Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 07-07-2020

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2020 (deel 1) van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

 • Voorwoord coronavirus.
 • Voorstel college betreffende vaststelling bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - uitbreiding Camping Vinkenhof'.
 • Motie van raadsfractie VSP voor zwembad (multifunctioneel) bij de Polfermolen.
 • Motie raadsfractie VSP stopzetten procedure bouw Croix de Bourgogne/dependances.
 • Raadsfractie VSP verbolgen over uitspraak burgemeester Jan Schrijen tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2020.

 

Voorwoord coronavirus.

Het coronavirus is nog altijd onder ons, ondanks dat er sprake is van versoepelingen. Men is  nog altijd bezig met het bestrijden van het virus. Wij hopen dat er snel de juiste medicijnen en een vaccin gevonden wordt. Stap voor stap krijgen wij weer wat meer vrijheid. Veel mensen zijn hier blij mee. Maar wij willen toch een oproep doen om de richtlijnen van het RIVM en onze overheden goed na te leven, zodat wij het virus onder controle krijgen, ook al ben je het niet helemaal eens met deze richtlijnen.

 

Voorstel college betreffende vaststelling bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - uitbreiding Camping Vinkenhof'.

Over dit voorstel is al veel gesproken en gevraagd. Onze fractie blijft zijn vraagtekens hebben of dit voorstel haar goedkeuring moet krijgen of juist niet. Zoals wethouder Vankan tijdens de commissievergadering heeft aangegeven beoordeelt het college een initiatief aan de hand van de huidige geldende regels. Het college kan niet anders. Als raad is het echter toegestaan om een andere afweging te maken. In het verleden vastgestelde regels kunnen immers momenteel niet meer passen binnen de waarden en wensen die we als raadsleden hieraan hechten.

 

Voor de VSP fractie is het heel belangrijk dat er goed geluisterd en gecommuniceerd wordt tussen initiatiefnemers en omwonenden. Bij dit initiatief is dat onderschat en niet voldoende geweest. We zijn blij dat we als raad met de nieuwe Omgevingswet het participatie en communicatietraject als  toetsingsgrond kunnen gaan opnemen in nieuwe procedures. Wij roepen het college dan ook op om bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan en verordening hier prominent aandacht aan te geven. In dit voorstel zien we dat veel omwonenden een zienswijze ingediend hebben. Terecht lijkt ons. Zij wonen in een van de mooie buitengebieden van onze gemeente. Het zou ook vreemd zijn als zijn niet voor hun eigen belang zouden opkomen. Als VSP hechten wij veel waarde aan de door hun ingebrachte opmerkingen over: parkeren, geluid, natuur, woongenot enz. In onze afweging hebben wij dit meegenomen. Tevens zijn wij als fractie van mening dat wij ons buitengebied / 5 sterren landschap meer moeten gaan beschermen. Onze natuur is een hele belangrijke  pijler voor ons toerisme. Als gemeente moeten wij niet zo maar onze goedkeuring verlenen aan uitbreiding van exploitatiewensen van ondernemers. Wij moeten ons 5-sterrenlandschap koesteren en in ere houden.

De huidige omvang van camping Vinkenhof lijkt ons groot genoeg om een kwalitatieve verbetering toe te passen, met behoud van de huidige Kersenboomgaard. Laat deze boomgaard mooi haar natuurlijke scheidingswand zijn met de woningen. Tenslotte achten wij het van groot belang dat de ligging van deze camping en de ligging van het restaurant om een andere afweging vragen dan in andere gevallen. Het restaurant wordt door de uitbreiding en aanpassingen van de Kersenboomgaard helemaal omsloten door de bedrijfsvoering van de camping. Dit individueel belang verdient wat ons betreft alleen al daarom extra bescherming van de overheid. Het mag toch niet zo zijn dat een ondernemer onaanvaardbaar in zijn voortbestaan wordt bedreigd omwille van de uitbreidingswensen van een andere ondernemer. Dit kan wellicht de doodsteek van het restaurant betekenen. Wat ons betreft moet dit in de uiteindelijke afweging een prominente rol spelen. Als overheid moeten we zeker meewerken aan initiatieven, mits de belangen van individuen niet worden geschaad. Dit laatste, het schaden van het belang van de eigenaren van het restaurant, is wat ons betreft hier echter wel in het geding en verdient dus van overheidswege automatisch extra bescherming.

