Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 25-05-2020

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de diverse commissie -vergaderingen van de gemeente Valkenburg a/d Geul (deel1):

 • Strijd mee om een eerlijk minimumloon.
 • Raadsinformatiebulletin terugkoppeling evaluatiebijeenkomst JOP Burgemeester Henssingel.
 • Voorstellen GR Milieuparken Geul en Maas en vaststellen Verordening afvalstoffenheffing.
 • Voorstel college betreffende beheer mergelsteilwanden.
 • Grondwerkzaamheden hotel Schaepkens van St. Fijt.
 • Achterstallig onderhoud Geulpark en Kasteel Oost.
 • Raadsinformatiebulletins bijdrage Bloemenprojekt en Kerststad Valkenburg.
 • Vragen pilot verstrekken parkeerabonnementen parkeergarage ‘De Kei’.

 

Strijd mee om een eerlijk minimumloon.
De rijkdom in Nederland moet eerlijker verdeeld worden!!! Zodat iedereen kan leven in plaats van overleven. Met zijn allen kunnen we iets doen aan de ongelijkheid! Samen kunnen we ervoor zorgen dat het minimumloon omhoog gaat naar een eerlijke € 14 per uur. Dit zorgt voor een leefbaar inkomen voor werkenden en voor mensen met een uitkering of AOW.

Toen het minimumloon werd ingevoerd lag het niveau daarvan op 65% van het gemiddelde inkomen. Omdat dat minimaal nodig was om van te kunnen leven. Na een verlaging en jarenlange bevriezing, ligt het niveau nog maar op 43% van het gemiddelde inkomen. Nederland is, op Amerika na, wereldwijd het land met de grootste verschillen tussen arm en rijk. Als de grote bedrijven in Nederland wel hun eerlijke deel van de belasting betalen, is er geld genoeg om het minimumloon te verhogen. Om het minimumloon terug te krijgen op een leefbaar niveau, moet het advies vanuit het Europees Parlement opgevolgd worden en het minimumloon verhoogd worden naar 60% van het modaal inkomen. Portugal en Frankrijk houden zich hieraan, Engeland is er stapsgewijs naar onderweg, Nederland doet niets.

 

Als het minimumloon verhoogd wordt van ongeveer € 10 naar een leefbare € 14 per uur, dan krijgen de volgende mensen een eerlijker inkomen:

 • Jeugdigen die het minimum jeugdloon krijgen
 • Werknemers die het minimumloon krijgen
 • Werknemers met lonen tussen de €10,- en €14,- per uur
 • Mensen met een uitkering
 • Ouderen met een AOW

Deze groepen hebben hun geld hard nodig om te kunnen leven, dus het stroomt direct terug de economie in. Dit is goed voor de economie en dus gunstig voor iedereen.

Het zal ook niet leiden tot grote prijsstijgingen en verlies van banen. Ook zal dit leiden dat er minder ondersteunende maatregel nodig zijn om mensen niet onder de armoedegrens te laten komen. Dit is ook goed voor de landelijke overheid, maar ook voor de gemeenten.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen in Nederland deze verhoging wil. Het word tijd dat het ook gebeurt!!

 

Dan nog dit. Er klinkt de laatste tijd regelmatig applaus voor zorgmedewerkers. En terecht! En dat is goed! Deze mensen werken ontzettend hard en maken, zeker de laatste tijd, heel erg veel mee. Maar ook medewerkers in o.a. de thuiszorg, huishoudelijke zorg, ouderenzorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg, chauffeurs, schoonmakers, winkelpersoneel, vakkenvullers, ect. ect. moeten we zeker niet vergeten. Zij zijn onmisbaar,  zeker nu in de tijd van het Coronavirus van vitaal belang en werken keihard door in deze bizarre tijd.

Zij verdienen veel waardering!!! Daarom willen wij hun laten weten dat we hun essentiële werk waarderen. Want veel van deze mensen verdienen nu niet veel meer dan het minimumloon. In Nederland wordt er door de FNV en meerdere politieke partijen acties gevoerd om te komen tot een verhoging van het minimumloon naar € 14. Wij als VSP hebben ons al aangesloten bij de werkgroep Zuid Limburg voor 14. Voor meer informatie: www.voor14.nl of facebook.com/voor14  Vraag: is het college en de andere raadsfracties bereid om zich in te gaan zetten om te komen tot het verhogen van het minimumloon naar € 14?

 

 

Raadsinformatiebulletin terugkoppeling evaluatiebijeenkomst JOP Burgemeester Henssingel.

