Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 09-06-2020

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 09-06-2020

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2020 van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

 • Raadsfractie VSP stemt als enigste fractie tegen verhoging van de tarieven milieuparken per 1 juli as.
 • Motie Valkenburg a/d Geul voor € 14.
 • Motie verhuurdersheffing.
 • Voorstel college betreffende zienswijze gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
 • Overlast fietsers (elektrisch), mountainbikes en scooters.
 • Voorstel college betreffende vervangen hockeyveld door een nieuw waterveld.

 

Voorstel college betreffende vaststellen verordening afvalstoffenheffing.

Wij moeten helaas constateren dat hier sprake is van een behoorlijke tariefsverhoging aan de poort bij de milieuparken. En dat onder de noemer de vervuiler betaald. Maar wij moeten ook helaas constareren dat er steeds meer zwerfaval gedumpt wordt in onze o zo mooie openbare ruimte. Dit wordt van kwaad tot erger. Zouden wij ook gewoon niet moeten willen. U ontkent dat. Terwijl dit gewoon een feit is. Ook kun je hier concluderen: ‘de vervuiler betaald nooit’ en lapt zodoende elke regel aan zijn laars. Want er wordt maar zelden een van deze vervuilers in de kraag gevat.

 

De door u gestelde verhoging zal wederom leiden tot aanvaringen met het personeel. Ook worden aanbieders opgezadeld met financiële problemen. Want mensen met een inkomen die in aanmerking komen tot kwijtschelding van de vaste afvalstoffenheffing komen niet in aanmerking voor de tarieven die bij de millieuparken gehanteerd worden. Bent u bereid dat hiervoor een oplossing wordt aangedragen, zodat deze mensen vrijstelling krijgen van het betalen van de gehanteerde tarieven? Dit zou al een bijdrage kunnen leveren in het kader van armoedebestrijding.

 

Iets anders wat speelt is dat wij ons op het moment in een coronacrisis bevinden. Veel van onze inwoners hebben hierdoor te maken met financiële problemen en hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan komt dat nog eens allemaal er bovenop. Valkenburg a/d Geul geeft handenvol met geld uit om ondernemend Valkenburg a/d Geul bij te staan zodat zij het hoofd boven water kunnen houden. Maar voor onze inwoners gebeurd er bitter weinig. Dus ook een unieke kans om onze inwoners financieel wat tegenmoet te komen als je deze tariefsverhoging nu niet gaat opleggen. Graag reactie van het college in deze.

Tevens hebben wij de vraag gesteld of het niet mogelijk is om het grof afval twee keer per jaar huis aan huis op te halen. De raadsfractie van de VSP heeft als enigste raadsfractie tegen de verhoging gestemd van de tarieven bij de milieuparken.

 

Motie Valkenburg a/d Geul voor € 14.

Voor de VSP, CDA en PGP en wij gaan uit ook voor de andere raadsfracties legt deze crisis ook de vinger op een hele zere plek.

De lijst van vitale beroepen tijdens de coronacrisis blijkt namelijk tevens de lijst te zijn van de laagst betaalde banen. We hebben allemaal massaal staan te applaudisseren voor de zorgverleners die met risico voor hun eigen gezondheid, net als onder andere de politie, BOA’s, handhavers, brandweer, vakkenvullers, buschauffeurs, schoonmakers en pakketbezorgers, Nederland en dus ook Valkenburg a/d Geul draaiende moeten houden. Hartverwarmend, maar van applaus koop je geen brood. Jarenlang strijden zij al voor een hoger salaris en waardering voor het werk dat zij doen, en terecht! Wij zijn ons er van bewust dat we lokaal geen lonen kunnen verhogen maar we kunnen er wel samen met deze grote groep mensen voor strijden. Wij willen vandaag dan ook graag onze collega raadsleden vragen om niet alleen te blijven klappen maar ook daadkracht te tonen en steun te gaan betuigen aan al deze mensen door zich aan te sluiten bij de actie ‘Voor 14’. Maar ook door op de landelijke partijen de nodige invloed uit te gaan oefenen. Ik zou zeggen: Neet allein meh klappe, meh ouh lappe!!! Hieronder de motie.

