Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 11-05-2020

Betreft: Schriftelijke inbreng raadsfractie VSP m.b.t. raadsadvies-commissie EFTR raadsnota ‘Vervolg Polfermolenprojekt’ d.d. 11 mei 2020.

Via het presidium van 30 april jl. heeft Jef Kleijnen namens de VSP fractie laten weten dat dit voorliggende raadsvoorstel in feite niet op 18 mei 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd dient te worden. Zeker gezien de huidige situatie waarin wij ons bevinden m.b.t. het vreselijke Coronavirus waar behoorlijke beperkingen om de hoek komen kijken om hier een goede (fysieke) discussie over te voeren. Aangezien wij ook de mening toegedaan zijn dat je de huidige gebruikers vooraf om hun mening dient te vragen vinden wij het tijdschema van de behandeling van zo’n belangrijk onderwerp als de Polfermolen veels te krap. Ook als je kijkt naar de marginale tijdsduur tussen het schriftelijk indienen van onze inbreng voor de raadsadviescommissie EFTR wat uiterlijk 11 mei a.s. aangeleverd dient te zijn en de raadsvergadering van 18 mei a.s. In die tussentijd moeten nog al onze vragen en die van andere fracties beantwoord worden. Er blijft dan gewoon te weinig tijd over om de raadsvergadering goed voor te bereiden. Waarom zo’n haast vragen wij ons af. Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat u dit raadsvoorstel zo snel als mogelijk erdoor heen wil drukken. Wij kunnen u nu al aangeven dat wij nooit of te nimmer zullen instemmen met dit voorliggend raadsvoorstel. Onderstaand komen wij hier nog uitvoerig op terug.

 

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2019 m.b.t. voorstel 3 betreffende vervolg project Polfermolen hebben wij als VSP tegen dit voorstel gestemd met de volgende stemverklaring: de fractie VSP stemt tegen het geamendeerd voorstel. Er is nog teveel onduidelijk en onzeker. Daarom vindt de fractie dat de huidige Polfermolen met al zijn maatschappelijke voorzieningen overeind dient te blijven. De fractie vreest dat de Polfermolen 2.0 de volgende molensteen om de nek van de gemeente Valkenburg a/d Geul zal zijn en daar past de fractie voor. Dit is tot nu toe nog altijd het uitgangspunt van de raadsfractie van de VSP.

 

Als wij dan nu kijken naar de voorliggende raadsnota dan moeten wij helaas de conclusie trekken dat dit het andere uiterste is als wij dit vergelijken wat het standpunt was van de raadsfractie van de VSP tijdens de raadvergadering van  21 mei 2019, want dan blijft er maar 1 en een 2/3de sporthal over.

 

Men wil geen nieuwe aanbesteding doen, zoals door ons al eerder is voorgesteld, nadat het bedrijf m.b.t. de sporthal/zwembad is afgehaakt en daar een nieuwe partij zich aangemeld heeft om deze plaats in te nemen. Het renoveren van het huidig zwembad/sporthal is ook niet meer van toepassing. De vraagstelling van ons om het exploitatiebedrag € 600.000 op jaarbasis eventueel te verhogen voor deze twee varianten maakt ook geen schijn van kans in de voorliggende raadsnota. Dit terwijl dit wel degelijk zou kunnen als je kijkt naar pagina’s 4, 5 en 6 van deze raadsnota. Op pagina 6 staat bovenaan aangegeven: Daarmee komen de jaarlijkse lasten van een aangepaste Polfermolen met een beperkte zwemvoorziening fors hoger uit dan de maximale lasten van € 600.000. Een minimale jaarlijkse bijdrage van € 800.000 zal de realiteit veel meer benaderen.

 

Waarom worden deze scenario’s ook niet verder uitgewerkt en worden deze niet toegevoegd aan de 4 toekomstscenario’s, zodat de raad hier een weloverwogen afweging kan maken? Kunt u zich voorstellen dat wij ons als VSP niet serieus genomen voelen, omdat u dit gewoon niet onderbouwd naast u neerlegt? Moeten wij hieruit concluderen dat u als huidige college op een lijn zit met het vorige college met als enigste doel in uw achterhoofd om de Polfermolen gewoon tegen de vlakte te gooien? Geeft u hierdoor aan dat u totaal geen boodschap heeft aan de huidige maatschappelijke functies van de Polfermolen en alles bij u alleen maar in het teken staat van het financieel gewin? Kunt u zich er iets bij voorstellen dat wij weinig tot geen vertrouwen hebben in de advisering van externe partijen?

