Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering op 13 december 2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP n.a.v. inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering op 13 december 2021:

  • Gezamenlijke motie CDA en VSP bankautomaten.
  • Kleinschalig OV overstappunt bij station Houthem.

 

Motie CDA en VSP vreemd aan de orde van de dag betreffende lobby voor uitbreiding van bankautomaten voor het storten en/of opnemen van geld.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 13 december 2021.

 

Overwegende dat:

  • Inwoners en ondernemers van onze gemeente ons er regelmatig op attenderen dat ze zich storen aan de steeds minder wordende mogelijkheden om geld af te halen en geld te storten. Daarnaast zijn de bankautomaten vaak defect/niet in gebruik.
  • Er in De Stentor van 24 september 2021 stond dat ‘Ondernemers steeds meer moeite hebben met het storten van contant geld bij een bank’. Over de nieuwe Geldmaat-machines wordt dan ook geklaagd. Een woordvoerder van het MKB zei: ‘Het is onhandig en in toenemende mate onveilig’ & ‘Geklaagd wordt over automaten die storing hebben, vol zijn of alleen beschikbaar zijn op tijdstippen als de eigen zaak nog open is. Ook zijn automaten moeilijk bereikbaar, waardoor ondernemers met de dagopbrengst over straat moeten.’
  • Contant geld nog altijd een wettig betaalmiddel is en het moet dan ook gefaciliteerd worden om op een makkelijke en fatsoenlijke manier cashgeld te blijven afhalen. Vooral voor ouderen is het nog altijd zeer belangrijk dat ze cashgeld kunnen blijven behouden.
  • Wij als Valkenburg aan de Geul de op een na meest vergrijsde gemeente van Nederland zijn (en er dus waarschijnlijk veel ouderen nog cashgeld willen afhalen) en wij daarnaast ook vele ondernemers huisvesten in voornamelijk de toeristische branche.

 

Constaterende dat:

  • Het college in een antwoordbrief aan de CDA-fractie zegt dat er inderdaad vanuit de ondernemers vaak is aangegeven dat er een gebrek is aan geldautomaten, met name voor wat betreft het veilig storten van geld. En ook bezoekers hebben vaak aangegeven dat de mogelijkheid tot geld opnemen in het centrum beperkt is.
  • Er juist nu op dit moment een gelegenheid is om via een lobby aandacht te vragen voor dit onderwerp. Zo schrijft Nieuwssite 1Limburg op 19 oktober 2021 dat ‘de organisatie (Geldmaat) laat weten dat naast de overgenomen bankautomaten Geldmaat de komende tijd ook op nieuwe locaties verder zal uitbreiden.’

 

Verzoeken wij het college dringend:

  • Een brief samen te stellen namens de gemeenteraad en het college van B&W en deze te richten aan de directie van Geldmaat.
  • Vervolgens in deze brief een oproep te plaatsen om bij de verdere locatie uitbreiding van bankautomaten nadrukkelijk te denken aan de gemeente Valkenburg aan de Geul en daarbij de argumenten aan te halen die zijn meegenomen bij de overwegingen.

 

Deze motie is unaniem aangenomen.

 

Kleinschalig OV overstappunt bij station Houthem St. Gerlach.

Wij zijn blij maar ook heel erg verbaasd. Blij vanwege het feit dat we eindelijk budget gaan vrijmaken voor de reconstructie van de doorgaande weg in Houthem. Als VSP kunnen wij met dit onderdeel van de besluitvorming dan ook kort en krachtig zijn, namelijk dat we hier akkoord mee gaan. Echter dan heeft het college ook nog een tweede beslispunt toegevoegd en dat is de aanleg van het OV-overstappunt.

 

Tijdens de SOB commissievergadering van 29 november hebben wij wethouder Vankan gevraagd om conform de toezegging tijdens de behandeling van de Kadernota van 12 juli jl. voor de helderheid 2 aparte raadsvoorstellen voor te leggen. Wethouder Vankan heeft de commissie aangegeven om met een nieuw voorstel te komen waarbij de financiële paragraaf duidelijker zou worden opgeschreven. De nu voorliggende nota schept inderdaad veel meer duidelijkheid over de uiteindelijke kosten voor de gemeente, waarvoor dank.

 

Voor dit overstappunt ontvangen wij diverse subsidies. Van de Provincie € 45.000, en van Prorail en Arriva een subsidie van € 380.000. Verder resteert er nog een bedrag van 45.000 euro van het eerdere project in Houthem. Dus wij als gemeente hoeven hier geen € 625.000 voor uit te trekken, maar slechts € 155.000. Dit is maar liefst een verschil van € 470.000 in het voordeel van onze gemeente. Is dit een juiste constatering wethouder? En waarom hebt u dit niet eerder in het voorstel welk aan de commissie van 29 november is voorgelegd, kenbaar gemaakt? Vindt u niet dat u door deze eerdere opstelling u ons op een verkeerd spoor heeft gezet?

 

Wij als VSP zijn altijd in de veronderstelling geweest dat dit OV overstappunt ons als gemeente zo’n € 625.000 aan gemeenschapsgeld zou gaan kosten. Dat vonden wij te veel geld. In dat opzicht vinden wij het opknappen van o.a. het St. Gerlachplein en de van Caldenborghsweg (trottoirs) veel belangrijker. Ziet de wethouder hier nu toch ook nog mogelijkheden om mee aan de slag te gaan?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                           Lloyd Wagemans                     Gertie Silverentand