Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 23-02-2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 23-02-2021

In dit nieuwsbulletin wat wij zoal aan de orde hebben gesteld tijdens de raadsvergadering van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

 • Motie VSP evaluatie parkeervergunningensystheem.
 • Motie VSP heropenen toilletunits Th. Dorrenplein.
 • Motie VSP aanvullende maatregel precariobelasting en huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke huurders 2021.
 • Motie VSP waardebon voor ieder huishouden van € 25.
 • Motie AB, VSP en PGP betreffende dialectboekje.
 • Motie VVD betreffende een onderzoek naar alternatieve

bestemmingen voor de terreinen behorende tot het huidige pretpark de Valkenier.

 

Motie: evaluatie parkeervergunningensystheem.

De raadsfractie van de VSP heeft gisteren een motie ingediend om het parkeervergunningensysteem te evalueren voor de behandeling van de kaderbrief.

Deze motie is door een meerderheid van de raad aangenomen. Alleen het CDA stemde tegen deze motie. Hieronder de inhoud van deze motie.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 22 februari 2021.

 

Overwegende dat:

 • Dat het huidige parkeervergunningensysteem een onoverzichtelijk systeem is.
 • Dat het huidige parkeervergunningensysteem een klantonvriendelijk systeem is.
 • Dat het huidige parkeervergunningensysteem fraudegevoelig is.

Constateert dat:

 • Dat het oude parkeervergunningensysteem met zijn parkeerkaarten/kraskaarten minder fraudegevoelig was.
 • Dat door het fraudegevoeligheid van het huidig parkeervergunningensysteem er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van parkeren in buurten waar dit van toepassing is.
 • Dat hierdoor vaak te weinig parkeerplaatsen voorhanden zijn voor bewoners en hun daadwerkelijk bezoek.
 • Dat het huidige parkeervergunningensysteem vaak leidt tot fricties tussen bewoners/ mensen die illegaal parkeren/willen parkeren.
 • Dat er diverse tarieven gehanteerd worden bij de aanschaf van een tweede parkeerkaart.
 • Dat er gekeken moet worden naar een alternatieve parkeergelegenheid voor werknemers werkzaam in Valkenburg.

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om er zorg voor te dragen dat het huidige parkeervergunningensysteem nog voor de behandeling van de kaderbrief grondig geëvalueerd gaat worden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie: heropenen toilletunits Th. Dorrenplein.

Deze motie werd ook ingediend door de raadsfractie van de VSP. Deze motie kon meteen op steun rekenen van de VVD. Toen de motie in stemming werd gebracht stemde de raadsfracties van VSP, VVD en PGP voor de motie. Tegen stemde de raadsfracties van AB en CDA. De stemmen staakte bij deze motie met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Saillant detail is dat later tijdens de vergadering een gelijksoortige motie door de VVD werd ingediend die direct ondersteund werd door de VSP die unaniem werd aangenomen. Hieronder onze motie.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 22 februari 2021.

Overwegende dat:

 • Wij als VSP het onbegrijpelijk vinden dat het college van B & W de toilletunits op het Th. Dorrenplein voor de feestdagen van verleden jaar gesloten heeft.
 • Dat wethouder Claudia Bisschops n.a.v. een vraag van de VSP tijdens de raadsadviescommissie EFTR d.d. 3 februari jl. of deze toilletunits met onmiddellijke ingang geopend zouden kunnen worden zij expliciet aangaf dat dit een terecht punt was en beloofde dit intern op te pakken.
 • Dat wij tot onze grote verbazing bij het lezen van het RIB actuele stand van zaken coronavirus o.a. konden lezen dat de toilletunits niet geopend zouden worden vanwege het gegeven dat hier te weinig gebruik van gemaakt zou gaan worden.

Constateert dat:

 • Dat er sinds de click and collect afhaalservice waar diverse ondernemers aan meedoen in Valkenburg zich toch nog aardig wat mensen in het centrum van Valkenburg bevinden.
 • Doordat alle toiletten sinds de coronamaatregelen bij ondernemers in Valkenburg gesloten zijn mensen die hoge nood hebben gewoon aan hun lot worden overgelaten.
 • Dat het in feite al onacceptabel is dat in een toeristische gemeente zoals Valkenburg a/d Geul geen openbare toiletten aanwezig zijn voor mensen met hoge nood.

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • Om er zorg voor te dragen dat de toilletunits op het Th. Dorrenplein zo snel als mogelijk weer geopend worden totdat de horeca weer open gaat.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie VSP: aanvullende maatregel precariobelasting en huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke huurders 2021.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 22 februari 2021.

Overwegende dat:

 • Dat ondernemers en verenigingen door de coronacrisis het heel zwaar te verduren hebben ondanks de financiële ondersteuning van de landelijke overheid.
 • Dat het college van B & W de algemene maatregel precariobelasting en huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke huurders toegepast heeft voor het jaar 2020.
 • Gezien het eind van het coronavirus nog lang niet in zicht is, dit ook in 2021 van toepassing te laten zijn, in elk geval zolang wij met het coronavirus van doen hebben.

