Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 22-05-2019

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 22-05-2019

 

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van de gemeente Valkenburg a/d Geul 21 mei 2019 m.b.t. de Polfermolen.

 

De Polfermolen wordt gesloopt en dat hebben wij te danken aan AB, CDA, PGP en de VVD.

 

De VSP wil een woord van dank uitspreken naar de mensen die aanwezig zijn geweest bij de maatschappelijke raadplegingen en schriftelijk hebben gereageerd voor hun positieve bijdrage.

 

Tijdens de raadsadviescommissie EFTR van 8 mei jl. is ons raadslid Gertie Silverentand uitgebreid ingegaan op onderhavige problematiek. Wij als VSP staan nog steeds achter deze inbreng. Hetzelfde geld voor onze inbreng die wij in deze periode eerder ingebracht hebben, zowel in de commissies en raadsvergaderingen.

 

Meer dan 300 mensen hebben de bijeenkomsten van de maatschappelijke raadplegingen bezocht. Men vond dat een matige opkomst. Maar ja dat heb je als bij voorbaat al vaststaat wat de uitkomst ongeveer zal zijn. Volgens collegae raadslid Wim Weerts (AB) zouden wij dit dan maar voor kennisgeving moeten aannemen. Tevens vond hij het de normaalste zaak van de wereld dat een overgrote meerderheid zich uitsprak voor behoud van het zwembad van 25 meter en vasthield aan bestaande voorzieningen. Wij vinden dat je dan de inbreng van de mensen totaal maar dan ook totaal aan je laars lapt.

 

Er kan nog niet aangegeven worden wat het aantal gebruikers zal worden doelgroepenbad en een beperkt wedstrijdbad van 25 meter. Men wil dat nu door een ervaren bureau laten uitwerken (voor zomer 2019). Wat ons betreft had dit allang bekend moeten zijn om nu een afgewogen besluit te kunnen nemen. Wat heel duidelijk naar voren is gekomen tijdens de maatschappelijke raadplegingen is dat heel veel mensen zich uitgesproken hebben voor behoud van het zwembad van 25 meter. Daar wordt in feite gewoon aan voorbijgegaan.     Ook de suggestie die gedaan is om aan het huidige zwembad naar buiten een ligweide te maken middels het aanbrengen van schuifdeuren wordt totaal genegeerd. Voor ons is het onbegrijpelijk dat het CDA er nog niet van overtuigd is dat er op zijn minst een zwembad van 25 meter overeind gehouden dient te worden. Is er gebruik gemaakt van de kennis en adviezen van het KNZB? En zo niet… waarom niet?

 

De suggestie om woningen te bouwen boven op de huidige Polfermolen is afgevallen omdat dit constructief niet mogelijk zou zijn. Waar baseert u dit op? Is hier specifiek onderzoek naar gedaan door mensen die hier verstand van hebben? Zoja, kunnen wij hier inzage in krijgen? Voor ons is dit niet te vatten. Als wij een paar km verderop kijken in Maastricht daar kan met een dubbeldekstunnel aanleggen en dan zou het hier niet mogelijk zijn om een extra laag woningen te brengen op de Polfermolen!!!!!

 

M.b.t. alternatieven voor uitvoeringen theaterzaal: daar waren jullie toch al mee bezig o.a. seniorendag Holland Casino, uitreiking sportprijs Chateau St. Gerlach en recentelijk nog de inloopbijeenkomst herinrichting Pr. Beatrixsingel Black Label Hotel. Is dit niet een van de redenen geweest dat de exploitatie van de Polfermolen zo om zeep is geholpen? Hoeveel financiële middelen moet met gaan uittrekken om het verschil in huur tussen de Polfermolen een alternatieve locatie te vergoeden? Ook zal dit ongetwijfeld ten koste gaan van de parkeerinkomsten.

 

Is het college het met ons een als er sprake is van woningbouw dat deze ook te bereiken moet zijn voor mensen met een laag inkomen, starters, senioren en dat er sprake moet zijn van levensloopbestendige en betaalbare woningen?  Bent u het met ons eens dat er hiervoor richtlijnen dienen aangegeven te worden en dit niet te laten bepalen door projectontwikkelaars? Waarom wordt er in het kader van de woningbouw geen rol weggelegd voor een sociale verhuurder? Het realiseren van het aantal woningen blijft een risico. Hier is nog veel onduidelijkheid over. Ook is het nog niet duidelijk dat de realisatie van deze woningen consequenties heeft voor de woningvoorraad in andere kernen. Hoe kun je nu een afgewogen besluit nemen als dit nog totaal niet duidelijk is?

 

Duurzaamheid. Hier geeft u aan dat er wordt ingezet op een zo duurzaam mogelijke sportaccommodatie en woningbouw. Hoe duurzaam denkt u dat het is om een gebouw te slopen wat zo’n 18 jaar oud is en zo’n € 16 miljoen gekost heeft te slopen en dan nieuwbouw te gaan plegen? Wij en vele mensen zijn het met ons eens dat hier sprake is van pure kapitaalvernietiging.

 

Het intensieve communicatietraject (film en informatiebijeenkomsten) werd door onze inwoners gewaardeerd. Dit is gewoon lariekoek. Er werd veel kritiek geuit op de wijze hoe de maatschappelijke raadpleging gehouden werd, omdat alles al van tevoren vaststond. 

 

U bent in overleg met de vakbonden i.v.m. een sociaal plan voor de werknemers. Wanneer kunnen wij dit tegenmoet zien? Wij vinden dat dit gereed moet zijn voor je een definitief besluit neemt.

 

Rapportage Quick-Scan herontwikkeling Polfermolen

Een QuickScan is een manier van onderzoeken waarbij slechts een of twee goed meetbare onderwerpen aan bod komen. Het betreft bijna altijd een onderzoek middels een vragenlijst die slechts enkele vragen heeft. Een Quick- Scan is bovendien vaak een opstap om te kijken waar eventueel vervolgonderzoek nodig is.

In de voorliggende Quick-Scan spreekt men al van een investering van € 3,7 miljoen, terwijl de marktpartijen tot op heden nog niet hun berekeningen hebben ingediend. Dit bedrag kan en zal naar alle waarschijnlijkheid vele malen hoger liggen.

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Boekwaarde  6.300.000      5.895.000  5.490.000     5.085.000     4.680.000     4.275.000     3.870.000
Hospitality Consultants

 – Toekomstige beheer- en exploitatieopzet De Polfermolen 29 maart 2016

 

Op het moment van sluiten zal de resterende boekwaarde als last genomen moeten worden. Die boekwaarde bedraagt op dit moment volgens het onderzoek van Hospitality Consultants

€ 5.085.000. Indien de Polfermolen begin 2022 afgebroken wordt dan bedraagt de boekwaarde nog € 3.870.000. Die sloop zal circa € 520.000 aan kosten met zich meebrengen (ex btw). Daarnaast komt er nog een onbekend bedrag bij aan frictiekosten en onvoorziene kosten (o.a. juridische kosten en tegemoetkoming kosten alternatieve locaties huidige verenigingen voor de komende 5 jaar). Dus zou men de Polfermolen in 2022 gaan afbreken zou dit een kostenplaatje met zich meebrengen van € 5.200.000 (exclusief de eerder genoemde extra kosten.)

 

In de ontwerpbegroting 2019-2022 is er een voorziening getroffen van € 4.000.000 (stand 1-1-2019) voor de ontwikkelingen Polfermolen. Uit deze voorziening zijn al diverse uitgaven voorzien in 2019 (waaronder de vergoeding aan de marktpartijen van € 100.000, dus de daadwerkelijke uiteindelijke voorziening die zoals afgesproken ingezet zou worden in 2020 zal lager uitvallen. In de Quick-Scan spreekt men van een minimaal bedrag voor nieuwbouw van € 3,7 miljoen. Dus uiteindelijk spreken we van een last voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul van minimaal € 9 miljoen waar de gemeente een voorziening voor heeft gereserveerd van minder dan € 4 miljoen. Dat is meer dan € 545 per inwoner. Incidenteel, maar toch. Van eventuele nieuwbouw zijn de opbrengsten niet bekend. Meerdere hier aanwezige partijen hebben al hun vraagtekens gezet bij het bedrag van € 600.000. Naast het duidelijk maatschappelijk belang van de Polfermolen spreken wij hier van kapitaalvernietiging. Kapitaal van onze gemeenschap! Wethouder waarom wordt alleen naar onze burger gecommuniceerd over die € 1,2 miljoen en als pressiemiddel die  € 100 per inwoner? Wij verzoeken om openheid te geven naar onze inwoners toe. Wethouder, graag uw reactie.

 

Wij blijven erbij dat vooral het vorig college en coalitie het niet onder stoelen of banken gestoken heeft om de Polfermolen maar tegen de vlakte te gooien. Dat spelletje duurt nu al zo’n 5 jaar. Het financiële plaatje is het enigste waar ook nu nagekeken wordt. Dat dit een regelrechte aanslag op de leefbaarheid van de inwoners van Valkenburg en omgeving dat schijnt geen enkele rol te spelen.

 

Tijdens de laatste raadsadviescommissie EFTR werd ons voor de zoveelste maal verweten dat wij maar met een financiële onderbouwing moesten komen om invulling te geven aan de taakstelling van € 1,2 miljoen. Laten wij voorop stellen dat wij geen 120 ambtenaren tot onze beschikking hebben. En als wij al suggesties aandragen worden die al honend van tafel geveegd. Zo heeft collegae raadslid Math Knubben van het CDA nepnieuws verkondigt in een uitzending van Falcon Radio dat de VSP geen financiële onderbouwing had en dat het CDA zich neerlegde bij een democratisch meerderheid van de raad.

 

Het CDA in Valkenburg a/d Geul heeft zich voor de gemeenteraadsverkiezingen expliciet uitgesproken dat de Polfermolen niet gesloten en afgebroken mocht worden.   Al de activiteiten die in de Polfermolen plaatsvinden, daar mag niet aan getornd worden. Dit alles valt terug te lezen in hun verkiezingsprogramma en hun verkiezingsfolders. Maar ook via de media hebben zij zich voor de verkiezingen onverkort uitgesproken voor behoud van de huidige Polfermolen in al zijn facetten. Waarom laat het CDA de mensen in de kou staan nu ze in de coalitie zitten!!!!!! Waarom komt het CDA hun verkiezingsbelofte niet na, terwijl men van te voren aangaf dat dit voor hen een breekpunt was!!!!!!

Maar wij hebben het o.a. gehad om andere keuzes te durven maken. Ons inziens had er veel meer moeten gebeuren om energiebesparende maatregelen te onderzoeken. Ook zou je al lang in overleg hebben moeten treden met de ondernemers die hun brood verdienen aan het toerisme. Onderzoeken om te komen tot een beterere exploitatie, Kijken of je subsidies van derden kunt krijgen. Hier is gewoon veel te weinig mee gedaan. Maar u blijft telkens maar weer aangeven dat dit allemaal niet haalbaar is. Wij zouden u willen verzoeken om de resultaten van al die onderzoeken die u gedaan heeft aan ons ter beschikking te stellen.

 

De taakstellende bezuiniging van € 1.2 miljoen (van € 1.8 miljoen op de Polfermolen) is maar een fractie (2,18%) van onze hele begroting van € 55 miljoen. Dus zou je moeten kijken dat je bezuinigt over de totale begroting en zou je dus andere keuzes moeten maken, zoals wij als VSP al vaker voorgesteld hebben en als wij het voor het zeggen hadden (zie o.a. ons verkiezingsprogramma)

 

Stemverklaring van de raadsfractie van de VSP.

De raadsfractie van de VSP stemt tegen dit voorstel. Er is nog te veel onduidelijk en onzeker. Daarom vinden wij dat de huidige Polfermolen met al zijn maatschappelijke voorzieningen overeind dient te blijven. Want wij vrezen dat de Polfermolen 2.0 de volgende molensteen om de nek van Valkenburg a/d Geul zal zijn en daar passen wij voor

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                   Gertie Silverentand

   

 

 

 

 

Download als document: NieuwbulletinVSP22-05-2019.