Artikel 32 RvO: Aantrekkelijk Winkelcentrum

 

Valkenburg a/d Geul, 02-08-2019.

 

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Via de media hebben wij vernomen dat u winkelgebieden aantrekkelijk wil maken binnen onze gemeente. U gaat de regels versoepelen zodat winkels straks een kopje koffie en een klein hapje kunnen verkopen. U wilt hiermee de gedwongen sluitingen en dreigende leegstand voornamelijk in het winkelcentrum van Valkenburg een halt toeroepen. Wij kunnen u nu al zeggen dat dit gedoemd is te mislukken. Wij als VSP hebben u herhaaldelijke malen erop gewezen dat er actie ondernomen moet worden om de gedwongen sluitingen en dreigende leegstand van voornamelijk detailhandelszaken in het centrum van Valkenburg een halt toe te roepen. Wij hebben op 11 februari 2019 tijdens de raadsvergadering hier zelfs een motie over ingediend. Deze werd door u niet overgenomen en de andere raadsfracties stemden tegen deze motie, omdat er in feite niks aan de hand zou zijn. Wij werden zelfs door de fractievoorzitters van AB en CDA beschuldigd van negativisme. En nu schijnt er wel degelijk iets aan de hand te zijn.

 

Er is in het winkelcentrum van Valkenburg sprake van grote omzetverliezen. Vele inwoners gaan hun boodschappen elders in de regio doen, waar het parkeren over het algemeen gratis is. Veel mensen mijden Valkenburg juist vanwege de hoge parkeertarieven. Valkenburg heeft haar regiofunctie door het door u gevoerde falend beleid allang verloren. Ook veroorzaken de hoge parkeertarieven heel veel parkeeroverlast in de omringende buurten van het centrum van Valkenburg. In Valkenburg is er door het door u gevoerde wanbeleid geen sprake van funshoppen, maar van runshoppen. Winkeliers in Valkenburg klagen al jaren dat het niet goed gaat. Maar u bent hiervoor gewoon ziende blind en horend doof.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Kan het college ons aangeven waarom men niets gedaan heeft met de signalen van de raadsfractie van de VSP over gedwongen sluitingen en dreigende leegstand van winkels in het winkelcentrum van Valkenburg?
  • Waarom heeft het college tijdens de behandeling van de Kadernota van 1 juli 2019 niets gemeld over een eventuele versoepeling van de regels en dat het college voornemens was om ‘blurring’ te gaan toepassen? Ons komt dit over als het negeren van een raadsfractie als deze met gerichte vragen komt. Wij dachten dat de coalitie juist het streven had om te willen samenwerken!!!!
  • Kan het college ons aangeven welke beweegredenen er zijn om te besluiten de regels te versoepelen?
  • Waar in den lande is ‘blurring’ reedst toegepast? En wat zijn de aantoonbare resultaten hiervan?
  • Is het versoepelen van het beleid besproken met de belanghebbenden ondernemers? Graag willen wij van u weten hoe zij hier over dachten?
  • Waarom is het invoeren van ‘blurring’ niet eerder toegelicht in de gemeenteraad c.q. raadsadviescommissie EFTR?
  • Is het college het met ons eens dat je met het versoepelen van de regels door winkels de mogelijkheid te bieden om een hapje en een drankje te mogen verkopen de omzetverliezen van de ondernemers in het winkelcentrum van Valkenburg totaal niets oplost?
  • Is het college alsnog bereid om de parkeertarieven in Valkenburg drastisch te gaan verlagen om zo meer mensen naar Valkenburg te halen en de regiofunctie weer naar ons toe te halen?
  • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat het winkelcentrum in Valkenburg beter bereikbaar wordt?

 

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.

 

Download het document: Art.32RvOAantrekkelijkwinkelcentrum02082019