Nieuwsbulletin VSP m.b.t. Algemene Beschouwingen: Raadsfractie VSP 10 november 2020 begrotings-vergadering gemeente Valkenburg a/d Geul.

Zie hieronder onze inbreng.

 

Een woord vooraf over het coronavirus.

Het coronavirus houdt iedereen bezig. Wij hebben nu te maken met een Lockdown. Het zorgt voor ontzettend veel onrust, problemen en ongemak. Niet alleen de horeca wordt weer hard geraakt, maar ook de detailhandel, mensen met vitale beroepen en wat te denken van onze inwoners en vooral de mensen die eenzaam zijn. Wij zijn zeer benieuwd welke maatregelen het college gaat nemen om de gevolgen van het virus te verlichten, zowel voor ondernemers als onze inwoners. Wij willen iedereen indringend verzoeken om zich aan de (actuele) regels van het RIVM en de overheid te houden. Doen wij dat niet, dan zal dit ongetwijfeld leiden tot gigantische problemen in de gezondheidszorg met alle destratieuze gevolgen, waar niemand op zit te wachten. Laten wij  gezamenlijk onze inwoners oproepen om er alles aan doen om het vreselijke coronavirus een halt toe te roepen.

 

Wij kunnen best begrijpen dat mensen het virus meer dan zat zijn, maar helaas is het virus ons nog lang niet zat. Hoe beter mensen zich aan de regels houden des te meer kans hebben wij om terug te gaan naar een normaal leven en ondernemend Valkenburg a/d Geul weer aan de slag kan. Het is in en in triest dat er nog altijd mensen zijn die de ernst van dit virus niet willen inzien. En nog erger is het dat er nog altijd mensen die alleen maar bezig zijn met: ‘ikke, ikke en de rest kan stikken’

 

 

‘Praatjes vullen geen gaatjes’

 

Voorwoord.

De financiële positie van de gemeente staat onder zeer zware druk. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het vreselijke coronavirus waar wij nog steeds mee te maken hebben. Als je alles goed op een rij zet dan moet je helaas constateren dat nog heel veel onzeker is. Er worden ook onderwerpen doorgeschoven naar de najaarsnota, zoals de impact van het coronavirus en de financiële specificaties van Kerststad Valkenburg. Ook komt onze financiële positie als gemeente steeds verder onder druk te staan door de kaasschaafmethode van de landelijke overheid. Wethouder Claudia Bisschops geeft aan waar het mogelijk is om een signaal af te geven in samenspraak met andere gemeentes richting  Den Haag. Is het college het met ons eens dat wij dat signaal eerder moeten afgeven?

 

Er is geen geld meer over voor nieuw beleid. Dat betekent dus ook een doemscenario als het gaat om verdere invulling te geven aan het prestigieuze coalitieakkoord.

Dit komt overigens niet alleen door het coronavirus. Tijdens de begrotingsvergadering van verleden jaar speelde dit ook al. Het coalitieprogramma is verworden tot een populistisch wensenlijstje. Wij willen de coalitie een advies meegeven, overhandig dit wensenlijstje maar aan Sinterklaas of de Kerstman. Wij gaan ervan uit dat hiervan weinig terecht komt in deze raadsperiode. Misschien kunnen ze het wel weer inzetten bij de volgende verkiezingen om zodoende onze burgers voor de zoveelste maal weer zand in de ogen te strooien. Want zodra de verkiezingen weer om zijn zal er alleen nog maar sprake zijn van gebakken lucht.

 

In de begroting hebt u ook al grotendeels invulling gegeven aan de taakstellende bezuiniging van de Polfermolen van € 1.200.000. Wij zijn het hier volstrekt mee oneens. Het CDA noemde het bij hun technische vragen een lokale soap. Wij zijn het helemaal eens dat het college er tot nu toe een puinhoop van gemaakt heeft. Maar het CDA is medeveroorzaker van deze soap. Want voor de verkiezingen hard roepen dat alle maatschappelijke voorzieningen van de Polfermolen overeind dienen te blijven, om vervolgens in ruil voor het pluche het zwembad te laten vallen als een baksteen!!! Wij als VSP blijven vasthouden aan het overeind houden van een sporthal, theaterzaal en een zwembad.

