Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 11-03-2021

 

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP 11 maart 2021 met daarin het verzoek aan het college geen sloopwerkzaamheden te verrichten aan de Polfermolen en het zwemwater niet te lozen en onze inbreng n.a.v. extra raadsvergadering coalitiebreuk in Valkenburg a/d Geul.

 

Verzoek aan het college van B & W geen sloopwerkzaamheden te verrichten aan de Polfermolen en het zwemwater niet te lozen.

Gisteren is er in de raadsvergadering de mogelijkheid voor een onderzoek door de rekenkamercommissie aan de orde gekomen inzake het dossier Polfermolen. Dit zal via het presidium besproken worden. Wij willen u als raadsfractie van de VSP zolang de voorbereiding m.b.t. dit onderzoek plaatsvinden en als het onderzoek van de Rekenkamer daadwerkelijk gaat plaatsvinden met onmiddellijke ingang geen sloopwerkzaamheden te laten verrichten van zwemvoorzieningen bij de Polfermolen en ook niet over te gaan tot het lozen van het zwemwater.

 

Reactie raadsfractie VSP n.a.v. de coalitiebreuk van AB, CDA en PGP.

Voorzitter, aanwezigen en de mensen die thuis mee zitten te kijken. N.a.v. het opblazen van de coalitie van AB, CDA en PGP door AB en PGP (gesteund door de VVD) het volgende. Het lijkt wel of wij vanavond terecht zijn gekomen in het theater ‘List en Bedrog’ met 4 hoofdrollen die weggelegd zijn voor AB, PGP, VVD, maar ook het CDA.

 

Het is gewoon niet te bevatten dat AB en de PGP de stekker uit de coalitie hebben getrokken. Vandaar deze extra raadsvergadering. Dit vanwege het feit dat het CDA met de VSP en de VVD op donderdag 25 februari jl. om 17.00 uur via het scherm overleg hebben gehad, vanwege het feit dat er een partij was die mogelijkheden zag om de Polfermolen met zijn maatschappelijke voorzieningen inclusief de zwemvoorzieningen overeind zou kunnen houden. Deze plannen zijn door een ambtelijke stuurgroep beoordeeld en in feite van tafel geveegd, zonder dat de partij overigens de kans kreeg dit te presenteren aan de raad en het college. Ze zouden juridisch en financieel niet haalbaar zijn.

 

Waarom heeft het college dan toch naar de fractievoorzitters op 27 januari jl. aangegeven dat men een partij de mogelijkheid gaf om met een nieuw voorstel te komen? Waarom heeft met toen besloten om het zwemwater nog niet te lozen uit het zwembad, wat toch zo’n € 15.000 extra aan gemeenschapsgeld heeft gekost? Heeft men deze partij toen niet valse hoop gegeven?

 

Tevens hebben wij als VSP altijd al aangegeven dat wij grote voorstander zijn om de Polfermolen met al zijn maatschappelijke voorzieningen inclusief zijn zwemvoorzieningen overeind te houden, of op zijn minst een zwembad van 25 meter bij 8 meter nieuw te laten bouwen. En dat haal je niet als je uitgaat van exploitatiekosten van € 600.000. Dan zou je maximaal uitkomen op zo’n € 950.000 aan exploitatiekosten op jaarbasis. Dat betekent dat je toch nog altijd zo’n € 850.000 bezuinigt op jaarbasis i.p.v. de taakstelling waar de meerderheid van de raad zich voor uitgesproken heeft (uitgezonderd de VSP) van € 1.200.000 op jaarbasis.

Amper een paar uur later krijgen wij via een mailbericht de mededeling dat AB en de PGP niet meer verder willen met het CDA. AB, CDA, VVD en de PGP hebben middels een raadsbesluit op 14 december 2020 besloten dat de zwemfaciliteiten bij de Polfermolen gesloopt zouden worden. De VSP heeft hier toen tegen gestemd.  Wij waren dus zeer te spreken dat het CDA en ook de VVD op hun schreden terug aan het komen waren en toch nog een serieuze poging wilde wagen om de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen open te houden.

 

Over de handelswijze van de VVD zijn wij totaal niet te spreken. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 toen de VVD een verkiezingsnederlaag leed, liet Jan Vermeer het mes in het varken steken. Hij heeft het overal en heel vaak van de daken geroepen ‘ik kom nooit meer terug in de Valkenburgse politiek’. Want de kiezers kregen van hem de schuld van de nederlaag van de VVD. Schijnbaar heeft Vermeer nog nooit gehoord dat de kiezer altijd gelijk heeft. Nu is hij sinds drie maanden als een duveltje uit het doosje terug in de raad en heeft hij het pluche weer nadrukkelijk geroken. Wij denken dat het een en ander al eerder bekonkeld is in de achterkamertjes. Hier is geen sprake van een volksvertegenwoordiging maar van pure volksverlakkerrij. Het gaat hier gewoon om machtsspelletjes, over de ruggen van onze inwoners heen. Want hoe kan een partij zoals de VVD binnen een tijd van amper 4 uur 180% draaien vragen wij ons af!!!!         

