Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 17-09-2020.

In dit nieuwsbulletin onze belangrijkste inbreng tijdens de raadsadviescommissie EFTR van de gemeente Valkenburg a/d Geul van   16 september 2020 zoals:

  • Problematiek Polfermolen.
  • Raadsinformatiebulletin Kerststad Valkenburg.

 

Problematiek Polfermolen.

Voor de behandeling van dit raadsvoorstel trok wethouder Remy Meijers dit raadvoorstel in vanwege de vele kritiek die er was op dit niet doordacht raadsvoorstel. Maar ook omdat het volstrekt onvolledig was. Toch heeft ons raadslid Gertie Silverentand onderstaande tijdens deze vergadering naar voren gebracht.

Voorzitter, de fractie VSP is absoluut niet te spreken over dit raadsvoorstel en wij kunnen ons niet voorstellen dat de coalitie partijen zich niet in de maling genomen voelen. Volgens ons is dit raadsvoorstel volledig in strijd met wat er in het coalitieakkoord staat weergegeven en dat is: Dat er gestreefd moet worden naar een goede bestemming van de Polfermolen met behoud van de noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen. Er wordt totaal niet tegemoet gekomen aan onze wensen, o.a. behoud van de totale Polfermolen en de wensen van onze inwoners. Maar ook niet aan de wens van de coalitiepartijen, om de theaterzaal overeind te houden, zoals aangegeven door hen op 18 mei 2020 (zie amendement van de coalitiepartijen wat zij tijdens deze raadsvergadering hebben ingediend en is aangenomen). Wat ons ook verbaasd is dat het behoud van de sporthal ook op losse schroeven komt te staan.

De originele beloftes bij informatie rondes m.b.t. Par’ Course, was dat er geen functies van de  Polfermolen zouden worden overgenomen door Par’ Course. Stelselmatig is er aan die beloftes telkens opnieuw afbreuk gedaan. Eerst de fitness, daarna Amstel Gold Experience en nu de theaterzaal. Wij als VSP zijn de mening toegedaan dat u de Polfermolen  gewoon tegen de vlakte wil gooien om zodoende Par Course bestaansrecht te geven. Daarvoor moet de Polfermolen uitgekleed worden. Wethouder, graag willen wij een kostenoverzicht van alle onderzoeken en rapporten tot nu en in de toekomst, om tot afbraak van de Polfermolen te komen. S.v.p. voor de raadsvergadering? Volgens de VSP heeft het college al jarenlang bewust erna toegewerkt om de Polfermolen te slopen.

 

Volgens ons zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt, waar de verenigingen op andere plekken terecht kunnen, voor gegarandeerd gelijke kosten. Wethouder, s.v.p. stand van zaken verbouwing Hervormde Kerk en de plannen van Achter de Erke? Kan de wethouder ons aangeven wanneer hij het laatst contact heeft gehad met de Stichting Jeugdbeweging “ Achter de Erke” en met het bestuur van de Kloosterkerk?
Mogelijke locaties. Iedere kern heeft zijn eigen gemeenschapshuis en voor Valkenburg centrum vervalt nu alles!

Vind u het niet te gek voor woorden dat iedere kern zijn eigen gemeenschapshuis heeft en dat de verenigingen en inwoners van Valkenburg (centrum) dan hun heil maar moeten zoeken in andere kernen? En kunnen deze gemeenschapshuizen dit wel allemaal ondervangen i.v.m. de huidige bezetting? Waarom zou je nu in deze Coronatijd een theaterzaal en een zwembad in het kader van een toekomstige 1,5 meter maatschappij voor de verenigingen en zwemmers, zoals die in de huidige Polfermolen voorhanden is nu tegen de vlakte gooien? Terwijl nu al bewezen is in de afgelopen periode hoe waardevol de theaterzaal in de Polfermolen hierin is geweest voor de verenigingen. Want de vele geluiden die men ons heeft laten toekomen zijn dat de verenigingen o.a. zangkoren en muziekgezelschappen heel blij zijn dat ze in Coronatijd gebruik kunnen maken van de theaterzaal. En hoe jammer ook wij zullen nog een tijd opgezadeld zitten met dit vreselijke virus.

 

