Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 09-02-2021

In dit nieuwsbulletin o.a. de voordracht van Daan Prevoo als nieuwe burgemeester van Valkenburg a/d Geul en onze inbreng tijdens de recentelijke gehouden raadsadviescommissies SD, SOB, EFTR en ABA van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

 • Daan Prevoo voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Valkenburg a/d Geul.
 • Stand van zaken corona.
 • Klachten overlast ‘De Dwingel’ in Valkenburg.
 • Dumpen van mondkapjes in de openbare ruimte.
 • Het niet terugkeren oude voorgevel Bergervliet bij nieuwbouw.
 • Eventuele fraude parkeervergunningensystheem.

 

Daan Prevoo voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Valkenburg a/d Geul.

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft in een extra raadsvergadering op 5 februari 2021 de heer Daniël M.M.T. Prevoo voorgedragen als nieuwe burgemeester van Valkenburg aan de Geul. De gemeenteraad heeft er alle vertrouwen in dat Daan Prevoo in het belang van inwoners en gemeente met enthousiasme en uitstraling het burgemeesterschap zal invullen en ziet uit naar de samenwerking met zijn nieuwe burgemeester. Daan Prevoo is geboren en woonachtig in Munstergeleen en kent lange bestuurservaring als lid van provinciale staten en gedeputeerde. De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen periode de aanbeveling aan de raad voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Op de vacature hebben in totaal 30 sollicitanten gereageerd: de vertrouwenscommissie wil alle sollicitanten hiervoor bedanken.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming vindt formeel plaats bij Koninklijk Besluit: in het Koninklijk Besluit zal de ingangsdatum van de benoeming vermeld worden. Met deze procedure zal enige weken gemoeid zijn. Hierna zal ook nog de installatievergadering van de nieuwe burgemeester in de gemeente plaatsvinden, waarmee de benoemingsprocedure is voltooid. Wij als VSP kijken uit naar een prettige samenwerking met deze nieuwe beoogde burgemeester. Wij vinden dit een echte aanwinst voor Valkenburg a/d Geul.

 

Stand van zaken corona.

Wat wij als VSP missen zijn de tussentijdse bijeenkomsten met de fractievoorzitters om tussentijds bijgepraat te worden over de ontwikkeling van het coronavirus dat met de dag verandert. Hier zouden wij dan ook als voorzitters zaken aan de orde kunnen stellen waar wij zoal tegen aan lopen en waar inwoners ons op aanspreken.

Graag een reactie van de burgemeester en de andere fractievoorzitters. Tevens vinden dat wij de afgekondigde coronamaatregelen voor een hoop verwarring zorgen en soms heel erg tegenstrijdig zijn.

 

M.b.t. de lokale sfeerbeelden het volgende. Het klopt dat er op mooie dagen en in de weekenden heel wat mensen op de been zijn in het centrum van Valkenburg, maar ook in het buitengebied. Dit is allemaal niet zo erg, maar wij moeten helaas constateren dat er nog altijd toch mensen zijn die zich bewust niet aan de coronamaatregelen houden. Soms kom je ze met groepen tegen. Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen, anders komen wij nooit van dit ellendig virus af.  Ook maken wij ons grote zorgen dat er nog altijd mensen die zich niet houden aan de coronamaatregelen in de supermarkten. Dit levert een risico op voor mensen die zich wel aan de regels houden en het personeel.

 

Dit alles is gewoon een regelrechte klap in het gezicht voor mensen die de coronamaatregelen wel zo goed als mogelijk naleven en het is een regelrechte bedreiging van de volksgezondheid. Wij vinden het een goede zaak dat mensen aangesproken worden op hun gedrag. Maar hebben mensen daar geen boodschap aan mag wat ons betreft strenger opgetreden worden. Wie niet horen wil die moet maar voelen!!! Iedereen is dit virus o.a. wel kotszat, maar het virus met al zijn mutaties ons nog lang niet zat. Volhouden wordt steeds moeilijker, maar is wel noodzakelijk.