 

Ook de wens van de raad en de + 300 mensen die zich de moeite genomen hebben om een van de informatiebijeenkomsten bij te wonen om in ieder geval naast een sporthal ook een zwembad (het liefst 25 bij 8 meter) en eventueel een kleine horecagelegenheid te realiseren wordt in deze raadsnotitie volledig van tafel geveegd. Wat is dan het uiteindelijke doel geweest van deze informatiebijeenkomsten? Kunt u zich voorstellen dat deze mensen zich niet serieus genomen voelen door u?

 

Als wij kijken naar de kaderstellende bezuinigingen van € 1.200.000 vanaf 2021 m.b.t. de Polfermolen dan denken wij dat dit bedrag lang niet genoeg is om een sluitende begroting te krijgen. Wij vrezen dat deze een heel stuk hoger uitgaat vallen vanwege het vreselijke Coronavirus. Waarom moet er nu in alle haast een besluit genomen worden vragen wij ons af. Waarom gaat u niet in overleg met de provincie gezien het Coronavirus, waar wij als gemeente ook nog met een hele hoop andere problemen opgezadeld worden, zodat er uitstel kan plaatsvinden van een kaderstellende bezuiniging zolang wij met dit Coronavirus te maken hebben? Waarom zou je nu een theaterzaal en een zwembad die in het kader van een toekomstige 1,5 meter maatschappij voor de verenigen en zwemmers, zoals die in de huidige Polfermolen voorhanden is nu tegen de vlakte gooien?

 

Tevens vinden wij als VSP dat Valkenburg a/d Geul recht heeft op een eigen zwemvoorziening die op zijn minst de volgende maatschappelijke mogelijkheden moet bieden: recreatief zwemmen, schoolzwemmen, zwemmen voor senioren, therapie voor mensen met beperkingen of kwetsbare en ook toeristen zouden hier gebruik van moeten kunnen maken. Wij zien niets in alternatieven dat die elders in Valkenburg a/d Geul aanwezig zouden zijn en dat in de regio voldoende zwembaden aanwezig zijn, waar onze mensen naartoe zouden kunnen. Want zwemmen en sporten is belangrijk en gezond voor iedereen. Hoe gezonder onze inwoners zijn hoe minder zij aanspraak dienen te maken op onze (dure gezondheidzorg). Voldoende zwemwater nodig is om onze kinderen te leren zwemmen en laten recreëren. Een zwembad zoals nu voorhanden is in de Polfermolen is gewoon een must voor een toeristenplaats als Valkenburg, zeker in een toekomstige 1,5 meter samenleving. Dit is altijd al ons uitgangspunt geweest in het dossier Polfermolen 2.0. Waar haalt u de wijsheid vandaan om aan te geven dat als het huidig zwembad blijft bestaan dat het aantal bezoekers zou afnemen en bij een 25 bij 8 meter bad dit er slecht 47.750 op jaarbasis zullen zijn? Waarom neemt u niet een voorbeeld aan de gemeente Maastricht die bezig zijn met de renovatie van het Geuseltbad en anticiperen op het nieuwe normaal en die uitgaan van zo’n 300.000 bezoekers op jaarbasis?

 

Tevens vinden wij ook dat de huidige gebruikers de mogelijkheid geboden moet worden om vooraf aan dit raadsvoorstel hun mening te geven en hoe zij tegen de door uw voorgestelde scenario’s aankijken. En of zij deze ook nog aangevuld willen hebben met alternatieve scenario’s. De tijd is hiervoor heel erg krap. Zou je dit goed willen doen, dan heb je zeker in deze tijd waarbij wij opgezadeld zitten met een onzichtbare vijand het Coronovirus meer tijd nodig om dit zorgvuldig te doen. Het schijnt dat jullie weinig lering hebben getrokken uit het verleden. Zeker als het gaat over de Polfermolen 2.0.

