Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 19-06-2019

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de diverse commissie -vergaderingen van de gemeente Valkenburg a/d Geul (deel 2) zoals:

 • Verkeersgevaarlijke wegen Valkenburg a/d Geul.
 • Aansluiten bij Misdaad Anoniem.
 • Het voornemen van het college om geen ballonnen meer op te laten.
 • Herstel protestantse kerk Plenkertstraat.
 • Voorkeursvariant aanpassingen verkeerssituatie Prinses Beatrixsingel.
 • Huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel.

 

Verkeersgevaarlijke wegen Valkenburg a/d Geul.

Via diverse media hebben wij vernomen dat bij het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan zou er o.a. nog eens goed gekeken worden naar de gevaarlijke doorgaande weg van de Neerhem naar de Reinaldstraat. Volgens de gemeente Valkenburg a/d Geul zou het wegennet binnen onze gemeente voldoen aan de landelijke richtlijnen (hier stellen wij grote vraagtekens bij).

 

Dit n.a.v. cijfers van verkeersbureau VIA periode 2015-2018. Valkenburg, traject Berkelplein, Burg. Henssingel, N595, Neerhem, Oosterweg, Reinaldstraat staat op nr. 2 van onveiligste wegen in Limburg en de N590 staat op de 10de plaats. Dit baart ons zeer grote zorgen en hier hoef je als gemeente natuurlijk niet trots op te zijn. Het heeft ons inziens te maken dat deze wegen niet voldoende veilig ingericht zijn, maar het heeft ook heel nadrukkelijk te maken met verkeershufferig gedrag wat je binnen onze gemeente steeds meer tegenkomt. Valkenburg a/d Geul lijkt soms wel op een racecircuit. De maximum snelheid wordt door velen gewoon aan hun laars gelapt, stoppen voor voetgangersoversteekplaatsen wordt vaak genegeerd en spelen met de GSM in de auto is voor velen belangrijker dan je bezig houden met het verkeer. Mensen in onze gemeente klagen al jaren steen en been over het asogedrag in het verkeer en vragen of er eindelijk eens wat meer aan handhaving gedaan kan worden om in elk geval de verkeershufters eens stevig aan te pakken. Wij als VSP hebben dat al herhaaldelijk naar voren gebracht, maar er gebeurt m.b.t. verkeershandhaving gewoon te weinig binnen deze gemeente. N.a.v. het bovenstaand willen wij als raadsfractie van de VSP de volgende vragen aan u stellen:

 • Is het college bereid alles in het werk te stellen dat er meer en harder opgetreden gaat worden tegen verkeersovertreders en zeer zeker tegen het toenemend hufterig verkeersgedrag binnen onze gemeente?
 • Is het college bereid alles in het werk te stellen dat er meer gedaan gaat worden aan snelheidscontroles in onze gemeente, vooral in buurten waar een maximum snelheid van 30 km van toepassing is?
 • N.a.v. bovenstaande vragen is het college bereid hierover in overleg te treden met de politie en met de provincie Limburg vanwege de provinciale wegen N590 en N595 die door onze gemeente lopen?
 • Is het college bereid, ook weer in samenspraak met de provincie Limburg om te kijken op welke manier deze wegen verkeersveiliger ingericht kunnen worden (zeker de N595 die door Oud Valkenburg en Schin op Geul loopt).

 

Aansluiten bij Misdaad Anoniem.

De gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Voerendaal hebben zich onlangs aangesloten bij Misdaad Anoniem. Zij hebben dat gedaan om de criminaliteit steviger aan te pakken. Men hoopt door de samenwerking met Misdaad Anoniem dat de gegevens beschikbaar komen die helpen om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Ook in onze gemeente zijn nog altijd veel mensen die criminele activiteiten niet rechtstreek aan de Politie durven te melden uit vrees voor represailles. Het melden van een criminele activiteit via Misdaad Anoniem draagt ongetwijfeld bij om te komen tot meer veiligheid voor onze inwoners, maar ook voor onze gasten. De meldingen die bij Misdaad Anoniem gemeld worden bestaan o.a. uit moord, fraude, drugsoverlast, inbraken, ect. ect. N.a.v. het bovenstaande wil ik namens de raadsfractie van de VSP de volgende vraag aan het college stellen. Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat Valkenburg a/d Geul zich ook aansluit bij Misdaad Anoniem?

