Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP Valkenburg a/d Geul d.d. 1 april 2021 n.a.v. inbreng raadsvergadering 30 maart 2021

Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP Valkenburg a/d Geul d.d. 1 april 2021 n.a.v. inbreng raadsvergadering 30 maart 2021 i.v.m. nieuwe coalitie van AB, PGP en VVD, verkiezing wethouders en installatie nieuwe raadsleden.

 

Bij de nieuwe coalitie draait het in feite alleen maar om de macht!!!!

Als je op het ogenblik kijkt naar de landelijke politiek dan heb je het gevoel of je in een circus terecht bent gekomen. Als je kijkt naar de Provinciale politiek dan kijk je naar een klucht die zijn weerga niet kent en als je kijkt naar de politiek in Valkenburg a/d Geul dan zit je te kijken naar een po(e)nppenkastvoorstelling van AB, PGP en VVD. Want heel veel mensen hebben hier geen goed woord voorover wat er recentelijk gebeurd is op het gebied van de landelijk, provinciale en plaatselijke politiek. En steeds meer mensen raken hierdoor hun vertrouwen in de politiek kwijt. En door al dat gedoe wordt de kloof tussen de politiek en het volk steeds groter. Het schijnt wel dat het in de tegenwoordige politiek alleen maar om de macht en het o zo geroemde ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken gaat. Want AB en PGP hebben de stekker niet uit de coalitie getrokken alleen vanwege het feit dat het CDA een scheve schaats gereden zou hebben met de Polfermolen, maar dat het al langere tijd niet meer boterde tussen AB, PGP enerzijds en het CDA anderzijds. Natuurlijk kan een coalitie vanwege meningsverschillen uit elkaar vallen.

 

Maar je zou ook je gezonde verstand gebruikt kunnen hebben en dat is als je notabene in een tijd zit waar wij met een wereldwijde pandemie te maken hebben en dat is het coronavirus, waar vrijwel iedereen  in Valkenburg a/d Geul door geraakt is en wordt, dat je dan wat anders aan je hoofd zou moeten hebben i.p.v. politieke machtspelletjes te spelen. Zeker als je nog maar een jaar voor de volgende verkiezingen zit. Financieel betekent dit ook dat je een jaar extra aan wachtgeld kwijt bent. Geld dat je voor iets anders nuttigs had kunnen gebruiken.

Ook de mensen die nog gehoopt hadden dat de zwemvoorzieningen in de Polfermolen toch nog een kleine kans maakt om open te blijven, zijn hierdoor het kind van de rekening geworden. Want het kan er bij ons gewoon niet in dat je een coalitie opblaast als er door het CDA, VSP en voordat ze na amber 2 uur weer 180% draaide de VVD het verzoek wordt gedaan om de volledige raad en het college een voorlichting te laten geven door een partij die nog mogelijkheden ziet om de Polfermolen in zijn totaliteit overeind te houden, zonder dat er al een besluit aan ten grondslag ligt. Met als trieste uitkomst dat men vorige week maandag het zwemwater geloosd heeft. Wij omschrijven dit als een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Valkenburg a/d Geul.

 

Wij hebben vernomen dat er het vorig jaar nog een verzoeningspoging gewaagd is tussen de coalitiepartijen onderling om de opgelopen gemoederen te bedaren. Ook als VSP was dit ons niet ontgaan. Evenmin als de VVD. Want tijdens de begrotingsvergadering van 10 november jl. hadden de VSP en de VVD gezamenlijk een motie van Treurnis willen indienen tegen het zittende college. Maar op het allerlaatste moment trok de raadsfractie van de VVD de steun aan deze motie in. Wij stonden hier helemaal versteld van. Saillant detail is dat de fractievoorzitter van de VVD deze motie mee ondertekend heeft.

 

Maar de machtspelletjes voren hier de boventoon. Want het zat AB al lang niet lekker dat zij als grootste partij slecht een wethouder in het college hadden. Dit had te maken dat het CDA die een zetel minder hadden dit als voorwaarde had gesteld.