 

Conclusie: Wat onze fractie betreft prevaleert in dit voorstel het collectief belang van de omwonenden boven het belang van de individuele ondernemer. Alleen de VVD stemde voor dit raadsvoorstel.

 

Motie van raadsfractie VSP voor zwembad (multifunctioneel) bij de Polfermolen.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 6 juli 2020.

 

Overwegende dat:

De meerderheid van de raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul tijdens de raadsvergadering van 18 mei 2020 het volgende besloten heeft:

 • Instandhouding van het Polfermolencomplex met uitzondering van de zwembad- en fitnessvoorzieningen en de resterende delen/voorzieningen toekomstbestendig en duurzaam in te richten.
 • De bestaande sporthal met bijbehorende voorzieningen te renoveren en deze zoveel mogelijk energievriendelijk te maken.
 • Nieuwbouw van een volledige sporthalvoorziening met bijbehorende voorzieningen.
 • Privatisering van fitness nader te onderzoeken.

 

Constateert dat:

 • Dat heel veel inwoners het verlies van de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen als een groot gemis zien.
 • Dat mensen die vanwege therapeutische behandelingen gebruikt maken van de zwemvoorzieningen die vanaf 1 januari 2021 gesloten worden dus zomaar in de kou gezet worden. Dit geldt dus ook voor alle andere doelgroepen die van de huidige zwemvoorzieningen gebruik maken.
 • Dat een toeristenplaats als Valkenburg a/d Geul het niet kan maken om geen eigen zwembad meer te hebben.
 • Dat onderzoeken uitgewezen hebben dat je voor € 200.000 verhoging van de exploitatiekosten van de Polfermolen (men gaat nu uit van maximaal € 600.000 op jaarbasis) een multifunctioneel zwembad van 25 meter bij 8 meter kan realiseren bij de Polfermolen.
 • Dat er nooit fatsoenlijk onderzoek heeft plaatsgevonden als je binnen het Polfermolencomplex m.b.t. de zwemvoorzieningen alleen het huidige 25 meterbad zou behouden en dit multifunctioneel zou maken.
 • Dat een zwembad gewoon een noodzakelijke maatschappelijke voorziening is die een wezenlijke bijdrage levert om mensen gezond bezig te laten zijn.
 • Door het niet meer hebben van een zwemvoorziening je alle maatschappelijke functies zoals sociale en maatschappelijke contacten waar zeer veel behoefte aan is totaal om zeep helpt.
 • Dat er door het coronavirus wel ineens miljoenen euro’s uitgetrokken kunnen worden om ondernemers in Valkenburg a/d Geul te ondersteunen, maar als het gaat om een maatschappelijke voorziening voor onze eigen inwoners in stand te houden men het grandioos laat afweten.
 • Dat het overgrote deel van de mensen die zich de moeite genomen hebben om naar een van de informatiebijeenkomst te komen zich uitgesproken heeft voor behoud van een zwemvoorziening. En dat je deze mensen dus niet in de kou kan laten staan.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • Om ook een onderzoek te laten plaatsvinden om het huidige 25 meterbad te behouden en dusdanig in te richten dat het door alle doelgroepen gebruikt kan worden.
 • Om een nieuwe aanbesteding te doen waarbij naast een sporthal en theaterzaal, ook een nieuw zwembad van 25 meter bij 8 meter wat door alle doelgroepen gebruikt kan worden opgenomen wordt.

Voor de motie stemde de raadsfractie van de VSP. Tegen de motie stemden de raadsfracties van AB, CDA, PGP en VVD. De tegenstemmers van deze motie hebben dus geen boodschap dat onze inwoners behoefte hebben dat de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen behouden blijven.