 

Het college klopt zich op de borst dat ze ons een sluitende begroting presenteren, maar dat is ons wat te goedkoop. Zeker als je kijkt wat ons allemaal boven het hoofd hangt. Ook over het alsmaar doorschuiven van diverse belangrijke zaken zoals o.a. de Polfermolen en Sport- en Accommodatiebeleid zijn wij als VSP niet te spreken. Ook vinden wij dat er minder geheimhouding opgelegd dient te worden aan de raad. Het college neemt vrijwel wekelijks besloten besluiten. Wij als VSP vinden dat dit niet altijd van toepassing hoeft te zijn. Ook kunnen wij ons niet aan het gevoel onttrekken dat de coalitiepartijen voortijdiger informatie ontvangen dan de oppositiepartijen. Wij vinden dat een zeer kwalijke zaak. Is het college en de andere raadsfractie bereid hier op zeer korte termijn met ons hierover een discussie te voeren?

 

Wij als VSP hebben natuurlijk nog een aantal speerpunten en zaken die wij nu aan de orde gaan stellen.

 

Veiligheid, toezicht en handhaving.

Zoals al vaker aangegeven worden wij nog steeds overstelpt door klachten van heel veel wandelaars en van onze inwoners. Er zijn veel klachten (de goede daargelaten) over fietsers met name tourfietsers (vooral als zij met een paar bij elkaar zijn), mountainbikers, elektronische fietsers, scooters, scheurende motors, quads en automobilisten. Het schijnt dat velen van hen op plaatsen rijden waar dit verboden is en/of elke regel aan hun laars lappen. Als mensen hun daar op aanspreken dan wordt je meestal voor rotte vis uitgemaakt. Kijk maar eens in het centrum van Valkenburg. De leefbaarheid is hier zeer ernstig in het geding.

Valkenburg a/d Geul lijkt soms wel op een groot racecircuit en vrijstaat voor verkeershufters!!! Is het college bereid alles in het werk te stellen om deze overlast keihard aan te pakken. En nogmaals willen wij de burgemeester verzoeken of hij toch bereid is om met ons eens op pad te gaan om diverse hotpots te gaan bezoeken.

 

Ook willen wij de gigantische overlast die plaatsvind op de picknick-plaats Kleine Weg in Walem en de Kluis wederom onder uw aandacht brengen. Overdag valt het wel best mee. Maar volgens inwoners van Walem begint de echte overlast als de duisternis invalt. Scheurende auto’s begeven zich dan naar deze picknickplaats/kluis. Er zou drugs gebruikt en gedeald worden. Er is sprake van gigantische geluidsoverlast o.a. harde muziek. De mensen vinden dat hier sprake is van een zeer onveilige situatie. Is het college bereid er in elk geval zorg voor te dragen dat deze picknickplaats/omgeving de kluis niet betreden mag worden tussen zonsondergang en zonsopgang?

 

Toerisme en Economie.

Het toerisme, maar ook de detailhandel heeft door het coronavirus een enorme klap gekregen en dat baart iedereen zorgen. Wij hopen dat het coronavirus snel voorbij is. Anders zal het nog een enorme impact hebben voor onze ondernemers en inwoners. Het is ook aan te bevelen om te gaan inzetten om andere economische activiteiten (o.a. de maakindustrie) te gaan aantrekken. Het coronavirus heeft ons in elk geval geleerd dat je niet alleen afhankelijk moet zijn van een economische trekker. Is het college bereid om werk te gaan maken om andere economische bedrijvigheden te ontplooien te ontplooien?

 

Tevens moeten wij helaas constateren dat Valkenburg zijn regiefunctie als winkelcentrum kwijt is. Dat was al zo voordat wij te maken kregen met het vreselijke coronavirus. En wij hebben ook te horen gekregen dat door het coronavirus ondernemers al zo’n 2/3 omzet verlies hebben. Een van de oorzaken is dat de parkeertarieven te hoog zijn in Valkenburg. Zodoende laten mensen het winkelcentrum in Valkenburg links liggen en gaan in de regio winkelen waar het parkeren op vele plaatsen gewoon gratis is. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat men in Valkenburg 24/7 de eerste 2 uren gratis kan parkeren?            

 

Kerststad Valkenburg en dan specifiek het niet doorlaten gaan van de ondergrondse Kerstmark in de gemeentegrot.

