Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. raadsvergadering Valkenburg a/d Geul 11-10-2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP n.a.v. raadsvergadering Valkenburg a/d Geul gehouden op 11-10-2021 o.a.

 • Noodbrug Odapark noodzakelijk.
 • Motie rijksbijdrage Culturele voorzieningen.
 • Vragen m.b.t. vergroenen voortuinen Broekhem.
 • Integraal afwegingskader gebiedsvisies.
 • Motie zelfwoningsplicht.

 

Wethouder Carlo Vankan bekent kleur m.b.t verwijderde brug Odapark waardoor de verkeersveiligheid van o.a. schoolgaande kinderen de spuigaten uitlopen rondom Basisschool De Plenkert.

N.a.v. een nietszeggend antwoord van het college B & W op vragen van de raadsfractie van de VSP, om te komen tot een alternatieve loopbrug bij het Odapark hebben wij het initiatief genomen om tijdens de raadsvergadering van gisteren een motie op te stellen om te komen tot een noodbrug die mede ingediend zou worden door alle andere raadsfracties. De veiligheid van schoolgaande kinderen is hier in het geding, in de Plenkertstraat zich verkeersonveilige situaties voordoen die voor ons onacceptabel zijn, de alternatieve looproute veels te lang is en ook te steil voor met name mensen slecht ter been waaronder veel ouderen en er zouden ook problemen ontstaan ten tijde van de kerstmarkt. En wat wekt onze verbazing. Wethouder Vankan is gewoon 180% gedraaid en kwam voordat de motie ingediend zou worden met de mededeling dat er op zeer korte termijn een noodbrug aangebracht wordt over + 3 weken.

 

Motie raadsfracties PGP, VSP, CDA en VVD verdeling Rijksbijdrage ter ondersteuning van de lokale culturele voorzieningen.

De raad in vergadering bijeen op 11 oktober 2021

 

In aanmerking nemende dat:

 • Het college besloten heeft het restant eerste tranche en de extra bijdrage in tweede tranche ad € 90.492 te verdelen over culturele instellingen die door de gemeente gesubsidieerd worden.

 

Overwegende dat:

 • College uit voorzorg gemeend heeft een subsidierelatie als voorwaarde voor toekenning op te moeten nemen omdat gevreesd werd voor een groot aantal aanvragen;
 • Gebleken is dat er slechts 2 aanvragen zijn ingediend die, door gestelde voorwaarde, niet in aanmerking komen voor toekenning van Coronagelden. Namelijk van Chorale Valkenburg en gemeenschapsvoorziening Achter de Erke;
 • De statutaire vestiging van Chorale Valkenburg, ondanks het feit dat te weinig leden hier woonachtig zijn, wel degelijk in de gemeente Valkenburg aan de Geul is. Chorale vindt haar oorsprong in onze gemeente, treedt vooral op in Valkenburgs accommodaties, vaak samen met verenigingen uit onze gemeenschap;
 • Gemeenschapsvoorziening Achter de Erke, waar culturele verenigingen gehuisvest zijn, door gederfde inkomsten financieel in de problemen dreigt te komen en wellicht de deuren moet sluiten.

 

Constaterende dat:

 • Zowel Chorale Valkenburg en gemeenschapshuis Achter de Erke een belangrijke rol spelen in onze gemeente hebben op sociaal en cultureel gebied;
 • Beide aangeven deze ondersteuning nodig te hebben om financieel niet verder in de knel te komen.

 

Besluit: Het College op te dragen:

 • Uit de reserve Corona een eenmalige bijdrage toe te kennen aan Chorale Valkenburg en gemeenschapsvoorziening Achter de Erke;
 • De hoogte van de bijdrage te bepalen voor wat betreft Chorale op een bedrag vergelijkbaar met de verdeelsleutel voor muziekgezelschappen en koren. En voor wat betreft gemeenschapsvoorziening Achter de Erke vergelijkbaar met bijdragen zoals die voor gemeenschapshuizen zijn berekend en gehanteerd.

Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

 

Vragen vergroenen van voortuinen Broekhem Noord en Zuid raadsfractie VSP (deze vragen zullen schriftelijk beantwoord worden, ze zouden niet urgent en actueel zijn).

N.a.v. de veel versteende tuinen in Broekhem Noord en Zuid bent u gestart met een pilot in samenspraak met het IVN om te komen tot meer vergroening van de voortuinen. Dit conform het jaarprogramma duurzaamheid waar zo’n € 15.000 voor gereserveerd is. Op zichzelf hebben wij niets tegen deze pilot, want wij zijn ook voor meer groen i.p.v. stenen. Dit zou ook wat ons betreft in het centrum (publiek domein) van Valkenburg mogen gebeuren. Waar volgens ons ook eens grondig nagekeken moet worden is dat steeds meer mensen die op het ogenblik een groene tuin hebben deze van plan zijn te verharden. Dit vanwege het feit dat zij door omstandigheden (ouderdom of beperkingen) zelf niet meer kunnen onderhouden. N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vragen ex. Art. 34 RvO die wij graag beantwoord willen hebben tijdens de raadsvergadering van maandag 11 oktober 2021.

