Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 10-12-2019

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van de gemeente Valkenburg a/d Geul op 9 december 2019:

 • Opzetten van een integraal jeugdbeleid. Hier hebben wij nog eens expliciet aangegeven de overlast van een kleine groep jongeren in Valkenburg a/d Geul.
 • Voorstel betreffende krimpgelden.
 • Huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel Schin op Geul.
 • Najaarsnota.
 • Voorstel vaststellen omgevingsvergunning.

 

Voorstel opzetten van een integraal jeugdbeleid.

Op dit voorstel zijn wij uitgebreid ingegaan tijdens de raadsadviescommissie Sociaal Domein van 18 november jl. Het zou in feite een hamerstuk zijn. Wij hebben toch nog een aantal zaken die wij aan de orde willen stellen. Want over een kleine groep jongeren maken wij ons zeer grote zorgen. Wij blijven bij ons standpunt als het gaat over overlast van jongeren, hier ook een primaire taak van ouders/opvoeders aan ten grondslag moet liggen. Het heeft gewoon met opvoeding, waarde en fatsoensnormen te maken. Het is gewoon te gek voor woorden dat pubers tot in de late uurtjes zich op straat bevinden met alle nadelige gevolgen vandien. Ze zorgen voor een hoop overlast. Veel mensen, voornamelijk ouderen durven in het donker vaak niet meer alleen op straat vanwege het onveiligheidsgevoel. Het gaat hier maar om een zeer beperkte groep jongeren die de boel gewoon verstieren, ook voor de vele jongeren die van goede wil zijn.

 

Er zou veel harder opgetreden moeten worden tegen drugsdealers die in jongeren een makkelijke prooi zien om hun rotzooi aan de man te brengen. Deze jongeren laten zich gebruiken als drugsezel. Wij zouden zeggen stop met pamperen. Ook voor jongeren geldt net zoals iedereen in de samenleving dat zij zich aan de regels dienen te houden. Ook het respect voor hun medemensen, vooral senioren is helaas ver te zoeken. Soms lijkt het wel helemaal ontspoort. Dat er veel weerstand is m.bt. de JOP aan de Burgemeester  Henssingel verbaast ons helemaal niet. Dat heeft gewoon te maken dat de gedragscodes die opgesteld zijn gewoon aan hun laars gelapt worden. Wat ook een belangrijke rol speelt onder overlast verzorgende jeugd dat er soms sprake is van informeel leiderschap die andere vanwege zijn zogenaamde (arrogante) gedrag de andere meezuigt naar de rand van de afgrond. Is men bereid dit keihard aan te gaan pakken?

 

Het gebruik van drugs in de openbare ruimte zou veel harder aangepakt dienen te worden. Zeker als dit gebeurd bij speelplekken van kleine kinderen wat binnen deze gemeente gewoon schering en inslag is, of in de buurt van verzorgingstehuizen en wat te denken van de overlast bij het station. Wij zijn een grote voorstander dat er strenger gehandhaafd wordt tegen overlast van jongeren. Met pamperen kom je er niet. Is men het met ons een dat dit ook een positieve uitwerking kan hebben?

Wat wij ook tijdens de commissievergadering hebben aangegeven is dat wij wel iets in zien om in plaats van een JOP, waar het bij koud en kil weer niet te harden is, om te komen tot een jongerenhome, waar de juiste begeleiding bij aanwezig is, waar de jeugd o.a. kan gamen, maar waar alcohol en drugsgebruik beslist verboden is. De wethouder heeft toegezegd tijdens de commissievergadering dat dit een goed alternatief zou zijn om de jeugd op het rechte pad te houden.

 

Voorstel college betreffende krimpgelden.

U wilt het resterend bedrag van de krimpgelden van € 111.266 gaan inzetten voor investeringen Kloosterkerk om te komen tot multifunctioneel centrum, waar ook de verenigingen wat nu in de Polfermolen zitten hun onderdak kunnen vinden. Als wij dan kijken naar het besluit m.b.t. de voorwaarden wat wij als raad hierover moeten nemen wat o.a. inhoud:

 • Dat de plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
 • De Kloosterkerk als gemeenschapsvoorziening gebruik gaat worden.
 • De verenigingen die nu in de Polfermolen zitten in ieder geval onderkomen aangeboden krijgen tegen normale tarieven (Kunt u ons aangeven wat u verstaat onder normale tarieven)?

