Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 27-11-2020

In dit nieuwsbulletin wat wij zoal aan de orde hebben gesteld tijdens de diverse raadsadviescommissies van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals:

 • VSP wil dat de Sociale Werkplaatsen worden omgevormd tot Sociale Ontwikkelbedrijven.
 • Armoedebeleid.
 • Polfermolen na 31 december 2020.
 • Evaluatie vrijwilligersbeleid 2019/2020.

 

VSP wil dat de Sociale Werkplaatsen worden omgevormd tot Sociale Ontwikkelbedrijven.

Wij deden dit voorstel bij de behandeling raadsvoorstel Zienswijze concept 2de begrotingswijziging 2020 GR WOZL. Als je dit raadsvoorstel goed tot je neemt zie je ook dat het coronavirus hier ook van grote impact is. Ook moet het ons toch even van ons hart dat hier het financiële de boventoon voert ten opzichte van het sociale.

 

Binnen de GR WOZL vindt geen instroom plaats. Dat vinden wij als VSP een zeer kwalijke zaak. De VSP wil daarom nogmaals het volgende expliciet onder uw aandacht brengen wat zeer zeker een positieve bijdrage zou kunnen leveren m.b.t arbeidsparticipatie. De VSP wil voor mensen met een arbeidsbeperking een recht op werk regelen via Sociale Ontwikkelbedrijven. Nu vallen velen van hen tussen wal en schip. Naar schatting staan ruim 100.000 mensen in Nederland met een beperking onnodig langs de kant.

 

Dat recht op werk via Sociale Ontwikkelbedrijven is financieel goed haalbaar. Financieel gezien zou dit een investering vergen van gemiddeld € 2000  extra per jaar per persoon. Sociale Ontwikkelbedrijven kunnen daarmee alle werknemers met een beperking (van beschut werk tot mensen die geplaatst worden bij een werkgever) de broodnodige begeleiding en scholing geven. Grootste winst is dat mensen met een arbeidsbeperking dan echt weer meedoen in onze samenleving. Natuurlijk moet hiervoor eerst worden geïnvesteerd, volkomen terecht gezien de forse bezuinigingen op deze kwetsbare groep, die eerder plaatsvond bij invoering van de Participatiewet. Maar als zij een baan krijgen, betaalt zich dat ruimschoots terug. In minder uitkeringen, schuldhulpverlening en zorgkosten, en meer inkomstenbelasting.

 

De VSP wil in navolging van de FNV dat de nog bestaande Sociale Werkbedrijven worden omgevormd tot een landelijk dekkend netwerk van Sociale Ontwikkelbedrijven. Werkzoekenden met een arbeidsbeperking, die sinds de komst van de P-wet niet meer in de Sociale Werkvoorziening mogen instromen, moeten het recht krijgen om via zo’n Sociaal Ontwikkelbedrijf aan passend werk te worden geholpen. Deze bedrijven kunnen als springplank dienen, door mensen met de juiste begeleiding en scholing te plaatsen bij werkgevers. Maar ook als vangnet, voor degenen bij wie dat (al dan niet tijdelijk) niet lukt.

Nu valt het werk, de kennis en deskundigheid binnen de Sociale Werkbedrijven nog te gebruiken voor een nieuwe start. Maar vanwege de enorme bezuinigingen staan die bedrijven overal onder druk, een aantal is ook al gesloten. Maar dan moet er wel nu worden ingegrepen, voordat het echt te laat is.

Zeker gezien het feit m.b.t de banenafspraak afgesproken is dat er tot 2026 125.000 extra banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met beperkingen. Volgens officiële tellingen zouden dit er eind 2019 53.000 banen zijn. Maar volgens Cedris de werkgeversorganisatie van de SW zijn er dit slecht 12.000. Bent u het met ons eens dat mensen met beperkingen hierdoor tussen wal en schip komen?

 

Naast de investering van € 2000 extra per persoon per jaar pleit de FNV al sinds 2015 voor een fatsoenlijke cao voor werknemers met een beperking, die onder beschut werk vallen of gedetacheerd worden naar andere werkgevers. Werknemers met een beperking die in dienst zijn bij werkgevers vallen onder de cao van die werkgever, maar eerdergenoemde groepen hebben dus geen cao. Zij hebben minimale arbeidsvoorwaarden, zonder pensioen of reiskostenvergoeding. Het is een grof schandaal dat juist deze kwetsbare groep niet de bescherming van een cao heeft omdat er vanaf 2015 zo nodig en zo hard, op hen bezuinigd moest worden. Het Rijk moet daaraan bijdragen.

 

Gelukkig staan meerdere landelijke politieke partijen en gemeenten, na jaren van halsstarrige weigering, nu iets meer open om daarover een discussie te voeren. SP en het CDA hebben zelfs het initiatief genomen om hierover een wetsvoorstel in te dienen. Graag reactie zowel van de wethouder als de andere fracties?

 

De verwachting is dat de terugstroom naar beschut 2.0 zal gaan toenemen. Wij hebben als VSP hier in het verleden herhaaldelijk voor gewaarschuwd. U heeft al meerdere malen aangegeven dat het doorstromen van beschut naar detacheringen/-groepsdetachering goed zou zijn voor deze mensen. Natuurlijk is dat goed voor de mensen die dat aankunnen. Maar u heeft absoluut te weinig stil gestaan dat wij hier te maken hadden en hebben met mensen die dusdanig zwaar beperkt zijn dat dit in feite vrijwel onmogelijk was en is. Vele van deze mensen zijn ook door o.a. u toedoen tussen wal en schip geraakt en aan hun lot overgelaten. Tevens zijn hierdoor meerdere mensen in de ZW terecht te komen. Bent u bereid om terughoudend te worden om mensen vanuit beschut zomaar en zonder rekening te houden met de beperkingen van deze mensen over te plaatsen naar detacheringen/-groepsdetachering

 

Voorstel college armoedebeleid.

Wij als VSP vinden dit raadsvoorstel en het armoedebeleidsplan 2021- 2024 een niet erge transparante uitstraling hebben. In dit raadsvoorstel staat o.a. aangegeven dat u de armoedeval tegen wil gaan door o.a. de inkomensgrenzen van enkele regelingen op te hogen van 110% WSM naar 120% WSM. Wij denken dat dit bij lange na niet voldoende is. Wil je de armoedeval binnen deze gemeente echt een halt toeroepen dan zou je deze inkomstengrens moeten verhogen naar 130% van het WML. Nu vallen vooral veel werkenden weer buiten de boot. Er zijn velen van deze mensen vaak met kinderen die onder aan de streep weiniger overhouden met werken dan iemand die moet rondkomen van een uitkering. En dat zou toch nooit de bedoeling mogen zijn. De uitvoering van het armoedebeleidsplan vraagt enerzijds om de inzet van extra middelen, anderzijds verwacht u dat de investering in het armoedebeleidsplan ook leidt tot inverdieneffecten. Het zou er ook toe moeten leiden dat meer mensen met een uitkering zich dan ook geroepen voelen om betaald werk te gaan verrichten.  Wij zien dat door deze stap totaal niet gebeuren.

Dit vanwege het feit dat uw voorstel wel leidt tot een geringe verbetering van de mensen die nu een uitkering hebben, maar de mensen die werken met een inkomen tussen de 100% en 130% van het WML en zeer zeker met een armoedeval te maken hebben weer helemaal buiten de boot vallen. En dat wordt alleen voor deze mensen nog dramatischer vanwege het coronavirus. Bent u bereid om uw voorstel op dit vlak te herzien en de inkomstengrens op te trekken naar 130% van het minimumloon? Wij willen ook de andere raadfracties verzoeken om hier een reactie te geven.

 

Dit zal ook nadrukkelijk een positieve uitwerking hebben dat meer mensen op zoek gaan naar een betaalde baan en wij dus weiniger geld aan uitkeringen kwijt zijn, zodat dit niet tot hoge extra kosten hoeft te leiden. De adviesraad Sociaal Domein geeft dat ook in hun reactie aan dat een duurzame werksituatie er minder sprake is van terugvallen op en bijstandsuitkering. Ook levert het volgens hen winst op in inkomstentermen, maar ook vermindering van stressvolle onzekerheid. Wat wij missen in dit voorstel zij de specifieke voorstellen die wij gedaan hebben n.a.v. het formulier wat wij ingevuld hebben armoedebeleid zoals: dat huishoudens die een inkomen hebben onder 130% van het minimumloon recht hebben op:

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
 • Recht hebben als zij in aanmerking komen voor vrijstelling gehanteerde tarieven milieuparken.
 • Als mensen in aanmerking komen voor invalideparkeerkaart/parkeerplaats.
 • Vrije entree sportactiviteiten, evenementen en museumbezoek.
 • Gratis kinderopvang.
 • Gratis openbaar vervoer.
 • Betaalbare huisvesting.