De VSP heeft niet tijdens de bijeenkomst van 11 maart jl. aangegeven dat zij begrip zouden hebben voor besluit van het college de JOP te handhaven met een geluiddempende voorziening. Dus wij  zijn het volstrekt oneens met actiepunt 2 wat inhoud: het JOP wordt aan de Burgemeester Henssingel gehandhaafd. In overleg met de omwonenden, jongeren en de stichting Jeugdbeweging Valkenburg wordt bezien op welke plek het JOP het beste kan worden geplaatst en welke behuizing voor het JOP het meest geschikt is. U heeft aangegeven dat in het kader van het tweede actiepunt u in overleg zou treden met de o.a. de omwonenden om  hen op de hoogte testellen van de uitkomsten van het besloten overleg en afspraken te maken over de vervolgaanpak om te komen tot een aangepaste situatie voor de JOP aan de Burgemeester Henssingel. Wat wij begrepen hebben heeft dit gesprek plaatsgevonden op maandag 11 mei jl. Graag zouden wij van u willen weten wat de uitkomst was van dit gesprek?

 

Graag zouden wij willen weten wat het uiteindelijke beslissing inhoudt m.b.t het bezwaar wat is ingediend aangaande de plaatsing van het JOP? Waarom duurt het nemen van deze beslissing zo lang vragen wij ons af? Dit zou toch behandelt worden tijdens de collegevergadering van 12 mei jl. Maar is niet terug te vinden in het verslag.

 

Na de bijeenkomst van 11 maart heeft het volgende nog plaatsgevonden bij het JOP.

Woensdag 18 maart 2020. Omstreeks 16.45 uur tijdens een wandeling van Jef Kleijnen hoorde hij in de buurt van het dierenparkje een hoop geschreeuw.

Hij is richting het geluid gelopen en zag al in de verte dat er een groep jongeren (zo’n 10 leeftijd 16, 17 en 18 jaar en een meisje met blond haar) in de buurt van het JOP trottoir Burgemeester Henssingel. Daar stonden ook een 6 tal scooters en een witte motor. Hij is er niet direct op afgelopen om in eerste instantie toe polshoogte te nemen wat er zich daadwerkelijk afspeelde. Hij is er met een boog omheen gelopen. Een aantal waren een beetje met hun scooters hard op aan het trekken. Er waren ook 2 tal auto’s aanwezig. Hij kon niet goed zien welke merken, dacht een mini Cooper zwart met witte streep en een rode auto, die op een gegeven moment hard wegscheurde richting Geneindestraat. Op een gegeven moment toen hij aan de overkant langsliep zag hij hen onderling communiceren, een aantal naar hem gericht. Hij kon zich mij toen niet aan het gevoel onttrekken dat men hem herkende. Nog geen minuut daarna en dat was tegen 17.00 uur liepen zij allemaal richting hun scooters en scheurde heel hard en hinderen en het verkeer richting Walramplein. Saillant detail is dat nog iemand zwaaide naar hem. Toen hij daar aankwam zag hij ze weer met een kleiner groepje samen en voordat dat hij het wist scheurde zij met hun scooters richting rotonde Berkelplein.

 

Zaterdag 21 maart 2020.

Hebben weer klachten van mensen ontvangen overlast JOP Burgemeester Henssingel op vrijdagavond 20 maart 2020. Klachten bestonden uit hetzelfde patroon zoals al meerdere malen door mensen is aangegeven. Een passerende automobilist gaf zelfs aan dat er sprake was van het dealen van drugs. De mensen zijn zeer bang voor dit soort jongeren en vrezen als er niet ingegrepen wordt dat de boel gaat escaleren. Zeker nu mensen zich grote zorg maken over het Coronavirus en zij alles in het werk moeten stellen om het hoofd koel te houden.     Dit is de zondag daarna ook weer het geval geweest. Dit laatste is voor ons de druppel die de emmer doet overlopen. Wij hebben het hiermee gehad. Er maken diverse jongeren (groepen jongeren) gebruik van het JOP. En de kwade bederven het gewoon voor de jongeren die zich wel aan de regels houden. Waar zouden wij als VSP dan wel mee kunnen instemmen: Wij zouden kunnen instemmen met een jeugdhonk met structurele begeleiding en toezicht, met daarbij reële openingstijden. Dus niet na 22.00 uur. En er mag geen sprake zijn van overlast buiten. Want zo als het tot nu toe gegaan is dat mag je omwonenden beslist niet blijven aandoen. Tevens willen wij u indringend verzoeken de huidige JOP container (klankkast) zo snel als mogelijk te verwijderen.

 

Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 GR Milieuparken Geul en Maas en Voorstel college betreffende vaststellen Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg a/d Geul 2020-2.

We kunnen heel goed begrijpen dat de vervuiler moet betalen. Dat lijkt ons ook terecht. Onze fractie maakt zich echter steeds meer ongerust over het feit dat het aantal illegale afvaldumpingen binnen onze gemeente toeneemt. Deze lijken in de huidige coronatijd extra toe te nemen.Vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat het aantal illegale afvaldumpingen na 15 maart 2020 zijn toegenomen.
 2. Hoeveel meldingen van illegaal gestort afval heeft u in 2018 en 2019 en 2020 per maand ontvangen. We zouden dit graag in een overzicht/lijstje willen ontvangen.
 3. Wat gebeurt er met deze meldingen. Wordt er alleen opgeruimd of controleert een BOA ook op de aanwezigheid van NAW-gegevens.
 4. Worden er ook daders opgespoord? Zo ja hoeveel zijn er dat in 2018, 2019 en 2020 geweest?
 5. Hoe hoog is de boete die men krijgt voor het illegaal dumpen van afval.
 6. Bent u het met ons eens dat hoe hoger de tarieven bij het milieupark worden, de kans op het illegaal storten toeneemt? Graag ook de redenering waarom wel/niet.
 7. Bent u van mening dat de tarieven bij het Milieupark voor iedereen te betalen zijn?
 8. Zouden minima kwijtschelding kunnen krijgen indien zij gebruik maken van het Milieupark?
 9. Heeft de toename van het aantal illegale dumpingen te maken met de tariefverhoging of door drukte milieuparken vanwege Corona?
 10. Hoe verhoudt zich het aantal illegale stortingen van restafval zich ten opzichte van de ons omringende gemeenten Meerssen, Onderbanken en Gulpen-Wittem. Graag een overzicht.

 

Voorstel college betreffende beheer mergelsteilwanden.

Onze fractie is akkoord met dit voorstel. De veiligheid van onze inwoners en iedereen die onze gemeente vereerd met een bezoek staat voorop. Zo ook een goed structureel onderhoud van onze mergelsteilwanden. Daarin hebben wij als gemeente een zorgplicht. Wij zijn tevens de mening toegedaan dat periodiek onderhoud uiteindelijk goedkoper zal zijn dan ad hoc uitgaven die gedaan worden in verband met een zich acuut opdoend probleem, nog daargelaten de calamiteiten die zich zouden kunnen voordoen.

 

Grondwerkzaamheden hotel Schaepkens van St. Fijt.

Tijdens het verrichten van grondwerkzaamheden bij Hotel Schaepkens van St. Fijt i.v.m. het uitbreiden en het aanleggen van een zwembad heeft men vrijkomende grond gestort in het talud achter het hotel. Deze grond blijkt eigendom te zijn van WML. Tevens heeft men de grond gestort op de aanwezige groenvoorziening. Ons raadslid Jef Kleijnen heeft hier melding van gemaakt en kreeg als antwoord dat er een schone grondveerklaring was afgegeven en er heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden. Maar daar ging de vraagstelling niet over.

Daarom de volgende vragen:

 • Mag men zomaar grond storten op iemand anders eigendom?
 • Nu het kwaad geschiedt is moet het Hotel dan zorgdragen dat er nieuwe groenvoorziening aangebracht wordt? Zo niet, wie is hier dan voor verantwoordelijk?

 

Onderhoud Geulpark.

De VSP heeft op 19 februari jl. schriftelijke vragen gesteld m.b.t. het slechte onderhoud van het Geulpark. Op 5 maart jl. zijn deze vragen door het college beantwoord. M.b.t. de vraag van ons of het college bereid was om op zeer korte termijn zorg te dragen dat de paden eens een grondige onderhoudsbeurt krijgen, zodat deze weer fatsoenlijk voor iedereen begaanbaar  zijn.

Zeker het verbindingspad tussen Oosterbeemd en het Geulpark en vandaar uit het pad richting de Oostergats zodat de bewoners van het verzorgingstehuis ‘Oosterbeemd en de verpleegkliniek “Valkenheim weer de mogelijkheid krijgen om een ommetje te maken. Het antwoord van het college in deze is dat deze werkzaamheden voor 2020 op de planning staan. Wij zitten al eind mei en er is nog steeds niets gebeurd. Vraag: kunt u ons nu eens aangeven wanneer deze werkzaamheden nu uitgevoerd gaan worden? Want voordat je het weet is de zomer weer voorbij en is er nog steeds niets ondernomen.

 

Achterstallig onderhoud Kasteel Oost.

Achterstallig onderhoud Kasteel Oost (n.a.v. mailbericht Frank Hoffman d.d. 26 april 2020).