Over de gang van zaken hebben wij meerder malen ons ongenoegen uitgesproken. Wij hebben o.a. aangegeven dat het niet doorgaan van de ondergrondse Kerstmark een aanslag is voor ondernemend Valkenburg en onze gemeente, maar dat je in het kader van de gezondheid m.b.t. het coronavirus het beter zou zijn als je al iets zou kunnen organiseren dit het beste bovengronds zou kunnen doen. Maar vooral wethouder Claudia Bisschops scheen hier geen enkele boodschap aan te hebben. Op 26 oktober jl. hebben wij hier nog schriftelijke vragen over gesteld met het uitdrukkelijk verzoek om deze nog voor de begrotingsvergadering van vandaag te beantwoorden. Is tot nu toe nog niet gebeurd. Hierbij kunnen wij ons niet aan het gevoel onttrekken dat deze wethouder ons als VSP niet serieus neemt. Wij nemen haar dat heel erg kwalijk. Tevens willen wij u indringend verzoeken vandaag alsnog antwoord te geven op de door ons gestelde vragen.

 

Verder uitbouwen vestigingsstad Valkenburg.

Hier zetten wij grote vraagtekens bij. Wij willen u nu al aangeven dat wij geen voorstander zijn om de Wolfstoren eventueel te gaan herbouwen. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat de Wolfstoren niet meer herbouwd gaat worden?

 

 

 

Problemen m.b.t. het huidige parkeervergunningensystheem.

Wij worden de laatste tijd overspoelt met klachten i.v.m. illegaal parkeren. Er wordt ook misbruik gemaakt met parkeervergunningen (de tweede kaart waar 3 kentekens op vermeldt kunnen worden) en met de bezoekersregeling. Dit systeem is lang niet waterdicht.

Wij hebben het vermoeden dat de gegevens doorgespeeld worden aan derden, die dus niet op bezoek zijn bij een bewoner, maar zich elders (in Valkenburg of zelfs daarbuiten ophouden). Dat is toch nooit het uitgangspunt geweest van het parkeervergunningensysteem. De bewoners met een parkeervergunning zijn hiervan de dupe en kunnen vaak hun auto niet meer kwijt in hun eigen buurt. Ook in Broekhem Noord is er veel overlast van mensen van buiten die hun auto daar parkeren en vervolgens o.a. naar hun werk gaan in Valkenburg. N.a.v. hebben wij de volgend vragen: Is het college bereid er zorg voor te dragen om meer werk te maken van handhaving in de buurten waar er sprake is van parkeervergunningensysteem? Is het college bereid alles in het werk te stellen om misbruik van de vergunningen en de bezoekersregeling van het parkeervergunningensysteem een halt toe te roepen? Is het college bereid er zorg voor te dragen dat mensen die werkzaam zijn in Valkenburg tegen gereduceerd tarief (in samenspraak met de ondernemers) kunnen parkeren op de parkeerplaats Odapark of bij het Geulpark? Is het college bereid om met de omliggende gemeenten in overleg te gaan om te komen tot een wegsleepregeling? Is het college bereid er zorg voor te dragen dat het parkeervergunningensysteem op korte termijn geëvalueerd wordt? Worden deze vragen niet naar tevredenheid beantwoord dan zullen wij hier een motie over indienen.

 

Openbaar toiletten in Valkenburg a/d Geul.

Wij willen u met klem verzoeken terug te komen op het oude voorstel en te kijken naar de bestemming Walramplein, waarvoor alle voorzieningen al aangelegd zijn. Ook belangrijk is het plaatsen van openbare toiletten in de diverse kernen. Dit vanwege het feit dat in onze omstreken zich nog al veel fietsers en wandelaars bevinden die soms ook om diverse redenen opgescheept zitten met hoge nood. Een openbaar toilet alleen in de Hema is ook vanwege de specifieke openingstijden niet voldoende. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat er op meerdere plaatsen in onze gemeente zorg gedragen wordt voor een openbaar toilet?

 

Laaggeletterdheid en eenzaamheid.

Dit zorgt ervoor dat mensen niet meer op een acceptabele wijze kunnen meedoen in de samenleving. U heeft hier een aanzet toe gedaan. Maar het is van essentieel belang om mensen van informatie te voorzien in de taal van Jip en Janneke. Hier hebben wij als VSP al herhaaldelijke malen om verzocht. Zeker in deze tijd waar wij te maken hebben met het coronavirus moet er heel veel aandacht gaan om eenzame mensen op te sporen en hun de nodige aandacht te geven. Is het college hiertoe bereid?