 

Raadsfracties VSP, CDA en PGP.

 

Motie Valkenburg a/d Geul voor € 14.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 8 juni 2020.

 

Overwegende dat:

 • De mensen die nu tijdens de coronacrisis het land draaiende houden niet alleen applaus verdienen maar ook een fatsoenlijk loon.
 • Wij als gemeente een zorgplicht hebben voor alle inwoners van Valkenburg a/d Geul.
 • Wij ons daarvoor inzetten met de beperkte middelen die wij hebben.
 • Een hoger minimumloon de sociale problematiek binnen onze gemeente ten dele kan verlichten.
 • Wij tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijk beleid.

 

Constateert dat:

 • Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep, waaronder ook vele inwoners van Valkenburg a/d Geul achterblijft.
 • Iemand met een minimumloon hier nu 20% minder kan betalen dan 40 jaar geleden.
 • Ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60 % van het mediane inkomen.
 • Honderdduizenden mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden, terwijl ze zelf rond moeten komen met minder dan € 14 per uur.
 • Op steeds meer plaatsen in Nederland mensen opstaan voor een eerlijke verdeling van de welvaart, te beginnen met een minimumloon van € 14 euro per uur.
 • Als het minimumloon verhoogd zou worden van ongeveer € 10 naar een leefbare € 14 per uur, dan krijgen de volgende mensen een eerlijker inkomen: jeugdigen die het minimum jeugdloon krijgen, werknemers die het minimumloon krijgen, werknemers met lonen tussen de € 10 en € 14 per uur, mensen met een uitkering en ouderen met een AOW.
 • Steeds meer economen en maatschappelijke organisaties de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op: Om middels een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar  € 14 per uur. Deze motie door te sturen naar alle gemeenten in Nederland en de VNG.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de raadsfracties van de VSP, CDA en PGP,

 

Jef Kleijnen                                           Math Knubben                                       Hilde Baaij

 

Voor deze motie stemde de raadsfractie van de VSP, CDA, PGP en de raadsleden Niels Dauven, Veerle Marx en Harry Cobben van AB. Tegen deze motie stemde de VVD en de raadsleden Bert Hardy en Wim Weerts van AB. Deze motie werd met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Het is de eerste gemeente die in Limburg voor zo’n motie stemde en de tweede gemeente in Nederland. Wij zouden zeggen goed voorbeeld doet volgen, want de  strijd is nog lang niet gestreden.

 

Motie verhuurdersheffing.

Het is gewoon te gek voor woorden dat vanuit Valkenburg a/d Geul geld wordt weggesluisd om te investeren in de randstad. En dat sociale verhuurders ook in onze gemeente het geld hard nodig hebben om hun taken naar behoorlijk kunnen uit te voeren. Een van de belangrijkste taken is te komen tot voldoende betaalbare sociale woningbouw in alle segmenten. Het is daarom dat de raadsfracties van de VSP, CDA en PGP een motie hierover willen indienen. De inhoud van deze motie spreekt voor zichzelf. Zie hieronder de motie.

 

Raadsfracties VSP, CDA en PGP.

 

Motie opheffen verhuurdersheffing.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 8 juni 2020.

 

Overwegende dat:

 • De woningcorporaties in Valkenburg a/d Geul een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving in onze gemeente.
 • Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het rijk moeten betalen over de WOZ waarde van sociale huurwoningen.
 • Dit gelijk is aan + twee maanden huuropbrengst.
 • De heffing destijds als crisisheffing tijdens de laatste crisis is ingevoerd om inkomsten voor het rijk te genereren.
 • Van de corporaties een maximale inzet nodig is om sociale nieuwbouw te realiseren, te investeren in woningverbeteringen, verduurzaming en leefbaarheid.
 • Het rijk de afgeroomde middelen niet inzet om de woningopgave en de leefbaarheid van Valkenburg a/d Geul te ondersteunen maar dit geld investeert in de randstad.