 

Graag zouden wij ook willen weten of zich hier in Valkenburg a/d Geul excessen hebben voorgedaan sinds de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari jl.?

Graag willen wij weten de stand van zaken m.b.t. de openbare toiletten op het Th. Dorrenplein (komt wethouder Claudia Bisschops haar gedane belofte wel na)?

 

N.a.v. de coronamaatregelen die een enorme impact hebben op onze ondernemers, maar ook onze inwoners hebben wij een aantal vragen gesteld tijdens de gecombineerde raadsadviescommissie SOB/EFTR d.d. 3 februari jl. Wij krijgen hier nog altijd verontrustende vragen over zowel van ondernemers, inwoners en verenigingen. Wethouder Bisschops heeft toegezegd dat men hier mee bezig is. Het gaat om de volgende vragen:

 • Er zijn voor ondernemers een aantal regelingen in het leven geroepen door het rijk om hen financieel te compenseren. Graag zouden wij wat meer uitleg willen hebben of deze regelingen voldoende zijn en zo niet welke stappen gaat u als gemeente verder ondernemen om hun tegenmoet te treden? U wil wel m.b.t. de precariobelasting en de reclamebelasting 2021 voorlopig nog geen aanslagen versturen, maar wij denken niet dat de ondernemers daar nu mee geholpen zijn. Bent u bereid deze ook kwijt te schelden voor het jaar 2021? Hoever staat het met de huurkwijtschelding voor sport- en maatschappelijke verhuurders voor 2021? Hoe zit het met de eventuele aanslag van de BIZ voor 2021? Verleden jaar heeft de gemeente dit ook voor haar rekening genomen.
 • Hoe denkt u ondernemers te ondersteunen die m.b.t. tot de landelijke regelingen buiten de boot vallen? Het gaat hier vaak om schrijnende gevallen.
 • Er is ook al bekend dat er meer mensen vanwege de coronacricis werkeloos zijn geworden, ook in Valkenburg a/d Geul.

 

Dat betekent dus een behoorlijke financiële aderlating voor deze mensen, waardoor zij nadrukkelijk niet door hun schuld in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Bent u bereid te kijken of er mogelijkheden zijn om deze mensen ook financieel te ondersteunen?

 • Natuurlijk zijn er dan ook nog onze inwoners die het ook financieel zwaar te verduren hebben. De VSP heeft al eerder een voorstel gelanceerd om ieder huishouden een waardebon van € 25 te verstrekken, die dan bij een lokale ondernemer besteed moet worden. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Kunt u ons aangeven of u al besloten hebt ons voorstel over te nemen?

De vraag die wij nog eens expliciet aan de orde willen stellen is zodra iets nieuws te melden valt dit dan ook bekend te maken.

 

Zijn wij als gemeente goed voorbereid  m.b.t. het Carnaval als er onverhoopt ongewenste gebeurtenissen zouden plaatsvinden? Zou er ook niet een keer een beroep gedaan kunnen worden bij de ondernemers hier ook in Valkenburg a/d Geul die vanwege het coronavirus hun winsten hebben zien stijgen, om ook een financieel steentje bij te dragen aan hun collega’s die het nu juist vanwege het coronavirus heel erg zwaar hebben?

 

Klachten overlast ‘De Dwingel’ in Valkenburg.

Wij als VSP hebben klachten ontvangen overlast ‘De Dwingel’ in Valkenburg. De trappenpartij lijkt een aantrekkingskracht uit te oefenen op fietsers, mountainbikers, scooters en er zijn zelfs al motors gesignaleerd. Dit levert gevaarlijke situaties op voor voetgangers, mensen met rollators, ook op de Neerhem. Ook is er overlast van hangjongeren die daar o.a. drugs gebruiken. Ook wordt er regelmatig zwerfvuil gedumpt. Dit alles zorgt voor veel overlast.