Als wij dan het schrijven van Connie Wezeman, Felix Jennekens en Frans Marx onder ogenschouw nemen dan kunnen wij maar tot een conclusie komen en dat is dat er tot nu toe bitter weinig is geregeld voor verenigingen die nu gebruik maken van de theaterzaal. Zij worden in feite aan hun lot overgelaten. Klopt het dat u in feite totaal niks geregeld heeft dat er een structurele oplossing zou komen voor het verplaatsen van de repetities van Mannekoor Geulklank en de Harmonie & Drumband Kur-Kapel Falcobergia vanaf 1 januari 2021 m.b.t. alternatieve locaties? Bent u het met ons eens dat wij gewoon de theaterzaal in de Polfermolen kost wat kost structureel overeind dienen te houden? Valkenburg (centrum) heeft ook gewoon recht op een eigen gemeenschapshuis waar hun verenigingen op een goede en correcte manier van kunnen gebruik maken? Tevens zijn wij het volstrekt met de briefschrijvers eens dat er zeer veel begrip getoond gaat worden dat de bestuur en leden van deze verenigingen vrijwilligers zijn, dat zij hun capaciteit moeten verdelen over vele zaken, waarbij de focus vooral ligt op het draaiend houden van hun eigen vereniging. Dan moet je niet met een verhuiscircus van verenigingen aankomen wat kant nog wal raakt!!!! Wij hebben al meerdere malen als VSP gepleit dat Valkenburg a/d Geul zijnde als toeristenstad zich moet schamen als er zo dadelijk geen zwembad meer is. Ook gezien dit een maatschappelijke functie voor onze eigen inwoners is. Daarom vinden wij dat er op zijn mist een zwembad bij de Polfermolen voorhanden moet zijn van 25 meter bij 8 meter.

 

Naar aanleiding van dit raadsvoorstel pag. 2.2. De fractie van de VSP heeft het volgende voorstel. Uitgaande van een maximum van de gemeentelijke bijdrage van € 600.000, staat aanvullend voor instandhouding theaterzaal € 130.000. Betekent dit dat bij behoud van de theaterzaal, dat de gemeentelijke bijdrage € 730.000 zal bedragen? Met een toevoeging van € 200.000 ten behoeve van een zwembad van 25 meter bij 8 meter kom je uit op max. € 930.000.  Dit houdt nog altijd een bezuiniging van plus minus € 900.000 in i.p.v. € 1.200.000 die u er doorheen wil jassen. U komt dan tegemoet aan de wensen van de inwoners en verenigingen en zeker ook van de VSP. Wij willen u indringend verzoeken ons voorstel verder uit te werken. Bent u hiertoe bereid? En wat vinden de andere raadsfracties van ons voorstel? Dit komt alleen maar ten goede aan de leefbaarheid van Valkenburg a/d Geul.

 

Raadsinformatiebulletin Kerststad Valkenburg.
De fractie VSP is overtuigd van het grote economische belang van “Kerststad” voor Valkenburg a/d Geul. Aangezien de Corona problematiek ons grote zorgen baart en wij ook bezorgd zijn over de gezondheid van onze inwoners, bezoekers en standhouders, vragen wij ons toch af of het wel een goed besluit is, om de ondergrondse kerstmarkt in de Gemeentegrot door te laten gaan. De beperking tot 610 bezoekers in de grot is ons inziens onverantwoordelijk, gezien de klimaathuishouding in de grot, waaronder de hoge luchtvochtigheid.

De fractie VSP vindt dat Kerststad Valkenburg beslist doorgang kan vinden, maar dan wel bovengronds voor 1 jaar. We kunnen in het centrum veel pleinen adequaat benutten, o.a. Theodoorplein, Walramplein, Dr. Erenstraat, Casinoplein, Den Halder, ruimte Berkelpoort, ect. ect. Dit in goede samenspraak met ondernemers, inwoners en standhouders. Ook kan een beroep gedaan worden op verenigingen, met name muziekkorpsen, zangverenigingen, die hier ook een actieve rol in kunnen spelen. Wij denken hierbij aan een situatie, zoals bij Living Statues, maar dan in acht neming van de Corona maatregelen.
Zo voorkom je, dat bezoekers naar andere bovengrondse kerstmarkten zullen gaan!
Misschien is het een extra stimulans, om de precariorechten gedurende deze periode tot een minimum te beperken, zodat het aantrekkelijk blijft, om mee te werken aan een bovengrondse kerstmarkt. Hoe kijken B & W en de collega raadsfracties tegen ons voorstel aan, om te komen tot een uitgebreide bovengrondse kerstmarkt, die als doel heeft, om het de bezoekers makkelijker te maken, om zich aan de coronaregels te houden, omdat ze zich kunnen verspreiden over een grote ruimte? Daardoor voorkomen we onnodige risico’s. Zo lever je ook een wezenlijke en positieve bijdrage aan een gastvrij, veelvuldig en veilig Valkenburg aan de Geul.

Wij zijn er van overtuigd, in deze tijd van coronavirus, een bovengrondse Kerststad meer kans van slagen heeft, dan een kerstmarkt ondergronds. Zo worden wij ook niet opgezadeld met een blanco cheque van € 200.000 die kan oplopen tot € 600.000. Dit heeft in ieder geval niet de goedkeuring van de VSP! Ik wil dan ook afsluiten met: Burgemeester en wethouders, neem uw verantwoordelijkheid! Maar wethouder Claudia Bisschops was voor de constructieve kritische inbreng van ons raadslid Gertie Silverentand ziende blind en horend doof!!!!

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                      Lloyd Wagemans                                Gertie Silverentand