Nu de VVD de plaats van het CDA ingenomen heeft AB zijn kans meteen genomen en krijgen zij hun gedroomde tweede wethouder erbij.

 

Dan willen wij ook nog terugkomen op de duiventil van de zogenaamde Valkenburgse VVD. Tijdens de raadsvergadering van 10 maart zijn wij hier al uitvoerig op ingegaan. Ze vliegen bij die partij aan, af en dan weer aan. Het eerst komt Jan Vermeer weer als een duveltje uit het doosje tevoorschijn om raadslid te worden, terwijl hij volgens ons al lang wist dat hij op korte termijn weer wethouder zou worden. Terwijl hij na de verkiezingsnederlaag van de VVD in 2018 en ook nog ontelbare malen daarna het van de daken geroepen heeft ‘IK KOM NOOIT MEER TERUG IN EEN POLITIEKE FUNCTIE IN VALKENBURG A/D GEUL’, maar ja je ziet nu wel wat dat krakeel allemaal waard is geweest. En dan zie dat oud raadslid van de VVD Nelleke Gillissen ook weer op haar oude nest terugkeert, terwijl ze op 11 februari 2019 toen zij de raad verliet vanwege het feit dat het raadswerk teveel tijd vergde en in feite niet meer te combineren viel met andere bezigheden en haar gezin. Wij kunnen u nu al aangeven dat wij nu al uitspreken dat wij totaal geen vertrouwen hebben in zowel de nieuwe wethouders, maar ook de zittende wethouders. En dat geldt zeker voor Jan Vermeer en Remy Meijers. Wij zien in Jan Vermeer dan ook specifiek de rol weggelegd van de lollige vent in het theater ‘List en Bedrog’ met maar een doel in zijn achterhoofd en dat is om op het pluche terecht te komen!!!!  Want hij wil een wethouderspost vervullen, waar hij vooral achterover kan leunen. Wij zijn hier niet over te spreken en zeer verbolgen over. Hier is gewoon sprake van popiejopie gedrag.

 

En wat te denken van de rol van wethouder Remy Meijers die al vanaf 2014 met de slopershamer rondloopt om de sloop van de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen tot uitvoering te brengen. En dat is hem uiteindelijk afgelopen maandag gelukt. Maar ja, wat heb je allemaal ervoor over om op het pluche te zitten, ook al gaat dat ten koste van de leefbaarheid, gezondheid en sociale contacten van onze eigen inwoners en wat te denken van een stukje gezonde ontspanning voor onze eigen jeugd.  Want zelf nu vanwege de coronamaatregelen de jeugd ook die van Valkenburg a/d Geul weer zwemles zou kunnen volgen, kunnen zij dat niet meer in hun eigen homebad ‘De Polfermolen’. Maar daar schijnt hij dus geen enkele boodschap aan te hebben!!!!

 

Waarom de stop uit het zwembad trekken als de fractievoorzitter van de PGP tijdens de raadvergadering van 10 maart jl. voorstelt om te bekijken om de mogelijkheden te bekijken of een rekenkameronderzoek gedaan kan worden m.b.t. de Polfermolen. Want door dit voorstel heb je mensen toch weer hoop gegeven dat er toch nog een kans bestond om de zwemvoorzieningen te behouden.  Of is het doel van dit voorstel alleen maar misbruikt om mensen zand in de ogen te strooien!!!! Daarom hebben wij als VSP u indringend verzocht het zwemwater niet te lozen. Want er was hier ook geen sprake dat dit direct noodzakelijk was.

Wij hebben als VSP al eerdere een signaal afgegeven dat wij niet te spreken waren over de rol van wethouder Meijers m.b.t het Polfermolendossier. Want tijdens de raadsvergadering van 10 december 2018 hebben wij toen tegen hem hierover een motie van afkeuring ingediend die het en dat vinden wij heel erg jammer niet gehaald heeft.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                      Lloyd Wagemans                              Gertie Silverentand