Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. de raads-vergadering 21 februari jl. Valkenburg a/d Geul.

Motie raadsfractie VSP vreemd aan de orde van de dag: Behoud van de Polfermolen.

De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 21-02- 2022.

 

Overwegende dat:

Dat wij vinden dat zo’n gemeenschappelijke voorziening zoals de Polfermolen een gebouw wat pas zo’n 20 jaar oud is en zo’n € 16 miljoen gekost heeft behouden blijft voor Valkenburg a/d Geul.

 

Constateert dat:

  • Dat de Polfermolen juist nu steeds meer in trek is bij verenigingen en instellingen.
  • Dat er een grote behoefte is aan een goede gemeenschapsruimte in Valkenburg.
  • Dat Valkenburg ook recht heeft op een gemeenschapshuis.
  • Dat Valkenburg ook recht heeft op een eigen sporthal.
  • Dat er steeds minder ruimte voor verenigingen beschikbaar is in de privésector.
  • Dat de Polfermolen een zeer goed alternatief is als slecht weervoorziening m.b.t. het Openluchttheater.
  • Dat de Polfermolen vlak gelegen naast BS De Plenkert van toegevoegde waarde is voor deze BS, vanwege het feit dat de leerlingen gebruik kunnen maken van de sportfaciliteiten die in de Polfermolen aanwezig zijn.

 

Verzoekt:

De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op: om het huidige gebouw van de Polfermolen te behouden voor Valkenburg a/d Geul.

 

Deze motie werd verworpen met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Voor de motie stemde de raadsfracties van VSP en CDA, tegen deze motie stemde de raadsfracties van AB, PGP en VVD.

 

 

 

Voorstel college betreffende aanleg kleinschalig OV overstappunt te Houthem.

Als VSP-fractie hebben wij tijdens de behandeling van dit voorstel in de SOB-commissie van 29 november 2021, de Raadsvergadering van 13 december 2021 en de laatste SOB-commissievergadering van 1 februari jongsleden grote vraagtekens gezet bij het nut en de noodzaak om een OV-overstappunt aan te leggen in Houthem St. Gerlach.

Nog steeds hebben wij grote vraagtekens. De reactie van wethouder Vankan is voor ons nog steeds niet afdoende. Helaas een herhaling van zetten, maar we willen toch eens de volgende vragen stellen:

  • Als wij de spoorlijn tussen Heerlen en Maastricht bekijken dan zien wij in onze directe omgeving al 2 OV-overstappunten, namelijk Meerssen en Valkenburg. Waarom moet er dan een klein OV-overstappunt bij in Houthem – Gerlach. Wij zien de noodzaak niet. Wethouder wat zijn nou daadwerkelijk de redenen om dit overstappunt aan te leggen?
  • U geeft aan dat wij € 425.000 aan subsidie ontvangen (deel van Provincie en overgrote deel van Arriva/Prorail). Echter dat kunt u ons niet met 100% garanderen. Krijgen wij die niet dan kost dit OV-overstappunt ons als gemeente niet € 155.000 maar € 625.000 aan gemeenschapsgeld. Geld dat wat de VSP-fractie betreft beter uitgegeven kan worden aan zaken die goed zijn voor de hele Kern Houthem - St. Gerlach en/of voor verbeteringen OV-voorzieningen in Valkenburg a/d Geul. In feite levert de onzekerheid over deze subsidie een ongedekte check van bijna een half miljoen euro op. Wethouder graag uw reactie over deze onzekerheid, waarbij wij ons afvragen waarom andere fracties de wethouder zo maar op zijn ‘blauwe’ ogen geloven.
  • Er heeft hier geen burgerparticipatie over plaatsgevonden. Wij hechten heel veel waarde aan het luisteren naar onze inwoners en wij missen dat totaal in dit voornemen. Willen mensen uit Houthem – St. Gerlach dit wel? Wat hebben onze inwoners er zelf aan? Graag een reactie.

Als VSP hebben wij uiteindelijk voor dit voorstel gestemd ondanks dat wij nog altijd vraagtekens zetten bij de nut en noodzaak. Maar de wethouder heeft expliciet toegezegd dat er nog een inspraakronde gehouden wordt met de inwoners. Ook komt hij nog terug naar de raad met een dekkingsvoorstel.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                 Lloyd Wagemans               Gertie Silverentand