Constateert dat:

 • Dat het coronavirus hoe spijtig ook nog altijd heerst, ook in het jaar 2021.
 • Dat de Lock-Down maatregelen zoals de vlag er nu bijhangt helaas nog niet opgeheven worden.
 • Dat dit ongetwijfeld nog van grotere impact is voor o.a. onze ondernemers en verenigingen.

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om de algemene maatregel precariobelasting en huurkwijtschelding zoals die van toepassing was in 2020, ook van toepassing te laten zijn in 2021, zolang wij in elk geval met het coronavirus te maken hebben in 2021.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Voor deze motie stemde de raadsfracties van de VSP en de VVD. Tegen deze motie stemde AB, CDA en PGP zodat deze motie werd verworpen.

 

Motie VSP: waardebon voor ieder huishouden van € 25.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 22 februari 2021.

Overwegende dat:

 • Dat de politiek in Valkenburg a/d Geul meeleeft met onze inwoners en een waardebon van € 25 een teken van waardering kan zijn voor alle beperkingen waar men mee te maken heeft tijdens deze coronacrisis.
 • Dat er geld gereserveerd is speciaal bedoeld voor de coronacrisis.
 • Ieder huishouden van Valkenburg a/d Geul en al zijn ondernemers gebaat zijn bij het krijgen van een extraatje.

Constateert dat:

 • Al onze inwoners op een of andere wijze te maken hebben met de maatregelen voorvloeiende uit het coronavirus (Covid 19) en hierdoor ook financieel benadeeld worden.
 • Ook onze ondernemers hard geraakt worden door deze maatregelen.
 • Dat er uiteindelijk licht moet gaan schijnen aan het eind van deze donkere tunnel.

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • Elk huishouden middels een waardebon van € 25 ter compensatie aan te bieden en er zorg voor te dragen dat dit bedrag alleen besteed mag worden bij de plaatselijke ondernemers.
 • De kosten van deze waardebonnen ten laste brengen van de bestemmingsreserve financiële gevolgen corona (Covid 19)

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Voor deze motie stemde de raadsfracties van de VSP en de VVD. Tegen deze motie stemde AB, CDA en PGP zodat deze motie werd verworpen.

 

Motie AB, VSP en PGP betreffende dialectboekje.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 22 februari 2021.

 

Overwegende dat:

Ons dialect nog meer onder de aandacht dient te worden gebracht; Het dialectgebruik het snelst wordt opgepakt op een jonge leeftijd. Constateert dat: • Veldeke -Valkeberg met het boekje “ 't Verhäölkesbook in ’t dialek van Valkeberg en umgaeving ” een boekje heeft uitgegeven dat het dialectgebruik bij kinderen stimuleert; • Bij de inschrijving van een geboorte in de gemeente Valkenburg aan de Geul de ouders een lappenpopje ontvangen dat géén relatie heeft met de gemeente; • Bij de inschrijving van oudere kinderen géén welkomstgeschenk wordt verstrekt.

Verzoekt het college:

 • Het boekje “ 't Verhäölkesbook in ’t dialek van Valkeberg en umgaeving ” als geboortegeschenk te verstrekken aan inwoners die een geboorteaangifte doen; • Het boekje 't Verhäölkesbook in ’t dialek van Valkeberg en umgaeving als welkomstgeschenk te verstrekken aan (ouders van) kinderen (t/m 12 jaar) die zich vestigen (inschrijven) in onze gemeente; • In de omslag van het boekje aan te geven “ naam: Ter herinnering aan je inschrijving bij de gemeente Valkenburg aan de Geul + datum”, Dit in het kader van duurzaamheid, zodat het boekje een blijvende herinnering is en niet snel wordt weggegooid.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen.

 

Motie VVD  betreffende een onderzoek naar alternatieve bestemmingen voor de terreinen behorende tot het huidige pretpark de Valkenier.

De VSP, maar ook de raadsfracties van AB, CDA en PGP hebben tegen deze onzinnige motie gestemd omdat dit pretpark het veld zou moeten ruimen voor woningbouw. Wij als VSP zijn behoorlijk geschrokken dat men dit pretpark wil sluiten. Valkenburg a/d Geul zou weer een van zijn kroonjuwelen over de schutting kieperen. Tevens heeft de gemeente Valkenburg a/d Geul al meerdere malen meegewerkt aan uitbreiding van het pretpark. Er zal weer iets verloren gaan waar vooral kinderen en hun familie o.a. ook grootouders de dupe van worden. En wat krijgen wij hier voor terug. Onbetaalbare woningen die niet voor onze doelgroepen bestemd zijn en ook niet voldoen aan de recentelijk vastgestelde woonvisie van Valkenburg a/d Geul. Tevens is dit pretpark een onmisbare schakel in de ketting van  attracties van Valkenburg, waarvoor mensen 1 of meerdere dagen naar Valkenburg komen. Onttrek je zo’n belangrijke schakel uit de ketting dan heeft dat ook negatieve gevolgen voor de andere attracties. Tevens is het algemeen bekend dat de bezoekers aan het pretpark niet de mensen zijn die voor veel overlast zorgen.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                       Lloyd Wagemans                                Gertie Silverentand