Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP met onze belangrijkste inbreng tijdens de raadsvergadering gemeente Valkenburg a/d Geul 12 april 2021

 

 • Motie VSP: Borstonderzoek Vrouwen.
 • Valkenburg a/d Geul beweegt.
 • Motie VSP: vervangen conventionele armaturen vervangen door LED verlichting sportvelden vitale verenigingen.
 • Bespreken coalitieakkoord Focus 2021-2022.

 

Motie VSP: Borstonderzoek Vrouwen.

 

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 12 april 2021.

 

Overwegende dat:

 • Dat de (demissionaire) staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks.
 • Dat als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen.
 • Dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de gemeenteraden als primaire volksvertegenwoordigers op het gebied van de volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie hebben.
 • Dat dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moeten worden overgebracht naar de staatssecretaris.

 

Constateert dat:

 • Dat deze maatregel op korte en lange termijn leidt tot een verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening.
 • Dat het wenselijk zou zijn om ook de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar.
 • Dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf 50 jaar in Nederland van deze voorziening gebruikt maakt.
 • In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is groter. Ook is vraag een minder ingrijpende behandeling nodig.
 • Dat de genomen maatregel ongewenst is en moet worden gestopt.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • Er bij de (demissionaire) staatssecretaris voor volksgezondheid door toezending van deze motie er op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.
 • Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer bekend te maken.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Deze motie werd unaniem aangenomen.

 

Valkenburg a/d Geul beweegt.

Als je het voorliggend raadsvoorstel en de nota Valkenburg a/d Geul beweegt goed tot je doorneemt dan kun je maar een conclusie trekken. Valkenburg a/d Geul komt hierdoor nooit in beweging. Wij als VSP vinden dat deze nota ‘Valkenburg a/d Geul beweegt niet in de huidige vorm vastgesteld kan worden. Er is geen sprake van nieuwbeleid. Er wordt totaal niet ingegaan op de wensen van verenigingen. Wij zijn uitvoerig op dit raadsvoorstel ingegaan tijdens de raadsadvies- commissie SD van 22 februari jl. Maar men blijft gewoon om de brij heendraaien. Tevens heb je als je kijkt naar de uitkomsten van deze nota valse hoog gecreëerd naar diverse verenigingen. Deze nota zal niet op veel draagvlak in de samenleving kunnen rekenen. Er is gewoon sprake van een papieren tijger. Wij willen nog het volgende aan de orde stellen.

 

In eerste instantie willen wij aangegeven dat wij altijd al een fervent tegenstander zijn geweest van een afgeslankte Polfermolen. De broodnodige zwemvoorzieningen waar veel behoefte aan is voor onze inwoners en ook voor een toeristenplaats zoals Valkenburg a/d Geul zijn totaal om zeep geholpen. Senioren waarvan zo’n 29% van onze inwoners is ouder als 65 jaar. Iedereen weet dat zwemmen voor deze doelgroep en mensen met beperkingen de beste en gezondste manier van beweging is. 22 maart blijft voor ons een zwarte dag in de geschiedenis van Valkenburg a/d Geul, omdat toen de laatste kans om de huidige zwemvoorzieningen bij de Polfermolen vrijwel om zeep zijn geholpen door de stop uit het zwembad te trekken. Ook kinderen die zwemles willen volgen kunnen dit niet meer doen in hun home bad ‘De Polfermolen’. Ondanks de vele noodkreten uit onze samenleving om de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen niet te slopen. Hierbij heeft u de gezondste manier van bewegen voor o.a. senioren, mensen met beperkingen en jongeren totaal om zeep geholpen.

 

Maar wij als VSP vinden dat er nog altijd een mogelijkheid is om een zwemvoorziening bij de Polfermolen te realiseren. Waarom houden andere gemeenten wel een zwemvoorziening in stand en zou het in een toeristenplaats zoals Valkenburg a/d Geul niet kunnen is een veel gehoorde opmerking van inwoners.

Kijk nu eens naar de gemeente Heerlen hoe men het zwembad Otterveurdt in Hoensbroek gaat exploiteren en er ook nog een nieuw doelgroepenzwembad gebouwd gaat worden in het centrum. Bent u alsnog bereid om te komen tot een zwemvoorziening bij de Polfermolen?

