Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 18 februari 2020.

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 18 februari 2020.

 

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van de gemeente Valkenburg a/d Geul op 17 februari 2020:

 • Auw Wiever niet meer welkom opening Auw Wieverbal.
 • Verspreiding Gemeentelijk Magazine.
 • Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied Résidence Valkenburg.
 • Motie ophalen huis aan huis afval/containers St. Apolloniastraat te Sibbe.
 • Motie tegengaan misbruik lachgas.

 

De VSP wuns uuch eine sjoane Vastelavend en väӧl plezieier mit de drie dol daag.

 

Auw Wiever niet meer welkom opening Auw Wieverbal.

Hier hebben wij ondanks dat wij eerder al in een schrijven gericht hadden aan de Organisatie

Leeuw Auw Wieverbal hier ons ongenoegen over uitgesproken hadden dit ook nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht tijdens deze raadsvergadering. Je helpt hier een tradioneel gebeuren naar de filistijnen om een commercieel evenement de hand boven het hoofd te houden. Wij vinden dit zeer ongepast.

 

Verspreiding Gemeentelijk Magazine.

Hoe zit het met het huis aan huis verspreiden van dit Gemeentelijk Magazine? Het eerste exemplaar van 1 februari jl. is lang niet overal huis aan huis verspreid. Wat is hiervan de oorzaak? En hoe wil men dit op korte termijn gaan oplossen? Wij hebben meerdere malen aangegeven dat de raadsfracties hier ook kopij voor zouden moeten kunnen aanleveren. De meerderheid van de raad denkt hier anders over. Wij hebben de zogenaamde andere oppositiepartij de VVD naar aanleiding hiervan de vraag gesteld tijdens de laatst gehouden Commissie ABA of zij het met ons eens zijn dat raadsfracties (op toerbeurt) ook hun eigen kopij zouden moeten kunnen aanleveren voor het Gemeentelijk Magazine. Zij hulde zich toen in stilzwijgen. Wij willen de VVD indringend verzoeken of zij alsnog willen reageren op onze vraag? Het is gewoon een kwestie van fatsoen om op zijn minst een reactie te geven als je door een andere fractie een vraag gesteld krijgt. Ook nu weer bleef de VVD hiervoor ziende blind en horend doof.

 

Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied Résidence Valkenburg.

Na de bezichtiging ter plaatse op het terrein van Topparken alsmede de behandeling van het voorstel in de commissie SOB resteren bij onze fractie nog enkele vragen en aandachtspunten.

 

 

Uit de beantwoording van de door wethouder Vankan genoemde juridische vragen blijkt wederom dat de initiatiefnemer zeer welwillend is en bereid is een aantal tegemoetkomingen te doen en deze ook als verplichting contractueel vast te leggen.

 

Zo lezen wij dat:

 1. 68 kleiner blijvende bomen vervangen worden door eenzelfde aantal breder wordende en sneller groeiende inheemse hoogstambomen, conform het aangepaste inrichtingsvoorstel van 5 februari 2020.
 2. De haag aan de zijde Tuinstraat met drie meter te verdichten en tot 5 meter hoog (als struweel) uit te laten groeien.
 3. Binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan in overleg te treden met de eigenaren van de witte recreatieverblijven om de kleur van de boeiboorden aan te passen naar een antraciete/gedekte kleur. Initiatienemer draagt daarbij zorg voor uitvoering en kosten.
 1. Binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan het bos voor een symbolisch bedrag ter overname aan te bieden aan de gemeente of een natuurbeheerorganisatie.
 2. De nog te realiseren recreatieverblijven aan de zuidzijde (het huidige kampeerveld) gasloos en/of energieneutraal te maken.
 3. Daarnaast heeft initiatiefnemer in een eerder stadium al de groepsaccommodaties geschrapt.

 

Het vorenstaande laat bij ons zien dat initiatiefnemer zoveel mogelijk wil meewerken met een voor iedereen aanvaardbare wijziging van de leefomgeving. Dat er zienswijzen komen is natuurlijk nooit te voorkomen. Maar dat wil niet zeggen dat aan al deze zienswijzen tegemoet kan worden gekomen. Om een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken zal initiatiefnemer aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Zo zal hij rapporten en onderzoeken moeten overleggen die aangeven dat er geen onaanvaardbare negatieve gevolgen zullen ontstaan aan de directe leefomgeving. Deze rapporten en onderzoeken hebben wij als raad allemaal kunnen inzien en nalezen.

 

Deze bestemmingsplanwijziging gaat over een herstructurering van het gebied.