 

Tevens vinden wij dat u niet alleen met de gebruikers van de sporthal, maar ook met de gebruikers van de zwemvoorzieningen in overleg moet treden. Zij hebben hier ook recht op, want er is tot nu toe altijd sprake geweest dat op zijn minst ook een zwembad (25 bij 8 meter) gerealiseerd zou gaan worden. Ook zij hebben recht om te komen met aanvullende scenario’s. Is het college hiertoe bereid? Wij willen u dan ook indringend verzoeken om dit raadsvoorstel nu niet te behandelen op 18 mei a.s. Bent u hiertoe bereid?

Wij zijn van mening dat zorgvuldigheid voor snelheid en natte vingerwerk in acht genomen dient te worden.

 

En als je gebruikers hebt die andere scenario’s zouden aanwijzen wat van invloed zou kunnen zijn op weer eventuele gebruikers die daar nu gebruik van maken, zal je ook met deze van te voren in overleg moeten treden voordat je alternatieve scenario’s verder gaat uitwerken.

 

Een voorbeeld zoals door raadslid Math Knubben is aangegeven dat ook een sporthal op een andere plek gerealiseerd zou kunnen worden in Valkenburg, b.v. in Sportpark Oost (combinatie van binnen en buitensport) met als consequentie dat de tennisclub Valkenburg wordt geïntegreerd in het tennispark in Houthem. Bent u dan ook bereid voordat er een verdere uitwerking van zo’n scenario komt de mening te peilen van die gebruikers?

 

Misschien zou het ook mogelijk moeten zijn in het kader van de toekomstige 1,5 meter samenleving om ook de theaterzaal (dus de gehele Polfermolen) overeind te houden. Dit eventueel in samenwerking met Theater het Vrijthof in Maastricht en/of Parkstad Theaters. Dit vanwege het feit dat alternatieve locaties binnen onze hele gemeente waar verenigingen een uitvoering zouden kunnen geven zoals o.a. de Kloosterkerk niet geschikt zijn gedurende de periode van de 1,5 meter samenleving die nog een hele tijd kan gaan duren. Bent u bereid deze suggestie van ons nader te onderzoeken? Bent u bereid of het mogelijk is in het kader van de Coronacrisis hiervoor extra subsidie aan te vragen bij de provincie/landelijke overheid?

 

Tevens vinden wij dat de theaterzaal van de Polfermolen gebruikt zou kunnen worden als slecht weer voorziening van het Openluchttheater. Waarom hebt u dit niet in uw afwegingen meegenomen?

 

Kunnen wij een globaal overzicht krijgen van de kosten die tot nu toe gemaakt zijn om te komen tot Polfermolen 2.0.? Wij denken hier aan:
De aanbestedingsprocedure (ook het geld wat is betaald om mee te denken in de voorrondes).
De kosten van de personele maatregelen van de Polfermolen.
De al eerder genoemde kosten van de ambtenaren en ingehuurde deskundigen.
De juridische kosten.
Maar zeker ook de door negatieve uitingen geleden omzet en huur (er zijn tenslotte huurders vertrokken naar aanleiding van de berichtgevingen).
Daar aansluitend op deze ondernemers hebben ook kosten gemaakt om zich ergens anders te vestigen.

Het financieel maken van de geleden imagoschade zal moeilijk zijn, maar moet zeker ook meegerekend worden. (Imagoschade van de Polfermolen, maar ook van gemeente Valkenburg a/d Geul).

Zijn er nog verborgen kosten door niet openbare afspraken met bedrijven zoals bijvoorbeeld Shimano? (zou ons niks verbazen.)

 

Algemene opmerkingen en vragen:

  • Pagina 3. Omzet totaaltelling klopt niet dit kan door afronding komen, echter dit is slordig.

Totaaltelling geeft 646 aan, maar 210 + 310 + 81 + 46 = 647.

