Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 14-09-2019

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de diverse commissie -vergaderingen afgelopen week van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

 • Bewoners en bezoekersvergunning (hier heeft men de raadsfractie van de VSP niet de mogelijkheid geboden om hun inbreng te doen).
 • Week van de Alfabetisering.
 • Offerte Huis voor de Sport Limburg betreffende haalbaarheids-onderzoek SV Geuldal.
 • Zienswijze Omnibuzz.
 • Integraal huisvestingsplan basisonderwijs Valkenburg a/d Geul 2019.
 • Regionale samenwerking verwerving WMO hulp.

 

Bewoners en bezoekers parkeervergunningen.

Voor dit agendapunt hadden twee mensen spreektijd aangevraagd. Zij waren het niet eens dat bewoners van diverse wooncomplexen in Valkenburg per 1 januari 2020 niet meer in aanmerking zouden komen voor een parkeervergunning/bezoekersregeling.

 

Vooraf voor de behandeling van dit agendapunt nam wethouder Claudia Bisschops het woord en deelde het volgende mede:

 • Dat zij erachter gekomen was dat er een verkeerd besluit genomen was en hierdoor nogal wat onrust ontstaan was (zij liet krokodillentranen, dit in verband met een overvolle publieke tribune).
 • Het voorstel zou worden ingetrokken.
 • Het wordt in zijn totaliteit opnieuw bekeken.
 • De bestaande regeling, zoals die nu van toepassing is blijft van kracht, totdat er een voorstel op tafel ligt dat de goedkeuring heeft van de gemeenteraad.

 

Toen ons raadslid Gertie Silverentand namens de VSP het woord wou voeren over het onderhavige agendapunt, met als rede dat het hier over het totale bewoners en bezoekersparkeervergunningen ging inclusief de gehanteerde parkeertarieven waren de raadsfracties van AB, CDA, PGP en VVD hier geen voorstander van. Met andere woorden dat je in feite gewoon monddood wordt gemaakt onder de noemer dat er geen politiek bedreven mag worden. Onze essentiële vraag is waarom zit je dan in de politiek!!! Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.

 

De reactie van wethouder Claudia Bisschops heeft ook te maken met de kritische schriftelijke vragen en opmerkingen die hier al over gesteld waren door de raadsfracties van de VSP en VVD.

 

In verband met de week van de alfabetisering zou de VSP graag geïnformeerd willen worden over het volgende. Onze vragen zijn:

 • Hoeveel inwoners van Valkenburg a/d Geul hebben problemen met lezen en schrijven?
 • Wat is het percentage autochtone en allochtonen die onder deze aantallen vallen?
 • Kunt u ons het aantal personen geven uitgesplitst in leeftijdscategorieën?
 • Welke actie(s) ondernemen wij als gemeente Valkenburg a/d Geul teneinde deze personen te helpen om wel te kunnen lezen en schrijven?

Hier in het kort de reactie van de wethouder: Tussen de 1750 en 2250 volwassenen van onze inwoners hebben problemen met lezen en schrijven. 65% is autochtone en 35% is allochtone.

Acties worden ondernomen o.a. door het Vistacollege, gemeentelijke loketten, taalcafé (allochtonen) en vanaf 1 november komt er in samenspraak met een aantal andere gemeentes een coördinator om mensen  die problemen hebben met lezen en schrijven op te sporen.   

 

Ter kennisname: offerte Huis voor de Sport Limburg betreffende haalbaarheidsonderzoek SV Geuldal.

De VSP heeft tijdens de rondvraag van de raadsadviescommissie Sociaal Domein d.d.           10 september hier in de rondvraag vragen over gesteld. Dit n.a.v. het feit dat er op 5 juli 2018 door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem een raadsbrede motie is aangenomen over een nieuwe accommodatie SV Geuldal. Dit o.a. ook naar aanleiding dat in het coalitieprogramma van de huidige coalitie in Valkenburg a/d Geul zou staan aangegeven dat men SV Geuldal wil faciliteren bij een nieuw accommodatie, die beter gesitueerd is in een minder kwetsbaar gebied t.a.v. de natuur. De voetbalclub maakt nu nog gebruik van twee sportaccommodaties. Een accommodatie zou zo minder onderhoudskosten met zich meebrengen dat twee en ook minder ruimte in beslag nemen. Tevens zou een nieuw locatie beter bereikbaar zijn voor alle (jeugd)leden. Ook zou de grond van SV Geuldal in Schin op Geul gebruikt kunnen worden voor sociale woningbouw. Wij vinden dat velen een voorbeeld mogen nemen aan het tot stand komen van SV Geuldal. Dit is van onderop gebeurd en niet van boven opgelegd. Wij vinden daarom ook dat SV Geuldal recht heeft op een goede accommodatie die recht doet aan de eisen van deze tijd. Dus kunnen wij ons vinden in dit haalbaarheidsonderzoek (gaat nu ook gebeuren).

