 57 en een plantaan nabij de BBC De Kilo in Berg en Terblijt. Is het college bereid dat deze bomen op korte termijn een drastische snoeibeurt krijgen? Een ander voorbeeld zijn de Platanen op de Hekerbeekweg.

 

Onderhoud groen en kleine bijstellingen ruimtelijk domein.

Ook dit laat nog heel veel te wensen over. Ook hier willen wij expliciet een voorbeeld aan de orde stellen en dat is als je de entree van V.V. Walram bekijkt. Aan een kant ligt een braakliggend stuk grond waar het onkruid metershoog groeit en aan de zijlanten van weg ligt afvalhout en wordt het groen ook niet onderhouden. Ik heb hier zelfs bij de gemeente een melding van gemaakt op 18 juni jl. Maar ik heb daar taal of teken van gehoord. Wanneer gaat dit achterstallig onderhoud nu plaatsvinden is onze essentiële vraag? En waarom wordt er bij klachtmeldingen niet beter gecommuniceerd met de melder?

 

Kleine bijstellingen ruimtelijk domein. Hier vallen o.a. het bestrijden van de processierups, budget bloemtorens en wisselperken, bestrijding overlast mollen onder.

Maar wat wij hier in missen is het bestrijden van overlast ratten wat je steeds meer tegenkomt. Nog niet zolang geleden in Broekhem-Zuid en nu ook recentelijk in de Hekerbeek wat men voortvarend opgepakt heeft. Kunt u ons aangeven om welk bedrag het hier gaat? Is het waar dat wij in de toekomst meer rekening moeten gaan houden met een toename van rattenoverlast?

 

Maatregelen autoverkeer heropening toeristenstad coronavirus.

Er is een nieuwe verdeling gemaakt m.b.t. parkeren winkelend publiek en horecabezoekers.  Dit roept nogal veel verwarring op. Overal staan van die gele verwijzingsborden waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Ook wij als VSP stellen ons de essentiële vraag wat hier de toegevoegde waarde van is? Als je b.v. van de A79 afkomt (afritten Beekstraat) dan wordt het verkeer wat bestemd is voor de horeca via de Beatrixsingel naar het centrum geleidt. Al de horecaondernemers in Broekhem en zelfs in de Stationsstraat worden hierdoor gedupeerd. Is men bereid deze absurde verkeersmaatregel zo snel als mogelijk op te heffen en er voor zorgdragen dat de gele verwijzingsborden verwijdert worden?

 

Croix de bourgogne.

Hoewel je hier niets van terugvind in deze Kadernota vinden wij dat de klucht rondom Croix de Bourgogne nu lang genoeg geduurd heeft. In juni 2017 zou dit hotel met zijn twee oerlelijke dependances al gerealiseerd moeten zijn. En men blijft maar uitstellen. Wat ons betreft hoeft dit gedrocht er niet te komen. Zeker nu wij zien welke toegevoegde waarde het Th. Dorrenplein heeft in deze coronacrisis. Wij zullen hier dan ook een motie over indienen.

 

Dienstverlening Post NL.

Wij hebben al eerder ons ongenoegen uitgesproken dat er in gemeente Valkenburg a/d Geul op diverse plaatsen 11 brievenbussen zijn opgeheven. Maar Post NL gaat gewoon door met de afbraak van de dienstverlening in onze gemeente. Het is nu al zover gekomen dat je geen aangetekende brieven meer kunt versturen vanuit onze gemeente. Dit tot zeer veel ongenoegen van onze inwoners. Bent u bereid om hierover met Post NL in contact te treden dat dit zo niet meer langer kan? Dit gaat ook weer ten koste van de leefbaarheid in onze gemeente en daar worden wij beslist niet vrolijk van.

 

Tot slot nog dit.

Iets anders wat speelt is dat wij ons op het moment bevinden in een coronacrisis. Veel van onze inwoners hebben hierdoor te maken met financiële problemen en hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan komt dat nog eens allemaal er bovenop. Valkenburg a/d Geul geeft handenvol met geld uit om ondernemend Valkenburg a/d Geul bij te staan zodat zij het hoofd boven water kunnen houden. Maar voor onze inwoners gebeurd er bitter weinig. Dus daarom hebben wij vandaag ook een aantal voorstellen gedaan om onze inwoners financieel wat tegenmoet te komen. Wij hopen van harte dat u hier gehoor aan wil geven.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                       Lloyd Wagemans                                  Gertie Silverentand