Onderstaand citeren wij uit dit bericht. Wie heeft er vroeger niet met zijn ouders of met opa en oma door park Oost gewandeld. Even een stukje wandelen langs de Geul, door het Park langs de kooien met vogels en andere dieren zoals marmotten of konijnen. Kinderen maar ook vol verwondering en bewondering kijken wat voor bont gekleurde exemplaren er te zien waren. Dan nog even langs het weitje met de geitjes en de pauw. Het park lag er toen prachtig bij. Prachtig verzorgde bloemenperkjes langs de mooi verzorgde paadjes. Voor het Kasteel tussen de strak geknipte randen het glad gemaaid gazon met daarop de trotse witte leeuw waar de kinderen iedere keer op wilde klimmen. Het park straalde. Nu is het anders in het park, beschamend anders. De teloorgang zichtbaar. Er zijn geen perkjes met bloemen meer. De paadjes liggen er onverzorgd bij, overwoekerd met onkruid. Er is nog wel een grasveld maar een gazon kun je dat niet meer noemen. De borden bij de ingang zijn verrot, de zonnewijzer roest en bij het paadje langs de geul richting de speeltuin was het houten hekwerk zo rot dat het verwijderd is. Een nieuwe afrastering is nooit geplaats dus voor de kleintjes is het gevaarlijk.

 

Tijdens de raadsadviescommissie SOB van 17 maart jl. hebben wij als VSP de vraag gesteld wie er opdraait voor de verloedering van het kasteel en de openbare ruimte. Wij kregen van u een nietszeggend schriftelijk beantwoording ‘de nieuwe eigenaar gaat het hele kasteel restaureren en ombouwen tot hotel'. Op het onderhoud van de publieke ruimte hebben wij geen antwoord gekregen.

Vragen: hoe zit het dan met het onderhoud van de publieke ruimte? Welke acties zeker gezien het relaas van Dhr. Hoffman gaat u ondernemen, zodat de openbare ruimte rondom het Kasteel er weer netjes bij komt te liggen?

 

Raadsinformatiebulletin Bijdrage Bloemenprojekt.
Wij zijn zeer te spreken over dit voorstel, omdat wij vinden en ook al eerder hebben aangegeven dat dit een structurele taak van de gemeente is.

Raadsinformatiebulletin Kerststad Valkenburg.
Aangezien wij er vanuit zijn gegaan dat de activiteiten van Kerststad Valkenburg niet zouden plaatsvinden, wat wij ten zeerste zouden betreuren, vanwege het coronavirus, hadden wij het verzoek aan u willen richten om dit onderwerp fysiek in een volgende raadscommissie te behandelen. Gezien het grote financiële belang voor Valkenburg.

Wij blijven bij dit standpunt. Maar op zaterdag 23 mei jl. hoorden wij via Falcon Radio en lazen wij op de kabelkrant van TV Valkenburg dat volgens wethouder Claudia Bisschops de activiteiten van Kerststad Valkenburg toch nog zouden gaan plaatsvinden.Wij zouden dit gewoon geweldig vinden, maar hebben toch nog onze grote twijfels. Dit vanwege het feit dat wij nog altijd te maken hebben met het Coronavirus. Minister Hugo De Jonghe van Volksgezondheid heeft namelijk aangegeven dat alle grote evenementen afgelast zouden worden totdat er een vaccin ter bestrijding van het Coronavirus voorhanden zou zijn. En dit nu nog niet geval. Wij zouden graag willen weten waarop wethouder Bisschops haar uitspraken heeft gebaseerd?

 

Vragen pilot verstrekken parkeerabonnementen parkeergarage ‘De Kei’.

Op 29 januari jl. heeft de raadsfractie VSP vragen gesteld over het starten van een pilot waarbij parkeerabonnementen worden verstrekt in parkeergarage ‘De Kei’. Dit zou gaan om bijna 100 plaatsen (zie de notulen van deze vergadering). Op de vraag of er contact is geweest met AH en de leden van de BIZ, kregen wij een negatief antwoord. Inmiddels is er een brief ontvangen d.d. 18 april jl. over dit zelfde onderwerp van het bestuur stichting BIZ Valkenburg. Ook zij spreken hier hun bezorgdheid over uit. Als raadsfractie VSP hebben wij de volgende vragen:

 1. Hoe hoog is het bedrag van de maandelijkse huur?
 2. Wat is de stand van zaken, wat betreft het aantal plaatsen, die tot nu toe verhuurd is?
 3. Kan het inderdaad zo zijn, dat een EVENTUELE komst van de beide nog te realiseren hotels hierbij een rol spelen?
 4. Hoe denkt u bij drukke periodes de opvang van bezoekers te garanderen?
 5. Denkt u door deze maatregel de broodnodige regiefunctie weer terug te krijgen?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                   Gertie Silverentand