 

Armoedebeleid.

In december krijgen wij de nota armoedebeleid voorgelegd die in eerste instantie ingetrokken werd. Het wordt ook de allerhoogste tijd. Zeker nu de armoede weer toeneemt vanwege het coronavirus. In de ingetrokken nota stond o.a. aangegeven dat u de armoedeval tegen wil gaan door o.a. de inkomensgrenzen van enkele regelingen op te hogen van 110% WSM naar 130% WSM. Wij denken dat dit bij lange na niet voldoende is.

Wil je de armoedeval binnen deze gemeente echt een halt toeroepen, dan zou je deze inkomstengrens moeten verhogen naar 130% van het WML. Nu vallen vooral veel werkenden weer buiten de boot. Er zijn velen van deze mensen vaak met kinderen die onder aan de streep weiniger overhouden met werken dan iemand die moet rondkomen van een uitkering. En dat zou toch nooit de bedoeling mogen zijn. Is het college bereid hier nog eens goed na te kijken? Ook zijn wij grote voorstander dat er gratis mondkapjes verstrekt worden aan mensen die een minimum inkomen hebben. Kan het college ons aangeven hoe die verstrekking verloopt?

 

Sociale Werkvoorziening.

Wij vinden dat er ingezet moet gaan worden op Sociale Ontwikkelbedrijven.

Dit is goed voor de huidige Sociale Werkplaatsen en goed voor de mensen met beperkingen die nu vallen onder de Participatiewet. Kan het college ons aangeven wat hier de laatste stand van zaken in is?

 

Tegengaan van zwerfafval.

U wil afzien van het plaatsen van camera’s bij o.a. de ondergrondse  glas- en textielcontainers. Dit zou o.a. niet in verhouding staan tot de relatieve lage afvaldumpingen. En dat terwijl er wel degelijk sprake is van afvaldumpingen in onze gemeente. Niet alleen bij de ondergrondse glas- en textielcontainers, maar ook op andere plaatsen vinden er structureel afvaldumpingen plaats. Vele van onze inwoners vragen zich af waar u de wijsheid vandaan haalt om te spreken van relatieve lage afvaldumpingen. Wat je ook steeds meer tegenkomt zijn de z.g. mondkapjes (zwerfkapjes) die je in de openbare ruimte steeds meer tegenkomt. Mensen die dit doen zijn gewoon viespeuken. Is het college bereid om een mobiele camera aan te schaffen die op toerbeurt ingezet kan worden bij de diverse milieuperrons en hotspots waar veel zwerfafval gedumpt wordt? Wat gaat het college doen om het dumpen van mondkapjes in de openbare ruimte een halt toe te roepen?

 

Sport en Accommodatiebeleid 2021 - 2035.

Er wordt al vanaf 1998 al gebakkeleid om te komen tot een Sport en Accommodatiebeleid binnen en buiten dit huis. Maar het wordt telkens weer van zich afgeschoven. Ook SV Geuldal wordt hier in feite het kind van de rekening. En als u als college zo blijft aanmodderen, wie is dan aan het eind van de rekening de klos!!!! Ja dat zijn dan weer onze verenigingen en onze inwoners en gaat dan weer ten koste van de leefbaarheid. Wat ons verbaast is als jullie op te proppen komen met een gebiedsvisie Berg en Terblijt (waar wij geen probleem mee hebben), voortvarend hier mee aan de slag gaan. Maar als het gaat om het Sport en Accommodatiebeleid en nieuwe accommodatie SV Geuldal dan hebt u het mes tot nu toe compleet in het varken laten steken. Is het college bereid om zo snel als mogelijk met een raadsvoorstel te komen meteen goed en levensbestendig Sport- en Accommodatiebeleid 2021 - 2035. Is het college bereid om op korte termijn te komen tot een toekomstbestendige oplossing nieuwe accommodatie SV Geuldal? Is het college bereid om met de diverse sportverenigingen om tafel te gaan zitten om een inventarisatie te maken van het achterstallig onderhoud om dit vervolgens op korte ook te gaan aanpakken?

 

Gebiedsvisie Berg en Terblijt.

Dit roept toch nog enkele vragen bij ons op.