 

Wij als VSP willen nog even teruggaan naar een uitspraak die gedaan is tijdens een raadssessie op 9 maart jl. waarop wij nog geen antwoord hebben gehad. Verenigingen met een slechte accommodatie i.v.m. slecht onderhoud mogen niet beloond worden. Wij vinden dat wel heel erg kort door de bocht. Het is ook een regelrechte veeg uit de pan voor de vele vrijwilligers die zich voor meer als 100% inzetten om de verenigingen het hoofd boven water te laten houden. En weet u deze verenigingen zijn het fundament van een leefbare samenleving. Zo ga je echt niet met verenigingen om. Wij hebben u verzocht om n.a.v. deze uitspraak een welgemeend excuses aan te bieden. Daar bent u niet op ingegaan. Bent u alsnog bereid om hierover uw welgemeend excuses aan te bieden?  Dan nog iets als wij het zo straks ingaan op een aantal verenigingen dan hebben wij het over verenigingen die ons inziens over 20 jaar nog bestaan en/of bestaansrecht hebben. Dan hebben wij het over verenigingen die ook veel jeugdige leden hebben en aantrekken. En zoals u ongetwijfeld zou moeten weten: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

 

Raadsnota pagina 2. Onder 4. Gewenst beleid en mogelijke opties punt 2. We gaan sporthal De Polfermolen en sporthal De Bosdries renoveren, mits er geen heroverweging plaatsvindt vanuit de ontwikkelingen rondom de verschillende gebiedsvisies. De vraag die bij ons nog steeds blijft hangen is: komt deze nota niet op losse schroeven te staan i.v.m. de diverse gebiedsvisies die nog verder ontwikkeld moeten worden?

 

Punt 3. Voor huisvesting van SV Geuldal op een locatie zal de gemeente Valkenburg a/d Geul samen met Gulpen-Wittem een van de bestaande locaties aanpassen, indien SV. Geuldal daar mee instemt. Dus hierdoor wordt het verzoek van SV Geuldal om te komen tot een nieuwe locatie dus door u in een klap van tafel geveegd. Er is wat ons betreft niet voldoende gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe accommodatie. U komt alleen maar aanzetten met de uitgave en niet de opbrengsten zoals natuurcompensatie en de mogelijkheid om te komen tot woningbouw. Als je dan kijkt naar deze nota waar de insteek zou zijn dat het van onderop dient te gebeuren wordt dit door u m.b.t. deze handelswijze totaal om zeep geholpen. U hebt SV Geuldal gewoon aan het lijntje gehouden. Want de bestuurlijke toezegging van enkele jaren geleden dat SV Geuldal zich maar het eerst moest bewijzen, wat zij ons inziens ook gedaan hebben wordt door u volledig aan zijn laars gelapt. En voor de leefbaarheid van Schin op Geul is het de zoveelste klap in het gezicht.

 

Punt 7. De gemeente zal in 2021/2022 met een voorstel komen (inclusief voorwaarden en financiële paragraaf) om een bijdrage te verstrekken aan buitensportverenigingen voor verbetering van hun accommodatie via de bijdrage regeling.

 

Wat niet in dit raadsvoorstel benoemd wordt is de toezegging van de wethouder die hij gedaan heeft dat er op korte termijn duidelijkheid wordt verschaft betreffende de bijdrageregeling en om met de verenigingen in gesprek te gaan.  Het streven is daarbij om het concept van de bijdrageregeling voor de kadernota gereed te hebben. En hier wringt bij ons juist de schoen.

Waarom bent u vooraf niet met de verenigingen om tafel gaan zitten met als uitgangspunt om te komen tot een oplossing waar de diverse verenigingen mee zitten? Bent u dat alsnog van plan om dit op zeer korte termijn te doen? Vindt u het dan ook niet van het allergrootste belang om de inventariseren wat de draagkracht is van de verschillende verenigingen?

 

 1. Walram en VV Berg 28 staat het water tot aan de lippen als je hun oudere gedateerde en in slechte staat verkerende accommodaties bekijkt. Ook deze verenigingen hebben plannen ingediend om te komen tot nieuwe accommodaties. Dus van enige zekerheid is hier geen enkele sprake. Men wordt gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. Wij willen van u op zijn minst weten aan welke bijdrage en ondersteuning u denkt aan deze verenigingen te verstrekken? Dat u dat dan aan de verenigingen in overleg treed of zij hier hun goedkeuring aan kunnen geven. De opstallen van zowel VV Walram en VV Berg 28 zijn gewoon aan vernieuwing toe. Alhoewel VV Berg 28 ook te kennen heeft gegeven dat bij hun een grondige renovatie van de opstallen ook wel mogelijk is. En wij vinden dat hier ook een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Gelijk wat u ook bij andere verenigingen aan verantwoording genomen heeft. Hoe is het overigens gesteld met de aanpak het achterstallig onderhoud bij de diverse verenigingen o.a. voetbalclubs? Want ook hier heeft u het mes drastisch in het varken laten steken.

 

Als je kijkt wat er staat op pagina 32 van de nota dan vragen wij ons af waar u in feite mee bezig bent. Want daar staat duidelijk te lezen dat VV Walram, VV Berg 28 en Tennis Padel Geuldal recentelijk verzoeken hebben ingediend bij  de gemeente om de accommodaties te moderniseren. En als gemeente geeft u hier expliciet aan dat u hier niet in wil meegaan. Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat u alles wat de verenigingen inbrengen in feite gewoon van tafel geveegd wordt. Tevens worden de verenigingen onvoldoende betrokken i.v.m. de communicatie en op tijd voorzien van informatie.

 

M.b.t. vragen van VV Walram hebben zij o.a. geen reactie mogen ontvangen op hun rapport van de groene club waarin zij talloze duurzaamheidsmaatregelen voorstellen die vanwege de huidige verouderde opstallen niet gerealiseerd kunnen worden. En dat terwijl deze maatregelen heel wat financieel voordeel kunnen opleveren voor zowel de gemeente alsook VV Walram. En wij kunnen ons niet voorstellen dat u dat niet onderschrijft i.v.m. het behalen van de klimaatdoelstelling!!!! Wij willen u indringend verzoeken om de vragen die VV Walram hierover gesteld heeft op korte termijn te beantwoorden en ook deze antwoorden aan ons te laten toekomen. Als antwoord op deze vraag geeft u aan om met de verenigingen in gesprek te gaan omtrent de diverse vraagstukken. De wethouder houdt ons op de hoogte. Het is hier toch niet waar wij om gevraagd hebben!!!!

 

VHV Sjinborn heeft een verzoek aan u gericht om in aanmerking te komen voor een subsidie van € 18.000. Dit i.v.m. overgaan tot LED verlichting, vanwege het gegeven dat dit ook onlosmakelijk  verbonden is met het nieuwe waterveld. Het gaat hier om een relatief klein bedrag. Het levert een wezenlijke positieve bijdrage om de leden (waaronder veel jongeren) om hun trainingen op een goede manier te kunnen uitvoeren. Maar er zijn ook nog meerdere verenigingen die met gedateerde verlichting opgezadeld zitten. Ons advies zou zijn om nu eens eindelijk bij die vitale verenigingen die nog “oude” conventionele armaturen hebben, deze ook gelijktijdig mee te nemen en te vervangen door LED verlichting. De wethouder adviseert om de hoogstnoodzakelijke kapotte verlichting te laten repareren. Maar dan komt de aap uit de mouwen. Het is aan u om te bepalen of u hiervoor wel of geen middelen uit de algemene reserves beschikbaar wil stellen. Wij als VSP zijn hiertoe bereid. Hoe denken de andere fracties hierover? Over welke bedragen praten wij hier? Het kan zijn dat wij hier een motie over indienen.

 

Dan Tennis Padel Geuldal. Deze vereniging heeft plannen voor de aanleg van 2 nieuwe padelbanen en een nieuw, compact, modern, duurzaam, energiezuinig (multifunctioneel) clubgebouw. En gezien hun groei en hun huidig onderkomen vinden wij dit gewoon terecht. Het kosten bedragen afgerond € 665.000. Zij vragen de gemeente een bijdrage van € 225.000. Volgens ons past dit zoals dat aangegeven wordt in dit raadsvoorstel pagina 2 punt 7. En ze leveren dan ook nog notabene een tegenprestatie. Want ze leveren hiervoor de oude tennislocatie in Berg en Terblijt wat hun eigendom in aan de gemeente. Die kan dan verder betrokken worden bij de gebiedsontwikkeling Berg. Bent u bereid dit voorstel van Tennis Padel Geuldal te honoreren?

 

De VSP heeft tegen dit voorstel gestemd met de volgende stemverklaring. Wij kunnen niet met dit raadsvoorstel instemmen.  Er wordt te weinig concrete stappen gedaan naar verenigingen o.a. het achterstallig onderhoud en accommodaties. Eerst willen wij weten wat de uitkomsten zijn overleg verenigingen en wat de financiële bijdrage gaat worden.

 

Motie VSP: vervangen conventionele armaturen vervangen door LED verlichting sportvelden vitale verenigingen.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 12 april 2021.

 

Overwegende dat:

Het een wezenlijke positieve bijdrage levert om de leden (waaronder veel jongeren) om o.a. hun trainingen op een goede manier te kunnen uitoefenen.

 

Constateert dat:

 • Je hierdoor de hoogst noodzakelijke kapotte verlichting op een grondige wijze repareert.
 • Dat het ook een wezenlijke bijdrage levert in het kader van energiebesparing.
 • Dat het hier gaat om een basisvoorziening (dus geen luxe).

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om er zorg voor te dragen dat de conventionele armaturen vervangen worden door LED verlichting sportvelden bij vitale verenigingen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Alleen de raadsfractie van de VSP stemde voor deze motie. AB, CDA, PGP en de VVD stemde tegen deze motie zodat deze motie werd verworpen.

 

Bespreken coalitieakkoord focus 2021-2021.

Het gaat hier in feite over een aanvullend coalitieakkoord ten opzichte van het vorige. Kunt u ons aangeven wat u gaat doen met de vele speerpunten die nog niet gerealiseerd zijn van het coalitieakkoord 2018-2022? Want hier staan toch nog een aantal speerpunten in die bij lange na nog niet gerealiseerd zijn zoals: aanpak overlast bezoekers, de Ignatiusvallei, Cauberg/Grendelplein, Berkelplein/Groene Oostvleugel, Croix de Bourgogne (waar wij als VSP tegen zijn) en Kasteel Oost.

 

Ook missen wij nog het verkeersveiligheidsplan voor knelpunten en de verkeersplannen Sibbe, Oud-Valkenburg/Strucht/N595, Vilt en

evaluatie toegang historisch centrum. En wat te denken van speerpunt 16 en dat is het opstellen van een evenementenbeleid met daarbij evaluatie huidige evenementen en ontwikkeling nieuwe evenementen.Dit kom je ook niet meer tegen in het aangepast coalitieakkoord focus 2021-2022. Wanneer kunnen wij hier een voorstel over verwachten is onze essentiële vraag?

 

Ook van speerpunt 17. Vormgeven uitstallingenbeleid aansluitend bij horeca terrassenbeleid en winkelaanbod in balans brengen met toeristische focus is weinig van terechtgekomen is weinig van terechtgekomen en kom je in het aangepaste coalitieprogramma ook niets van tegen. Hoe gaat u dit verder oppakken en uitwerken?

 

Dan willen wij als VSP nog even teruggaan naar speerpunt 31. Daar staat o.a. afgewogen (her)bestemming Polfermolen liefst met doelgroepenbad en indien mogelijk wedstrijdbad. doelgroepenbad en indien mogelijk wedstrijd bad. Als wij kijken het standpunt van de huidige coalitie heeft men dit laten vallen als een baksteen. Maar wij als VSP vinden dat er nog altijd een mogelijkheid is om een zwemvoorziening bij de Polfermolen te realiseren (zoals wij al hebben verwoordt bij de behandeling van agendapunt 15. Valkenburg a/d Geul beweegt.

 

Als wij kijken naar het aangepaste coalitieakkoord onder Accenten 2021-2022 zijn dat allemaal punten die al aangegeven staan in het vorige coalitieakkoord. Waar wij zeker de aandacht op willen vestigen is punt 5. Voorkomen afvaldumpingen. Wan t dat loopt binnen onze gemeente en zeker nu tijdens deze coronacricis de spuigaten uit. En het allerergste wat nu trendy is dat mensen hun gebruikte mondkapjes overal dumpen in de openbare ruimte. Iemand die dit doet is in onze ogen een grote viespeuk.

 

M.b.t. de aanvullende punten 2021-2022 het volgende. Wij kunnen deze punten allemaal onderschrijven. Zeker als het gaat om te komen tot het realiseren van een openbaar toilet, waar wij als VSP al vaker om verzocht hebben.

 

Bent u ook bereid om te bekijken of het ook mogelijk is om te komen tot een bewaakte fietsenstalling in Valkenburg?

 

Wat wij expliciet missen is een stevig plan van aanpak om verkeershufferig gedrag wat in deze gemeente op grote schaal plaatsvind o.a. door automobilisten, motorrijders, scooters, fietsers, mountainbikers en quads drastisch terug te dringen. Valkenburg a/d Geul lijkt wel een vrijstaat voor verkeershufters. Wij willen u indringend verzoeken om dit ook op te nemen bij de aanvullende punten. Ook andere vormen van criminaliteit o.a. het dealen en gebruik van drugs dient stevig aangepakt te worden.

 

M.b.t. de aanvullende punten coalitieakkoord 2021-2022. De vraag die bij ons bovenkomt drijven is hoe men dat wil realiseren als je het vorige coalitieakkoord bekijkt waar nog heel veel zaken uitgevoerd moeten worden. Graag reactie.

 

Dan nog iets m.b.t. de Portefeuilleverdeling. Burgemeester Jan Schrijen zal in feite verandert moeten worden in burgemeester Daan Prevoo.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                         Lloyd Wagemans                               Gertie Silverentand