  • Waarom zijn de horecavoorziening hier niet in de berekening opgenomen?
  • Waarom zijn de opbrengsten van woningbouw niet inzichtelijk gemaakt?
  • Waarom zijn de indexering van de marktprijzen van de bouwkosten niet vanaf het begin meegenomen?
  • ‘Ook wanneer het zwembad in de huidige vorm zou blijven bestaan dan nemen de bezoekersaantallen verder af. Ten opzichte van eerder onderzoeken zien wij het aantal bezoekers al afnemen.’ - Zoals eerder door de VSP aangegeven heeft de gemeente dit zelf in de hand gewerkt door het gevoerde beleid en de diverse berichtgevingen in de media vanaf 2015.
  • ‘Wanneer alleen de huidige sporthal gerenoveerd wordt, dan verwachten wij op een structureel tekort van minimaal € 350.000 uit te komen. Tevens dient geïnvesteerd te worden in sporthal de Bosdries (zie verderop in dit voorstel). Ook daarvoor moet nog financiële ruimte gevonden worden. Dan is het niet verantwoord ook nog in een zwemvoorziening te investeren.’ De Bosdries is een aparte sportvoorziening in de gemeente Valkenburg a/d Geul en moet zodanig behandeld worden. Als zoals nu (voor de eerste keer) geopperd wordt deze twee voorzieningen te koppelen eerder naar voren waren gebracht zouden er in het verleden misschien ook andere raadskeuzes gemaakt zijn en of in de toekomst gemaakt worden, wellicht ten nadele van de Bosdries.
  • Aangegeven wordt dat ‘Onze gemeente staat - nog los van de Polfermolen - voor grote financiële uitdagingen. Denk hierbij aan het landelijk gegeven dat de budgetten in het sociaal domein ontoereikend zijn, ook in Valkenburg a/d Geul. Ook het nog op te stellen sport- en accommodatiebeleid zal met zekerheid financiële consequenties hebben omdat er waarschijnlijk sprake zal zijn van renovaties en investeringen.’ Het bevreemd ons dat men nu het argument naar voren brengt van ‘waarschijnlijke’ renovaties en investeringen aangezien deze als voorziening worden opgenomen in de meerjarenbegroting en zeker niet als een verrassing zullen komen (de effecten van de Corona-crisis buiten beschouwing gelaten.)
  • Wij gaan ervan uit dat het jaar 2020 niet als norm voor de meerjarenplanning zal gelden en een positieve benadering aangehouden zal worden.
  • U geeft aan dat u deze 4 scenario’s verder laat uitwerken met uitgewerkte cijfers. Op basis van deze uitwerking wordt de raad in de positie gebracht keuzes te maken voor het vervolgtraject. U verwacht half mei deze uitwerking te kunnen presenteren. Is dit een realistische tijdsplanning aangezien het nu al begin mei is, of mogen wij aannemen dat hier al mee begonnen is?
  • ‘Wanneer uw raad een keuze voor een scenario heeft gemaakt, dan zal voor dat scenario een aanbesteding worden gestart. Daar kan iedereen aan meedoen. Ook de partijen die in de vorige procedure betrokken waren. Wij zullen alle bijbehorende procedures zo spoedig mogelijk in gang zetten.’ Zullen de kosten van de aanbesteding tevens meegenomen worden in het totale kostenplaatje? De inzet van onze eigen ambtenaren zien wij hier ook graag in terugkomen.

          (Aangezien de gemeentelijke ambtenarenbezetting in voorafgaande

          jaren afgeslankt is met toezegging van behoud van voldoende kennis

          zien we graag de inzet van deze terug in een overzicht.)

 

Tot slot nog dit. Wij hebben de cijfers Polfermolen m.b.t. het rapport Hospitality Consultans 2020 vergeleken met hun rapport uit 2016. Deze cijfers staan tot geen enkele verhouding met elkaar. Wij hebben grote twijfels bij de gepresenteerde bedragen. Graag zien wij tevens in de toekomstige scenario's een voorstel tegemoet waar de aanpak van de hoge overheadkosten wordt uitgewerkt, aangezien dit in het verleden door Hospitality Consultants werd aangemerkt als één van de oorzaken van de hoge exploitatiekosten.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                          Lloyd Wagemans                       Gertie Silverentand