Wat ons echter niet duidelijk is wat er gebeurd als een van deze voorwaarden niet nagekomen wordt. Kunt u dit nader toelichten? Kunt u ons aangeven welke extra wensen deze verenigingen hebben, bovenop de plannen van de Protestantse gemeente en hoe hier invulling aan gegeven kan worden n.a.v. de gesprekken die met hen gevoerd zijn?  

 

De wethouder heeft tijdens de raadsadviescommissie Sociaal Domein (SD) d.d. 18 november jl. expliciet aangegeven dat er de afgelopen 2 jaar geen aanvraag voor krimpgelden zijn ingediend. Als wij het schrijven van Gemeenschapsvoorzieningen ‘Achter de Erke’ hierbij betrekken, dan staat daar o.a. aangegeven dat zij ook een verzoek hebben ingediend om in aanmerking te komen om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit deze krimpgelden voor een bedrag van € 100.000. Vanuit de Provincie zou toen medegedeeld zijn dat zij geen subsidie kon geven in het kader van de provinciale subsidieregeling, daar de gemeente zich op het standpunt stelde dat het gebouw ‘Achter de Erke’ geen gemeenschapsvoorziening zou zijn. Bij het college van B&W zou nog altijd het idee leven dat het een scouting gebouw is, maar er zouden al meerdere verenigingen onderdak vinden. In uw beantwoording op de brief van de Stichting Jeugdbeweging Valkenburg geeft u expliciet aan dat het gebouw ‘Achter de Erke’ geen gemeenschapsvoorziening voor Valkenburg is, omdat het aantal gebruikers te marginaal zou zijn. Wij zijn het hierover niet met u eens vanwege het volgende: De Stichting Jeugdbeweging Valkenburg is ook bereid om met een eventuele verbouwing en uitbouw meerdere verenigingen o.a. die momenteel in de Polfermolen gehuisvest zijn, in het gebouw onder te brengen. Wij vinden dit geen slecht voorstel.

 

Ook niet in het kader om te komen tot een oplossing van de parkeeroverlast die ongetwijfeld zal ontstaan bij de Kloosterkerk als die omgebouwd gaat worden naar een Multicultureel centrum. Hier komen wij zo dadelijk nog op terug. Wat wij als VSP ook nog afvragen of hier niet met twee maten wordt gemeten. Waarom zou de Kloosterkerk wel voor de krimpgelden in aanmerking komen en de Stichting Jeugdbeweging niet!!!! De plannen voor een uitbreiding en de verbouwing van het gebouw ‘Achter de Erke’ zouden op het ogenblik reeds in een vergevorderd stadium zijn en kunnen nog voor het einde aan u worden voorgelegd met inbegrip van bouwtekeningen en begrotingen. Wat wij van u willen weten is waarom er tegen ons gezegd is dat er geen andere aanvraag ingediend is de afgelopen 2 jaar om in aanmerking te komen voor krimpgelden, terwijl dit toch het geval is geweest.

Waarom is er niet serieuzer omgegaan met de aanvraag van krimpgelden door de Stichting Jeugdbeweging als zijnde de eigenaar van de gemeenschapsvoorziening ‘Achter de Erke’? Is hier soms sprake van natte vingerwerk?

 

Wat ons nog grote zorgen baart is de parkeerdrukte die ongetwijfeld zal toenemen als er meer activiteiten georganiseerd gaan worden. Ondanks dat u aangeeft dat het parkeren los staat van dit voorstel. De VSP vraagt zich af hoe u dit verzint?

 

U wilt een uitzondering maken voor mensen die gehandicapt zijn. Er zouden enkele invalideparkeerplaatsen komen op zo’n 200 meter afstand op parkeerplaats ‘Valkenheim’.

Bent u het men ons eens dat dit verre van ideaal is? Deze afstand is voor veel van deze mensen gewoon te groot. U geeft aan dat de gronden tussen het Pradoegebouw en de Bowling zouden zijn verkocht t.b.v. de toekomstige hotelontwikkeling in het Pradoegebouw. De wethouder gaf aan tijdens de Raadsadviescommissie SD d.d. 18 november jl. dat hij niet op de hoogte was van de plannen van het Pradoegebouw. Graag tekst en uitleg in deze?

 

Tijdens de Raadsadviescommissie SD d.d. 18 november jl. hebben wij al onze grote zorgen uitgesproken als er zo dadelijk nog een hotel gerealiseerd gaat worden in het voormalige Pradoegebouw. Waar moeten deze bezoekers gaan parkeren vragen wij ons af. Hoe gaat men dit aanpakken, zodat de hotelgasten niet gaan parkeren in de omliggende buurten of op eventuele parkeerplaatsen die bestemd zijn voor de bezoekers van de Kloosterkerk?

 

En misschien vallen wij nu in herhaling. Maar wij kunnen niets anders als u om de brij blijft heendraaien. Wij hebben tijdens de Raadsadviescommissie SD d.d. 18 november jl. aangegeven dat er in de directe omgeving een parkeerchaos gaat ontstaan. Zeker na het tijdstip van 19.00 uur. Zoals u ongetwijfeld is er o.a. in de Steenstraat een parkeervergunningensystheem van toepassing van 10.00 uur tot 19.00 uur. Er zal dus sprake moeten zijn stringente handhaving. Maar na 19.00 uur zal het ongetwijfeld een puinhoop worden. Want als bezoekers van de Kloosterkerk daar dan gaan parkeren, dan zal dit geheid tot parkeeroverlast bewoners van de Steenstraat gaan leiden, maar ook voor bewoners van o.a. een aantal straten van Centrum Oost waar ook een parkeervergunning van toepassing is 24/7. Wat gaat het college ondernemen om hiervoor een oplossing aan te dragen?

 

Voor het parkeren zijn bezoekers dan vooral aangewezen op de parkeergarage ‘De Kei’ die nogal behoorlijk duur is. Ze kunnen natuurlijk ook gaan parkeren op de parkeerplaats Valkenheim waar tot 20.00 uur betaald parkeren van toepassing is. Voor de bezoekers van o.a. de huiskamer is dit nu al een probleem en werkt alleen maar drempelverhogend en daar is in feite niemand mee gediend. Is men bereid m.b.t. het parkeren voor de bezoekers van de Kloosterkerk die gebruik moeten maken van betaald parkeren dezelfde kortingsregelingen toe te passen die nu van toepassing zijn bij de Polfermolen?

 

Voordat wij eventueel kunnen instemmen met dit onduidelijk raadsvoorstel willen wij van u weten wat u gaat doen met de aanvraag van de krimpgelden door de Stichting Jeugdbeweging. Tevens willen wij dat u m.b.t. tot dit raadsvoorstel op zijn minst met een duidelijke toezegging komt hoe u de parkeeroverlast die ongetwijfeld gaat ontstaan gaat aanpakken.

 

Huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel Schin op Geul.

Vandaag wordt dan eindelijk duidelijk of de fysiopraktijk in Schin op Geul kan verhuizen naar het leegstaande schoolgebouw gelegen aan de Mauritiussingel.

Zonder deze locatie zou het blijkbaar voor ondernemer niet mogelijk zijn om zijn diensten in Schin op Geul uit te kunnen blijven voeren. Voor wat betreft de gevolgde procedure maar ook de inbreng van de ondernemer laten wij ons als politieke partij niet onder druk zetten. Zijn bijdrage in de laatste commissie SOB met het gebruik van woorden zoals bijvoorbeeld: 'en nu is het tijd voor boter bij de vis', vonden wij erg ongepast. Laat ons het volgende duidelijk stellen: Als bestuurders moeten wij alle belangen zorgvuldig afwegen en mogen wij daar kritische vragen over stellen. Dat is onze rol en taak als volksvertegenwoordigers. Wij zijn immers geen ondernemers die op winst uit zijn.

 

Nu inhoudelijk: Als VSP vinden wij dat in dit geval vooral woningstichting ‘Wonen Zuid’ zwaar in gebreke is gebleven. De locatie zou te klein zijn voor een rendabele businesscase. Dit is gewoon flauwekul. In de Gosewijnstraat is er in het verleden ook kleinschalig een aantal appartementen gerealiseerd. Tevens is het een primaire taak van een sociale verhuurder om te zorgen dat er voldoende wooneenheden/zorgwoningen zijn. Ze klagen voortdurend dat in onze gemeente bijna geen mogelijkheden zijn m.b.t. nieuwbouw en als zich dan nu een kans voordoet, laten zij het afweten. Dit voorstel, waar we nogmaals gezegd geen bevoegdheid in hebben, past ons inziens niet in de lijn met de net vastgestelde woonvisie.  Heel erg jammer. Als fractie vinden wij ook dat er meer onderzoek had moeten plaatsvinden om te komen tot een combinatie van senioren/zorgwoningen in combinatie met een maatschappelijke functie (i.c. fysiotherapie). Dit zou goed aansluiten bij de directe omgeving waar al seniorenwoningen liggen en daarbij ook nog eens de aanwezigheid van een gemeenschapshuis.