 

Motie raadsfractie VSP stopzetten procedure bouw Croix de Bourgogne/dependances.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 6 juli 2020.

 

Overwegende dat:

Dat er maar zeer weinig draagvlak is bij onze inwoners m.b.t. het herbouwen van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances op het Th. Dorrenplein in Valkenburg.

 

Constateert dat:

 • Het Th. Dorrenplein nu een mooi plein is, dus koester deze pleinfunctie. Dit heeft zich nu toch wel bewezen tijdens deze coronacrisis waar wij ons nu in bevinden.
 • Dat Croix de Bourgogne geen dependance wordt van Jezuïeten klooster Boslust (wat voorheen wel het uitgangspunt en de bedoeling was).
 • Dat mensen liever zien dat de Kei weer zoals voorheen een prominente plek krijgt op het Th. Dorrenplein.
 • Dat je zo’n mooi plein zoals het Th. Dorrenplein nu geworden is niet helemaal moet gaan volbouwen, waardoor ook het mooie uitzicht totaal om zeep wordt geholpen.
 • Dat men naar Heerlens voorbeeld een mooie muurschilderij kan aanbrengen tegen de lelijke gevel kop Dr. Erensflat met typische Valkenburgse onderwerpen zoals blokbrekers (mergel) en/of de bokkenrijders.
 • Dat er weer structureel een kiosk geplaatst wordt op het Th. Dorrenplein, zodat vooral lokale (muziek)verenigingen zoals in het verleden weer een stukje gezelligheid terugbrengen op het Th. Dorrenplein.
 • Dat we al zo’n 3 jaar verder zijn dat de opening van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances in feite al had moeten plaatsvinden, terwijl er in feite nog geen enkel vooruitzicht bestaat wanneer de schop de grond ingaat. Het wordt telkens weer op de lange baan geschoven.
 • Dat er weer sprake zal zijn van een bouwput, waar in feite niemand op zit te wachten.
 • Er geen enkele toegevoegde waarde te verwachten valt van zo’n klein Hotel Croix de Bourgogne en zijn twee lelijke dependances.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om alles in het werk te stellen dat de herbouw van Hotel Croix de Bourgogne en zijn 2 dependances alsnog niet gaat plaatsvinden en hierover op zeer korte termijn met de projectontwikkelaar in overleg te treden.

Voor de motie stemde de raadsfractie van de VSP. Tegen de motie stemden de raadsfracties van AB, CDA, PGP en de VVD. Hiermee tonen de tegenstemmers aan dat zij totaal geen boodschap hebben aan wat de meeste inwoners willen en dat is het behoud van de pleinfunctie van het Th. Dorrenplein.

 

Raadsfractie VSP verbolgen over uitspraak burgemeester Jan Schrijen tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2020 en hebben hem hier op gewezen.

Het ging hier over het aanbrengen van een straatkrijttekening voor het gemeentehuis door initiatiefnemers om te komen tot een verhoging van het minimumloon naar € 14. Wij citeren volgens de burgemeester was de insteek voor de initiatiefnemers vandaag vooral om via artikel in de krant te komen’. Wij vinden deze opmerking zeer ongepast. Het gaat volledig bij aan het doel om te zorgen dat het minimumloon verhoogt wordt naar € 14. Want als het minimumloon verhoogd zou worden van ongeveer € 10 naar een leefbare € 14 per uur, dan krijgen de volgende mensen een eerlijker inkomen: jeugdigen die het minimum jeugdloon krijgen, werknemers die het minimumloon krijgen, werknemers met lonen tussen de € 10 en    € 14 per uur, mensen met een uitkering en ouderen met een AOW. Dit zou het middel bij uitstek zijn om de armoedeval ook in onze gemeente een halt toe te roepen. Het is daarom dat wij een krijttekening gemaakt hebben voor het gemeentehuis. En de opmerking doet ook onrecht aan het vele werk die de initiatiefnemers al gedaan hebben en nog doen, zowel landelijk maar ook in de regio om te komen tot verhoging van het minimumloon.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                       Lloyd Wagemans                                  Gertie Silverentand