 

Zienswijze Omnibuzz.

M.b.t. teruggaan 750 zones naar 590 zones op jaarbasis hebben 3 fracties de VSP, PGP en CDA zich uitgesproken voor handhaving 750 zones. Wij als VSP zouden de 2 raadsfracties die zich nog niet uitgesproken hebben om zich ook uit te spreken voor handhaving van 750 zones, zodat de wethouder dit ter overweging mee kan nemen richting college.

De fractie van AB heeft zich n.a.v. onze vraagstelling hier ook voor uitgesproken.               Dat betekent dat het college dit gewoon moet overnemen. Wij zullen dit blijven volgen.

 

Integraal huisvestingsplan basisonderwijs Valkenburg a/d Geul 2019.

Een van de rede van dit voorliggend raadsvoorstel is dat er recentelijk een aantal basisscholen SoG, Houthem – St. Gerlach en Vilt noodgedwongen heeft moeten sluiten vanwege leerlingenkrimp. Dit heeft nogal tot veel commotie geleidt. Dit is een regelrechte aanslag op de leefbaarheid van deze kernen. Daarom willen wij een zeer indringende oproep doen om alles in het werk te stellen om sluiting van scholen binnen onze gemeente een halt toe te roepen en zelfs weer uit te breiden.

Wij maken ons grote zorgen dat de leerlingenaantallen nog verder zullen afnemen. Prognose is 13%. Tevens willen wij een indringende oproep doen aan de ouders die hun kinderen massaal (152) buiten onze gemeente naar een basisschool laten gaan. Zou hier niet een goede voorlichting gegeven dienen te worden? Want dit gaat ten koste van de leefbaarheid van de eigen leefgemeenschap, waar dezelfde ouders dan ook weer over klagen als de leefbaarheid in het geding komt.

 

Als wij kijken naar het raadsinformatiebulletin voorbereidingskrediet nieuwbouw/renovatie OBS Berg vinden wij de zinssnede: Het is ongewenst dat het proces om te komen tot nieuwbouw/renovatie van de OBS Berg stagneert niet netjes. De raad moet over elk voorstel een goede afweging kunnen maken. Ook willen wij de aandacht vragen om te komen tot een betere verkeersveiligheid rondom scholen en de schoolroutes.

 

Regionale samenwerking verwerving WMO hulp.

Wordt de afstand tussen cliënt en gemeente hierdoor niet groter?

Hoe houden wij inzichtelijk hoeveel geld er in Valkenburg a/d Geul aan hulp/uitkeringen wordt verstrekt?

In het raadsvoorstel spreekt u vooral over het voordeel van het/de college(s). Bij het aangaan van deze nieuwe regeling. Wat is de toegevoegde waarde voor de raad als het gaat over de controle?

Kunt u ons aangeven wat de voor/nadelen zijn van dit voorstel voor de cliënten?

Is er ook nog gedacht aan een tussentijdse evaluatie met de raad/Cie?

 

Dan nog even het volgende: op 8 augustus jl. stond er in DL dat de GGD Zuid Limburg WMO uitkeringen moest uitstellen vanwege het gebrek aan personeel. Het mag en het kan toch nooit zo zijn dat mensen op hulp/uitkering vanuit de WMO moeten wachten. Omdat instanties in gebreke blijven. Wij willen graag weten op welke schaal zich deze problemen in Valkenburg a/d Geul voordoen. Wij hebben hier een aantal vragen over:

Klopt dit verhaal en was u hiervan op de hoogte?

Speelt dit ook in Valkenburg a/d Geul? Zoja hebt u of gaat u hierover in contact treden met de GGD?

Als mensen hierdoor in de problemen komen wat gaat u dan doen om deze problemen een halt toe te roepen?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.