Waarom nu zo plotsklaps een gebiedsvisie Berg en Terblijt die een kern aangaan, terwijl het Sport en Accommodatiebeleid wat geldt voor heel Valkenburg a/d Geul maar steeds verder van zich afgeschoven wordt? Hoe verhoudt zich deze gebiedsvisie ten opzichte van de andere kernen in Valkenburg a/d Geul waar ook nog heel veel moet gebeuren?  Is het college bereid met een projectenkalender te gaan werken met daarin opgenomen een volgorde belangrijkheid van prioriteiten? 

 

Verloedering Kasteel Oost.

De gemeente is nog altijd eigenaar van Kasteel Oost en u moet zich diep en diep schamen m.b.t. de verloedering van het kasteel en vooral de binnenhof die volgens u niet toegankelijk is. Heeft het college zich wel eens de vraag gesteld hoe ik dan daar terecht ben gekomen om een aantal foto’s te maken? En als wij al moeten wachten wanneer er bouwactiviteiten gaan plaatsvinden dan vrezen wij het ergste. Het is ons een doorn in het oog dat men zo’n rijksmonument laat verpauperen. En dat zie je helaas op meerdere plaatsen in Valkenburg a/d Geul. Is het college bereid om alsnog op korte termijn onderhoud te gaan plegen aan de onderdelen van Kasteel Oost waar zij verantwoordelijk voor zijn? Is het college bereid om eens nader uit te zoeken of het toch mogelijk is om een krotbelasting in te voeren voor mensen die hun panden laten verpauperen? Wij hadden hier een motie over willen indienen. Wij hebben deze motie aangehouden nadat de wethouder uitdrukkelijk toegezegd heeft dat ook de binnenhof m.b.t. de groenvoorziening 2 maal per jaar onderhouden gaat worden. Er wordt in de gaten gehouden dat de bouwconstructie niet aangetast wordt. Tevens heeft hij toegezegd dat er in de geest van de motie gehandeld wordt.

 

Herbouw Croix de Bourgogne met zijn twee oerlelijke dependances.

De klucht hierom neemt steeds verdere vormen aan. Als de projectontwikkelaar tekst en uitleg moet komen geven in een commissie, dan komt hij gewoon niet opdagen.

Wij zijn van mening dat wij nu lang genoeg aan het lijntje gehouden zijn en de tijd rijp is om de bouwvergunning in te trekken. Is het college hiertoe bereid?

 

Volkshuisvesting.

Wij hebben nu weliswaar een lokale woonvisie. VSP is het eens met de uitgangspunten van deze visie. Maar het duurt gewoon te lang. Er wachten vele jongeren, starters, huishoudens en ouderen op het moment dat er betaalbare en levensloopbestendige woningen vrijkomen. Wij zijn aan het bekijken welke locaties in Valkenburg a/d Geul waar op korte termijn betaalbare en levensloopbestendige kunnen worden ontwikkeld. Er liggen op dit moment genoeg concrete mogelijkheden bij bijv. leegstaande basisscholen zoals de voormalige St. Josephschool in Broekhem en de voormalige basisscholen in Vilt en Houthem – St. Gerlach en op korte termijn terreinen die misschien gebruikt kunnen worden bij de nieuwe gebiedsontwikkeling in Berg en Terblijt.

 

Wij willen u indringend verzoeken of u bereid bent om in elk geval op de locaties van lege scholen in contact te treden met sociale verhuurders, zodat daar op korte termijn betaalbare en levensloopbestendige woningen gebouwd gaan worden.

Zo niet dan zullen wij hier een motie over indienen. Wij als VSP blijven hier de vinger aan de pols houden en hopen zodoende dat we vele jongeren, starters en ouderen nog deze raadsperiode blij kunnen maken met nieuwe initiatieven.

 

Structureel wegenonderhoud.

Wij zijn zeer te spreken dat u dit structureel en op een verantwoordelijke manier wil oppakken. Maar als wij de niet openbare bijlage structureel wegenonderhoud daar bij halen dat roept dat nogal wat vragen bij ons op. Hoe en wanneer gaat men o.a. de Emmabergerweg, de Sartonstraat, de Dorpsstaat, Beckerswei, het St. Gerlachplein, ect. ect. aanpakken is onze vraag. Is het college bereid een toelichting te geven in de eerstvolgende raadsadviescommissie SOB over het plan structureel wegenonderhoud?

 

Wijland Houthem.