 

Eerste wijziging omgevingsverordening Valkenburg a/d Geul 2019.

Over dit agendapunt wil ik wel eventjes een ballonnetje oplaten!!!

M.b.t. het nieuwe artikel 6.7.5.6. wat is toegevoegd waarin het verbod tot het oplaten van ballonnen is toegevoegd. Laten wij helder zijn. De VSP is ook voor een schoon milieu, maar dit mag niet ten koste van alles gaan. Kijk nu eens naar de opening van het jeugdcarnaval van de Mirlitophile in Valkenburg m.b.t. het oplaten van de bok en de ballonnenwedstrijd.

 

Moet je dit eenmalig jaarlijks terugkomend evenement voor de jeugd in Valkenburg gaan verbieden? Kun je voor dit evenement wat te maken heeft met folklore, cultuur en historie hiervoor dan geen ontheffing verlenen? Hoe vaak komt het voor dat er ballonnen worden opgelaten in Valkenburg a/d Geul? Hebben jullie hierover al contact opgenomen met het jeugdcarnaval van de Mirlitophile in Valkenburg, wat zij vinden van u voorgenomen besluit? Wat is nu schadelijker voor het milieu het afschieten van het milieuvervuilend en geluidsoverlast gevend vuurwerk rondom de jaarwisseling waar wij als VSP al herhaaldelijke malen om verzocht hebben om hier paal en perk aan te stellen, of het oplaten van een paar ballonnetjes? Zou je i.p.v. verbieden oplaten van ballonnen ook kunnen inzetten op een ontmoedigingsbeleid? Indien wij het gebruik van ballonnen en confetti gaan verbieden, hoe denkt men dit te gaan handhaven?

 

Herstel protestantse kerk.

Goed nieuws dat er eindelijk herstel gaat plaatsvinden aan de verloedering van het afgebrand markant protestant kerkje vorig jaar, stammende uit de 19de eeuw. Is het college het met ons eens dat het kerkje in de oorspronkelijke staat hersteld moet worden? Wij hebben het hier over een rijksmonument? Kunt u ons aangeven of in elk geval op de hoogte houden wanneer de definitieve verkoop rond is?

Welke panden in de Plenkertstraat zullen nog meer door het bedrijf Wijen eventueel opgekocht gaan worden en wat zal er dan verder mee gaan gebeuren? Wordt er ook nog aandacht besteed aan de grafkelder wat achter het kerkje gelegen is?

 

Achtergrondinformatie grafkelder:

De familie Loisel was Protestant en hebben daarom hun grafkelder rond 1890  gebouwd achter de Protestantse Kerk in de Plenkertstraat. Waarschijnlijk een lap grond gekocht van de familie Diepen, die toen eigenaar was van de grond waar de grafkelder werd gebouwd.
Deze grafkelder is een eeuwigdurend familiegraf, maar is niet openbaar. Hierin zijn nissen aangebracht die nog vele doodskisten met stoffelijke resten bevatten. In totaal zijn hier          12 personen bijgezet. In 1891 is de grond voor de groeve in de Plenkert verkocht aan de Protestantse Gemeenschap en kon er een kerkje worden gebouwd.

 

Wij als VSP vinden het een voorbeeld en een eerste aanzet om te komen tot een drastische opknapbeurt voor de verloederde Plenkertstraat.

 

Voorstel college betreffende voorkeursvariant aanpassingen verkeerssituatie Prinses Beatrixsingel.

Naar aanleiding van de discussie in deze commissie heeft de wethouder de aanpassingen van de verkeerssituatie aan de Prinses Beatrixsingel voorgelegd aan de MeeDenkTank bestaande uit  28 geïnteresseerde bewoners van Broekhem Zuid. Allereerst willen wij onze dank aan de wethouder en deze 28 bewoners uitspreken voor het gevolgde traject en de mogelijkheden die bewoners gekregen hebben om mee te denken over de nieuwe verkeerssituatie.

 

Uit deze bijeenkomsten zijn 2 varianten naar voren gekomen welke momenteel aan onze commissie worden voorgelegd. Variant 1 (de gemeente variant) en Variant 3 de MeeDenkTank variant. Het voornaamste verschil ligt in het aanleggen van een fietsstrook op de rijbaan dan wel het aanleggen van een apart fietspad naast de rijbaan.