De Heerlijkheid Schin op Geul, en hun voorganger de dorpsraad, de raadsleden (c.q. ex. raadsleden) uit Schin op Geul hebben het al jarenlang van de daken geroepen dat er volstrekt te weinig gedaan wordt aan woningbouw in deze kern. Dit zou fataal zijn voor de leefbaarheid van die kern.  Nu doet zich een unieke kans voor en wordt deze niet benut. Want het is nog maar de vraag of er, als het voetbalterrein van SV Geuldal vrij zou komen, daar wel woningbouw mag plaatsvinden. Als VSP hopen wij dat nieuwbouw op het voetbalterrein mogelijk is.

Vragen:

 1. Kan het college ons garanderen dat woningbouw überhaupt mogelijk is op het voetbalterrein van SV Geuldal?
 2. Weet de wethouder wat de fysiotherapeut gedaan zou hebben als de school voor Schin op Geul behouden was gebleven? Was hij dan ook naar een andere plaats vertrokken? Is men niet teveel naar de wensen van deze ondernemer gaan luisteren?

 

Als dit raadsvoorstel het vanavond zal halen dan is dit geen vrijbrief dat er op de andere locaties in onze gemeente, waar voormalige schoolgebouwen staan, geen sociale woningbouw gaat plaatsvinden. Kan het college ons toezeggen dat er op deze locaties wel woningbouw gaat plaatsvinden?

 

Stemverklaring. De VSP heeft heel veel moeite met dit raadsvoorstel. Als er nu nog een businessplan door een woningstichting opgesteld zou moeten worden duurt dit te lang.

Een combinatie van senioren woningen/maatschappelijke voorziening(en) zou onze voorkeur hebben. Maar het feit dat veel mensen in Schin op Geul zich uitspreken voor het behoud van de fysiotherapeut stemmen wij in met dit voorstel.

 

Najaarsnota.

Taakstelling kerstmarkt: De begroting van de kerstmarkt, die wij dit voorjaar aan U hebben voorgelegd, sloot met een tekort van € 150.000. Voor dat bedrag is een taakstelling opgenomen, zodat voor dit evenement geen beslag op de algemene middelen is gelegd. Hoewel de resultaten van de aanbestedingen hoopgevend zijn, blijkt pas op het einde van de rit of de geraamde bezoekersaantallen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. En die aantallen zijn uiteindelijk doorslaggevend. Bovendien is op dit moment nog onzeker of onze inschatting van de beveiligingskosten en het daaraan gekoppelde budget overeen komt met de eisen van de brandweer. Wanneer het niet of niet volledig lukt om deze taakstelling in te vullen, zullen wij het daardoor ontstane tekort opvangen binnen de begroting van het programma Economie. Zo nodig kunnen wij ook incidenteel de bestemmingsreserve economische activiteiten inzetten.
Beste wethouder, de veiligheid van onze inwoners en bezoekers gaat ons aan het hart. Wij gaan er dan ook van uit dat u periodiek over de veiligheid en bezoekersaantallen geïnformeerd wordt. Kunt u ons informeren of de actuele bezoekersaantallen de vooraf geprognotiseerde aantallen volgt en of eventuele veiligheidsmaatregelen (en deze zien wij in breed opzicht van de kerstmarkt tot aan verkeersproblematiek) volgens actuele berichten voldoende is. Uitgaande van een dynamische organisatie, welke acties zijn nu al ondernomen (in deze periode van start kerststad Valkenburg tot aan heden) om binnen deze taakstelling te blijven?