Het nieuwe bestemmingsplan regelt met name een andere exploitatievorm en de landschappelijke inpassing van het park. Het is van belang om te beseffen dat de effectieve omvang van het park met circa 10% afneemt (13.577m2). Daarnaast legt het nieuwe bestemmingsplan een maximum op voor het te plaatsen aantal recreatieverblijven met een maximum van 295. In het oude bestemmingsplan stond geen maximum genoemd maar waren er ongeveer 715. Wat de stikstofproblematiek betreft zijn wij opgelucht dat zowel deze bestemmingsplanwijziging alsmede de bestemmingsplanwijziging Vinkenhof toekomstige woningbouw in Schin op Geul niet in de weg staat.

 

Tevens is de realisatie en instandhouding van een landschappelijke inpassing geborgd en als 'voorwaardelijke verplichting' opgenomen. Zo zal deze binnen een jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan gerealiseerd moeten zijn en in stand gehouden moeten worden. Controleert de gemeente ook dat dit ten uitvoer wordt gebracht? En welke middelen heeft de gemeente in handen als niet aan deze voorwaardelijke verplichtingen worden voldaan?

Waar wij ook nog wat meer duidelijkheid over willen hebben is over wat exact onder permanente bewoning wordt verstaan. We hebben tijdens het locatiebezoek nadrukkelijk aan Topparken gevraagd of permanente bewoning mogelijk is. Zij gaven zelf aan dit niet te willen en dat men maximaal 2 weken in de accommodatie kan verblijven. Maar hoe zit het dan met de in de commissie door een inspreker geuite onrust als men eerst 2 weken in een accommodatie verblijft en vervolgens naar een andere accommodatie wordt omgehuisd enz, enz. Mag dit? Want als dat mogelijk is dan is er op termijn wel sprake van permanente bewoning.

 

Dan nog het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. U geeft aan dat dit samen met de regio is vastgesteld en een heroverweging is uitsluitend mogelijk binnen de regio. Wij willen u toch vragen of er geen enkele mogelijkheid is om deze € 101.000 te besteden in Schin op Geul zelf. Wij hebben een aantal goede redenen. Naast de som geld die Topparken moet storten dragen de vakantieverblijven in Schin op Geul heel veel bij aan de inkomsten die wij ontvangen uit toeristenbelasting. Hiervoor mag de gemeenschap van Schin op Geul ook wat van terug krijgen. Er zijn nog voldoende aandachtspunten in Schin op Geul waar een opknapbeurt nodig is. Zo willen wij vragen een mogelijkheid te zoeken om deze € 100.000 ter beschikking te stellen aan een van de volgende aandachtsgebieden in Schin op Geul, namelijk: het Kerkplein, het Jublijanaplein en/of de provinciale weg in Oud Valkenburg.   Men is zelfs bereid om over de openstelling van het zwembad voor inwoners van Schin op Geul in gesprek te gaan met de gemeente op voorwaarde dat de gemeente een wettelijke verplichte badmeester beschikbaar stelt. Is het college hiertoe bereid?

 

Tenslotte: Volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem en een raadsmeerderheid van die gemeente passen de plannen van Résidence Valkenburg binnen de regionale visie op toerisme in het Heuvelland. Inhoudelijk zien zij geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling van Résidence Valkenburg. Het is een kwalitatief flinke verbetering. Het aantal standplaatsen is teruggebracht van 715 naar 295. Bovendien wordt het park beter ingepast in het landschap. Dit komt overeen wat wij op        28 januari 2020 al in de commissie SOB hebben aangegeven. Wat onze fractie betreft zou het wel aan te bevelen zijn dat er in het Heuvelland een gezamenlijk beleid komt ten aanzien van campings en vakantieparken. Is het college bereid om hier mee aan de slag te gaan?

 

Motie ophalen huis aan huis afval/containers St. Apolloniastraat te Sibbe.

De VSP was voornemens een motie in te dienen n.a.v. het besluit van het college om het huisvuil/containers niet meer huis aan huis op te halen St. Apolloniastraat in Sibbe.             Wij hebben deze motie nu aangehouden, vanwege een lopende bezwaarprocedure van de bewoners. Moet die bezwaarprocedure negatief uitvallen voor de bewoners zullen wij deze motie opnieuw indienen. Het is wel zo dat zolang er nog geen uitsluitsel is gegeven aangaande de bezwaarprocedure dat het huisvuil/containers gewoon huis aan huis opgehaald worden.

 

Motie tegengaan misbruik lachgas.

Wij hebben deze motie ingetrokken.

De burgemeester deelde mede naar de aanleiding van deze motie die wij al eerder ingediend hadden tijdens de begrotingsvergadering van 5 november 2019 in het bijstellen van de APV opgenomen gaat worden m.b.t. misbruik van lachgas en om te komen tot een verbod vestigen Shishabar in Valkenburg a/d Geul. Ook hier hadden wij al eerder om verzocht. Dit alles zal rond juni meegenomen worden bij de aanpassing van de Omgevingsvergunning.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand