Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 22-06-2020

Wat hebben wij o.a. aan de orde gesteld tijdens de diverse raadsadviescommissies van de gemeente Valkenburg a/d Geul:

 • Roep om meer openbare toiletten ook in Valkenburg a/d Geul.
 • Onveilige verkeersituaties op diverse plaatsen in Valkenburg.
 • Klachten van bewoners over verkeershufferig gedrag op o.a. de Emmaberg, Nieuweweg en Hekerweg.
 • Maatregelen bewegwijzering autoverkeer heropening toeristenstad coronavirus.
 • Gaan de maatregelen die ingesteld zijn m.b.t. tot het coronavirus niet ten koste van handhaving van andere overtredingen?
 • Quik – Scan Arriva OV voorzieningen Valkenburg – Stoepert.
 • Werkzaamheden Geulpark.

 

Roep om meer openbare toiletten ook in Valkenburg a/d Geul.

Hoge nood in coronatijd is een serieus probleem aldus de Toiletalliantie. Daarom zouden er ook in Valkenburg a/d Geul zowel in als buiten de bebouwde kom openbare toiletten moeten komen. De sanitaire stop-stres blijkt voor mensen met plasproblemen een must. Voor patiënten met darm en blaasklachten levert het niet op tijd kunnen gebruiken van een toilet een gigantisch probleem op. Dit zouden wij toch niet moeten willen in een toeristenplaats zoals Valkenburg a/d Geul. Je laat je gasten toch niet zo in de kou staan. Daarom willen wij u indringend verzoeken dat er werk wordt gemaakt om te komen tot openbare toiletten in de bebouwde kom en in het buitengebied bij drukke wandel/fietsknooppunten en bij parkeerplaatsen toilletunits te plaatsen. Op korte termijn zouden er in het toeristisch centrum/winkelcentrum voorlopige toilletunits geplaats kunnen worden, totdat er structureel openbare toiletten geplaats kunnen worden? Bent u bereid hier werk van te maken?

 

Onveilige verkeersituaties op diverse plaatsen in Valkenburg.

 1. T-splitsing Hekerweg/Groeneweg richting Emmaberg. Als je de zeer steile weg vanuit de Emmaberg afrijdt en je wil de Hekerweg oprijden heb je vrijwel geen uitzicht op het fietspad vanwege begroeiing. Dit is levensgevaarlijk. Ook kom je daar geen waarschuwingsborden en/of wegmarkeringen tegen. Bent u bereid om eens te bekijken of er maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid hier te vergroten?
 2. Rotonde Strabeek. Als je al fietsend vanuit Broekhem rechts afslaat richting fietspad Beekstraat, of rechtdoor rijdt heb je totaal geen overzicht dat er van de andere kant van het tweerichtings fietspad Beekstraat ook fietsend verkeer/voetgangers aankomen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Ook kom je daar geen waarschuwingsborden en/of wegmarkeringen tegen. Bent u bereid om eens te bekijken of er maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid hier te vergroten?
 3. Mountainbikeroute vanuit Euverem richting Betsy Perkbank of andersom. Je zit hier in een hellend gebied. De mountainbikers hebben hier hoge snelheden. Soms doet het zich voor dat verkeer vanuit de Oostergats als zij vanonder het spoortunneltje vol in de rem moeten om mountainbikers te ontwijken. Dit is levensgevaarlijk. Ook kom je daar geen waarschuwingsborden en/of wegmarkering tegen. Tevens zou voor je het tunneltje inrijdt er een bord moeten staan dat de weg Euverem een doodlopende weg is. Onbekenden rijden deze weg in, niet wetende dat deze weg een doodlopende weg is met alle nadelige gevolgen vandien. Bent u bereid om eens te bekijken of er maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid hier te vergroten?

 

Klachten van bewoners over verkeershufferig gedrag op de Emmaberg, Nieuweweg en Hekerweg.

Ja eigenlijk doet zich dat voor in heel Valkenburg a/d Geul. Valkenburg a/d Geul lijkt wel een vrijstaat voor verkeershufters. Het schijnt dat zij hier alles mogen. Zeker nu er tijdens de coronavirus sprake was van minder verkeer en ook wel minder controles zien zij hun kans schoon. Ook heel veel fietsers vooral als zij met een groepje bij elkaar zijn lappen alle verkeersregels aan hun laars. Het wordt vooral de laatste tijd van kwaad tot erger. Ook de 1,5 meter afstand houden i.v.m. met het coronavirus wordt door hun asogedrag helemaal geen rekening gehouden. Wij willen u dan ook indringend verzoeken dat u er bij de politie op aandringt om meer werk te maken tegen verkeershufferig gedrag in onze gemeente?

 

Maatregelen autoverkeer heropening toeristenstad coronavirus.

Er is een nieuwe verdeling gemaakt m.b.t. parkeren winkelend publiek en horecabezoekers. Dit roept nogal veel verwarring op. Overal staan van die gele verwijzingsborden waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Ook wij als VSP stellen ons de essentiële vraag wat hier de toegevoegde waarde van is? Als je b.v. van de A79 afkomt (afritten Beekstraat) dan wordt het verkeer wat bestemd is voor de horeca via de Beatrixsingel naar het centrum geleidt. Al de horecaondernemers in Broekhem en zelfs in de Stationsstraat worden hierdoor gedupeerd. Is men bereid deze absurde verkeersmaatregel zo snel als mogelijk op te heffen en er voor zorgdragen dat de gele verwijzingsborden verwijdert worden?

 

Gaan de maatregelen die ingesteld zijn m.b.t. tot het coronavirus niet ten koste van handhaving van andere overtredingen?

Dit is een veel gehoorde opmerking die wij van onze inwoners krijgen.

Want wordt er nog wel gehandhaafd op parkeerovertreders vooral in de gebieden waar een parkeervergunning van toepassing is? Hoe wordt er gehandhaafd op verkeershufferig gedrag is ook een veel gestelde vraag. Hoe zit het met het handhaven van drugoverlast en andere criminaliteit?

 

Quik – Scan Arriva OV voorzieningen Valkenburg – Stoepert.

Als je dit onderzoek onder ogenschouw neemt dan kun je maar een conclusie trekken en dat is dat het een flut onderzoek is. Wij voelen ons hier niet serieus genomen. Wij hebben het toen wij de vraagstelling op 27 augustus 2019 niet alleen gevraagd of men de Stoepert in het routeschema van de buurtbus zou willen opnemen.

Wij hebben toen ook gevraagd of het college bereid is alles in het werk te stellen dat de buurten Broekhem Noord en Hekerbeek ook in het routeschema van de buurtbus opgenomen worden en hierover in contact te treden met Arriva? Het heet toch niet voor niks de buurtbus!!!! Kunt u ons aangeven waarom de Hekerbeek niet in het onderzoek is meegenomen? In het onderzoek geeft men aan dat een looppafstand van 700 meter of meer vanuit Broekhem-Noord naar het station vooral voor ouderen en mensen slecht ter been een barrière vormt. Bent u het met ons eens dat dit tegenstrijdig is met hetgeen dat Arriva in haar conclusie heeft aangegeven en dat is Broekhem – Noord niet in haar routeschema voor een buurtbus op te nemen? Bent u bereid hierover opnieuw in contact te treden met Arriva?

 

Wat wij ook missen is dat de onderstaande vragen die wij gesteld hebben aan het college van B & W op 27 augustus 2019 niet meegenomen zijn door Arriva in hun Quik – Scan:

 • Is het college bereid alles in het werk te stellen dat de bushaltes zoals in dit schrijven aangegeven te voorzien van de ontbrekende bushokjes/zitbanken en hierover in contact te treden met Arriva?
 • Is het college bereid dat alle daken van bestaande bushokjes voorzien worden van een groen dak en hierover in overleg te treden met Arriva en RBL?
 • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat bij het plaatsen van nieuwe bushokjes dit duurzaam (o.a. groen dak) dient te gebeuren en hierover in contact te treden met Arriva en RBL?

Bent u alsnog bereid over onderstaande vragen in contact te treden met Arriva en RBL?

 

Werkzaamheden Geulpark.

Ook hier hebben wij als VSP vragen over gesteld tijdens de raadsadviescommissie SOB 19 mei jl. N.a.v. uw beantwoording willen wij hier nog enkele vervolgvragen over stellen.

Is de offerte voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden Geulpark nu reeds ontvangen en akkoord bevonden? Zo ja, zijn deze werkzaamheden dan nu ook ingepland? Zouden wij ook een overzicht kunnen krijgen welke werkzaamheden er uitgevoerd gaan worden?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.