 

Hier bevinden zich soms heel veel mensen (toeristen) en het is dus bepaald niet het visiteplaatje zoals wij dat graag willen voor Valkenburg. Een muur van een aangrenzend woonhuis is al diverse malen bespoten met graffiti. N.a.v. hebben wij de volgen vragen:

 • Bent u bereid hier handhavend tegen op te treden?
 • Is het mogelijk om hier een camera te hangen?

 

Gebiedsvisie Berg i.v.m. een goede communicatie.

Wij zijn door een aantal inwoners benaderd van Berg en Terblijt die niet te spreken zijn dat er alleen sprake is van digitale voorlichtingsbijeenkomsten.

Zeker het gegeven dat er toch nog altijd mensen zijn die hier niet goed mee over weg kunnen. N.a.v. hebben wij de volgende vragen:

 • Bent u bereid dat u de bewoners van Berg en Terblijt ook nog schriftelijk benaderd worden, hun zodoende de nodige informatie verstrekt wordt en via een bijgevoegd formulier de kans te geven hun voorkeur scenario aan te kruisen en/of hun mening te geven?
 • Bent u ook bereid bij dit schrijven een retour enveloppe te voegen met daarop een antwoordnummer?

 

 

Dumpen van mondkapjes in de openbare ruimte.

Sinds het verplicht dragen van een mondkapje in de openbare ruimte en winkels kom je overal en steeds meer gebruikte mondkapjes tegen die gedumpt worden in de openbare ruimte.

Het is natuurlijk niet het enigste wat je tegenkomt van gedumpt afval in de openbare ruimte, maar in tegensteling tot bv. sigarettenpeuken, plastic, blik en kauwgum is het niet alleen schadelijk voor het milieu. Nee, er ligt een heel ander gevaar aan ten grondslag en dat is dat het ook een risico vormt voor de gezondheid van andere mensen omdat een mondkapje geïnfecteerd kan zijn met het coronavirus. Mensen die dit doen zijn gewoon viespeuken. N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

 • Is het college bereid meer voorlichting te geven via de sociale/regionale media en de Mazjerang dat het dumpen van gedragen mondkapjes niet alleen een vervuiling van het milieu is, maar ook een bedreiging voor de volksgezondheid?
 • Is het college bereid dat in de openbare ruimte (in de buurt van de supermarkten) speciale afvalbakken voor gedragen mondkapjes geplaatst worden om vervuiling en bedreiging van de volksgezondheid te voorkomen?
 • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat er handhavend opgetreden gaat worden tegen de viespeuken die gedragen mondkapjes dumpen in de openbare ruimte?

 

Het niet terugkeren oude voorgevel Bergervliet bij nieuwbouw.

Niet alleen de toenmalige dorpsraad, maar ook het toenmalige college heeft zich in 2008 uitgesproken dat de oude voorgevel van de Bergervliet een plaats moest krijgen als er nieuwbouw plaats zou vinden, zoals ook bouwbedrijf Coppes dit in 2008 gepresenteerd had in haar plannen. Dit om een oud stukje historie en geschiedenis van het voormalige markante gemeenschapshuis ‘De Bergervliet’ in herinnering te houden. Niet alleen voor de ouderen onder ons, maar ook voor de toekomstige generaties. Is het college bereid alles in het werk te stellen zodat de oude gevel van de Bergervliet een plaats krijgt in het nieuwe bouwcomplex?

 

Eventuele fraude parkeervergunningensystheem.

N.a.v. de  rondvraag fractie VSP m.b.t. de fraude die gepleegd wordt i.v.m. het parkeervergunningensysteem willen wij u in eerste instantie bedanken voor de gegevens inzake controles. Maar hier kunnen wij niet uit opmaken dat er met het systeem gefraudeerd wordt. Wij hebben hier op 3 december jl. nog schriftelijke vragen over gesteld, waar wij op 7 januari jl. een nietszeggend antwoord op hebben gekregen. Wij overwegen dan ook om hier tijdens de raadsvergadering van 22 februari as. een motie vreemd aan de orde van de dag over in te dienen.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                   Lloyd Wagemans                             Gertie Silverentand