 

Ook het feit dat wij het nieuws via een mailbericht moesten vernemen, zonder dat er op zijn minst een telefoontje hadden gekregen vinden wij gewoon niet de schoonheidsprijs verdienen.

Ondanks het tussentijdse telefoontje van Niels Dauven, maar dat was gewoon te laat. Zo ga je toch niet met je collega raadsfracties om.  Ook dat er geen openheid van zaken wordt gegeven vinden wij in en intriest.

 

Dan nog even de draaikonterige opstelling van het CDA. Wij waren zeer te spreken dat het CDA samen met de VSP nog een 4de variant toegevoegd willen hebben m.b.t. het raadsbesluit van 14 december jl. Maar in feite is het CDA wel erg laat hier mee voor de dag gekomen. Eigenlijk was het kwaad toen al geschiedt. Tijdens de raadsvergaderingen van 18 mei 2020 en 14 december 2021 heeft het CDA zich expliciet uitgesproken om de zwemvoorzieningen te slopen bij de Polfermolen. Terwijl het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsbelofte gedaan had dat de Polfermolen met als zijn maatschappelijke- en zwemvoorzieningen overeind moest blijven. Maar ja, het pluche was schijnbaar toch belangrijker. Maar wij denken dat het CDA tot inkeer is gekomen omdat er nogal veel onvrede was bij inwoners toen men gehoord had dat de zwemvoorzieningen gesloopt gingen worden met goedkeuring van het CDA en men was natuurlijk bang dat ze zieltjes aan het verliezen waren.

 

Wat wij ook niet kunnen bevatten is dat het college op 27 januari jl. ermee in kon stemmen om een partij een extra variant uit te laten werken. Maar toen de VSP tijdens de raadsvergadering van 18 mei 2020 de raad verzocht om het college opdracht te geven om een nieuwe aanbesteding te doen om te komen tot behoud van de huidige sporthal (multifunctioneel), met daarbij een zwembad van 25 bij 8 meter (multifunctioneel) en een horecagelegenheid, ook als de exploitatiekosten hoger uitvallen dan € 600.000 werd dit door het college van tafel geveegd.

Ook het CDA net als AB, PGP en VVD lieten toen het mes in het varken steken. Had dat er mee te maken dat het CDA toevallig in de coalitie zat en de VSP niet? Is hier gewoon sprake dat het college met twee maten meet?

 

Tevens kan ik u mede delen dat ik vanmiddag om 15.00 uur bij de Polfermolen een kijkje ben gaan nemen. Ik heb toen kunnen constateren dat het zwemwater nog niet geloosd is.

 

En wat te denken van de rol van de PGP, de partij die al vanaf 2014 met de slopershamer rondlopen om de sloop van de Polfermolen tot uitvoering te brengen. Maar ja, wat heb je allemaal ervoor over om op het pluche te zitten, ook al gaat dat ten koste van de leefbaarheid, gezondheid en sociale contacten van onze eigen inwoners en wat te denken van een stukje gezonde ontspanning voor onze eigen jeugd.

Want zelf nu vanwege de coronamaatregelen de jeugd ook die van Valkenburg a/d Geul weer zwemles zou kunnen volgen, kunnen zij dat niet meer in hun eigen homebad ‘De Polfermolen’. Maar daar schijnt de PGP dus geen enkele boodschap aan te hebben!!!!

 

Tot slot nog dit. Wij zijn ervan overtuigd dat het dossier de Polfermolen niet de enigste rede was dat AB en PGP de stekker uit de coalitie getrokken heeft. Dit was duidelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Want het lijkt ons gewoon te gek voor woorden dat je een coalitie opblaast als er door een aantal fracties het verzoek gedaan wordt om de volledige raad en het college een voorlichting te laten geven door een partij die nog mogelijkheden ziet om de Polfermolen in zijn totaliteit overeind te houden, zonder dat er al een besluit aan ten grondslag ligt.

 

En dan ook nog notabene in een tijd dat wij met een wereldwijde pandemie te maken hebben en dat is het coronavirus, waar bijna iedereen in Valkenburg a/d Geul behoorlijk door geraakt wordt. Je zou er toch ervan overtuigd moeten zijn dat wij nu wat anders aan ons hoofd zouden moeten hebben i.p.v. machtspelletjes te spelen!!!!!

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                        Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand