Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 6 oktober 2020.

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van de gemeente Valkenburg a/d Geul op 5 oktober 2020:

 • Motie VSP om de ondergrondse Kerstmarkt in de gemeentegrot dit jaar niet te laten plaatsvinden vanwege het Coronavirus. Deze werd niet gesteund door de raadsfracties van AB, CDA, PGP en VVD.
 • a.v. de beantwoording college op onze brief verkeersgedrag.
 • a.v. de beantwoording college op onze brief over het verkeersgedrag van fietsers en scooterrijders.
 • Voorstel college kredietverstrekking werkzaamheden Berg’28 en V.V. Walram.

 

Motie om het niet laten doorgaan van de ondergrondse Kerstmarkt in de gemeentegrot vanwege gezondheidsredenen in het kader van het Coronavirus voor het jaar 2020. (AB, CDA, PGP en VVD stemde tegen).

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 5 oktober 2020.

 

Overwegende dat:

Het Coronavirus weer in alle hevigheid toeneemt en wij ervan overtuigt zijn dat je nu niet voor dit jaar een ondergrondse Kerstmarkt moet gaan organiseren in de gemeentegrot. Ook omdat hier sprake is van een zeer hoog luchtvochtigheidsgehalte. Dit baart ons zeer grote zorgen en zijn wij bezorgd over de gezondheid van onze inwoners, bezoekers en onze standhouders. Ook wij zijn er van overtuigd dat Kerststad Valkenburg van wezenlijk belang is, maar wij zijn er van overtuigd dat in het kader van de volksgezondheid het beter en verstandiger is om de activiteiten voor dit jaar bovengronds en vooral in de buitenlucht te laten plaatsvinden.

 

Constateert dat:

 • Dat het onverantwoordelijk is om 610 bezoekers tegelijk in de gemeentegrot aanwezig te laten zijn.
 • Dat je dan ook niet onnodig geld gaat uitgeven in het kader van de voorbereidingskosten, omdat er een grote kans bestaat als het Coronavirus steeds grotere vormen aanneemt, dat je alsnog verplicht wordt om de ondergrondse Kersmarkt niet door te laten gaan.
 • Dat we niet opgezadeld willen worden met een blanco cheque van € 200.000 die kan oplopen naar € 600.000.
 • Dat de organisatie van de Kerstmarkt in de Fluwelengrot deze voor dit jaar niet zomaar afgelast heeft.
 • Dat er in feite geen deskundig onderzoek plaatsgevonden heeft of het wel verantwoord is om in geval van het Coronavirus een ondergrondse Kerstmarkt te organiseren in de gemeentegrot.
 • Dat wij ook ervan overtuigt zijn dat Kerststad Valkenburg van wezenlijk economisch belang is voor de ondernemers in Valkenburg a/d Geul en wij daarom een grote voorstander zijn Kerststad Valkenburg in zijn totaliteit bovengronds en zoveel als mogelijk in de buitenlucht te laten plaatsvinden.
 • Dat het alom bekend is dat de kans veel kleiner is dat je het virus op kan lopen in de buitenlucht dan ik gesloten ruimtes.
 • Dat je in het centrum alle beschikbare pleintjes kan benutten in samenspraak met de gemeente, ondernemers, inwoners, standhouders en verenigingen om te komen tot een bovengrondse Kerstmarkt vergelijkbaar met het concept van Santa’s Village, uiteraard met inachtneming van de Coronarichtlijnen. Zo voorkom je ook dat mensen wegtrekken naar andere bovengrondse Kerstmarkten in de regio.
 • Dat er nog altijd mensen zijn die geen boodschap hebben aan de Coronarichtlijnen en deze dan ook volledig aan zijn laars lappen (handhaven is hier ook niet vanzelfsprekend).
 • Als je uitsluitend een bovengrondse Kerstmarkt organiseert heb je meer kans van slagen dat bezoekers zich beter aan de Coronaregels houden, omdat ze zich kunnen verspreiden over een groter oppervlakte. Hierdoor voorkom je onnodige risico’s.
 • Dat je hierdoor ongetwijfeld ook een wezenlijke en positieve bijdrage levert aan een gastvrij, veelvuldig en veilig Valkenburg a/d Geul.
 • Wij met zijn allen het Coronavirus spuugzat zijn, maar het Coronavirus ons nog lang niet zat is.
 • Dat de volksgezondheid in deze gewoon belangrijker is dan het economische.
 • Dat je de gezondheid van de mensen dient te beschermen, ook al is het een vrijwillige keuze als de mensen dit jaar een bezoek willen brengen aan een ondergrondse Kerstmarkt.
 • Dat je door het schrappen dit jaar van een ondergrondse Kerstmarkt en de activiteiten bovengronds uit te breiden de invloed en de schade zoveel als mogelijk beperkt kan worden voor Valkenburg a/d Geul, de ondernemers en onze inwoners.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Hun verantwoording te nemen in het kader van de volksgezondheid en om onnodige risico’s te voorkomen vanwege het feit dat het Coronavirus nog steeds onder ons is en zelfs weer aan het uitbreiden is. Daarom willen wij hen indringend verzoeken om dit jaar geen ondergrondse Kerstmarkt in de gemeentegrot te organiseren en als alternatief een bovengrondse Kerstmarkt te organiseren op diverse locaties in het centrum van Valkenburg die voldoen aan de richtlijnen van de landelijke overheid en het RIVM.

 

N.a.v. de beantwoording college op onze brief verkeersgedrag.

In de raadsadviescommissie ABA zijn wij reeds op deze beantwoording ingegaan. Wij hebben toen een aantal vragen gesteld die niet naar onze tevredenheid beantwoord zijn. Wij willen deze vragen daarom wederom aan de orde stellen:

 • Of de burgemeester en eventuele de fractievoorzitters bereid zijn met mij om eens polshoogte te gaan nemen op verschillende hotsspots in onze gemeente om daadwerkelijk met eigen ogen te aanschouwen hoe op een onbeschofte wijze door diverse verkeersdeelnemers alle regels aan hun laars gelapt worden.
 • Wij zouden u willen verzoeken om in de eerstkomende raadsadviescommissie ABA de politie en de Boa’s te willen uitnodigen om zodoende hierover in discussie te kunnen treden?

N.a.v. het overzicht resultaten recente verkeerscontroles zien wij dat er op de Rijksweg in Berg en Terblijt en de Emmaberg behoorlijk bekeurd is m.b.t. verkeersovertredingen, maar dat er op andere wegen dat toch behoorlijk tegenvalt. Het gaat ons ook niet direct om iemand te bekeuren die enkele kilometers te hard rijdt. Het gaat ons om de verkeershufters die gewoon elke verkeersregel aan hun laars lappen en een groot gevaar zijn voor andere weggebruikers keihard aan te pakken. Kijk maar naar het recente schrijven van actiegroep ‘Neerhem op de Rem’.

 

Dat de burgemeester aangeeft om dat niet telkens te blijven herhalen het volgende: wij zullen dit ook als u dat niet graag wil horen toch gewoon blijven doen. Heel veel mensen die het artikel in ‘De Limburger’ gelezen hebben geven ons volkomen gelijk en zeggen vooral ‘laat je de mond niet snoeren’. En ze slaan de spijker op zijn kop. Want een raadslid moet gewoon aan de orde stellen wat er in de samenleving speelt en waar burgers hem of haar op aanspreken. Want uiteindelijk is een raadslid gekozen door het volk en zal dus ook een luisterend oor moeten hebben voor het volk. Tevens distantiëren wij ons al zouden wij geen respect hebben voor het werk wat gedaan wordt door de politie en de Boa’s.

 

N.a.v. de beantwoording college op onze brief over het verkeersgedrag van fietsers en scooterrijders.

Wij zijn niet tevreden met uw antwoord op onze vraag of er niet voor een alternatieve route  gekozen kan worden voor het gedeelte tussen Hotel Walram en de burgemeester Henssingel. U wilt dit namelijk meenemen in het mobiliteitsplan. Wij vinden dat dit te lang op zich laat wachten. Dit vanwege de vele gevaarlijke situaties die dat met zich meebrengt voor ouderen en mensen met beperkingen. Is het toch niet mogelijk om dit eerder aan te passen (hetzelfde als gedaan is met de Petsy Perklaan)?

 

Dan het antwoord op de vraag dat alle fiets-, mountainbike- en voetpaden te voorzien van de juiste markering- en attentieborden dat deze voorzien zijn van de correcte wettelijke bebording en markeringen kunnen wij u al aangeven dat dit niet klopt. Ondanks dat u op verschillende plaatsen attentieborden hebt aangebracht. Bij heel veel voetpaden staat gewoon niet aangegeven dat het een voetpad is en zodoende ook gebruikt wordt door fietsers en mountainbikers. Bent u bereid en zorg voor te dragen dat alle voetpaden een markering krijgen dat het een voetpad is? Wij willen u verzoeken om op alle mountainbikeroutes onder het symbool dat het een mountainbikeroute is het bordje aan te brengen ‘Deel het pad en heb Respect voor Elkaar’ en waar gevaarlijke hellingen zijn en dit pad door o.a. fietsers, mountainbikers en voetgangers een bord geplaatst wordt gevaarlijke helling? Dit wordt al toegepast op meerdere plaatsen/regio’s in Nederland, maar ook in het buitenland.

 

Voorstel college kredietverstrekking werkzaamheden Berg’28 en V.V. Walram.

Tijdens de raadsadviescommissie hebben wij hier lang over het  toen voorliggend voorstel Sport en Accommodatiebeleid 2021 gediscussieerd. Wat nu voorligt is een behoorlijk afgezwakt voorstel. De rest van het voorstel van het Sport en Accommodatiebeleid 2021-2035 zouden wij tegenmoet kunnen zien april 2021. Maar wij weten dat er volop gepraat wordt met diverse verenigingen. Wij zouden de wethouder willen verzoeken om ons tussentijds te willen informeren over de laatste stand van zaken. De waterleiding van VV. Berg’28 gaat u eindelijk aangepakt worden. Dit vanwege het feit dat deze het elk moment kan begeven. Maar er is sprake van nog een aantal wensen zoals: vernieuwing dak, te weinig kleedlokalen (3). Men wil er 2 erbij hebben, vernieuwing LED verlichting B-veld en aangesloten worden op kabel/glasvezelnet.  Kunt u ons aangeven wanneer dit opgepakt gaat worden? Bij VV Walram wordt de veldverlichting A-veld aangepakt, zodat de onaangenamen en storende zwarte vlekken op het speelveld verdwijnen. Maar daarmee is het wensenlijstje van VV Walram nog lang niet ingevuld zoals: vervangen/herstellen asfalt en afwatering, mogelijke LED verlichting B-veld, vervanging kledingsaccomodatie en draaipoort. Kunt u ons aangeven wanneer dit opgepakt gaat worden?

 

Waar wij niet over te spreken zijn is dat u nog met geen woord gerept heeft over het achterstallig onderhoud van de accommodatie van SV Geuldal in Schin op Geul. En dat terwijl wethouder Remy Meijers en een ambtenaar daar onlangs een locatie bezoek gebracht hebben en daar op de hoogte zijn gebracht van het achterstallig onderhoud zoals:

Asfalt: Het asfalt voor het clubgebouw heeft hier en daar gaten. Wellicht dat die een keer gevuld kunnen worden. Kan gevaarlijk zijn. Velden: Zowel hoofdveld als trainingsveld zijn zeer gevoelige velden. Wanneer het weer perfect is, is het een biljartlaken, maar zodra het een tijdje regent staan de doelgebieden snel onder water en bij droogte zijn na 3 dagen zon de drainagestrepen zichtbaar. Momenteel kunnen zij dit goed vergelijken met hun velden in Wijlre die veel robuuster zijn. Verlichting: Er is verlichting op beide velden, maar wel energie slurpende verlichting. LED verlichting zou qua energie en voor de omgeving wenselijker zijn. Ballenvangers: Huidige netten zijn hier en daar rot. Vooral aan Geulkant, bal zeer moeilijk te vinden wanneer hij over gaat. Uitbreiding ballenvanger naar hoeken.

Beregenen: Pomp hapert. Is soms echt een crime om pomp aan de praat te krijgen.

Waterreservoir. Achter clublokaal zou men kunnen denken aan water reservoir 200 M3. Regenwater en Geulwater (via pomp) daarin verzamelen wanneer nat is en er voldoende water in Geul zit. Beregenen altijd vanuit reservoir. Eventueel toiletten vanuit reservoir spoelen.

Pad rondom het hoofdveld. Gezien de discussies die op het ogenblijk gevoerd worden met SV Geuldal om te komen tot een nieuwe accommodatie die toch nog als het aan u ligt nog minstens gaan duren tot april 2021 totdat er een nieuw Sport en Accommodatiebeleid 2021-2025 van toepassing zou zijn vinden wij de tijd te lang om niets aan het nodige onderhoud te doen bij SV Geuldal. En als er al besloten wordt om te komen tot een nieuwe accommodatie dan gaat hier ook nog een hele tijd overheen. Wij willen u dan ook indringend verzoeken om het achterstallig onderhoud van SV Geuldal ook te gaan aanpakken.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                     Lloyd Wagemans                                  Gertie Silverentand