 

Constateert dat:

 • Deze heffing ten koste gaat van de portemonnee van de huurders en de verruiming van sociale woningbouw en zorgwoningen, waardoor de kansen voor woningzoekenden in Valkenburg aan de Geul beperkt worden.
 • De woningcorporaties zelf heel goed weten waar de investeringen nodig zijn.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • Samen met de Limburgse gemeenten, de woningcorporaties en de VNG er bij het Rijk erop aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft en er nieuwe financiële rijksmiddelen beschikbaar komen voor platteland- en stadsvernieuwing.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de raadsfracties van de VSP, CDA en PGP,

 

Jef Kleijnen                                       Math Knubben                              Pat – Jos Huisman

 

Voor deze motie stemden de raadsfracties van de VSP, CDA, PGP en AB. Tegen deze motie stemde de raadsfractie van de VVD. Deze motie werd met 13 stemmen voor en twee stemmen tegen aangenomen. Saillant detail in deze is dat de fractievoorzitter van de VVD recentelijk tijdens een interview met TV Valkenburg liet weten dat zij voor sociale woningbouw zijn in Valkenburg a/d Geul. Dan kun je toch niet tegen zo’n motie stemmen. Want in de raadszaal worden de besluiten genomen en niet met een populistische uitspraak met als enigst doel om mensen zand in de ogen te strooien via een interview!!!

 

Onderstaande motie hebben wij ingediend met de raadsfracties PGP en CDA.

 

Motie: Toerisme en Recreatie in balans met de leefomgeving.

 

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 8 juni 2020

 

Overwegende dat:

 • Toerisme en recreatie als economische motor uiteraard gepaard gaat met veel bezoekers.
 • Dat de drukte van het toerisme in balans moet zijn met een prettige leef-en verblijfsomgeving.
 • 80% van onze inwoners direct of indirect afhankelijk is van toerisme.
 • Zonder toerisme heel wat voorzieningen zouden verdwijnen.
 • Onze inwoners al langer aangeven dat de balans tussen toerisme en wonen wringt.
 • Onderdeel daarvan is een te hoge verkeersdruk en geluidsoverlast, omdat we met veel mensen op veel manieren gebruik maken van dezelfde wegen.
 • Toeristen het Heuvelland bezoeken voor de rust en mooie natuur.

 

Constaterende dat:

 • Er geen goede regelgeving is die ons handvatten geeft om het dagtoerisme te proportioneren, (geluids)overlast door verkeer terug te dringen en toeristische druk op onze omgeving te reguleren.
 • Meerdere gemeenten, waaronder Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem, inmiddels een dergelijke motie aangenomen hebben, waaruit blijkt dat er draagvlak is voor regionaal overleg.

 

Roepen wij het college op:

 • In gesprek te gaan met andere gemeenten in het Heuvelland om te kunnen bepalen of er mogelijkheden zijn om meer rust in het Heuvelland te krijgen; dit alles met het oog op de leefbaarheid van onze inwoners, de natuur, gezondheid en de aantrekkelijkheid van ons gebied voor toeristen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

PGP    Pat-Jos Huisman                  CDA     Math Knubben                      VSP   Jef Kleijnen

 

PGP, CDA, VSP en AB stemde voor deze motie en alleen de Vroem, Vroem Partij de VVD stemde tegen deze motie, zodat deze motie werd aangenomen met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

 

Voorstel college betreffende zienswijze gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

N.a.v. pag. 4. beheersmaatregel onder 4A berekening jaarlijks zonebudget naar 590 zones voor iedereen. In dezelfde kolom staat aangegeven niet toepassen. Wij als VSP zijn er dus vanuit gegaan dat het aantal van 750 zones gehandhaafd zou blijven waarop de raad op voordracht van de VSP zich al eerder voor uitgesproken heeft en toen ook door u als college is overgenomen. Als wij kijken naar de beantwoording van vragen van andere fracties blijkt dit dus niet het geval te zijn. Wij zijn hier ten zeerste verbijsterd over en kunnen dus ook niet instemmen met dit onderdeel van het voorliggend raadsvoorstel. U geeft o.a. aan als wij blijven vasthouden aan die 750 zones dat er structureel meer geld op deze post moet worden geboekt. Onze essentiële vraag in deze is over welk bedrag gaat het hier?