 

Armoede is gewoon een gevolg van de weinig inkomen. Dit zou uit de wereld geholpen kunnen worden om het minimumloon te verhogen naar €14. Wij als VSP vinden dat mensen die een dienstverband/sub-dienstverband hebben bij de gemeente recht hebben op een uurloon van € 14. Is het college bereid om ook hier eens goed na te kijken? Wij zijn van mening dat er alles gedaan moet worden om armoede terug te dringen binnen deze gemeente. Zeker nu deze steeds verder toe neemt vooral door de coronacrisis en de huurverhogingen die dit jaar nog nooit zo hoog zijn geweest. Is het college bereid druk uit te oefenen op verhuurders/sociale verhuurders om een eind te maken aan de krankzinnige huurverhoging in deze tijd van het coronavirus?

 

Polfermolen na 31 december 2020.

Vandaag behandelen wij voor de zoveelste keer het dossier Polfermolen. Het voorstel is om de sloop van de Polfermolen enkele maanden uit te stellen i.v.m. te veel onduidelijkheden.
Verder wilt u dit koppelen aan het realiseren van het Sport- en Accommodatie beleid.
Dit duurt nu al enkele jaren. U wilt zolang het Polfermolen gebouw in gebruik houden, behalve de fitness en het zwembad.
1. De fractie VSP heeft steeds gevraagd het zwembad open te houden, omdat:
-  Heel veel inwoners het verlies van de zwemvoorziening bij de Polfermolen als groot verlies zien.
-  Dat mensen, die vanwege therapeutische behandelingen gebruik maken van de zwemvoorzieningen zomaar in de kou worden gezet.

Wethouder, graag inzicht in de alternatieven voor de gebruikers van het zwembad en het diploma zwemmen. Bent u bereid, het zwembad minimaal open te houden, gedurende de tijd, zolang er geen definitieve beslissing is genomen over het sluiten van de Polfermolen?
2. Ons inziens is het bouwkundig onmogelijk alleen de sporthal te laten staan. Is de kans dan niet erg groot, dat het gebouw alsnog niet bruikbaar kan zijn?
3. Ook is het onduidelijk, waar de verenigingen, die gebruik maken van de theaterzaal onderdak zullen vinden. Dit is vreemd, daar eerst werd aangegeven, dat dit geregeld was en men o.a. terecht kon in de Kloosterkerk. Nu blijkt dit niet te kunnen. Heeft de Kloosterkerk niet onder valse voorwendselen de krimpgelden toegekend gekregen? Was dit geld niet beter besteed aan het scoutinggebouw? Wethouder, graag uitleg.
4. De kosten van het sociaal plan. Graag uitleg van de wethouder, hoe dit bedrag kan oplopen van € 250.000 tot € 1.171.000?
5. Kunt u ons de kosten van de inbreng, nu weer van de Hospitality Group geven?
Graag duidelijkheid.

De fractie VSP heeft het gevoel dat wij en onze inwoners weer aan het lijntje worden gehouden en het gevoel hebben dat U dit moeilijke thema, over de verkiezingen wilt tillen.
Dus nogmaals de oproep aan B & W. Als wij alle kosten van de sloop en het eventueel realiseren van een nieuwe sporthal bij elkaar tellen. Zoek naar een oplossing, om dit Polfermolen gebouw in stand te houden, zodat ook de kern Valkenburg aan de Geul een gemeenschapshuis heeft. Wat wij en zeker veel inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid in het centrum!

 

Evaluatie vrijwilligersbeleid 2019/2020.

Er staat in het raadsinformatiebulletin aangegeven dat bij WE HELPEN er slechts 6 hulpvragen zijn geweest tegen 23 hulpaanbieders. Deze laatste hebben de website dus beter weten te vinden in 2019 dan de hulpvragers. U zou hier in 2020 extra aandacht aan besteden. Onze vraag is bent u hiermee aan de slag gegaan? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? Bent u het met ons eens dat er meer werk van gemaakt dient te worden om vrijwilligers aan te trekken, zeker gezien in de tijdsgeest waarin wij ons bevinden m.b.t. het coronavirus. Bevorderen meedoen specifieke groepen i.v.m. vrijwilligerswerk. Hiervoor heeft men nog geen plan van aanpak opgesteld. Dit is voor mensen met een bijstandsuitkering doorgeschoven naar 2020/2021. Graag de laatste stand van zaken? En waarom moet dit zolang duren is onze essentiële vraag in deze? De vrijwilligersdag die op 10 oktober jl. zou plaatsvinden is komen de vervallen i.v.m. aangescherpte coronamaatregelen. Onze vraag is of er overwogen is om op een andere wijze een blijk van waardering te laten toekomen aan de vrijwilligers? Dit vanwege het feit dat zij van toegevoegde en onmisbare waarde zijn voor de leefbaarheid van onze gemeenschap in al zijn facetten.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                 Gertie Silverentand