Wij kunnen ons hier niet aan het gevoel onttrekken dat de beoogde voorzieningen voor Chateau St. Gerlach zijn en niet zozeer voor de inwoners van Houthem – St. Gerlach. Wij als VSP zullen dus nooit instemmen om hier € 600.000 aan gemeenschapsgeld uit te gaan geven. Als je al iets in Houthem – St. Gerlach wil doen is er nog genoeg werk aan de winkel.

Zo is het St. Gerlachplein toe aan een drastische opknapbeurt. Wanneer gaat het college nu eens eindelijk werk maken om het St. Gerlachplein eens drastisch op te knappen?

 

Overloopterrein.

In het kader van de enorme verkeersdrukte en ook in het kader van milieuvervuiling is dit hard nodig. Dit zou je kunnen doen in samenspraak met de provincie en Arriva. Ook in verband met de financiering. Zo’n overloop-terrein zou je kunnen realiseren bij de Beekstraat vlakbij de afritten van de A79. Vandaar uit moet je dan alternatieve vervoersvormen richting centrum gaan realiseren. Er moet hier een grondig onderzoek aan ten grondslag liggen. Wij willen het college verzoeken om dat mee te nemen bij het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Is men hiertoe bereid?

 

Kinderspeelboerderij ’t Buske’ Hekerbeek.

Wij als VSP vinden dit een welkome aanvulling en speelplek voor de kinderen. Iets waar gewoon behoefte aan is. Dus wat ons betreft zorg dat de initiatiefnemer hier verder mee door kan gaan, zonder barricades op te werpen. Is het college hiertoe bereid?

 

Onderhoud van het publieke domein.

Wij hebben het hier dan over het onderhoud van wandelpaden (wij zijn niet voor niets in 2019 uitgeroepen tot wandelgemeente van Nederland) en onderhoud van het groen en het snoeien van bomen. Wij vinden dat dit in zijn algemeenheid beter moet. Is het college bereid hier meer werk van te maken?

 

Leefbaarheid en dienstverlening komt steeds meer onder druk.

Post NL gaat steeds verder met de afbraak van de dienstverlening in onze gemeente. Hetzelfde geldt voor de banken. Steeds meer pinautomaten worden opgeheven. Tevens vinden wij dat er in de toekomst in Valkenburg a/d Geul geen scholen meer gesloten mogen worden. Deze zijn het fundament van de leefbaarheid in heel Valkenburg a/d Geul.

Is het college bereid om verschraling van de leefbaarheid in al zijn facetten binnen onze gemeente een halt toe te roepen? Ook de dienstverlening naar onze burgers toe vanuit de gemeente moet beter. Mensen moeten steeds meer digitaal regelen. Ook de terugkoppeling vanuit de gemeente bij vragen van onze inwoners laat veel te wensen over.

Is het college bereid meer werk te maken van een goede communicatie naar onze inwoners? Is het college bereid dat mensen meer persoonlijk in contact kunnen treden met de gemeente?

 

Ook hadden wij een motie klaarliggen met een verzoek aan het college van B & W om een onderzoek te laten doen om te komen tot afschaffing van de hondenbelasting. In 193 van de 355 gemeenten in Nederland is deze al afgeschaft. Het college heeft dit toegezegd, zodat zij in feite de strekking van deze motie gaan uitvoeren.

 

Tevens hebben wij samen met de PGP, AB en het CDA een motie ingediend: ongehinderd door de gemeente. Het gaat voornamelijk om te komen tot een betere toegankelijkheid van onze openbare ruimte en gebouwen vooral voor mensen met een beperking. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

 

Tot slot nog dit: De VSP heeft leefbaarheid en een goed voorzieningenniveau heel hoog in het vaandel staan voor onze inwoners in ALLE kernen van ons mooie Valkenburg a/d Geul.

 

Dit waren onze speerpunten voor deze Algemene Beschouwingen, maar andere zaken vinden wij natuurlijk ook belangrijk.

 

De VSP heeft tegen de begroting gestemd met de volgende stemverklaring:

Vanwege de taakstellende bezuiniging van € 1.200.000 op de Polfermolen,  te weinig concreet en te vaag. Aangezien de voorstellen vanuit de begroting separaat aan de raad voorgelegd dienen te worden zullen wij dan een afgewogen besluit nemen per voorstel.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                      Lloyd Wagemans                             Gertie Silverentand