Taakstelling Sociaal Domein: In de nieuwe najaarsnota is nu tevens de taakstelling sociaal domein opgenomen. Het aantal WMO-cliënten is gestegen als gevolg van de vergrijzing en ook het aantal cliënten met hulp bij het huishouden is behoorlijk toegenomen. Ook de WMO nieuw laat een forse kostenstijging zien. Totaal gaat het dan om een bedrag van afgerond € 454.000, waarvan ongeveer € 60.000 betrekking heeft op het planjaar 2018.
Wij danken wethouder Bisschops om haar toelichting hierop tijdens de commissievergadering van 20 november jongsleden. Tijdens deze vergadering heeft zij aangegeven een adequate toezicht te hanteren met de toezegging dat diegene die desbetreffende indicatie heeft ontvangen alle benodigde hulp krijgt. Betreffende de nagekomen kosten van ongeveer € 60.000 van planjaar 2018 vragen wij de wethouder of zij inmiddels contact heeft gehad met de gemeente Maastricht en welke afspraken zijn gemaakt, zodat komend jaar wij niet meer met nagekomen kosten geconfronteerd worden. De geraamde budgetten voor de jeugd worden ook behoorlijk overschreden. Met de kennis van nu gaat het om afgerond € 319.000 waarvan € 130.000 betrekking heeft op 2018. Hoe is het mogelijk dat wij nu pas geconfronteerd worden met zoals u het aanduid een “behoorlijke” overschrijding van het budget? Welke maatregelen heeft u genomen om dit in het komende planjaar niet meer te laten gebeuren? Betreffende de nagekomen kosten van planjaar 2018 gaan wij ervan uit dat ook voor deze post duidelijke afspraken worden gemaakt. Wethouder, graag uw reactie.

 

De € 100.000 meer aan toeristenbelasting en € 160.000 meer aan parkeergelden. Wij zouden die willen inzetten voor bewoners van Valkenburg a/d Geul die overlast hebben het toerisme. Is men hiertoe bereid?

 

Voorstel vaststellen omgevingsvergunning.

Raadsnota Blz. ¾ art: 2.16.1. Begripsomschrijvingen onder A. Daar staat o.a. Shishabar (waterpijpcafé). Dit is een gelegenheid waar men o.a. een waterpijp van gearomatiseerde pijptabak zoals smaakpasta’s en smaakstenen kan roken. Maar als een waterpijp wordt gebruikt voor het roken van tabak dan is dat in het kader van het rookverbod wel verboden. En daar maken wij ons juist grote zorgen over, omdat een Shishabar vaak gebruikt wordt als dekmantel om handelingen te camoufleren, die normaliter het daglicht niet kunnen verdragen. Onze essentiële vraag is hoe denkt u dit te gaan handhaven?  

 

In de gemeente Aalten (Gelderland) heeft een meerderheid van de raad zich uitgesproek om geen Shishabar toe te staan in hun gemeente. In veel plaatsen recentelijk nog in Eindhoven en Amsterdam, maar wat langer geleden ook in Heerlen en Maastricht zorgen dit soort gelegenheden voor overlast die lijkt op de overlast van coffeeshops. Deze overlast bestaat uit o.a. lawaai, parkeeroverlast, en gewelddelicten. Het wordt bestempeld als zeer onveilig. Er schijnt dat er ook iets anders in de waterpijp gebruikt wordt dan gearomatiseerde pijptabak en dat is hasj. Naast de overlast zijn er grote zorgen over de gezondheidsrisico’s m.b.t. het roken van een waterpijp. Rokers zouden een forse koolstofmonoxide inhaleren. Ook wordt aangegeven dat een Shishabar een unieke dekmantel is i.v.m. het handelen in drugs. De VSP wil u zeer indringen verzoeken om de Shishabar te schrappen in deze verordening en niet toe te staan in onze gemeente. Bent u hiertoe bereid? 

 

Tijdens de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van 25 november jl. hebben wij de overlast van vuurwerk expliciet aan de orde gesteld. De burgemeester gaf toen aan dat hij van mening is dat het niet is toegestaan om rond de bejaarden- en verzorgingstehuizen vuurwerk af te steken. Men wil nu een enquête gaan houden onder onze inwoners hoe in de toekomst met het afsteken van vuurwerk omgegaan dient te worden.       De uitkomst en het nieuw beleid wat hieraan uit voortvloeit, zal pas verder uitgewerkt worden in 2020. Raadsnota Blz. 22 art: 2.10.3. Gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Wij willen hier een amendement indienen bij punt 2: het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken in de buurt van bejaarden/verzorgingstehuizen en hospice, zodat dat al dit jaar van kracht wordt. Dit zou nu bij het vaststellen van deze omgevingsvergunning in feite geen overkomelijk probleem moeten zijn. De tekst van het amendement luid al volgt. De cursieve tekst is wat wij willen toevoegen.

 

Amendement raadsnota omgevingsvergunning.

Artikel 2. 10.3 Gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

 1. Ter voorkoming van gevaar, schade of overlast is het verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college aangewezen plaats.
 2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken dan wel veroorzaakt. Tevens is het verboden consumentenvuurwerk te gebruiken in de buurt van bejaarden/ verzorgingstehuizen en hospice.

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                 Lloyd Wagemans                 Gertie Silverentand