 

Wat ons verder verontruste is dat wij vernomen hebben dat in het kader van de coronacrisis bij het vervoer op maat dat er ouderen en hulpbehoevende zijn die hun rollator zelf moesten inladen. Ook zou er maar een passagier per rit meemogen. Wat wel nog speelt is dat mensen hun scootmobiel moeten thuislaten. Dit ter bescherming van de chauffeurs waar natuurlijk ook iets voor te zeggen valt. Dit heeft nogal tot veel ophef geleidt. Wat wij via DL vernomen hebben zou het probleem van de rollators worden opgelost, maar wij horen ook weer geluiden dat deze probleemstelling toch weer niet opgelost zou zijn. Kunnen wij er nu van uitgaan dat deze probleemstelling opgelost is? En zo niet, welke actie gaat u ondernemen naar Omnibuzz toe om tot een oplossing hiervan te komen? Kan dan ook het verzoek gericht worden hoe men het probleem met de scootmobiels denkt op te lossen?

De gemeenteraad heeft uiteindelijk ingestemd met de zienswijze van het college, maar heeft besloten de beheersmaatregelen aan te houden om zodoende een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het aantal zones.

 

Voorstel college betreffende definitieve kredietaanvraag deelname Knopen Lopen.

Wij kunnen in zijn algemeen instemmen met dit raadsvoorstel. Maar toch willen wij het volgende nadrukkelijk onder uw aandacht brengen wat je in feite niet los kunt zien van dit raadsvoorstel. In 2019 is Valkenburg a/d Geul uitgeroepen tot wandelgemeente van het jaar. Het bezoekmotief van onze gasten is voor 80% rust en ruimte. Het project Knopen Lopen wordt gezien om gasten te verleiden onbekende parels en gebieden te ontdekken. Dit zijn mooie bewoordingen die je in dit raadsvoorstel tegenkomt. Maar het heeft ook een keerzijde. Want de laatste tijd worden wij overstelpt door klachten van heel veel wandelaars en van onze inwoners. Wij hebben dit al schriftelijk aan de orde gesteld tijdens de raadsadviescommissie ABA van de gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 25 mei 2020, maar de beantwoording was voor ons niet bevredigend. Vandaar dat wij tijdens deze raadsvergadering een motie aan de orde gesteld hebben:

 

Raadsfractie VSP.

 

Motie overlast fietsers, mountainbikes en scooters (n.a.v. raadsvoorstel college betreffende definitieve kredietaanvraag deelname Knopen Lopen).

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 8 juni 2020.

 

Overwegende dat:

 • Dat veel fietsers (elektronisch), mountainbikers en scootersrijders oneigenlijk gebruik maken van voetpaden/voetgangersgebieden en veelal elke regel aan hun laars lappen.
 • Dat er diverse onderdelen van de vlakfietsroutes gewoon te smal zijn zodat fietsers en voetgangers hier gezamenlijk gebruik van kunnen maken en je hier ook regelmatig scooters op tegenkomt. Zoals de routes Broekhem-Tivoli en Walramplein langs de Betsy Perklaan met alle negatieve gevolgen vandien.
 • Dat mountainbikers op mountainbikeroutes totaal geen rekening houden met voetgangers en er vaak sprake is van respectloos gedrag.
 • Dat bij de aanduiding van de vlakfietsroutes je de bordjes tegenkomt met daarop de tekst ‘Fietspad niet snorren en brommen’. Dit roept heel veel vragen en onduidelijkheden op.
 • Dat verhuurbedrijven van tweewielers hun huurders onvoldoende informatie verstrekken wat ertoe leidt dat er (bewust of onbewust) gebruik gemaakt wordt van oneigenlijke routes.

 

Constateert dat:

 • Dat het oneigenlijke gebruik van fietsers (elektronisch), mountainbikers en scooterrijders van voetpaden leidt tot veel irritatie en gevaarlijke situaties.
 • Dat vooral oudere mensen hier de dupe van worden en veelal niet meer durven gebruik te maken van wandelpaden die al van oudsher bestaan.
 • Dat de aanduiding op de bebording heel veel te wensen overlaat.
 • Dat Valkenburg a/d Geul als wandelgemeente in feite onrecht aangedaan wordt.
 • Dat veel fietsers in de veronderstelling zijn dat fietspaden en mountainbikers in de veronderstelling zijn dat mountainbikeroutes alleen voor hen bestemd zijn, terwijl voetgangers hier gewoon gebruik van mogen maken en hierdoor regelmatig voor rotte vis uitgemaakt worden.
 • Dat veel fietsers (elektronisch), mountainbikers en scootersrijders niet meer weten wat normen en waarden zijn.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • Om handhavend op te gaan treden tegen fietsers (elektronisch), mountainbikers en scootersrijders die de regels gewoon aan hun laars lappen.
 • Dat er voor de vlakfietsroutes die te smal zijn op zeer korte termijn gekeken wordt naar alternatieve routes voor fietsers en de huidige routes nog alleen bestemd worden voor voetgangers.
 • Om een oproep te doen aan fietsers, mountainbikers en scootersrijders zich respectvol te gedragen ten opzichte van voetgangers en andere langzame verkeersdeelnemers.
 • Om er zorg voor te dragen dat bij elk fietspad en mountainbikeroutes bebording wordt aangebracht met daarop de tekst dat deze ook bestemd zijn voor voetgangers en dat men hier ook terdege rekening mee moet houden.
 • Om erbij de verhuurbedrijven op aan te dringen dat zij hun huurders voorzien van duidelijke informatie welke routes zij wel en niet gebruik kunnen maken. En dat zij hun huurders expliciet erop moeten aanspreken dat zij zich respectvol dienen te gedragen tegen andere verkeersdeelnemers en niet denken dat zij alleen op de wereld zijn.

 

Wij hebben deze motie aangehouden om de volgende redenen:

 • De andere raadsfracties konden zich niet of maar gedeeltelijk vinden in de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook wethouder Carlo Vankan wees deze motie faliekant van de hand.
 • Er komt een antwoord van het college op de inwonersbrief. Brief en antwoord worden opgevoerd als agendapunt tijdens een raadsadviescommissie SOB van de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul.
 • Dat er volgens wethouder Carlo Vankan een afspraak gemaakt wordt om met de bewoners ter plekke te gaan kijken.

 

Wordt er vervolgens toch geen oplossing van de gigantische overlast aangedragen, dan zullen wij deze motie alsnog indienen tijdens een raadsvergadering.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.                                                                                              Gertie Silverentand.

 

Voorstel college betreffende vervangen hockeyveld door een nieuw waterveld.

Zoals wij al eerder aangegeven zijn wij al altijd voorstander geweest om te komen tot een waterveld voor hockeyvereniging Sjinborn. Wel hebben wij in onze inbreng voor de raadsadviescommissie SD de vraag gesteld of de afloop van het water van het hoger gelegen weiland niet deels door de eigenaar betaald diende te worden. U geeft in uw beantwoording aan dat u deze eigenaar hier niet toe kan dwingen. Maar dat u wel bereid bent om hierover met hem in overleg te treden. Is dit nu reeds gebeurd? Zo ja wat zijn de uitkomsten van dit overleg? Zo nee wanneer gaat dit overleg dan wel plaatvinden?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.