 

We hebben enkele vragen voor de wethouder:

 1. We lezen dat bij de denktank afsluitend aan de laatste bijeenkomst gepolst is welke variant hun voorkeur heeft. De meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit voor de variant met gescheiden fietspad, waarbij de scheiding is vormgegeven met een haag. Om een idee te krijgen van uit hoe daar de stemverhouding lag zouden wij graag willen weten hoe groot deze meerderheid was.
 2. Tevens zouden wij graag willen weten hoe de MeeDenkTank stond ten opzichte van het opheffen van de huidige voorrangssituatie.
 3. Zijn er over deze voorrangssituatie ook nog opmerkingen ontvangen tijdens de inloopbijeenkomst op 13 mei jl.
 4. Op pagina 7 van het rapport van Royal Haskoning DHV geven zij enkele aanbevelingen en op pagina 8, 9 en 10 benoemen zij enkele aandachtspunten. We willen graag weten of het college al deze aanbevelingen en aandachtspunten heeft overgenomen in het uiteindelijke ontwerp. Zo nee, welke niet.

 

 

Voorstel college betreffende huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel.

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de uitgangspunten van de verhuur van de voormalige basisschool in Schin op Geul eerst enige aandacht voor de procedure. Aan het eind van punt  1 van het voorstel schrijft u: “Hoewel de gemeenteraad in dezen geen instemmingsrecht of anderszins bevoegdheid heeft, heeft ons college de raad toegezegd de plannen voor de herinvulling van de scholen voor te leggen.

Nu ligt de herinvulling van basisschool Schin op Geul voor”. Onder punt 10 adviseert u ons wel in te stemmen met de voorgestane constructie en de voorwaarden als verwoord in de huurovereenkomst. Tenslotte dient de raad een Besluit te nemen en die luidt:
Het maatschappelijk vastgoed, gelegen aan de Mauritiussingel te Schin op Geul, onder de voorwaarden als verwoord in de huurovereenkomst, te verhuren aan Fysiotherapie Heuvelland.

 

Vraag aan wethouder?

U deelt eerst mee dat de raad geen instemmingrecht dan wel andere bevoegdheid in deze heeft maar uiteindelijk moet de raad toch instemmen en besluiten. Op grond waarvan concludeert u gaandeweg het voorstel dat de raad blijkbaar toch bevoegdheden heeft? Onze fractie waardeert het dat u de raad wil betrekken bij de herinvulling van schoolpanden echter ons inziens kan dit ook via een raadsmemo maar niet middels een raadsvoorstel (met uiteindelijk een raadsbesluit). Het college beslist immers over de herinvulling en niet de raad. We willen het presidium vragen dit voorstel in te trekken en ons via een memo te informeren.

 

Nu u de huurvoorwaarden aan ons voorlegt hebben wij ook enkele inhoudelijke vragen.
Wij hopen echter niet dat de nu gehanteerde procedure het verhuur/verkoopproces frustreert.

 1. Artikel 3 gaat over de verhuur. Dit is jaar met vervolgens een optie tot wederom verhuur (of verkoop) voor 5 jaar. Vindt u het geen risico dat na de 1e vijf jaar wederom een termijn van 5 jaar voor verhuur wordt opgenomen?
 2. Artikel 4 gaat over de huursom. Deze bedraagt € 25.000 per jaar. Is dat marktconform? En waarom wordt niet jaarlijks een indexering toegepast. In de particuliere sector stijgen huren jaarlijks. Als overheid doen we dit nu niet. Vindt u niet dat wij als overheid dezelfde lijn moeten volgen? Of waarom wenst u die ongelijkheid te gaan hanteren?
 3. Bij de uiteindelijke verkoop ad € 379.000,– wordt de jaarlijks betaalde huurprijs afgetrokken. Wat is dit voor een constructie? Is deze constructie gangbaar in Nederland en waarom is hier voor gekozen? Worden wij hier geen dief van eigen beurs? Of stelen wij zo van al onze inwoners?
 4. Heeft u ook contact gehad met Wonen-Zuid teneinde op deze locatie de in Schin op Geul gewenste bouw van sociale woningbouw te realiseren? Zo nee, waarom niet en bent u alsnog bereid dit te doen.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                   Gertie Silverentand

 

Download het document: NIeuwsbulletinVSP19-06-2019