 • Wat is volgens u de rede dat mensen hun tuin verhard hebben?
 • Als deze tuinen vergroent worden wie is dan verantwoordelijk voor het onderhoud van deze tuinen?
 • Welke actie gaat u ondernemen om mensen die nu een groene tuin hebben en deze willen verstenen, omdat zij deze vanwege omstandigheden niet meer in staat zijn deze te onderhouden?

 

Voorstel college betreffende integraal afwegingskader gebiedsvisies.

Dit algemene afwegingskader kader is erg abstract en zal voor iedere kern als uitgangspunt gaan gelden. Vervolgens zal er voor iedere gebiedsontwikkeling per kern een specifiek afwegingskader aan de gemeenteraad worden voorgelegd waarin alle belangen van alle belanghebbenden zijn meegenomen en afgewogen.

 

De VSP dankt de wethouder om de bevoegdheid om gemotiveerd af te wijken van deze kaders bij de raad te laten en niet zoals in het commissievoorstel werd voorgesteld bij het college te leggen. Afwijken van deze kaders kan nu zoals het hoort uitsluitend via het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad.

 

Daarnaast raadt de VSP het college aan om, alvorens tot een concept plan te komen, bij het starten van een gebiedsontwikkeling een inventarisatie te houden onder de inwoners welke wensen bij hun leven. Maar dan ook direct duidelijk te zijn in wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, en wat wel en niet realiseerbaar is.

 

Neem onze inwoners dus vanaf het begin serieus en luister naar hun. Het gaat om HUN eigen leefomgeving dus het gaat HUN aan. Laat HUN zelf mede-architect zijn van HUN eigen kern of deel van deze kern. Het doel hiervan is om de betrokkenheid te vergroten en draagvlak voor een ontwikkeling te krijgen. VRAAG: Kan de wethouder toezeggen om op deze wijze een gebiedsontwikkeling aan te vliegen?

Als VSP zullen wij dit proces nauwlettend volgen.

 

Motie zelfbewoningsplicht raadsfracties PGP, VSP, AB, CDA en VVD.

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 11 oktober 2021,

 

 

 

Constaterende dat:

 • In de vastgestelde woonvisie gesproken wordt over ‘het onderzoeken in hoeverre we met inzet van het gemeentelijk instrumentarium kunnen sturen ten behoeve van beoogde doelgroepen en het onder controle houden van de kostprijsontwikkeling in de woningmarkt’.
 • Het aantal woningen dat gekocht wordt om te verhuren op de al krappe markt toeneemt. Dit de balans tussen vraag en aanbod op de koopmarkt verstoort en prijsopdrijving teweeg brengt. Deze verhuurde woningen vervolgens geen bijdrage leveren aan het aantal betaalbare koopwoningen
 • Interessante koopwoningen voor starters uit onze bestaande koopvoorraad verdwijnen omdat ze voor hen niet betaalbaar zijn.

 

Overwegende dat:

 • Wonen een grondrecht is voor iedereen.
 • Zelfbewoningsplicht als gemeentelijk instrumentarium ingezet zou kunnen worden om deze ontwikkeling tegen te gaan.
 • We in Valkenburg aan de Geul primair willen laten bouwen voor bewoners en niet voor beleggers;
 • De woningmarkt in Valkenburg aan de Geul inmiddels onvoldoende voorziet in betaalbare koopwoningen voor starters en huishoudens met een (laag) middeninkomen;
 • Een zelfbewoningsplicht er voor zorgt dat de koper een verplichting heeft om zelf in de woning te gaan wonen en daarmee „kopen om te verhuren“ voorkomen wordt;
 • Een zelfbewoningsplicht ook een belemmerend middel kan zijn om een woning als tweede huis te gebruiken;
 • In Nederland meerdere gemeenten een zelfbewoningsplicht hebben ingevoerd of onderzoek laten doen naar de mogelijkheden hiervan;
 • Naarmate meer gemeenten deze zelfbewoningsplicht ingevoerd hebben of gaan invoeren, de druk op de woningmarkt in de gemeenten waar dit niet ingevoerd is, alleen maar zal toenemen;

 

Besluit Het College op te dragen:

 • Te onderzoeken in welke gevallen de gemeente een zelfbewoningsplicht voor minimaal 3 jaar in kan stellen;
 • Te onderzoeken of het bij latere doorverkoop ook mogelijk is een zelfbewoningsplicht in te voeren voor bestaande bouw;
 • De uitkomsten van beide onderzoeken terug te koppelen naar de raad.

Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.                    Lloyd Wagemans               Gertie Silverentand