Nieuwsflits: Val coalitie AB, CDA en PGP in Valkenburg a/d Geul

PERSBERICHT

 

Van de raadsfractie van de VSP gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul.

 

Geachte redactie,

 

N.a.v. het opblazen van de coalitie van AB, CDA en PGP door AB en PGP (gesteund door de VVD).

Zoals u ongetwijfeld bekend is hebben AB en de PGP de stekker uit de coalitie getrokken en willen deze partijen gesteund door de VVD hier een extra raadsvergadering over houden op 10 maart as. Dit vanwege het feit dat het CDA met de VSP en de VVD gisteren om 17.00 uur via het scherm hier overleg over hebben gehad, vanwege het feit dat er een partij was die mogelijkheden zag om de Polfermolen met zijn maatschappelijke voorzieningen inclusief de zwemvoorzieningen overeind zou kunnen houden. Deze plannen zijn door een ambtelijke stuurgroep beoordeeld en in feite van tafel geveegd, zonder dat de partij overigens de kans kreeg dit presenteren aan de raad en het college. Daarom hebben CDA, VSP en ook de VVD besloten om onderstaand bericht (cursief gedrukt) uit te laten gaan aan de raad en het college van B & W van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Amper zo’n 4 uur later krijgen wij via een mailbericht de mededeling dat AB en de PGP niet meer verder willen met het CDA. AB, CDA, VVD en de PGP hebben middels een raadsbesluit op 14 december 2021 besloten dat de zwemfaciliteiten bij de Polfermolen gesloopt zouden worden. De VSP heeft hier toen tegen gestemd. Wij waren dus zeer te spreken dat het CDA en ook de VVD op hun schreden terug aan het komen waren en toch nog een serieuze poging wilde wagen om de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen open te houden.

 

Over de handelswijze van de VVD zijn wij totaal niet te spreken. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 toen de VVD een verkiezingsnederlaag leed, liet Jan Vermeer het mes in het varken steken. Nu is hij sinds drie maanden terug in de raad en heeft hij het pluche weer geroken. Wij denken dat het een en ander al eerder bekonkeld is in de achterkamertjes. Hier is geen sprake van een volksvertegenwoordiging maar van pure volksverlakkerrij. Want hoe kan een partij zoals de VVD binnen een tijd van amper 4 uur 180% draaien vragen wij ons af!!!!           

Wij zijn hier niet over te spreken en zeer verbolgen over. Ook het feit dat wij het nieuws via een mailbericht moesten vernemen, zonder dat er op zijn minst een telefoontje hadden gekregen vinden wij gewoon niet de schoonheidsprijs verdienen. Ook dat er geen openheid van zaken wordt gegeven vinden wij in en intriest. Hieronder vind u zoals eerder in dit persbericht is aangegeven het bericht wat al de raadsleden van het CDA, VSP en ook de VVD hebben laten uitgaan aan de raad en het college.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Jef Kleijnen     tel: 06-11567995.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                            Lloyd Wagemans                      Gertie Silverentand

 

 

T.a.v. de Raad en het College van Valkenburg aan de Geul
 
Aan de Raad en het College van Valkenburg aan de Geul
 
Valkenburg aan de Geul, 25 februari 2021
 
Onderwerp: de toekomst van de Polfermolen
 
Geachte de Leden van de Raad en de Collegeleden,
 
Wij vernemen vandaag het besluit van het College resp. de verantwoordelijke wethouder om niet op het aanbod van ………. in te gaan en het overleg daarover te beëindigen.
 
Op vrijdag 12 februari jl. zijn de fractievoorzitters geïnformeerd over het standpunt In deze van College en stuurgroep Polfermolen. In een brief aan ……. en ……… d.d. 15 februari 2021 stelt het College dat het initiatief van ……..met open blik, zorgvuldig en uiteraard onder geheimhouding is beoordeeld. Om vervolgens te besluiten dat het College “gelet op de inhoudelijke, juridische en financiële implicaties van het voorstel” niet op de aanbieding in te gaan. Een beknopte weergave van de gemaakt analyse volgde om te eindigen met de bereidheid tot nadere explicatie in een gesprek.
 
Dat gesprek heeft op uitsluitend ambtelijke niveau gisteren plaatsgevonden.
Het verbaast ons dat bestuurlijk niet aan dat gesprek werd deelgenomen en dit gesprek blijkbaar alleen bedoeld was om de onmogelijkheden te onderstrepen en dit te verdedigen zonder ook de positieve mogelijkheden te willen bespreken en af te wegen.
 
Gelet op de informatie die wij op 12 februari ontvingen, het voorstel van ……. en de door het College gegeven informatie zijn wij, de fracties van CDA, VVD en VSP van mening dat naast de scenario’s die de raad onderzocht wenst te hebben als vierde scenario het aanbod van ……….dient te worden toegevoegd ter vergelijking en afweging In de komende maanden.
Wij vinden dit initiatief van een dergelijk belang voor het behoud van de maatschappelijke voorzieningen die nu In de Polfermolen worden aangeboden en voor de maatschappelijke functie van een dergelijke gemeenschapsvoorziening dat wij ieder initiatief op waarde willen schatten en beoordelen.
 
Dat is ook de reden dat wij voorstellen om ……….. de gelegenheid te bieden de raad nader te informeren over de inhoud van haar voorstel om vervolgens te kunnen bepalen of dit initiatief als extra optie toegevoegd dient te worden In de afweging die moet leiden tot een definitief besluit over de toekomst van de Polfermolen.
 
De raad stellen wij voor om te handelen als hiervoor gesteld.
Tot op heden is de raad steeds betrokken bij de besluitvorming over de toekomst van de Polfermolen. We vinden dan ook dat besluitvorming in deze door het College niet buiten de raad om kan.
 
Het college verzoeken wij dringend om vooralsnog geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat de raad zich over dit voorstel heeft uitgesproken. Wij doelen hier vooral op een mogelijk voortbestaan van het zwembad.
 
Met vriendelijke groet verblijven
 
de fracties van CDA, VSP en VVD
Math. Knubben
Jacques Blom
Thomas Brune
Jan Prevoo
Jef Kleijnen
Gertie Silverentand
Lloyd Wagemans
Bianca Rooding-Eurlings
Jan Vermeer