Nieuwsbulletin: VSP 28-05-2022

Coalitieonderhandelingen Valkenburg a/d Geul op stoom.

De onderhandelingen om te komen tot een coalitieakkoord voor Valkenburg aan de Geul verlopen volgens planning. De formerende partijen AB, VSP en VVD werken op een constructieve wijze en in een goede sfeer aan een ambitieus maar vooral ook realistisch coalitieakkoord. De presentatie van het coalitieakkoord en de beoogde bestuurders vindt naar verwachting eind mei plaats. Duidelijk is al wel dat de partijen vier kandidaat wethouders zullen presenteren. AB levert twee bestuurders, de VSP en VVD  leveren elk een bestuurder. Op een later moment maken we bekend wie de kandidaat wethouders voor welke portefeuille zijn.

Inbreng raadsfractie VS gezamenlijke raadsadvies-commissie gehouden op 25 april 2022.

Voorstel college inzake zienswijze 1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL.

Wij als VSP kunnen instemmen met de 1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL en het gunstige resultaat van € 107.468 ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen. Dit geld kan daar goed gebruikt worden bv. om de armoedeval waar steeds meer mensen binnen onze gemeente mee te maken krijgen o.a. m.b.t. de uit de hand gelopen energierekeningen. De daling van het aantal medewerkers baart ons grote zorgen. Dit daalt van 2324 arbeidsjaren in 2023 naar 1795 arbeidsjaren in 2026. Speelt de sterfhuisconstructie van de SW vanaf 2015 hier toch een grote rol in? Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. het omvormen van de huidige SW naar Sociale Ontwikkelbedrijven? Er heeft een stijging plaatsgevonden van het ziekteverzuim van 0,9%. Deze stijging zou volledig toe te rekenen zijn aan de COVID 19. Hiertoe komt het ziekteverzuim uit op maar liefst 15,7% dat vinden wij als VSP erg hoog. Kunt u ons aangeven wat hier de oorzaak(en) van zijn?

M.b.t. sluiting Multifix in Brunssum waar 220 medewerkers van WOZL gedetacheerd zijn het volgende. Hoeveel van deze medewerkers zijn inmiddels herplaats in een voor hun passende functie? Tevens heeft Dagblad De Limburger een WOB verzoek ingediend inzake alle documenten die betrekking hebben m.b.t. de overname van de kabelboomactiviteiten in Brunssum. Deze werkzaamheden passen prima bij mensen met een SW-indicatie. Dit is al jarenlang uitgevoerd binnen de SW in OZL. Multiflix nam per 1 februari 2019 de draadboomactiviteiten over van WOZL/WSP. Kunnen de documenten die betrekking hebben m.b.t. de overname van de kabelboomactiviteiten in Brunssum ook aan ons beschikbaar gesteld worden?

Overlast van foutparkeerders in buurten waar een parkeervergunningensystheem van toepassing is.

Tijdens de recentelijke AGR en de paasdagen hebben wij nogal wat klachten ontvangen van mensen die wonen in een buurt waar sprake is van een parkeervergunning, dat er auto’s geparkeerd werden die daar niet thuis hoorde. Mensen geven aan dat het ontbrak aan handhaving op deze overtreders. En zij hebben wat de VSP betreft hier een punt. Want het parkeervergunningensysteem is in onze gemeente in het leven geroepen met als primair doel om de mensen in deze buurten te ontlasten van parkeeroverlast tijdens evenementen en in de drukkere periodes i.v.m. het toerisme. Bent u bereid om meer werk te maken van handhaving in de buurten waar er sprake is van een parkeervergunningensysteem, zeker tijdens evenementen en drukke periodes i.v.m. het toerisme?

Weghalen mast boven VOP Broekhem Zuid (bij de Aldi)

M.b.t. de reconstructie aan de weginrichting kruispunt Broekhem/Koningswinkelstraat/ Cremerstraat die tot doel hebben om de snelheid te beperken wil men ook de mast boven de voetgangersoversteekplaats (VOP) verwijderen. Dit vanwege het feit dat er minder gebruik gemaakt zou worden omdat het Stella Maris college nu gesloten is. Wij als VSP vinden dat deze oversteekplaats op deze gevoelige plek nog altijd veelvuldig gebruik wordt (o.a. bezoekers aan winkels zoals de Aldi, andere zaken en de kerk). Daarom willen wij u indringend verzoeken in het kader van veiligheidsoverwegingen deze mast niet te verwijderen. Bent u hiertoe bereid?

Achterstallig onderhoud wandelpad Trichtergrubbe.

Valkenburg wil zich in het bijzonder profileren als wandelgemeente. In 2019 is zij zelfs gekroond tot wandelgemeente van het jaar! Nu constateren wij als VSP, dat het koesteren van deze landelijke erkenning bij de gemeente zoals het uitkomt, niet meer als prioriteit wordt gezien. Een voorbeeld hiervan de Trichtergrubbe ziet er totaal niet onderhouden uit als wandelpad.De wandelpadconnectie Heytgracht-Trichtergrubbe-Centrum Valkenburg is daardoor ernstig verstoord. Bij regenachtig weer is het een complete modderpoel. De trap bovenaan verkeert ook in zeer deplorabele toestand. Bent u bereid de erbarmelijke toestand van de Trichtergrubbe op korte termijn drastische aan te pakken?

Namens bestuur en raadsfractie van de VSP,

Chretien Jamin      Jef Kleijnen      Lloyd Wagemans     Gertie Silverentand